ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/68

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημητρίου Δόλλη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εκχωρούνται στο Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού οι παρακάτω αρμοδιότητες:"
1.  
  Ο συντονισμός, ο έλεγχος και η καθοδήγηση της επιμέρους πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών που άπτονται της προβολής και ανάδειξης του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό
2.  
  Η παρακολούθηση του έργου των Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών για ζητήματα που αφορούν τις πολιτιστικές σχέσεις της χώρας με τρίτα Κράτη και Διεθνείς Οργανισμούς
3.  
  Η εισήγηση προς τον Υπουργό των Εξωτερικών για την συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 3 και 4 του Ν. 2594/98 «Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ 62 Α) με σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των ενεργειών που αποβλέπουν στην κοινωνική και οικονομική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την Επικράτεια, καθώς και τη στήριξη της παρουσίας τους στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων του Ευξείνου Πόντου και της Μέσης Ανατολής.
4.  
  Η ενημέρωση των Αποδήμων Ελλήνων για την Ολυμπιάδα του 2004, την προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων για νέους απόδημους εθελοντές και στήριξη αυτών καθώς και κάθε σχετική με την Ολυμπιάδα δραστηριότητα που συνάδει με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
5.  
  Η παρακολούθηση των ενεργειών Διεθνών Οργανισμών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ρατσισμού, ξενοφοβίας, μετανάστευσης και οι σχετικές εισηγήσεις προς τον Υπουργό των Εξωτερικών
6.  
  Η προώθηση και καλλιέργεια του φιλελληνισμού στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής ομογενών και ανά τον κόσμο
7.  
  Η προκήρυξη, διενέργεια και κατακύρωση διαγωνισμών στο πλαίσιο κοινοτικών προγραμμάτων για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών
Άρθρο 2 "Εκχωρούνται στο Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού οι παρακάτω αρμοδιότητες:"
1.  
  Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
2.  
  Η έκδοση ατομικών πράξεων πρόσληψης και απόλυσης ή καταγγελίας ή λύσης της εργασιακής σύμβασης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
3.  
  Η υποβολή ερωτημάτων προς το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
4.  
  Η λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα αναφορικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ), όπως:
 1. Τοποθετήσεις, μετακινήσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων ή αυτοτελών Γραφείων και όλων των υπαλλήλων της ΓΓΑΕ
 2. Προαγωγές, μεταθέσεις, αποσπάσεις, παραιτήσεις, μονιμοποιήσεις, μετατάξεις, αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας
 3. Κύρωση πινάκων προακτέων και εκδίκαση ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών
 4. Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της ΓΓΑΕ και υπαλλήλων άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπηρετούν στη ΓΓΑΕ
 5. Αποφάσεις για προσαυξήσεις αποδοχών και χορήγηση υπηρεσιακών βεβαιώσεων κάθε νομίμου μορφής κατά την κείμενη νομοθεσία
 6. Χορήγηση αδειών κάθε φύσεως
 7. Ορισμός εκπροσώπων ΓΓΑΕ σε όργανα, επιτροπές, ομάδες εργασίας, συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα εσωτερικού και εξωτερικού
 8. Αποστολή παραπεμπτικών εγγράφων και ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Πειθαρχικό Συμβούλιο
 9. Πειθαρχικές αποφάσεις και πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα
 10. Εγκρίσεις και αποφάσεις μετακινήσεων για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ΓΓΑΕ και ιδιωτών
5.  
  Η Κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού της Γε-νικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ως και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων και η εκτέλεση αυτού (ως έγκριση δαπανών, τροποποίηση ποσοστού διάθεσης πιστώσεων, εγγραφή νέων Κ.Α.Ε, μεταφορά κωδικών).
6.  
  Η έκδοση αποφάσεων για:
 1. Συμβάσεις έργων, προμηθειών ή εργασιών με φορείς για την εκτέλεση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, μέχρι 20.000.000 δραχμές.
 2. Εγκρίσεις έργων ή εργασιών και πρόταση για κατάρτιση ενιαίου προγράμματος κρατικών προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, μέχρι 20.000.000 δραχμές.
