Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση"
1.  
  Εργαστήριο Λογιστικών Εφαρμογών το οποίο βασιζόμενο στην Τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά πεδία: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού : 40 θέσεις στους βαθμούς Δ~-Α~ ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού : 17 θέσεις »ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού : 176 θέσεις »ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείου : 10 θέσεις »ΔΕ Προσωπικού Η/Υ : 60 θέσεις » ανάπτυξη αισθητηρίων και διατάξεων. Ανάπτυξη μετρητικών τεχνικών και θεωρητική μελέτη της συμπεριφοράς υλικών. δ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικής το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών, της σχεδίασης ολοκληρωμένων κυκλωμάτων πολύ μεγάλης κλίμακας (νlsi). ε) Εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, του ελέγχου παραγωγής με Η/Υ, των μετρήσεων, των ευφυών, αυτονόμων και δυναμικών συστημάτων, της ρομποτικής. στ) Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφοριών και Υπολογισμών το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του λογισμικού συστημάτων, των δικτύων Η/Υ, των βάσεων δεδομένων, της επεξεργασίας σήματος, των συστημάτων αυτοματοποίησης προγραμματισμού (case), των πολλαπλών μέσων (Μultimedia). ζ) Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συστημάτων το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της σχεδίασης και μέτρησης της επίδοσης υλικού Η/Υ, των μικροϋπολογιστικών και βιομηχανικών εφαρμογών αυτών.
 1. Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας - Υδρογεωλογίας, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας
 2. Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρεολογίας και Επεξεργασίας Πλαστικών και Σύνθετων Υλικών, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Υπολογιστικής Ρεολογίας και Επεξεργασίας Πλαστικών και Σύνθετων Υλικών
2.  
  Αποστολή της Νομικής Υπηρεσίας είναι η νομική εξυπηρέτησις και υποστήριξις, ως και η παροχή πάσης φύσεως νομικών και δικηγορικών υπηρεσιών εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος και εις εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, με σκοπόν την διασφάλισιν των εννόμων συμφερόντων αυτών εις τας πάσης φύσεως δραστηριότητας και συ-ναλλαγάς των ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων σε ΔΕ Εξακριβωτών και ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού σε ΥΕ Επιμελητών. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 21 Μαρτίου 2001 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Λ. ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡ. ΔΡΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ Φ(8) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 82 Συγχώνευση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρόνοιας και Ασθένειας Εργαζομένων στα Λιμάνια (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.) και μετονομασία του Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.Λ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
 1. Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Ηλιακής Ενέργειας
 2. Εργαστήριο Μεταφορές Θερμότητας, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της μεταφοράς θερμότητας
 3. Εργαστήριο Μετρήσεων Τεχνικών Μεγεθών, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των μετρήσεων τεχνικών μεγεθών
 4. Εργαστήριο Ταχείας Κατασκευής Πρωτοτύπων και Εργαλείων, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της ανάπτυξης πρωτοτύπων μηχανολογικών προϊόντων και εργαλείων παραγωγής
 5. Εργαστήριο Οχημάτων, το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των οχημάτων
3.  
  Ο χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο που συγχωνεύεται, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που με βάση τις διατάξεις του Καταστατικού του έχει αναγνωρισθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων το οποίο καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο: Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη - υλοποίηση ψηφιακών και ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων με τη χρήση Μικροεπεξεργαστών, Μικροελεγκτών, ειδικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων καθώς και με τη χρήση FΡGΑS και τη σχεδίαση ειδικών κυκλωμάτων VLSΙ-ΑSΙC στα παρακάτω πεδία: • Επικοινωνιακά συστήματα • Αυτοματισμοί • Ψηφιακή επεξεργασία σήματος • Βιομηχανικές και Ιατρικές συσκευές • Μετρήσεις και αισθητήρες • Λήψη και μετάδοση δεδομένων • Συστήματα διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων και δικτύων για μετάδοση δεδομένων • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων (πολυμέσα, εικονικά εργαστήρια).
4.  
