ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/8

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-01-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-01-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ/τος 67/2000 «Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων (Α’ 58)».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι περιπτ. α και β της παρ.4 του Κεφ.Α΄ του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 67/9.2.2000 (Α΄ 58) και διόρθωση σφάλματος (Α 129) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Απαιτείται θεώρηση:.
 1. όταν η αξία της συνταγής ξεπερνά τις 20.000 δρχ.
 2. όταν η συνταγή περιλαμβάνει ψυχοτρόπα ή ναρκωτικά φάρμακα, πλην των αναφερομένων στον πίνακα Δ και στην κατηγορία Γ Σ. του άρθρου 4 του Ν. 1729/1987 (Α΄ 144) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96) ανεξαρτήτως της αξίας τους.
 3. Τα ανωτέρω ψυχοτρόπα ή ναρκωτικά φάρμακα συνταγογραφούνται στο συνταγολόγιο ή στην ειδική συνταγή.
 4. Η περίπτ. γ της παρ.4 του Κεφ.Α’του ίδιου άρθρου, καταργείται.
2.  
  Η παρ. 12 του Κεφ.Α του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής: 12 Να αριθμούν εντός τριών (3) εργασίμων ημερών τις συνταγές που έχουν εκτελέσει με αύξουσα συνεχή αρίθμηση μηνιαία για το Δημόσιο ή ανά ασφαλιστικό οργανισμό και να τις καταχωρούν στο τέλος κάθε μήνα σε ειδικές καταστάσεις φυσικών ή μαγνητικών μέσων ανά οργανισμό Όλες οι συνταγές και οι ειδικές καταστάσεις τηρούνται και διατηρούνται υποχρεωτικά στο φαρμακείο
3.  
  Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από την πλευρά του Δημοσίου ή του ασφαλιστικού οργανισμού. Γ. Η παράβαση από το συμβεβλημένο φαρμακοποιό των υποχρεώσεών του όπως καθορίζονται από το παρόν συνεπάγεται, εκτός των ενδεχόμενων ποινικών κυρώσεων ή των διοικητικών που προβλέπονται από την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία όπως αυτή ισχύει κάθε φορά και την επιβολή των εξής κυρώσεων 1 Πρόστιμο, για κάθε παράβαση που διαπιστώνεται, κυμαινόμενο ανάλογα με τη συχνότητα και σοβαρότητα της παράβασης από 5% έως και 30% επί της αξίας των συνταγών του Δημοσίου και του ασφαλιστικού οργανισμού που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο το μήνα κατά τον οποίο έγινε η παράβαση Ειδικά για την περίπτωση εύρεσης στο φαρμακείο ταινιών γνησιότητας που είναι αποκολλημένες από τα εμβάλάγια, το πρόστιμο καθορίζεται στο πενταπλάσιο (5πλάσιο) της αξίας των ιδιοσκευασμάτων που αντιστοιχούν οι ταινίες. 2 Για τις κατωτέρω αναφερόμενες παραβάσεις πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος, επιβάλλεται επιπλέον και πρόστιμο από 1.000.000 έως 10.000.000 δρχ. 1 Μη παράδοση από τον φαρμακοποιό ή τον αντικαταστάτη του στο φαρμακείο, των φαρμάκων που αναγράφονται στη συνταγή και χρέωσή τους στο Δημόσιο ή στον ασφαλιστικό οργανισμό. 2 Παράδοση άλλων φαρμάκων ή ειδών από εκείνα που αναγράφει η συνταγή. 3 Εύρεση στο χώρο του φαρμακείου ή χρησιμοποίηση ταινιών γνησιότητας πλαστών ή επαναχρησιμοποιημένων ή παραποιημένων ή με σβησμένες ενδείξεις ή ταινίες, από τις οποίες έχει διαγραφεί με οποιοδήποτε τρόπο ή ένδειξη «κρατικό είδος . Δ. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των προστίμων, τα ποσά αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ».
 1. Ανεύρεση και παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων
 2. Άρνηση ή παρεμπόδιση με οποιοδήποτε τρόπο του ελέγχου που πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ.Β του άρθρου 2 του Π.Δ.67/2000.
4.  
  Η περίπτωση ε’ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:«
 • Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν.2458/97 «Σύσταση κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 15), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2737/99 «Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 174).
 • Την αριθ.80027/4.5.2000 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ν.Φαρμάκη» (Β΄ 610).
 • Τις διατάξεις ταυ άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/1997(Α΄ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των Ασφαλιστικών Φορέων και του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αρ. 2850/18.4.2000 (Β 565) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας & Πρόνοιας, Χριστίνα Σπυράκη & Δημήτριο Θάνο».
 • Την αρ. 442/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας-Πρόνοιας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/80027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/80027 2000
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1729 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1729 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/67 2000