 3. Προκηρύξεις τακτικών και κάθε άλλη μορφής διαγωνισμών και κατακύρωση των αποτελεσμάτων ή των πρακτικών τους, βεβαιώσεις εκτέλεσης έργων ή εργασιών και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών, μέχρι 20.000.000 δραχμές.
 4. Την καταβολή στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία των δαπανών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις
 5. Εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδας για έκδοση επιταγών σε συνάλλαγμα βάσει χρηματικών ενταλμάτων
 6. Αποφάσεις και εντολές που αφορούν δαπάνες, εγκρίσεις και κατανομή χρηματοδοτήσεων δημοσίων επενδύσεων όπως και αποφάσεις έγκρισης μελετών, μέχρι 10.000.000 δραχμές.
 7. Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Ομογενειακών Οργανώσεων (Συλλόγους, Κοινότητες, Εταιρείες, Ιδρύματα), Συλλόγων Παλιννοστούντων Ελλήνων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικών εταιριών, μη Κυβερνητικών Οργανισμών για την εφαρμογή προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, μέχρι 10.000.000 δραχμές κατά φορέα.
 8. Δαπάνες φιλοφρονήσεων και δημοσίων σχέσεων όπως διαμονή, διατροφή, δώρα, μετακινήσεις και κάθε σχετική με αυτές δαπάνη για πρόσωπα που φιλοξενούνται από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, μέχρι 10.000.000 δραχμές.
 9. Είναι δυνατή η υπέρβαση των ανωτέρω οικονομικών ορίων στις σχετικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού, εφ’ όσον προηγείται έγκριση του Υφυπουργού Εξωτερικών.
7.  
  Ο έλεγχος των φορέων, οι οποίοι επιχορηγούνται από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και η έγκριση του απολογισμού της επιχορήγησης
8.  
  Η εποπτεία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και της Παγκόσμιας Συνέλευσης Ελληνισμού (ΠΣΕ) η οποία θα ασκείται παράλληλα και από τον Υφυπουργό Εξωτερικών
9.  
  Η υλοποίηση των απαραίτητων για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού ενεργειών όπως:
 1. Παροχή απαντήσεων σε αιτήσεις πολιτών και φορέων που έχουν έννομο συμφέρον
 2. Παροχή στοιχείων σε Αρχές, Δικαστήρια κατά το νόμο ή σε εκτέλεση δικαστικών ή άλλων δεσμευτικών αποφάσεων
 3. Εξασφάλιση εξουσιοδοτήσεων από το Υπουργείο Εμπορίου για προμήθειες κατ’ εξαίρεση του ενιαίου προγράμματος κρατικών προμηθειών
 4. Εκποιήσεις κινητών
 5. Ενστάσεις κατά πράξεων υπηρεσιακών οργάνων, επανεξέταση κατόπιν ενστάσεων υπηρεσιακών αποφάσεων
 6. Έγκριση για τη χορήγηση αντιγράφων από τα τηρούμενα στις Διευθύνσεις πρωτότυπα «Άκρως Απόρρητα» έγγραφα
 7. Έγγραφα, αποφάσεις και εγκυκλίους σε θέματα αρμοδιότητος περισσότερων της μιας Διευθύνσεων
 8. Εγκρίσεις κατανομής χώρων της ΓΓΑΕ και εγκρίσεις για την τεχνική υποδομή των χώρων αυτών
 9. Αναλήψεις και εισπράξεις για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
10.  
  Η υποβολή ερωτημάτων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εξωτερικών για θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης παραμένει στις αρμοδιότητες του Υπουργού Εξωτερικών.
Άρθρο 3
1.  
  Το Π.Δ. 32/2000 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτριο Δόλλη» (ΦΕΚ 27 Α), καταργείται από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Του άρθρου 4, παρ. 3 εδ. β του Ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών « (ΦΕΚ 62 Α).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Της υπ’ αριθμ. ΑΣ 1841 από 13.9.99 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών περί διορισμού του Δημητρίου Δόλλη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού (ΦΕΚ 191Γ).
 • Την υπ’ αριθμ. 58/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού των Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/32 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/32 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. 2003/324 2003