ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/69

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 17/1999 (ΦΕΚ Α΄ 10/1999) περί Οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 17/1999 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Για την εκτίμηση της επίδοσης των σπουδαστών της Διπλωματικής Ακαδημίας λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατωτέρω τρία στοιχεία, με ξεχωριστό για καθένα από αυτά συντελεστή. 1 Περιοδικές εξετάσεις Συντελεστής 9. 2 Τελικές εξετάσεις Συντελεστής 9. 3 Ενεργός συμμετοχή η οποία εκδηλώνεται με εύστοχες ερωτήσεις απαντήσεις και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της φοίτησης Συντελεστής 6 .
2.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 του Π.Δ. 17/1999 καταργείται.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 11 του άρθρου 19 του Π.Δ. 17/1999, «Περί Οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου των Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 10) αντικαθίσταται ως εξής: 11 Οι αποτυχόντες να αποφοιτήσουν από τη Διπλωματική Ακαδημία κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 6 του παρόντος άρθρου, κι εφόσον τα μαθήματα στα οποία έχουν αποτύχει δεν υπερβαίνουν τα δύο (2), έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν, σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο καταρτίζει η Διπλωματική Ακαδημία τα μαθήματα στα οποία έχουν αποτύχει Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας κατά τον οποίο προβλέπεται να διδάσκεται καθένα από τα ανωτέρω μαθήματα προς τους αποτυχόντες, θα πρέπει να είναι ίσος με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας που προβλεπόταν να διδάσκεται το συγκεκριμένο μάθημα στην εκπαιδευτική τους σειρά Μετά τη συμπλήρωση των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας, επαναλαμβάνεται η εξέτασή τους στα μαθήματα στα οποία είχαν αποτύχει Εάν αποτύχουν και πάλι θεωρούνται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού τους ως Ακολούθων Πρεσβείας Εάν επιτύχουν κατατάσσονται στον εισαγωγικό βαθμό της υπηρεσιακής επετηρίδας σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, έπονται όμως από τους ήδη επιτυχόντες της εκπαιδευτικής τους σειράς Οι αποτυχόντες να αποφοιτήσουν από τη Διπλωματική Ακαδημία κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στις διατάξεις των παραγράφων 4, 6 και 7 του παρόντος άρθρου, εφόσον τα μαθήματα στα οποία έχουν αποτύχει υπερβαίνουν τα δύο (2), έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν την εκπαίδευση με την αμέσως επομένη εκπαιδευτική σειρά Εάν αποτύχουν και πάλι θεωρούνται ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις διορισμού τους ως Ακολούθων Πρεσβείας
Άρθρο 3
1.  
  Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 19 του Π.Δ. 17/1999, «Περί Οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου των Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 10) προστίθεται παράγραφος 12 η οποία έχει ως εξής: 12 Η λειτουργία του ανωτέρω ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να αρχίζει το αργότερο εντός μηνός από την δημοσίευση του πρακτικού αποφοίτησης της εκπαιδευτικής σειράς στην οποία ανήκουν οι αποτυχόντες Οι ώρες διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του παραπάνω ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος πρέπει να συμπληρώνονται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του και η διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων στα μαθήματα αυτά πρέπει να αρχίζει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συμπλήρωση του ανωτέρω τριμήνου Οι εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 18 του παρόντος
Άρθρο 4
1.  
  Οι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αποτυχόντες να αποφοιτήσουν από τη Διπλωματική Ακαδημία, οι οποίοι δικαιούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευσή τους με την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του Π.Δ. 17/1999 όπως αυτή ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 1 του παρόντος, έχουν το δικαίωμα είτε να επαναλάβουν την εκπαίδευση με την αμέσως επόμενη εκπαιδευτική σειρά κατά τη διαδικασία που ίσχυε πριν από την αντικατάσταση της παραπάνω παραγράφου είτε, με σχετική αίτησή τους, η οποία πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να ζητήσουν να παρακολουθήσουν το ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καταρτισθεί κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος για τα μαθήματα στα οποία έχουν αποτύχει, υπό τον όρο ότι αυτά δεν θα είναι περισσότερα από δύο (2), και να εξετασθούν στα μαθήματα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων. Ειδικώς για την τελευταία περίπτωση η οριζόμενη από το άρθρο 3 του παρόντος προθεσμία για την έναρξη λειτουργίας του παραπάνω ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος αρχίζει να τρέχει από τη δημοσίευση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 14 §6 του Ν. 2594/1998 «Κύρωση ως Κώδικα του Σχεδίου Νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 62).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τη με αριθ. 3 /2000 Γνωμοδότηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Διπλωματικής Ακαδημίας, κατά το άρθρο 14 §4 εδ. Α΄ του ν.2594/1998 «περί κυρώσεως ως Κώδικα του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 62/24.3.1998)
 • Τη με αριθμό 69/2001 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία