ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/71

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των Π.Δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ)» (ΦΕΚ 219/Α), 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ)» (ΦΕΚ 145/Α), 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων «ΕΥΔΕ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ»» (ΦΕΚ 99/Α), 159/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)» (ΦΕΚ 139/ Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Για τα τμήματα των κατωτέρω οδικών αξόνων, των οποίων η εκτέλεση έχει ανατεθεί στις ανωτέρω Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων, όλες οι αρμοδιότητες για τις διαδικασίες δημοπράτησης μέχρι και την ανάθεση και υπογραφή της σχετικής σύμβασης των έργων αυτών ασκούνται από την Διεύθυνση Οδικών Έργων (Δ1) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εφόσον δημοπρατηθούν με το σύστημα της προσφοράς που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση του έργου με αντάλλαγμα τη λειτουργία ή εκμετάλλευσή του ή άλλα τυχόν ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής του. Οι οδικοί αυτοί άξονες είναι: α) Το βόρειο τμήμα του Δυτικού Άξονα «Αντίρριο - Παράκαμψη Αγρινίου - Αμφιλοχία - Παράκαμψη Άρτας - Ιωάννινα - Κακαβιά», η εκτέλεση του οποίου έχει ανατεθεί στην ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ με την περίπτωση γ του άρθρου 1 του Π.Δ. 193/1999. β) Ο οδικός άξονας (αυτοκινητόδρομος) «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα», η εκτέλεση του οποίου έχει ανατεθεί στην ΕΥΔΕ/ΟΣΥΕ με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 101/2000. γ) Ο κλάδος του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη από Σχηματάρι μέχρι Χαλκίδα, η εκτέλεση του οποίου έχει ανατεθεί στην ΕΥΔΕ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ με το Π.Δ. 102/2000. δ) Οι οδικοί άξονες Αττικής: - ανατολικός κλάδος Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αττικής μέχρι τη Ραφήνα, - δυτικός κλάδος της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού μέχρι τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, - οδός σύνδεσης του Αεροδρομίου των Σπάτων με τη Λεωφόρο Ποσειδώνος, η εκτέλεση των οποίων έχει ανατεθεί στην ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ με το Π.Δ. 159/2000.
Άρθρο 2
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 3 "Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει δύο (2) μήνες από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 28 Μαρ [...]"
1.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1975/1991 Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις (Α΄ 184).
2.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
3.  
  Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/1986 Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Α΄ 51).
4.  
  Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημοσίας Τάξης (Α΄ 36).
5.  
  Την υπ αριθ. 1039386/441/Α 0006/21.4.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 571).
6.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
7.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
8.  
  Την υπ αριθμ. 137/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από την πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 245/Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137/Α), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • α) Το Π.Δ. 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ)» (ΦΕΚ 219/Α), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 435/1995 (ΦΕΚ 248/Α), 216/1997 (ΦΕΚ 167/Α), 193/1999 (ΦΕΚ 177/Α) και 145/2000 (ΦΕΚ 127/Α). β) Το Π.Δ. 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή οδικών σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων (ΕΥΔΕ/ ΟΣΥΕ)» (ΦΕΚ 145/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 561/1984 (ΦΕΚ 203/Α), 40/1989 (ΦΕΚ 18/Α), 240/1998 (ΦΕΚ 180/Α) και 101/2000 (ΦΕΚ 99/Α). γ) Το Π.Δ. 102/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή του Αυτοκινητοδρόμου Πάτρας - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων ΕΥΔΕ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΘΕ» (ΦΕΚ 99/Α). δ) Το Π.Δ. 159/2000 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή Ειδικών Συγκοινωνιακών Έργων του Λεκανοπεδίου Αττικής (ΕΥΔΕ/ΕΣΕΑ)» (ΦΕΚ 139/Α). ε) Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 167/1992 (ΦΕΚ 78/Α).
 • Τη γνωμοδότηση αριθμ. 91/2001 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1975 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1975 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/393 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/561 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/561 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας. 1994/394 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/435 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/435 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/102 2000