  Η ασφαλιστική σχέση των ασφαλισμένων του Κλάδου, από τη συγχώνευση και μετά, διέπεται από τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου και του καταστατικού του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. Για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος των ασφαλισμένων αυτών απαιτούνται οι πλήρεις χρονικές προϋποθέσεις του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., όπως αυτές ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις.
5.  
  Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις για την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου ασφαλίσεως του συγχωνευόμενου Κλάδου παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 40 & 47 του Ν. 2084/1992.
6.  
  Τις διατάξεις του Π.Δ. 372/1995 (Α~, 201).
7.  
  Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οικ. 80027/8.5.2000 (Β~, 610).
8.  
  Την από 6/2000 Αναλογιστική Μελέτη που συνέταξαν ιδιώτες αναλογιστές και η οποία έχει εγκριθεί από τη Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
9.  
  Την 471/Συν 43/16.11.1999 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Πρόνοιας και Ασθένειας Εργαζομένων στα Λιμάνια.
10.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/1992 (Α~,102).
11.  
  Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που έχει ληφθεί κατά την 24η/25.9.2000 συνεδρίασή του.
12.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως έχουν προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~, 154) και τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997 (Α~, 38).
13.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. κατά το πρώτο πλήρες έτος από τη συγχώνευση της τάξεως των 840.000.000 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από τα έσοδα του ανωτέρω φορέα.
14.  
  Την 27/30.1.2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 2 "Όργανα της Νομικής Υπηρεσίας"
1.  
  Η Νομική Υπηρεσία αποτελείται από: α) την Διοικούσαν Επιτροπήν, β) το Νομικόν Συμβούλιον και γ) το Νομικόν Γραφείον, το οποίον περιλαμβάνει τον Προϊστάμενον και τους Δικηγόρους τούτου γ) Την κάθε μορφής συνεργασία με όλα τα κέντρα ερευνών, ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας. δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε) Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης της χώρας. στ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
2.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων Τον υπ’ αριθμ. 147/2001 Κανονισμόν, έχοντα ούτω: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 147/2001 «ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».
4.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής οργανισμούς κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 139/1984 (Α΄ 53).
5.  
  Τη διεξαγωγή έρευνας με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών με τις ανάγκες της χώρας
6.  
  Την εξυπηρέτηση των διαφόρων αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στο αντικείμενο του εργαστηρίου
Άρθρο 3 "Διοικούσα Επιτροπή"
1.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή της Νομικής Υπηρεσίας συγκροτείται από τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και δύο εν ενεργεία Μητροπολίτας
 1. Του Ν.Δ. 1011/71 άρθρο 1, 4 και 5 «περί αναμορφώσεως της Ελληνικής Φαρμακοποιΐας και εκδόσεως συμπληρωμάτων αυτής» (ΦΕΚ 204 Α~).
 2. Του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1316/33 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κ.λπ.» (ΦΕΚ 3 Α~), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 περ.
 3. Α~ περ. 1 του Ν. 1579/35 (ΦΕΚ 217/Α~), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1, 2 και 5 του ιδίου νόμου.
 4. Του Ν. 1425/84 «Κύρωση της σύμβασης για την εκπόνηση Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιΐας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 30Α~).
 5. Το άρθρο 29Α του Ν. 1553/35 (ΦΕΚ 137/Α~/25.7.85) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α~/92) και άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α~/97).
2.  
  Οι δύο Μητροπολίται ορίζονται μετά των αναπληρωτών αυτών δια πράξεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου επί πενταετεί θητεία, δυναμένη να ανανεωθή
3.  
  Δια της αυτής Πράξεως ορίζεται και ο αναπληρωτής του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος πάντως πρέπει να προηγείται κατά τα πρεσβεία των δύο ως άνω Μητροπολιτών
4.  
  Ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προκαλείται δαπάνη 12.500.000 δρχ. και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Φ. οι-κονομικού έτους 2000 στον ειδ. Φορέα 4120 και ΚΑΕ 4127 για την αντιμετώπιση της σχετικής δαπάνης (σχετ. η υπ’ αριθμ. 2137644/0094/5.6.2000 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).
5.  
  Τη γνωμοδότηση αριθμ. 510/2000 του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες και Λειτουργία της Διοικούσης Επιτροπής"
1.  
  Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) έχει τας ακολούθους αρμοδιότητας:.
 1. Προτείνει εις την Δ.Ι.Σ. τον διορισμόν και την παύσιν του Προέδρου και των Μελών του Νομικού Συμβουλίου.
 2. Προτείνει εις την Δ.Ι.Σ. τον διορισμό και την παύση του Προϊσταμένου και των δικηγόρων του Νομικού Γραφείου.
 3. Θεωρεί το Σχέδιον του Κανονισμού περί Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας, το οποίον καταρτίζει το Νομικόν Συμβούλιον, το υποβάλλει δε προς έγκρισιν και ψήφισιν εις την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος
 4. Εποπτεύει, την εύρυθμον λειτουργίαν της Νομικής Υπηρεσίας, λαμβάνουσα όλα τα απαραίτητα προς τούτο μέτρα
2.  
  Η Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, εις δε τας συνεδριάσεις δύναται να παρίσταται, άνευ ψήφου, οσάκις καλείται υπό του Προέδρου, ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του οικείου τομέα του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα των υπευθύνων των αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Ο διευθυντής είναι γενικά υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. εν ενεργεία ή ομότιμοι καθηγηταί νομικού μαθήματος ενός εκ των Τμημάτων Νομικής της Χώρας, επί τιμή ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ως και διακεκριμένοι δικηγόροι, με αρίστην επιστημονικήν κατάρτισιν και πενταετή τουλάχιστον θητείαν παρ’ Α-ρείω Πάγω.
2.  
  Εν εκ των μελών του Νομικού Συμβουλίου, οριζόμενον υπό της Δ.Ι.Σ. μετά του αναπληρωτού του, προεδρεύει αυτού. Ο Πρόεδρος συντονίζει τας εργασίας του, υπό την έννοιαν ότι συγκαλεί τούτο, καθορίζει τους εισηγητάς και διευθύνει την συζήτησιν κατά τας συνεδριάσεις αυτού.
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Εις τας συνεδριάσεις του Νομικού Συμβουλίου παρίσταται, άνευ ψήφου, ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112).
6.  
  Στο εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται : ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Αι Αρμοδιότητες του Νομικού Συμβουλίου είναι αι ακόλουθοι: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984. δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το οικείο τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992. ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς του εργαστηρίου.
 1. Γνωμοδοτεί επί οιουδήποτε νομικού ζητήματος φερομένου ενώπιόν του, είτε υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, είτε υπό της Ιεράς Συνόδου, είτε υπό του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου
 2. Καταρτίζει, εν συνεργασία μετά του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου, το Σχέδιον του Κανονισμού περί Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας
2.  
  Το Νομικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρισταμένων του ημίσεος πλέον ενός των μελών αυτού, οπωσδήποτε όμως παρισταμένου του Προέδρου του ή του αναπληρωτού του
3.  
  Εις τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου, εφόσον αυτά έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, δύναται να ανατίθεται, δια κοινής αποφάσεως του Προέδρου αυτού και του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου, η υποστήριξις υποθέσεως της Εκκλησίας ενώπιον Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας ή Διεθνούς Δικαστηρίου
4.  
  Εις τον Πρόεδρον και τα Μέλη του Νομικού Συμβουλίου δύναται με απόφασιν της Δ.Ι.Σ. να χορηγούνται έξοδα παραστάσεως ανά συνεδρίαν.
Άρθρο 7 "Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Βιβλία περιουσιακών στοιχείων, - Βαθμολόγιο φοιτητών, - Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος, - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις
 1. Του Ν. 2503/97, άρθρο 20 (ΦΕΚ Α 107).
 2. Του Ν. 2676/99.
 3. Του άρθ. 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38Α).
 4. Του Π.Δ/τος 372/14.9.95 (ΦΕΚ 201/Α) «Μεταφορά της Γ.Γ.Κ.Α. από το ΥΠ.Π.Π.Κ.Α. στο Υπουργείο Εργασίας.
 5. Της αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
2.  
  Ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου έχει τας εξής αρμοδιότητας:
 1. Προΐσταται του Νομικού Γραφείου και υπό την ιδιότητά του αυτήν παρακολουθεί τους Δικηγόρους της Εκκλησίας εις το έργον των, αναθέτει εις αυτούς τον χειρισμόν των νομικών υποθέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, συντονίζει και κατευθύνει τους ανωτέρω Δικηγόρους κατά τον χειρισμόν των εις αυτούς ανατεθεισών υποθέσεων, ελέγχει την πορείαν των υποθέσεων και εποπτεύει την ομαλήν διεξαγωγήν των εργασιών του Νομικού Γραφείου, αξιολογεί την απόδοσιν και ικανότητα των δικηγόρων του Νομικού Γραφείου, εισηγούμενος σχετικώς προς την Διοικούσαν Επιτροπήν
 2. Αποφασίζει περί ασκήσεως Προσφυγών ή Αγωγών εκ μέρους της Εκκλησίας δια την προστασίαν των δικαιωμάτων αυτής
 3. Προτείνει την παραπομπήν εις το Νομικόν Συμβούλιον προς μελέτην νομικών ζητημάτων, τα οποία χρήζουν, κατά την κρίσιν του - λόγω σπουδαιότητος ή δυσχερείας - ειδικής μελέτης και αντιμετωπίσεως
 4. Υποβάλλει ετησίως έκθεσιν εις την Δ.Ι.Σ. περί της πορείας και των αποτελεσμάτων των σημαντικών δια την Εκκλησίαν δικών.
 5. Εκπροσωπεί την Εκκλησίαν της Ελλάδος και τα λοιπά Εκκλησιαστικά Νομικά πρόσωπα ενώπιον παντός εθνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου, αυτοπροσώπως ή δια των Δικηγόρων του Νομικού Γραφείου, όταν τούτο τους ανατίθεται.
 6. Η σχέσις εμμίσθου εντολής του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου μετά της Εκκλησίας της Ελλάδος λύεται δια παραιτήσεως ή καταγγελίας ένεκα σπουδαίου λόγου.
 7. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται ιδία η επίδειξις αναρμόστου συμπεριφοράς, οιαδήποτε ενέργεια θίγουσα το κύρος της Εκκλησίας, η επιστημονική ανεπάρκεια, η πλημμελής εκτέλεσις των καθηκόντων και η εκ δόλου πρόκλησις ζημίας εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος.
 8. Την καταγγελιαν ενεργεί η Δ.Ι.Σ. προτάσει της Διοικούσης Επιτροπής.
3.  
  Την αριθμ. 80027/8.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 610/Β/ 9.5.2000). Κατά την προσεχή πενταετία, η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται κατά ένα μέρος από τα έσοδα κάθε εργαστηρίου κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά δε το υπόλοιπο αυτής από πιστώσεις του ανωτέρω προϋπολογισμού (ΚΑΕ 4121) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης.
4.  
  Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Λ. Τζανή και Κ. Καϊσερλή» (ΦΕΚ 630/Β/2000).
5.  
  Τις διατάξεις της αρ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
6.  
  Τη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων:
 1. Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 21.6.1999 και 1.11.1999), β) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (συνεδριάσεις 6.12.1999 και 23.12.1999), γ) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών (συνεδριάσεις 16.10.1999, 29.11.1999, 20.7.1998 και 1.9.1999).
7.  
  Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής (συνεδρίαση: 3/20.10.1999).
8.  
  Την αριθμ. 452/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:. Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω Προϋπολογισμό.
9.  
  Την αριθμ. 461/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:.
Άρθρο 8 "Δικηγόροι"
1.  
  Οι δικηγόροι του Νομικού Γραφείου προσλαμβάνονται με σχέσιν εμμίσθου εντολής επί παγία αντιμισθία δια Πράξεως της Δ.Ι.Σ. τη προτάσει της Διοικούσης Επιτροπής, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Νομικού Συμβουλίου και του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου.
