ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/85

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τη μελέτη και Κατασκευή του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» (ΕΥΔΕ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται προσωρινά Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων μελέτης και κατασκευής έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», με αρμοδιότητα την εποπτεία, την επίβλεψη και τον άμεσο έλεγχο της μελέτης και κατασκευής του ειδικού και σημαντικού έργου της Ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη.
2.  
  Η Υπηρεσία αυτή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη μελέτη και κατασκευή των Δημοσίων Έργων. Οι αρμοδιότητες της Προϊσταμένης Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, ασκούνται από την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής αυτής Υπηρεσίας εισηγείται τα θέματα μελετών και έργων της ΕΥΔΕ στα αρμόδια Συμβούλια και Επιτροπές της ΓΓΔΕ στα οποία συμμετέχει σύμφωνα με τις διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύνθεση και λειτουργία τους.
3.  
  Έδρα της ανωτέρω ΕΥΔΕ ορίζεται το Ηράκλειο Κρήτης και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται πενταετής
Άρθρο 2
1.  
  Της ΕΥΔΕ προϊσταται υπάλληλος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών. Ο ορισμός του ανωτέρω προϊσταμένου γίνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 3
1.  
  Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ καθορίζονται σε σαράντα δύο (42) υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής: Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΘΕΣΕΙΣ Πολιτικών Μηχανικών 8 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών 2 Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών 4 Χημικών Μηχανικών 1 Μηχανικών Γεωλογίας Γεωτεχνικής 2 Διοικητικού - Οικονομικού 1 Γεωλόγων 2 Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών 3 Διοικητικού Λογιστικού 1 Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ Τεχνικού 6 Προσωπικού Η/Υ 1 Διοικητικού Λογιστικού 2 Δακτυλογράφων Στενογράφων 1 Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών) 1 Προσωπικού Καθαριότητας 1 Εργατών 3 Οδηγών 2 ΣΥΝΟΛΟ: 42
2.  
  Η στελέχωση της ΕΥΔΕ γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του Δημοσίου Τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων και όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες ή δεν μπορεί να διατεθεί προσωπικό αναλόγων προσόντων με πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 679/77 «Περί αυξήσεως θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 23 του Ν. 1418/84 (ΦΕΚ Α΄ 23).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 679/1977, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α΄ 138), σύμφωνα με τις οποίες θα καλυφθεί η προκαλούμενη από το διάταγμα δαπάνη.
 • Την αριθμ. 509/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997