2.  
  Οι δικηγόροι παρέχουν τας υπηρεσίας των, συμφώνως προς τας οδηγίας του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου, καθ’ όλας τας εργασίμους ημέρας, αλλά και πέραν αυτών οποτεδήποτε, εφόσον παραστή σχετική ανάγκη
3.  
  Δια την λύσιν της σχέσεως εμμίσθου εντολής των δικηγόρων ισχύουν τα οριζόμενα εις το άρθρον 7 παρ. 3 του παρόντος.
4.  
  Δια πράξεως της Διοικούσης Επιτροπής, κατόπιν ητιολογημένης εισηγήσεως του Νομικού Συμβουλίου και του Προϊσταμένου του Νομικού Γραφείου, δύναται να ανατίθεται ο χειρισμός συγκεκριμένων υποθέσεων, ιδία εκείνων αι οποίαι παρουσιάζουν ιδιαιτέρας δυσχερείας ή έχουν σημαντικόν αντικείμενον, εις Δικηγόρους εκτός του Νομικού Γραφείου
5.  
  Οι ήδη υφ’ οιανδήποτε σχέσιν εργασίας υπηρετούντες παρά τη Ιερά Συνόδω Δικηγόροι, άμα τη δημοσιεύσει του παρόντος υπάγονται εφ’ εξής εις το Νομικόν Γραφείον
6.  
  Τις διατάξεις της αριθμ. 1039386/441/Α0006/ 21.4.2000 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
7.  
  Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 19.10.1999).
8.  
  Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 500.000 δρχ. για τα λειτουργικά έξοδα του εργαστηρίου, η οποία κατά το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στις 250.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν (ΚΑΕ 4121). Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό. 9.Την αριθμ 428/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών αποφασίζουμε:.
Άρθρο 9 "Γενικαί διατάξεις"
1.  
  Ο παρών Κανονισμός διέπει τας σχέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος μετά των δικηγόρων αυτής, εφαρμοζόμενος παραλλήλως προς τον Κώδικα των δικηγόρων και την λοιπήν σχετικήν νομοθεσίαν
2.  
  Παν έτερον ζήτημα, αφορών εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν της Νομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και μη καθοριζόμενον δια του παρόντος Κανονισμού ή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας, ρυθμίζεται δια Πράξεως της Διοικούσης Επιτροπής μετά γνώμην του Νομικού Συμβουλίου. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του Περιοδικού «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
4.  
  Καταργούνται από της ισχύος του παρόντος αι διατάξεις του Κανονισμού, υπ’ αριθμ. 117/1999, του άρθρου 8 του Κανονισμού υπ’ αριθμ. 12/1980, των άρθρων 15, 31 παράγρ. 2, 33 παράγρ. 3, 35 παράγρ. 1 και 3 και 39 του Κανονισμού 14/1981, ως και πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα Κανονισμόν.
Άρθρο 10 "Κάλυψις δαπάνης"
1.  
  Από τας διατάξεις του παρόντος Κανονισμού προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθή
 • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 55/1996 (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις της αρ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 571).
 • Τη γνώμη της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Συνεδρίαση 2/20.10.1999) και της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση 2/21.10.1999).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 2.800.000 δραχμών για τα λειτουργικά έξοδα των εργαστηρίων, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν (ΚΑΕ 4121). Για το τρέχον οικονομικό έτος, η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 3.400.000 δραχμών και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον ανωτέρω προϋπολογισμό. Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους του εργαστηρίου κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το ίδρυμα, κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό. 8.Την αριθμ. 451/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/2137644/0094 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2137644_0094 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/80027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/80027 2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/ΔΙΔΚ/Φ1/2/11187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/ΔΙΔΚ_Φ1_2_11187 2000
ΝΟΜΟΣ 1933/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1933/1316 1933
ΝΟΜΟΣ 1935/1553 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1935/1553 1935
ΝΟΜΟΣ 1935/1579 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1935/1579 1935
ΝΟΜΟΣ 1981/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/14 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1425 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1425 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1999/2676 1999
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1011 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1011 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία