Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1 "Σκοπός της αξιολόγησης των μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας. Έχει σκοπό να προσδιορίσει το βαθμό επίτευξης των διδακτικών στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ισχύοντα αναλυτικά προγράμματα των [...]"
1.  
  τη συμμετοχή του στην καθημερινή εργασία της τάξης και τη συνολική δραστηριότητά του μέσα στο Σχολείο
2.  
  τα αποτελέσματα της επίδοσής του στις ενδιάμεσες γραπτές δοκιμασίες κατά τα δύο τετράμηνα του διδακτικού έτους και στις τελικές εξετάσεις στο τέλος του διδακτικού έτους
3.  
  τις συνθετικές - δημιουργικές εργασίες και
4.  
  από τον ατομικό του φάκελο, όπου αυτός τηρείται
Άρθρο 2 "Περίοδοι του διδακτικού έτους"
1.  
  Το διδακτικό έτος στο Ενιαίο Λύκειο χωρίζεται σε δύο (2) περιόδους που ονομάζονται τετράμηνα. Το Α/ τετράμηνο διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου ως την 20η Ιανουαρίου. Το Β/ τετράμηνο διαρκεί από την 21η Ιανουαρίου έως τη 16η Μαΐου.
Άρθρο 3 "Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων"
1.  
  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία i. Αρχαία Ελληνικά ii. Λατινικά iii. Αρχές Φιλοσοφίας.
 1. Η ομάδα Α περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς
 2. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς
 3. Η ομάδα Γ περιλαμβάνει τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, δηλαδή την Αισθητική Αγωγή, τη Φυσική Αγωγή, τις Εφαρμογές Πληροφορικής, το Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Τεχνολογία
2.  
  Θετική Κατεύθυνση: i. Μαθηματικά ii. Φυσική iii. Βιολογία.
 1. Η ομάδα Α περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς
 2. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τα μαθήματα των Κατευθύνσεων που εξετάζονται γραπτώς
 3. Η ομάδα Γ περιλαμβάνει τα μαθήματα Επιλογής που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου και ο βαθμός τους συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου (Γ.Μ.Ο.) της τάξης.
 4. Η ομάδα Δ περιλαμβάνει τα μαθήματα της Φυσικής Αγωγής, Εφαρμογές Υπολογιστών, Εφαρμογές Λογισμικού και Πολυμέσα - Δίκτυα που δεν εξετάζονται γραπτώς
 5. Στη Β΄ τάξη τα μαθήματα διακρίνονται σε:
 6. Α. Μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα:
 7. Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας:.
3.  
  Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς iν. Μαθηματικά ν. Φυσική νi. Τεχνολογία Επικοινωνιών. Β. Μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας:.
 1. Κύκλος Τεχνολογίας & Παραγωγής:
 2. i.
 3. Μαθηματικά ii.
 4. Φυσική iii.
 5. Χημεία-Βιοχημεία iν. Ηλεκτρολογία.
 6. Κύκλος Πληροφορικής & Υπηρεσιών:
 7. i.
 8. Μαθηματικά ii.
 9. Φυσική iii.
 10. Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον iν. Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών.
 11. Β. Μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας:.
4.  
  Άλγεβρα
5.  
  Ένα (1) μάθημα επιλογής Γ. Το μάθημα επιλογής «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» εξετάζεται γραπτώς ανάλογα με την προτίμηση του μαθητή, σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας, που εκδηλώνεται με αίτηση που υποβάλλει στο σχολείο του τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν από τη λήξη των μαθημάτων του δευτέρου τετραμήνου. Μαθήματα Κατεύθυνσης.
6.  
  Ξένη Γλώσσα Μαθήματα Κατεύθυνσης.
7.  
  Ένα (1) μάθημα επιλογής
 1. Στη Γ΄ τάξη τα μαθήματα διακρίνονται σε:
 2. Α. Μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα:
 3. Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας:.
Άρθρο 4 "Κλάδοι μαθημάτων"
1.  
  Τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας στις τάξεις Α΄ και Β΄ χωρίζονται στα μαθήματα:
 1. ΄Αλγεβρα και β) Γεωμετρία.
 2. Κάθε μάθημα εξετάζεται και βαθμολογείται χωριστά.
2.  
  Με τον όρο «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία» στην Α΄ τάξη ( μάθημα Γενικής Παιδείας) εννοούνται δύο ξεχωριστά μαθήματα: ι) Νεοελληνική Γλώσσα και ιι) Νεοελληνική Λογοτεχνία. Κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα εξετάζονται και βαθμολογούνται χωριστά.
3.  
  Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής χωρίζεται στους εξής κλάδους:
 1. Στοιχεία θεατρολογίας
 2. Μουσική
 3. Εικαστικά.
 4. Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά.
 5. Ο βαθμός στο μάθημα αυτό είναι ο Μ.Ο. και των τριών κλάδων.
 6. Αν κάποιος κλάδος δεν διδάσκεται, ο Μ.Ο. προκύπτει από τους υπόλοιπους.
Άρθρο 5 "Βαθμολογική Κλίμακα"
1.  
  Η βαθμολογική κλίμακα, με βάση την οποία υπολογίζονται οι βαθμοί επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα, είναι 0 - 20 και λεκτικώς προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς: Κακώς 0 - 05 Ανεπαρκώς 05,1 - 9,4 Σχεδόν καλώς 9,5 - 13 Καλώς 13,1 - 16 Λίαν καλώς 16,1 - 18 Άριστα 18,1 - 20 Η βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων γίνεται στην κλίμακα 0 - 100 με ακέραιους μόνο αριθμούς και ο τελικός βαθμός του γραπτού ανάγεται στην κλίμακα 0 - 20 και γράφεται ως δεκαδικός, όπου απαιτείται, με προσέγγιση δεκάτου
2.  
  Οι προφορικοί βαθμοί της αξιολόγησης των μαθητών δίνονται σε ακέραιους αριθμούς. Ο Μ.Ο. των προφορικών βαθμολογιών των δύο τετραμήνων αποτελεί τον ετήσιο προφορικό βαθμό του μαθητή σε κάθε μάθημα και δίνεται με προσέγγιση δεκάτου.
3.  
  Ο βαθμός προαγωγής και απόλυσης κατά μάθημα και ο γενικός μέσος όρος (Γ.Μ.Ο.) γράφονται ως δεκαδικοί με προσέγγιση δεκάτου.
Άρθρο 6 "Διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών"
1.  
  Στην αρχή του σχολικού έτους και μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες από την έναρξη των μαθημάτων διεξάγονται υποχρεωτικά στην Α΄ τάξη διαγνωστικές δοκιμασίες στα μαθήματα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νεοελληνική Γλώσσα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, ΄Αλγεβρα, Γεωμετρία, Φυσική, Χημεία και Ξένες Γλώσσες. Στις επόμενες τάξεις οι διαγνωστικές δοκιμασίες είναι προαιρετικές και διεξάγονται κατά την κρίση των εκπαιδευτικών στα μαθήματα στα οποία θεωρούνται απ αυτούς αναγκαίες.
2.  
  Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι:
 1. Να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές τους, ώστε ανάλογα να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους
 2. Να διερευνήσουν αν οι μαθητές τους διαθέτουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες σε σχέση με την ύλη που θα διδαχθούν στην τάξη αυτή, να επισημάνουν τις ελλείψεις τους και να σχεδιάσουν ωρολόγιο πρόγραμμα (ώρες διδασκαλίας και διδασκόμενα μαθήματα), για την πρόσθετη διδακτική τους στήριξη, το οποίο εισηγούνται στο Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος και αποφασίζει
3.  
  Οι διαγνωστικές δοκιμασίες συνδυάζουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, που διατυπώνονται από τους διδάσκοντες, σύμφωνα και με τις βασικές οδηγίες που συντάσσει για κάθε μάθημα το Π.Ι.
4.  
  Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διεξάγονται με ευθύνη των διδασκόντων, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Σχολείου, σε μία διδακτική ώρα, χωρίς προειδοποίηση των μαθητών
5.  
  Οι διαγνωστικές δοκιμασίες δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή
6.  
  Για την επίδοση των μαθητών στις διαγνωστικές δοκιμασίες ενημερώνονται οι γονείς των μαθητών κατά τις επισκέψεις τους στο σχολείο
7.  
  Στην αρχή του σχολικού έτους γίνεται με ευθύνη των Διευθυντών των Ενιαίων Λυκείων ενημέρωση των μαθητών και των γονέων τους για το σκοπό και το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
Άρθρο 7 "Προφορική βαθμολογία τετραμήνων Α. Για την αξιολόγηση του μαθητή κατά τετράμηνο ο διδάσκων συνεκτιμά: α. Τη συμμετοχή του στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία. β. Την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του για το συγκεκριμένο μάθημα. γ. Την επίδοσή του στις [...]"
1.  
  Στην περίπτωση που λείπουν στοιχεία της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων
2.  
  Για μάθημα που για οποιονδήποτε λόγο διδάχθηκε λιγότερο από δέκα (10) ώρες, δεν κατατίθεται βαθμολογία, εάν αποδεδειγμένα και δικαιολογημένα ο διδάσκων δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση των μαθητών
3.  
  Δεν κατατίθεται βαθμολογία για τα μαθήματα των Θρησκευτικών και της Φυσικής Αγωγής για όσους μαθητές έχουν νομίμως απαλλαγεί από την παρακολούθησή τους
4.  
  Με τη λήξη του Α΄ και του Β΄ τετραμήνου κάθε διδάσκων καταθέτει στον Διευθυντή του Σχολείου ονομαστική κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα χωριστά με τους τετραμηνιαίους βαθμούς επίδοσης
5.  
  Αν από την ονομαστική κατάσταση της προφορικής βαθμολογίας λείπει βαθμός μαθητή, ο διδάσκων με ενυπόγραφη σημείωση πάνω στην κατάσταση δικαιολογεί την έλλειψη του βαθμού
6.  
  Με ευθύνη του Διευθυντή του Σχολείου και του διδάσκοντος, η προφορική βαθμολογία των μαθητών καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση στο Ατομικό Δελτίο (Α.Δ.) των μαθητών και στον Υπολογιστή, εφόσον το Σχολείο διαθέτει. Αντίγραφο της βαθμολογίας που καταχωρίζεται στον Υπολογιστή κρατείται υποχρεωτικά και σε δισκέτα. Για το Β΄ τετράμηνο η καταχώριση γίνεται πριν από την έναρξη των γραπτών προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Μετά την καταχώριση δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, εκτός από την περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης που διαπιστώνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων και οπωσδήποτε πρίν από την έκδοση των αποτελεσμάτων.
7.  
  Φωτοαντίγραφα των Α.Δ. των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, στα οποία αναγράφεται η προφορική βαθμολογία τους, αποστέλλονται υποχρεωτικά με ευθύνη του Διευθυντή κάθε Λυκείου στην αρμόδια Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης μέσα σε μία εβδομάδα από τη λήξη των μαθημάτων του κάθε τετραμήνου. Τα φωτοαντίγραφα επικυρώνονται από τον Διευθυντή του Λυκείου. Μαζί με τα φωτοαντίγραφα των Α.Δ. αποστέλλονται σε δισκέτες δύο αντίγραφα της ηλεκτρονικής καταχώρισης. Η Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. διαβιβάζει στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ τις δισκέτες που περιλαμβάνουν το ένα αντίγραφο της ηλεκτρονικής καταχώρισης.
Άρθρο 8 "Δημιουργικές εργασίες"
1.  
  Οι εργασίες αυτές έχουν συνθετικό χαρακτήρα και επιδιώκουν την ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας του μαθητή και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση των στοιχείων αυτών. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να είναι ομαδικές ή ατομικές και να έχουν τη μορφή μικρής πραγματείας, ανάλογης προς τις δυνατότητες των μαθητών, ή να είναι συλλογές ή κατασκευές ή καλλιτεχνικές συνθέσεις. Τα θέματα των εργασιών αυτών δίνονται από τους διδάσκοντες στους μαθητές ή προτείνονται από αυτούς και εγκρίνονται από τους διδάσκοντες. Το Π.Ι. συντάσσει κατά μάθημα πίνακα ενδεικτικών δημιουργικών εργασιών, τον οποίο αποστέλλει στα σχολεία μαζί με τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων. Οι δημιουργικές εργασίες μπορούν να παρουσιάζονται μέσα στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος, ή, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, σε ειδική εκδήλωση κατά τάξη ή κατά σχολείο, που αποφασίζεται από το Σύλλογο των διδασκόντων. Οι εργασίες αυτές μπορεί να δημοσιεύονται (σε περίληψη ή σε πλήρη μορφή) ή να δημοσιοποιούνται με όποιον άλλο τρόπο κρίνει πρόσφορο το κάθε Λύκειο.
2.  
 1. Μία τουλάχιστον δημιουργική εργασία σε ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα της επιλογής του μαθητή είναι υποχρεωτική στην Α΄ τάξη.
 2. Η εκπόνηση δημιουργικών εργασιών στις Β΄και Γ΄ τάξεις είναι προαιρετική.
 3. Για την υποχρεωτική εργασία κατατίθεται μέσα στο Α΄ δίμηνο του σχολικού έτους γραπτή δήλωση των μαθητών στον υπεύθυνο καθηγητή κάθε τμήματος, στην οποία αναγράφεται το μάθημα στο οποίο επιθυμούν να εκπονήσουν εργασία, καθώς και δύο ακόμη μαθήματα ως εναλλακτικές δυνατότητες.
 4. Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση των δημιουργικών εργασιών εκπαιδευτικός οργανώνει συναντήσεις με τους μαθητές πριν από την ανάθεση των εργασιών, τους ενημερώνει για τη διαδικασία έρευνας που θα ακολουθήσουν και τους παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση για τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν
3.  
  Η υποχρεωτική δημιουργική εργασία βαθμολογείται από τον οικείο διδάσκοντα και συνεκτιμάται μόνο θετικά στην αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή στο αντίστοιχο μάθημα κατά το τετράμηνο κατά το οποίο κατατίθεται. Αν μία δημιουργική εργασία καλύπτει και άλλα συγγενή μαθήματα που διδάσκονται από τον ίδιο καθηγητή ή άλλους καθηγητές, η εργασία λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του μαθητή και στα μαθήματα αυτά και βαθμολογείται μετά από συνεργασία των οικείων διδασκόντων. Εάν πρόκειται για συλλογική εργασία, αυτή λαμβάνεται υπόψη το ίδιο για όλους τους μαθητές που συμμετείχαν σε αυτή.
4.  
  Αν ένας μαθητής εκπονεί με δική του πρωτοβουλία και ύστερα από συνεννόηση με τους διδάσκοντες περισσότερες της μιας δημιουργικές εργασίες, αυτές συνεκτιμώνται για τη βαθμολογία του μαθητή σε όλα τα αντίστοιχα μαθήματα. Αντίγραφο όλων των εργασιών τοποθετείται στο φάκελο εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή, εάν αυτός υπάρχει, και όπου δεν υπάρχει ενημερώνονται με ευθύνη του καθηγητή που παρακολουθεί την εργασία όλοι οι διδάσκοντες στο ίδιο τμήμα για τη συμπληρωματική αυτή δραστηριότητα του κάθε μαθητή.
5.  
  Ο αριθμός των δημιουργικών εργασιών που ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να παρακολουθεί κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους καθορίζεται από τον ίδιο, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος των δέκα (10), εκτός αν ο αριθμός των μαθητών που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον είναι μικρότερος. Εάν για κάποιο αντικείμενο παρατηρείται υψηλή προτίμηση και ο οικείος διδάσκων αδυνατεί για το λόγο αυτό να εποπτεύσει όλες τις σχετικές εργασίες, καταβάλλεται προσπάθεια ένταξης των μαθητών σε ομαδικές εργασίες που βρίσκονται πλησιέστερα προς τα ενδιαφέροντά τους. Εάν και μετά την ομαδοποίηση αυτή το πρόβλημα παραμένει, ο κάθε διδάσκων επιλέγει μεταξύ των μαθητών που επιθυμούν να εκπονήσουν στο αντικείμενό του εργασία, όσους μπορεί να εποπτεύσει, με κριτήρια που καθορίζει ο ίδιος και ανακοινώνει στους ενδιαφερομένους. Τους υπόλοιπους παραπέμπει στο Σύλλογο διδασκόντων, ο οποίος τους κατανέμει σε άλλους διδάσκοντες με βάση τις εναλλακτικές προτιμήσεις τους που περιέχονται στη δήλωσή τους. Για όποιο άλλο θέμα ανακύπτει σχετικά με την εκπόνηση δημιουργικών εργασιών αποφασίζει ο Σύλλογος των διδασκόντων.
Άρθρο 9 "Φάκελος επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών."
1.  
  Σε κάθε Λύκειο παρέχεται η δυνατότητα να τηρείται με ευθύνη του υπεύθυνου καθηγητή κάθε τμήματος ή τάξης και σε χώρο που καθορίζεται από τον Διευθυντή του Λυκείου, φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων των μαθητών, στον οποίο καταχωρίζονται στοιχεία που συμβάλλουν στη σφαιρικότερη εκπαιδευτική αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία δεν προκύπτουν από άλλες διαδικασίες αποτίμησης της επίδοσής τους. Τέτοιου είδους στοιχεία είναι κυρίως: α) Εργασίες, τις οποίες πραγματοποιεί ο μαθητής, πέραν αυτών που γίνονται στο πλαίσιο των υποχρεωτικών σχολικών εργασιών, β) Αναφορές σχετικές με σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει, γ) Αντίγραφα επαίνων, βραβείων ή άλλων διακρίσεών του στον πνευματικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό τομέα που χορηγούνται από το ΥΠΕΠΘ ή από επίσημα αναγνωρισμένους επιστημονικούς, μορφωτικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς υψηλού κύρους, δ) Ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης του μαθητή, ε) Παρατηρήσεις ή προτάσεις του σχετικές με τα μαθήματα. Κάθε μαθητής που επιθυμεί να εντάξει στο φάκελό του νέα στοιχεία, τα υποβάλλει στον αρμόδιο καθηγητή.
2.  
  Όλοι οι διδάσκοντες σε ορισμένο τμήμα υποχρεούνται πριν από την κατάθεση της προφορικής τους βαθμολογίας να εξετάσουν και το περιεχόμενο του φακέλου του μαθητή και να το συνεκτιμήσουν στη βαθμολογία τους
3.  
  Ο φάκελος εκπαιδευτικής επίδοσης και λοιπών δραστηριοτήτων των μαθητών τηρείται, όπου είναι δυνατόν. Σκοπός της τήρησης των ως άνω φακέλων είναι όχι μόνο η σφαιρικότερη και πολύπλευρη εκτίμηση των δραστηριοτήτων των μαθητών, αλλά και η υποβοήθηση και η επικοινωνία μέσα στο σχολείο μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων και η παροχή έμμεσα στον μαθητή της δυνατότητας συμμετοχής του, μέσω της αυτοαξιολόγησης και της διατύπωσης παρατηρήσεων και προτάσεων για τα μαθήματα, στη δική του αξιολόγηση και στη βελτίωση της διδακτικής πράξης.
4.  
  Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την τήρηση των φακέλων και την αξιοποίησή τους στην αξιολόγηση των μαθητών καθορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων
Άρθρο 10 "Επίδοση της προφορικής βαθμολογίας - Ενημέρωση των κηδεμόνων"
1.  
  Στο τέλος κάθε τετραμήνου και μετά την κατάθεση και καταχώριση της προφορικής βαθμολογίας, καλούνται οι κηδεμόνες των μαθητών για ενημέρωση αναφορικά με την επίδοση, την επιμέλεια, τη φοίτηση και τη συμπεριφορά των παιδιών τους και τους επιδίδεται ο ατομικός έλεγχος προόδου του μαθητή
2.  
  Με ευθύνη του Διευθυντή και με απόφαση του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών στα μέσα κάθε τετραμήνου οργανώνεται μία (1) τουλάχιστον συνάντηση κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωσή τους στα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν συνεννόησης Διευθυντή και διδασκόντων, ορίζεται πρόγραμμα ενημέρωσης των κηδεμόνων, σύμφωνα με το οποίο κάθε διδάσκων έχει την υποχρέωση μία (1) τουλάχιστον ημέρα την εβδομάδα να δέχεται τους κηδεμόνες των μαθητών. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στην αρχή του διδακτικού έτους και κοινοποιείται γραπτώς στους κηδεμόνες μέσω των μαθητών.
3.  
  Οι κηδεμόνες των μαθητών δικαιούνται να ενημερώνονται από τους διδάσκοντες, κατά τις ημέρες που έχουν ορισθεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης κηδεμόνων, για όλα τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Οι διδάσκοντες επιδεικνύουν τα γραπτά των μαθητών, εφόσον ζητηθεί από τους κηδεμόνες τους και μόνο.
4.  
  Στους ελέγχους προόδου που δίνονται στους μαθητές και στους κηδεμόνες, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο αντίστοιχος μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας όλων των μαθητών του τμήματος για κάθε μάθημα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 11 "Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εξετάσεων."
1.  
  Οι τελικές γραπτές εξετάσεις, προαγωγικές και απολυτήριες, διεξάγονται μετά τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου. Στις εξετάσεις αυτές αξιολογούνται συνολικά οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου σχολικού έτους.
2.  
  Οι τελικές εξετάσεις διενεργούνται στα Ενιαία Λύκεια. Μπορεί όμως αν κρίνεται αναγκαίο για την αντικειμενική διεξαγωγή τους να ορίζονται ως Εξεταστικά Κέντρα, σχολικά συγκροτήματα στα οποία στεγάζονται Ενιαία Λύκεια. Τα Εξεταστικά Κέντρα ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Εξετάσεων και μαζί με τον ορισμό καθορίζονται και τα Ενιαία Λύκεια, οι μαθητές των οποίων θα εξετασθούν στο κάθε ένα από αυτά. Κατά τον ορισμό των Εξεταστικών Κέντρων λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συγκοινωνιακές συνθήκες και μπορεί αυτά να αφορούν μαθητές μιας ή και των δύο τάξεων.
3.  
  Η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων σε κάθε μάθημα που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο είναι τρίωρη (3), εκτός αν, σε ειδικές περιπτώσεις, ορίζεται διαφορετικά από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.). Για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας η διάρκεια των γραπτών προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων είναι δίωρη (2).
Άρθρο 12 "Θέματα των εξετάσεων"
1.  
  Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιλαμβάνουν ποικιλία ερωτήσεων (π.χ. σύντομης απάντησης, ελεύθερης ανάπτυξης), οι οποίες είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας και αφορούν ευρεία έκταση της εξεταστέας ύλης.
2.  
  Τα θέματα των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ τάξη και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στις Β΄ και Γ΄ τάξεις, Δημοσίων και Ιδιωτικών Ενιαίων Λυκείων για τα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας, διατυπώνονται με τη συνεργασία των καθηγητών που διδάσκουν το ίδιο μάθημα στην ίδια τάξη κάθε Λυκείου, είναι κοινά για όλα τα τμήματα της τάξης του Λυκείου και εγκρίνονται από τον Διευθυντή του Λυκείου
3.  
  Τα θέματα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των Β΄ και Γ΄ τάξεων, οι οποίες διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλα τα Λύκεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο επιλέγονται από την ΚΕΕ, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18 του παρόντος Π.Δ. και είναι κοινά για όλα τα Λύκεια της χώρας.
Άρθρο 13 "Σύσταση οργάνων εξετάσεων Για την προετοιμασία , την οργάνωση, την διεξαγωγή, τον συντονισμό, την εποπτεία και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα μαθήματα των δυο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, συστήνονται [...]"
1.  
  Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων αποτελείται από τρία μέλη και τον γραμματέα υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. Έργο της επιτροπής είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου των μαθητών των δυο τελευταίων τάξεων του Λυκείου η συγκέντρωση και καταχώριση στην κεντρική μονάδα του υπολογιστή των βαθμολογικών στοιχείων των μαθητών αυτών, ο εφοδιασμός των Λυκείων που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα με το απαραίτητο έντυπο υλικό και των μηχανογραφικών καταστάσεων των μαθητών για την διεξαγωγή των εξετάσεων και γενικά η αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την προετοιμασία για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων . Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως πρόεδρος της επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραμματέας της επιτροπής. Η επιτροπή στο έργο της συνεπικουρείται από το αναγκαίο προσωπικό δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου τα οποία ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ι) Ημερήσιων Ενιαίων Λυκείων και ΙΙ) Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων Έργο κάθε μιας από τις ανωτέρω Κ.Ε.Ε. είναι η γενική εποπτεία και ο συντονισμός διενέργειας των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των δύο τελευταίων τάξεων των ημερήσιων και εσπερινών Ενιαίων Λυκείων αντίστοιχα, στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, η επιλογή και τελική διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων αυτών, η αποστολή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στα λύκεια που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα και στις νομαρχιακές επιτροπές και η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την διασφάλιση της αδιάβλητης διεξαγωγής των εξετάσεων, η παροχή των αναγκαίων κατά την κρίση της διευκρινίσεων και οδηγιών στα Βαθμολογικά Κέντρα για την ομαλή και απρόσκοπτη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης σε όλα τα βαθμολογικά κέντρα, η επίλυση οποιουδήποτε θέματος ήθελε προκύψει στα εξεταστικά ή βαθμολογικά κέντρα και για το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατάξεις, η διασφάλιση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων από όλους τους εμπλεκόμενους στις εξετάσεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισμένα ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα εφόσον κατά την κρίση της συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση αυτή και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων και της βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων. Οι Κ.Ε.Ε. εφόσον κρίνουν αναγκαίο για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων μπορούν να ζητούν την συνδρομή των αστυνομικών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημοσίου. Κάθε Κ.Ε.Ε. συγκροτείται από τακτικά και έκτακτα μέλη και την γραμματεία ως ακολούθως:.
 1. Τακτικά μέλη Στα τακτικά μέλη περιλαμβάνονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και δέκα πέντε (15) μέλη και είναι:
 2. i) Ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) ή ένας των αντιπροέδρων του Π.Ι. ή ένας καθηγητής Α.Ε.Ι. ως πρόεδρος. ii) Ένας αντιπρόεδρος ή σύμβουλος του Π.Ι. ή καθηγητής Α.Ε.Ι. ως αντιπρόεδρος. iii) Δώδεκα (12) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι. ή σχολικοί σύμβουλοι ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α΄ από τους οποίους τρεις τουλάχιστον ειδικότητας φιλολόγου, δύο μαθηματικού, και από ένας φυσικού, χημικού, βιολόγου, οικονομολόγου, ηλεκτρολόγου, πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων.
 3. Από τα μέλη αυτά τουλάχιστον πέντε (5) είναι μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., τουλάχιστον δυο (2) σχολικοί σύμβουλοι Δ.Ε. και τουλάχιστον δυο (2) εκπαιδευτικοί Δ.Ε. με βαθμό Α΄ από αυτούς που δίδαξαν ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα των δυο τελευταίων τάξεων του Ενιαίου Λυκείου. iν) Ο νομικός Σύμβουλος του ΥΠΕΠΘ ή άλλος εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΠΘ. ν) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΕΠΘ ή άλλος εκπαιδευτικός Δ.Ε. με βαθμό Α΄ αποσπασμένος στην Διεύθυνση αυτή. νi) Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΥΠΕΠΘ ή άλλος Διοικητικός υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας με βαθμό Α΄ της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
 4. Έκτακτα μέλη Για κάθε εξεταζόμενο μάθημα ορίζονται τρία έκτακτα μέλη τα οποία μαζί με ένα τακτικό μέλος της Κ.Ε.Ε. εισηγούνται στην ολομέλεια της Επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους.
 5. Από τα τρία έκτακτα μέλη το ένα είναι μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι. ή ΕΠ Τ.Ε.Ι. ή σχολικός σύμβουλος ή καθηγητής Δ.Ε. με βαθμό Α΄ και τα άλλα δυο καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄ αντίστοιχης ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα.
 6. Γραμματεία Η γραμματεία αποτελείται από τον γραμματέα και πέντε βοηθούς γραμματείς από διοικητικούς υπαλλήλους του ΥΠΕΠΘ ή εκπαιδευτικούς Δ.Ε. Τα μέλη των Κ.Ε.Ε ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ αντίστοιχα και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ.Ε. (ΚΥΣΔΕ) προκειμένου για τους σχολικούς συμβούλους και τους καθηγητές Δ.Ε. οι οποίοι πρέπει να έχουν διδάξει το οικείο μάθημα στην αντίστοιχη τάξη κατά το ίδιο σχολικό έτος.
 7. Οι γνώμες αυτές πρέπει να διατυπωθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος.
 8. Με την ίδια απόφαση ορίζονται η γραμματεία και τα αναπληρωματικά μέλη του Αντιπροέδρου, των μελών, του Γραμματέα και των βοηθών Γραμματέων.
 9. Για την υποβοήθηση της Κ.Ε.Ε. στο έργο της μπορεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να ορίζονται μέχρι τριάντα δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών του Δημοσίου ή εκπαιδευτικοί Δ.Ε.
3.  
  Νομαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων (Ν.Ε.Ε.) Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκροτείται Νομαρχιακή Επιτροπή Εξετάσεων η οποία αποτελείται από: i) τον προϊστάμενο της Δ/νσης ως πρόεδρο ii) τους προϊσταμένους των οικείων γραφείων Δ.Ε. στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα iii) Δύο σχολικούς σύμβουλους ή εφόσον δεν υπάρχουν καθηγητές Δ.Ε. με βαθμό Α΄. Τα μέλη της Ν.Ε.Ε. ορίζονται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της Δ/νσης Δ.Ε., με την ίδια απόφαση ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας , ένας βοηθός γραμματέας, ένας χειριστής του συστήματος λήψης των θεμάτων, ο σύνδεσμος της Ν.Ε.Ε. με το οικείο βαθμολογικό κέντρο και ο οδηγός για την διακίνηση των γραπτών και των βαθμών . Αν τα εξεταστικά κέντρα αρμοδιότητα της Ν.Ε.Ε. είναι περισσότερα από επτά και μέχρι δέκα τέσσερα μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας , αν είναι περισσότερα από δέκα τέσσερα και μέχρι είκοσι ένα τρίτος κ.ο.κ. Ο σύνδεσμος της ΝΕΕ με το ΒΚ και ο οδηγός μπορεί να είναι και διαφορετικοί για κάθε ημέρα των εξετάσεων. Έργο της Ν.Ε.Ε. είναι η διαβίβαση των θεμάτων στα λύκεια στα οποία δεν κατέστη εφικτή η απ ευθείας αποστολή τους από την Κεντρική Επιτροπή, η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στην περιφέρεια ευθύνης της, η επίβλεψη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και των οδηγιών της Κεντρικής Επιτροπής από τις λυκειακές επιτροπές, τους επιτηρητές και κάθε εμπλεκόμενου στις εξετάσεις, η άμεση αντικατάσταση και η παραπομπή για πειθαρχικό έλεγχο οποιουδήποτε μέλους λυκειακής επιτροπής, επιτηρητή, γραμματέα ή βοηθού γραμματέα ή επικουρικού προσωπικού δεν ασκεί με την ενδεδειγμένη υπευθυνότητα την αποστολή του ή θέτει σε κίνδυνο το αδιάβλητο των εξετάσεων και η άμεση ενημέρωση της Κ.Ε.Ε., η αποστολή των γραπτών δοκιμίων στο οικείο βαθμολογικό κέντρο και η παραλαβή των βαθμών από αυτό και η αποστολή τους στα λύκεια, η συνδρομή των προέδρων των βαθμολογικών κέντρων για την εξασφάλιση των αναγκαίων βαθμολογητών και η λήψη γενικά κάθε μέτρου αναγκαίου για την ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών των εξετάσεων στην περιοχή ευθύνης τους.
4.  
  Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (Λ.Ε.Ε.) Σε κάθε Ενιαίο Λύκειο που χρησιμοποιείται ως εξεταστικό κέντρο συγκροτείται Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων αποτελούμενη από τον διευθυντή του οικείου Λυκείου και δύο καθηγητές Δ.Ε. κατά προτίμηση από άλλο Λύκειο που ορίζονται από τον οικείο προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε., με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής Δ.Ε. ως γραμματέας, ένας βοηθός γραμματέας, δύο χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων ένας καθηγητής Δ.Ε. σύνδεσμος με τη Ν.Ε.Ε. που μπορεί να είναι και ο βοηθός γραμματέα για την διακίνηση των γραπτών και των βαθμών προς και από την Ν.Ε.Ε. και μέχρι τρία άτομα βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό. Αν οι εξεταζόμενοι μαθητές είναι περισσότεροι από εξήντα και μέχρι εκατόν τριάντα μπορεί να ορίζεται και δεύτερος βοηθός γραμματέας και αν είναι περισσότεροι από εκατον τριάντα και μέχρι εκατόν ογδόντα τρίτος και αν είναι περισσότεροι από εκατόν ογδόντα, τέταρτος βοηθός γραμματέας. Στα ιδιωτικά λύκεια η λυκειακή επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τρεις καθηγητές δημόσιων Ενιαίων Λυκείων και δύο καθηγητές του αντίστοιχου Ιδιωτικού Λυκείου. Πρόεδρος της επιτροπής αυτής ορίζεται ο αρχαιότερος από τους τρεις καθηγητές των δημόσιων Ενιαίων Λυκείων. Δύο από τα μέλη της επιτροπής ορίζονται ως χειριστές του συστήματος λήψης των θεμάτων κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Έργο της Λ.Ε.Ε. είναι η διοργάνωση του εξεταστικού κέντρου, η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο εξεταστικό κέντρο ευθύνης της, η κατανομή των επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων μεριμνώντας να μην είναι στην ίδια αίθουσα οι ίδιοι επιτηρητές όλες τις ημέρες των εξετάσεων αλλά να εναλλάσσονται κάθε ημέρα εξετάσεων, η αναπαραγωγή των θεμάτων σε φωτοαντίγραφα, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων και η διανομή τους στους εξεταζόμενους, η άμεση ενημέρωση της Ν.Ε.Ε. και της ΚΕΕ για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο, η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών που δεν εκτελούν με την επιβεβλημένη υπευθυνότητα τα καθήκοντα τους και γνωστοποίηση των παρατηρήσεων της στη Ν.Ε.Ε., η συγκέντρωση και αποστολή στην Ν.Ε.Ε. των γραπτών δοκιμίων , η αντιπαραβολή των βαθμών από την ειδική κατάσταση με τα αντίστοιχα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων. Για την διευκόλυνση του έργου της λυκειακής επιτροπής τα τακτικά μέλη της απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου όχι όμως από την βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων, εφόσον ορισθούν ως βαθμολογητές από πρόεδρο Β.Κ. καθώς και του μαθήματος της Α΄ τάξης που ενδεχόμενα διδάσκουν.
Άρθρο 14 "Το πρόγραμμα των εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη"
1.  
  Για όλα τα μαθήματα και των τριών τάξεων του Ενιαίου Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς σε επίπεδο σχολικής μονάδας η εξεταστέα ύλη καθορίζεται σε κάθε Λύκειο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 16 του παρόντος Π.Δ. Η εξεταστέα ύλη στις προαγωγικές εξετάσεις της Β΄ τάξης, καθώς και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ΄ τάξης στα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα ταυτίζεται με τη διδακτέα ύλη και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ύστερα από σχετική εισήγηση του Π.Ι., και είναι κοινή για όλα τα Λύκεια της χώρας.
2.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου το πρόγραμμα διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων της Β΄ τάξης καθώς και το πρόγραμμα των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ΄ τάξης για τα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα. Τα προγράμματα των εξετάσεων αυτών γνωστοποιούνται στις Διευθύνσεις και στα Γραφεία Δ.Ε. και στη συνέχεια στα Ενιαία Λύκεια της χώρας όπου και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων και ενημερώνονται οι μαθητές από το Διευθυντή του Λυκείου. Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας ορίζεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από το Διευθυντή του Λυκείου στους μαθητές, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πρίν από τη λήξη των μαθημάτων.
Άρθρο 15 "Τρόπος εξέτασης των διαφόρων μαθημάτων"
1.  
  Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Η γραπτή εξέταση στο μάθημα αυτό περιλαμβάνει ένα (1) θέμα θεωρίας και τρεις (3) ασκήσεις ή προβλήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος και τις εφαρμογές του. Η βαθμολογία προκύπτει κατά 40% από το θέμα της θεωρίας και κατά 60% (3x20%) από τις ασκήσεις ή τα προβλήματα. Οι μαθητές απαντούν υποχρεωτικά σε όλα τα θέματα. Επίσης να προσέξουν την αρμονία μέσα στη σχεδιαστική επιφάνεια. Να αποδώσουν επίσης απλοποιημένα σε λίγους τόνους τις φωτεινές και σκοτεινές επιφάνειες και τους όγκους που συνθέτουν το θέμα. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο μαύρα μολύβια ή άλλα υλικά. Η βαθμολόγηση του Ελεύθερου Σχεδίου γίνεται με κριτήρια:.
 1. Δίνεται στους μαθητές διδαγμένο κείμενο 150-180 λέξεων και τέσσερις ερωτήσεις κατανόησής του.
 2. Κάθε ερώτηση μπορεί να αναλύεται σε περισσότερα υποερωτήματα.
 3. Δίνονται τέσσερις (4) παρατηρήσεις γραμματικο-συντακτικών φαινομένων, μέσα από το κείμενο.
 4. i.
 5. Δύο (2) ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες / αξίες / προβλήματα, στη στάση / ήθος / χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό / κοινωνικό / πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή / σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά / αισθητικά θέματα, με βάση ολόκληρο το ανωτέρω απόσπασμα. ii.
 6. i.
 7. Μετάφραση κειμένου 40 μονάδες. ii.
 8. Γραμματικές ασκήσεις 12,5 μονάδες καθεμία. iii.
 9. Μία (1) ερώτηση συντακτικού.
 10. Οι ερωτήσεις υπό στοιχεία iν, ν, νi μπορεί να αναλύονται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται.
 11. Να συντάξουν ένα κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, με το οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν κάποια σημεία του κειμένου ή αναπτύσσουν προσωπικές απόψεις, παίρνοντας αφορμή από το κείμενο.
 12. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
 13. Το πρώτο και δεύτερο θέμα βαθμολογούνται με 25 μονάδες, οι οποίες κατανέμονται αντίστοιχα στις επιμέρους ερωτήσεις, ενώ η τρίτη άσκηση βαθμολογείται με 50 μονάδες.
 14. Κατά τη βαθμολόγηση όλων των θεμάτων λαμβάνεται υπόψη η ορθογραφία, η δομή του κειμένου, ο λεξιλογικός πλούτος, η ακρίβεια και η ορθότητα της διατύπωσης καθώς και το περιεχόμενο.
 15. Γ Νεοελληνική Λογοτεχνία Η εξέταση στη Νεοελληνική Λογοτεχνία αναφέρεται σε πεζό ή ποιητικό κείμενο που περιέχεται στη διδαχθείσα ύλη της αντίστοιχης τάξης, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία, μαζί με τις αναγκαίες σημασιολογικές ή άλλες διευκρινίσεις.
 16. Το κείμενο συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται:.
 17. Τη γενική εικόνα του θέματος
 18. Το πρόβλημα αυτό ή η άσκηση μπορεί να αναλύονται σε επιμέρους ερωτήματα.
 19. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25) μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.
 20. σε σχολιασμό αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου το οποίο δίνεται στους μαθητές επίσης σε φωτοτυπία και είναι ίσης, κατά προσέγγιση, δυσκολίας με το διδαγμένο (1 ερώτηση).
 21. Η ερώτηση α βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, οι δύο ερωτήσεις της β περίπτωσης με είκοσι (20) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση γ με εικοσιπέντε (25) μονάδες και η ερώτηση δ με είκοσι (20) μονάδες.
 22. Σε περίπτωση κατά την οποία μία (1) ερώτηση αναλύεται σε υποερωτήματα, η βαθμολογία που προβλέπεται γι αυτήν κατανέμεται ισότιμα στα υποερωτήματα, εκτός αν κατά την ανακοίνωση των θεμάτων καθορίζεται διαφορετικός συντελεστής βαρύτητας γι αυτά.
 23. Δ. Λατινικά.
2.  
  Για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες ερωτήσεων: Α. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία. Ι. Για την εξέταση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στην Α΄ και Β΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου ως μαθήματος Γενικής Παιδείας ισχύουν τα εξής:. Πολυμέσα - Δίκτυα, Εφαρμογές Λογισμικού, Εφαρμογές Πληροφορικής - Υπολογιστών Τα μαθήματα αυτά δεν εξετάζονται γραπτώς. Θέση γραπτού βαθμού επέχουν σε αυτά οι βαθμοί σχετικών ατομικών ή ομαδικών εργασιών που ανατίθενται στους μαθητές στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών. ΙΓ. Ξένες Γλώσσες.
 1. Η μετάφραση του κειμένου βαθμολογείται με 30 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας
 2. Δίνεται σε αντίγραφο με τη μορφή σκαριφήματος ή σχεδίου με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (διαστάσεις, ενδείξεις, τίτλους, παρατηρήσεις κτλ).
 3. Η δεύτερη αποτελείται από μία ερώτηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές
 4. i.
 5. Η βαθμολογία στην Γ~ τάξη κατανέμεται ως εξής:
 6. i.
 7. Κάθε ερώτηση του αδίδακτου κειμένου μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται.
 8. Κάθε γραμματική ή συντακτική παρατήρηση 15 μονάδες.
 9. Ε. Ιστορία.
 10. Η τρίτη αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.
 11. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
 12. i.
 13. Η ορθότητα απεικόνισης (π.χ. τεμνόμενα, προβαλλόμενα στοιχεία, ορθή μεταφορά κλίμακας, κτλ), που αξιολογείται με 30 μονάδες. ii.
 14. Η ποιότητα σχεδίασης (π.χ. πάχος γραμμών, ακρίβεια, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές, κτλ), που αξιολογείται με 20 μονάδες. iii.
 15. Η πληρότητα σχεδίασης, που αξιολογείται με 15 μονάδες. iν. Η γραμματογραφία και άλλες ενδείξεις (π.χ. διαγράμμιση, προσανατολισμός, άλλοι συμβολισμοί), που αξιολογείται με 15 μονάδες. ν. Η οργάνωση θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με 10 μονάδες. νi.
 16. Γενική εικόνα μονάδες 10.
 17. Στο Σχέδιο Αρχιτεκτονικό η γραπτή εξέταση συνίσταται στα εξής:.
 18. Η τέταρτη αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών.
 19. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
 20. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε μία από τις ομάδες αυτές.
 21. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
3.  
  Από το σχολικό έτος 2003-2004 δίνεται στους μαθητές, επί πλέον των ανωτέρω, και ένα μικρό τμήμα αδίδακτου πεζού κειμένου της αττικής διαλέκτου (4-6 στίχων) και ζητείται να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική. Δίνονται τέσσερα θέματα βαθμολογικά ισοδύναμα (δύο για τη Χημεία και δύο για τη Βιοχημεία). ΙΙ. Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών Κειμένων στη Β΄ τάξη και Αρχαίων Ελληνικών στη Γ΄ τάξη ως μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης, ισχύουν τα εξής:.
 1. Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου βαθμολογείται με 10 μονάδες και του αδίδακτου με 20 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας
 2. Η δεύτερη αποτελείται από μία άσκηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα των μαθητών να εφαρμόζουν όλες τις αρχές, τις τεχνικές και τις μεθόδους που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη.
 3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές.
 4. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
 5. Θ. Θρησκευτικά Τα Θρησκευτικά εξετάζονται με ερωτήσεις οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες:.
 6. Στις περιπτώσεις των διδαγμένων κειμένων για τα οποία δεν προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών διδασκαλία από μετάφραση, δεν δίνεται στους μαθητές η υπό στοιχείο 1.β.ii ερμηνευτική ερώτηση και τότε οι δύο πρώτες υπό στοιχείο 1.β.i ερμηνευτικές ερωτήσεις βαθμολογούνται η καθεμία με δέκα πέντε (15) μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.
 7. Για την εξέταση των παραπάνω θεμάτων τόσο στο διδαγμένο όσο και στο αδίδακτο κείμενο μπορεί, ανάλογα με την περίπτωση και το είδος των διδακτικών στόχων που αξιολογούνται, να χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ερωτήσεων.
 8. Β. Νεοελληνική Γλώσσα.
4.  
  Κατά τον ίδιο τρόπο εξετάζονται και τα μαθήματα «Μαθηματικά», «Στατιστική» και «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής». Ζ. Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Χημεία-Βιοχημεία. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
 1. Τα θέματα θεωρίας αποτελούνται από ερωτήσεις διαφόρων τύπων με τις οποίες ελέγχονται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας, η κριτική ικανότητα των μαθητών, η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων και η δυνατότητα παρουσίασής τους με σωστούς επιστημονικούς όρους και σωστό γραπτό λόγο
 2. Από τους μαθητές ζητείται να σχεδιάσουν (ή και να συμπληρώσουν), με τη βοήθεια των βασικών σχεδιαστικών οργάνων και μέσων, όψεις και τομές του θέματος και να σημειώσουν διαστάσεις, σύμβολα και λοιπά στοιχεία του Τεχνικού Σχεδίου.
 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης του Τεχνικού Σχεδίου είναι τα εξής:
 4. i.
 5. Η ορθότητα των απαντήσεων (ορθή μεταφορά κλίμακας, ορθή σχεδίαση τεμνομένων και προβαλλομένων στοιχείων, ορθή διαστασιολόγηση κτλ), που αξιολογείται με 35 μονάδες. ii.
 6. Η πληρότητα των απαντήσεων (σχεδίαση όλων των ζητουμένων και των στοιχείων τους, όπως απαραίτητες γραμμές, στοιχεία διαστασιολόγησης, σύμβολα κτλ), που αξιολογείται με 30 μονάδες. iii.
 7. Η ποιότητα σχεδίασης (ποιότητα γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης, καθαρότητα σημείων τομής, συναρμογές κτλ), που αξιολογείται με 25 μονάδες. iν. Η οργάνωση του θέματος στο χαρτί σχεδίασης, που αξιολογείται με 10 μονάδες.
 8. ΙΑ.
 9. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα.
 10. Η γραπτή εξέταση στα μαθήματα αυτά περιλαμβάνει θέματα θεωρίας και ασκήσεων ή προβλημάτων και είναι κλιμακούμενης δυσκολίας.
5.  
  Για την εξέταση του μαθήματος Επιλογής Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών δίνονται ερωτήσεις διαφόρων τύπων, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες και έχουν ως εξής:
 1. Με τις ερωτήσεις της πρώτης ομάδας ελέγχεται η κατανόηση και η ικανότητα εφαρμογής, παρουσίασης και τεκμηρίωσης εννοιών, αρχών, διαδικασιών και φαινομένων που αφορούν το περιβάλλον
 2. Με τις ερωτήσεις της δεύτερης ομάδας ελέγχεται η ικανότητα κριτικής ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων.
 3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές.
 4. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.
 5. Η. Μαθήματα Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ
Άρθρο 16 "Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ τάξης"
1.  
  Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ τάξης διενεργούνται με την ευθύνη του Διευθυντή και των διδασκόντων σε κάθε Λύκειο
2.  
  Η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή του Λυκείου και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
3.  
  Η εξεταστέα ύλη καταγράφεται στο βιβλίο της διδασκόμενης ύλης και υπογράφεται από τον εισηγητή - καθηγητή και από τον Διευθυντή του Λυκείου
4.  
  Τα θέματα ορίζονται από τους διδάσκοντες το μάθημα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και είναι κοινά για όλα τα τμήματα της Α΄ τάξης του κάθε Λυκείου. Κατ εξαίρεση είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά θέματα, στα τμήματα της Α΄ τάξης του κάθε Λυκείου, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση κάτω από το έγγραφο που περιέχει τα θέματα.
5.  
  Οι απαντήσεις των θεμάτων γράφονται σε φύλλο χαρτιού (κόλλας αναφοράς) που φέρει τη σφραγίδα του Σχολείου, την υπογραφή του Διευθυντή και ειδική εκτύπωση για την αναγραφή των προκαταρκτικών στοιχείων και της βαθμολογίας του γραπτού
6.  
  Τα θέματα διανέμονται φωτοτυπημένα στους μαθητές ή υπαγορεύονται ή γράφονται στον πίνακα σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου
7.  
  Οι εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός (1) τουλάχιστον καθηγητή - επιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαμβάνει τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει με υπογραφή μέσα σε φάκελο στον αρμόδιο για τη βαθμολόγησή τους καθηγητή
8.  
  Η βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων γίνεται από τον αρμόδιο καθηγητή, ο οποίος οφείλει να καταθέσει τα γραπτά στο Διευθυντή του Λυκείου διορθωμένα και βαθμολογημένα μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα της εξέτασης του κάθε μαθήματος. Ο Διευθυντής του Λυκείου μεριμνά για την καταχώριση της βαθμολογίας στα οικεία βιβλία και στον Υπολογιστή του Σχολείου, αν υπάρχει.
Άρθρο 17
1.  
  Γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων Α. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ. Β. 1. Στα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα διενεργούνται στις αίθουσες των Εξεταστικών Κέντρων ενώπιον δύο (2) επιτηρητών. 2.Τα θέματα των εξετάσεων δίνονται στους μαθητές σε φωτοαντίγραφα και οι απαντήσεις τους σημειώνονται σε ειδικό τετράδιο ή φύλλο απαντήσεων, (εκτός αν δίνεται άλλη ειδική οδηγία), στο οποίο προβλέπεται ειδικός χώρος για την αναγραφή των ατομικών στοιχείων του κάθε μαθητή, καθώς και ειδικός χώρος αναγραφής της βαθμολογίας των δύο βαθμολογητών και του τυχόν τρίτου βαθμολογητή, σε περίπτωση που το γραπτό παραπέμπεται σε αναβαθμολόγηση. 3.Τα ατομικά στοιχεία των μαθητών καλύπτονται με ευθύνη των επιτηρητών κατά την παράδοση των τετραδίων ή των φύλλων απαντήσεων. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών παραδίδονται μέσα σε φάκελο με πρωτόκολλο παραλαβής - παράδοσης από τους επιτηρητές στη Λυκειακή Επιτροπή.
Άρθρο 18 "Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων των μαθημάτων που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο"
1.  
  Στα μαθήματα που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο τα θέματα των εξετάσεων καθορίζονται από την οικεία Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 13 του παρόντος Διατάγματος. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΕ συνέρχεται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Υπουργείου Παιδείας πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Με ευθύνη της ΚΕΕ γίνονται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για να αποφευχθούν τυχόν λάθη, ελλείψεις ή ασάφειες στα θέματα και για να διασφαλισθεί ότι αυτά είναι κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας, περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των μαθητών και μπορούν να απαντηθούν στο χρόνο που οι τελευταίοι έχουν στη διάθεσή τους. Η ΚΕΕ καθορίζει τις διευκρινίσεις και τις συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να δοθούν στους εξεταζομένους.
2.  
  Οι μαθητές υποχρεούνται να προσέρχονται στα Λύκεια σε χρόνο που ορίζεται κάθε φορά από το ΥΠΕΠΘ. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε όλα τα Εξεταστικά Κέντρα της χώρας την ώρα της έναρξης των εξετάσεων και μετά την είσοδο των μαθητών στα εξεταστικά κέντρα. Παράλληλα αποστέλλονται και στις Νομαρχιακές Επιτροπές, οι οποίες τα διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό τρόπο ή με FΑΧ ή με καθηγητές συνδέσμους, όπου δεν είναι δυνατή η διαβίβασή τους απευθείας από την ΚΕΕ. Μαζί με τα θέματα στέλλονται και όλες οι αναγκαίες διευκρινίσεις για τους μαθητές.
3.  
  Οι Λυκειακές Επιτροπές αναπαράγουν τα θέματα σε τόσα φωτοαντίγραφα όσος είναι ο αριθμός των εξεταζομένων
4.  
  Τα μέλη τόσο της ΚΕΕ, όσο και των Νομαρχιακών και Λυκειακών Επιτροπών δεν επιτρέπεται να εξέλθουν από το χώρο συνεδρίασης των Επιτροπών ή το χώρο του Σχολείου αντίστοιχα, αν δεν παρέλθει ο προσδιορισμένος από την ΚΕΕ ελάχιστος χρόνος δυνατής αποχώρησης των εξεταζομένων. Δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν τηλεφωνικά με οποιοδήποτε πρόσωπο και απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο. Αν απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία με προϊστάμενες επιτροπές, αυτή γίνεται μόνο από τους Προέδρους των Λυκειακών ή Νομαρχιακών Επιτροπών. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στις αίθουσες εξετάσεων άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα οικεία Λύκεια, εκτός των επιτηρητών και των μελών της Λυκειακής Επιτροπής. Εξαιρείται το προσωπικό παροχής βοήθειας σε έκτακτες ανάγκες.
Άρθρο 19 "Ορισμός και υποχρεώσεις των επιτηρητών"
1.  
  Ως επιτηρητές ορίζονται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Γραφείου Δ.Ε. καθηγητές Δ.Ε. και κατανέμονται σε διαφορετικές αίθουσες εξετάσεων κάθε ημέρα, από τη Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων κάθε Λυκείου. Η απόφαση ορισμού των επιτηρητών εκδίδεται πέντε (5) ημέρες πρίν από την έναρξη των εξετάσεων. Ως επιτηρητές στα Δημόσια Λύκεια μπορούν να χρησιμοποιούνται και καθηγητές των Ιδιωτικών σχολείων.
2.  
  Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ορίζεται ανά τέσσερις (4) αίθουσες ένας (1) εφεδρικός επιτηρητής
3.  
  Οι επιτηρητές των προηγούμενων παραγράφων προέρχονται από διαφορετικά Λύκεια από αυτά μαθητές των οποίων εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο ορίζονται. Στα Ιδιωτικά Λύκεια και οι δύο επιτηρητές είναι υποχρεωτικά καθηγητές του Δημοσίου.
4.  
  Οι επιτηρητές προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο, εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Λυκειακής Επιτροπής, είναι προσωπικά υπεύθυνοι για την τάξη και την επιτήρηση των μαθητών κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν αμέσως στην Λυκειακή Επιτροπή όποιο πρόβλημα προκύψει. Ακόμη οι επιτηρητές παραλαμβάνουν από την Λυκειακή Επιτροπή το φάκελο της εξέτασης, εκφωνούν τον κατάλογο των μαθητών, σημειώνουν τους απόντες, διανέμουν το χάρτη γραφής ή το ειδικό τετράδιο μεριμνούν για την επικόλληση σ αυτό των τυχόν μηχανογραφικών αυτοκόλλητων που αντιστοιχούν στο μαθητή και στο εξεταζόμενο μάθημα, διανέμουν τα φωτοτυπημένα θέματα της εξέτασης, και αναγράφουν στον πίνακα τον χρόνο έναρξης και λήξης της εξέτασης. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων. Κατά την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων των μαθητών διαγράφουν χιαστί τα κενά διαστήματα, θέτουν την υπογραφή τους στο τέλος του κειμένου και διαγράφουν χιαστί τον κενό χώρο κάτω από την υπογραφή τους καθώς και αυτόν της τυχόν επόμενης λευκής σελίδας.
5.  
  Ειδικά για τα μαθήματα των Β΄ και Γ΄ τάξεων κατά την παραλαβή των δοκιμίων είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ατομικών στοιχείων των μαθητών ενώπιόν τους, τα καλύπτουν με την επικόλληση αδιαφανούς ταινίας και τα εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν σημείωση ονομαστικών ή άλλων διακριτικών στοιχείων που μπορούν να αποκαλύψουν την ταυτότητα του εξεταζομένου
Άρθρο 20 "Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης"
1.  
  Η κατανομή των μαθητών στις αίθουσες εξέτασης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται με αλφαβητική σειρά και με την ευθύνη της Λυκειακής Επιτροπής, η οποία συντάσσει ονομαστική κατάσταση εξεταζομένων σε κάθε αίθουσα. Η τοποθέτηση των μαθητών στις θέσεις και ο έλεγχος είναι ευθύνη των επιτηρητών. Παρέκκλιση επιβάλλεται στην περίπτωση αδελφών ή συγγενών μαθητών.
2.  
  Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στην αίθουσα της εξέτασης δεν επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό (blancο), κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που επιτρέπει η ΚΕΕ. Για τον έλεγχο υπεύθυνοι είναι οι επιτηρητές.
3.  
  Μαθητής που αντιγράφει κατά τη διάρκεια της εξέτασης από βιβλίο, σημειώσεις ή από το γραπτό δοκίμιο άλλου συμμαθητή του, που δολιεύεται την εξέταση και γενικά δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών, απομακρύνεται από την αίθουσα με αιτιολογημένη απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής και βαθμολογείται με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0)
Άρθρο 21 "Βαθμολόγηση των γραπτών των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων"
1.  
  Τα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ τάξη και των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στη Β΄ και Γ΄ τάξη στα μαθήματα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας διορθώνονται και βαθμολογούνται από τον καθηγητή, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι βαθμοί παραδίδονται μαζί με τα γραπτά στη Διεύθυνση του Λυκείου μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διενέργεια των εξετάσεων.
2.  
  Με απόφαση του ΥΠΕΠΘ συγκροτούνται στις Δ/νσεις Δ.Ε. Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.) για την βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών της Β΄ και Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου, των μαθημάτων που εξετάζονται σε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα. Τα Β.Κ. μπορεί να είναι διαφορετικά για τα γραπτά της Β΄ και διαφορετικά για τα γραπτά της Γ΄ τάξης. Μπορεί για λόγους που αφορούν δυσχέρεια συγκοινωνιακών μέσων ή την ταχύτητα διεκπεραίωσης της διαδικασίας, να μην συγκροτούνται Β.Κ. σε ορισμένες Διευθύνσεις Δ.Ε. και ιδίως αν στην περιφέρεια τους λειτουργούν λιγότερα από οκτώ (8) Λύκεια, ή να ορίζονται σε ορισμένες περισσότερα του ενός Β.Κ. Με την απόφαση του ΥΠΕΠΘ κατανέμονται στα Β.Κ. τα γραπτά των μαθητών για διόρθωση, αφού ληφθεί μέριμνα ώστε αυτά να ανήκουν σε άλλη Διεύθυνση Δ.Ε. από αυτήν των σχολείων των εξεταζομένων. Στη Νομαρχία Αθηνών και Θεσσαλονίκης λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα γραπτά να αποστέλλονται σε Β.Κ. άλλων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από αυτήν στην οποία ανήκουν τα σχολεία των εξεταζομένων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η έδρα και ο Πρόεδρος του κάθε Β.Κ. από Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. και εφόσον δεν υπάρχουν ή αδυνατούν ή κωλύονται, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δημοσίων Λυκείων με βαθμό Α΄.
3.  
  Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων του Κέντρου, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής του Β.Κ., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών που αναμένεται να βαθμολογηθούν στο οικείο Β.Κ και μέχρι δέκα τρεις (13) κατ ανώτατο όριο από τα οποία το ένα ορίζεται ως αντιπρόεδρος. Ως μέλη μπορούν να ορίζονται Σχολικοί Σύμβουλοι Δ.Ε. ή εκπαιδευτικοί λειτουργοί Δημόσιων Λυκείων με βαθμό Α΄ κλάδων ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9, ΠΕ12, ΠΕ19 και ΠΕ20. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν διδάξει κατά το τελευταίο έτος ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα. Με την ίδια απόφαση ο Πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τον Γραμματέα της Επιτροπής του Β.Κ. και ένα βοηθό γραμματέα, καθώς και τους απαραίτητους υπαλλήλους ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών, από το εκπαιδευτικό, διοικητικό ή βοηθητικό ή υπηρετικό προσωπικό για την υποβοήθηση της επιτροπής στο έργο της. Με όμοια απόφαση ο πρόεδρος του Β.Κ. ορίζει τους αναγκαίους βαθμολογητές και αναβαθμολογητές των γραπτών κάθε μαθήματος από εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία της οικείας Διεύθυνσης ή των Γραφείων Δ.Ε του νομού, κατά προτίμηση από αυτούς που δίδαξαν το οικείο μάθημα στην αντίστοιχη τάξη του Ενιαίου Λυκείου.
4.  
  Ως συντονιστής των βαθμολογητών κάθε μαθήματος, ορίζεται με ευθύνη του Προέδρου του Β.Κ το μέλος της επιτροπής αντίστοιχης ειδικότητας, για να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση στην αξιολόγηση των βαθμολογητών σε κάθε Β.Κ.
5.  
  Ο Πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής αποστέλλει με καθηγητή ή με άλλον τρόπο που εγγυάται ασφάλεια τους φακέλους με τα γραπτά του Λυκείου του στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος τους παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και τους αποστέλλει χωρίς να τους ανοίξει μαζί με τους αντίστοιχους φακέλους των λοιπών λυκείων αρμοδιότητάς του στο οικείο Β.Κ. Αν οι συγκοινωνιακές συνθήκες το επιβάλλουν για την ταχύτητα και ασφάλεια διακίνησης των γραπτών μπορεί ο πρόεδρος της Λυκειακής Επιτροπής να αποστέλλει απευθείας στον πρόεδρο του οικείου Β.Κ. τους φακέλους με τα γραπτά. Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας της Επιτροπής του Β.Κ. παραλαμβάνει τους φακέλους με πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής και καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τον αριθμό των φακέλων και γραπτών που παρέλαβε από κάθε Λύκειο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα.
6.  
  Ο Πρόεδρος του Β.Κ. ελέγχει αν έχουν επικαλυφθεί με αδιαφανές αυτοκόλλητο τα ατομικά στοιχεία του μαθητή και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο στο εξώφυλλο που προδίδει την ταυτότητα του κατόχου του τετραδίου ή του σχολείου προέλευσης.
7.  
  Τα γραπτά δοκίμια πριν παραδοθούν στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση αναμειγνύονται τυχαία ενώπιον των μελών της Επιτροπής, τοποθετούνται σε φακέλους ανά 25 και παραδίδονται στους βαθμολογητές για βαθμολόγηση
8.  
  Ο Πρόεδρος του Β.Κ. διανέμει στους πρώτους βαθμολογητές τους φακέλους. Κάθε γραπτό δοκίμιο αξιολογείται από δύο βαθμολογητές. Ο πρώτος βαθμολογητής υπογραμμίζει με κόκκινο στυλό ελλείψεις, σφάλματα, αδυναμίες ή ατέλειες πάνω στο γραπτό, σημειώνει τον βαθμό στον ειδικό χώρο κάθε γραπτού, υπογράφει στην ειδική θέση του γραπτού και μετά την ολοκλήρωση της διόρθωσης επιστρέφει τα γραπτά στον Γραμματέα του Β.Κ. ή στο ορισμένο για το σκοπό αυτό από τον πρόεδρο μέλος της Επιτροπής του Β.Κ.
9.  
  Η Επιτροπή του Β.Κ. μεριμνά για την κάλυψη με αδιαφανές χαρτί του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή, την τυχαία ανάμειξη των γραπτών και την τοποθέτησή τους σε φακέλους ανά 25, τους οποίους παραδίδει σε δεύτερο βαθμολογητή που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του Β.Κ. Ο δεύτερος βαθμολογητής ακολουθεί την ίδια διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών που ακολούθησε και ο πρώτος, χρησιμοποιώντας πράσινο στυλό. Όταν ολοκληρώσει τη διόρθωση των γραπτών, τα παραδίδει στην Επιτροπή του Β.Κ.
Άρθρο 22 "Διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών"
1.  
  Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει αν υπάρχουν διαφορές βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών κάθε γραπτού. Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών του α΄ και του β΄ βαθμολογητή είναι μικρότερη ή ίση με δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0 - 100, τότε ο τελικός βαθμός είναι ο Μ.Ο. των δύο βαθμολογιών. Ο βαθμός αυτός σημειώνεται στη ειδική θέση του τελικού βαθμού του γραπτού με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Αν η διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών α΄ και β΄ βαθμολογητή είναι μεγαλύτερη από δώδεκα (12) μονάδες στην κλίμακα 0 - 100, τότε καλύπτονται από την Επιτροπή του Β.Κ. οι βαθμοί και των δύο βαθμολογητών και το γραπτό δίνεται για αναβαθμολόγηση και σε τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος διορθώνει με μαύρο στυλό, με την ίδια διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 21 του παρόντος. Ο τρίτος βαθμολογητής επιλέγεται μεταξύ των βαθμολογητών με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία και είναι κατά προτίμηση Σχολικός Σύμβουλος ή Διευθυντής Λυκείου ή καθηγητής με βαθμό Α΄ της οικείας ειδικότητας που έχει διδάξει το μάθημα κατά το τρέχον σχολικό έτος.
3.  
  Ο τελικός βαθμός του γραπτού στην περίπτωση αναβαθμολόγησής του είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθμό των δύο προηγούμενων. Στην περίπτωση που ο τρίτος βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο πρώτων, ως τελικός βαθμός λαμβάνεται ο συγκεκριμένος μέσος όρος.
4.  
  Η Επιτροπή κάθε Β.Κ. ελέγχει τον τρόπο βαθμολόγησης, την ποιότητα των αναβαθμολογήσεων και απευθύνει οδηγίες και συστάσεις στους βαθμολογητές.
Άρθρο 23 "Διαφορά μεταξύ γραπτής και προφορικής βαθμολογίας."
1.  
  Μετά την οριστικοποίηση του τελικού γραπτού βαθμού, η Επιτροπή του Β.Κ. αποκόπτει το απόκομμα κάθε γραπτού δοκιμίου, αποκαλύπτει τα ατομικά στοιχεία του μαθητή που βρίσκονται στην οικεία θέση του αποκόμματος και καταχωρεί σε ειδική αλφαβητική κατάσταση κατά μάθημα και Λύκειο τους βαθμούς του πρώτου και δεύτερου βαθμολογητή και του τυχόν αναβαθμολογητή. Στη συνέχεια αφού υπολογίσει τον τελικό βαθμό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα κάνει αναγωγή του βαθμού αυτού στην κλίμακα 0-20 και καταχωρίζει το βαθμό στην οικεία στήλη της κατάστασης την οποία αποστέλλει στο οικείο Λύκειο μαζί με τα αποκόμματα των γραπτών δοκιμίων, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης του κάθε μαθήματος. Ο υπολογισμός του τελικού βαθμού και η αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο. Για όλες αυτές τις ενέργειες η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό. Από ένα αντίγραφο των καταστάσεων αυτών κοινοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και στη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του ΥΠΕΠΘ και ένα φυλάσσεται στο αρχείο του Β.Κ. Η Λυκειακή Επιτροπή, μετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων των γραπτών δοκιμίων, παραβάλλει τα βαθμολογικά στοιχεία των καταστάσεων με αυτά των αποκομμάτων. Εάν διαπιστωθεί λάθος, επικοινωνεί με τον Πρόεδρο του Β.Κ. για την διόρθωση του λάθους σε όλες τις καταστάσεις, εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί και από το στέλεχος του γραπτού.
2.  
  Μετά την οριστικοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος της γραπτής βαθμολογίας για όλα τα μαθήματα, η Λυκειακή Επιτροπή παραδίδει τις καταστάσεις στο Διευθυντή του Λυκείου, ο οποίος συγκαλεί το Σύλλογο Διδασκόντων για την οριστικοποίηση του τελικού ετήσιου προφορικού βαθμού για όλα τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συγκρίνει τον ετήσιο προφορικό βαθμό, με το βαθμό των γραπτών εξετάσεων και οριστικοποιεί τον τελικό ετήσιο βαθμό κάθε μαθήματος ως εξής:.
 1. Αν η διαφορά μεταξύ του βαθμού αφενός στις γραπτές προαγωγικές και στις απολυτήριες εξετάσεις στις τάξεις Β΄ και Γ΄ και αφετέρου του προφορικού βαθμού είναι ίση ή μικρότερη των τριών (3) μονάδων, ο προφορικός βαθμός του μαθήματος μένει αμετάβλητος
 2. Αν ο προφορικός βαθμός ενός μαθήματος είναι μεγαλύτερος από τον γραπτό περισσότερο από τρεις (3) μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός μειώνεται έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερος από τον γραπτό κατά τρεις (3) μονάδες
 3. Αν ο προφορικός βαθμός ενός μαθήματος είναι μικρότερος από τον γραπτό περισσότερο από τρεις (3) μονάδες, τότε ο προφορικός βαθμός αυξάνεται έτσι ώστε να είναι μικρότερος από τον γραπτό κατά τρεις (3) μονάδες.
 4. Εκτός από την αναπροσαρμογή αυτή, δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στον μαθητή προφορικής επανεξέτασης, εφόσον το επιθυμεί, για να βελτιώσει την προφορική του βαθμολογία, ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα του ή του ίδιου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στη Δ/νση ή το Γραφείο Δ.Ε. που ανήκει το Λύκειο, στο οποίο φοιτά,.
 5. Η επανεξέταση γίνεται εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και δύο εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας, που συγκροτείται στην έδρα κάθε Νομαρχίας.
 6. Αν δεν υπάρχει Σχολικός Σύμβουλος ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ένας Καθηγητής Λυκείου με βαθμό Α που ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση Εκπαίδευσης.
 7. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των μελών της Επιτροπής είναι ο τελικός βαθμός της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων.
 8. Ο βαθμός αυτός μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθιστά τον προσαρμοσμένο αρχικό προφορικό βαθμό μόνο αν είναι μεγαλύτερος.
 9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ο Σύλλογος Διδασκόντων εκδίδει τα αποτελέσματα προαγωγής ή απόλυσης των μαθητών.
3.  
  Αντίγραφο του Α.Δ. των μαθητών μετά την οριστικοποίηση κατά τα ανωτέρω του προφορικού βαθμού και με την τελική βαθμολογία κατά μάθημα, αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση ή Γραφείο Δ.Ε. Παράλληλα ο Διευθυντής του Λυκείου ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Μηχανογράφησης του ΥΠΕΠΘ για την αλλαγή του προφορικού βαθμού, μόνο στην περίπτωση που ο προφορικός βαθμός αντικαταστάθηκε από το βαθμό της επιτροπής προφορικής επανεξέτασης.
Άρθρο 24 "Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων στην Α΄ τάξη του Ενιαίου Λυκείου και στη Β΄ και Γ΄ τάξη των μαθημάτων που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής μονάδας Σε αναβαθμολόγηση υπόκεινται τα γραπτά δοκίμια των μαθητών της Α΄ τάξης, και της Β΄ και Γ΄ τάξης στα μαθ [...]"
1.  
  Η αναβαθμολόγηση γίνεται στη Διεύθυνση ή στο Γραφείο Δ.Ε., στο οποίο υπάγεται το αντίστοιχο Λύκειο.
2.  
  Μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.
3.  
  Οι Διευθυντές των Λυκείων, μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, διαβιβάζουν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά με καλυμμένα το όνομα του μαθητή και τον αρχικό βαθμό του καθηγητή στην αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε.
4.  
  Με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου συγκροτείται Επιτροπή αναβαθμολόγησης, η οποία αποτελείται από δύο τουλάχιστον καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας, με το μάθημα, στο οποίο ζητείται η αναβαθμολόγηση, και ορίζεται η ημέρα και η ώρα που θα διεξαχθεί η αναβαθμολόγηση. Αποκλείονται ως αναβαθμολογητές οι καθηγητές που αρχικώς βαθμολόγησαν το γραπτό. Αν τα προς αναβαθμολόγηση γραπτά υπερβαίνουν τα διακόσια (200), στην Επιτροπή προστίθενται δύο επιπλέον αναβαθμολογητές και τα γραπτά κατανέμονται εξίσου μεταξύ των δύο ομάδων αναβαθμολογητών.
5.  
  Τα γραπτά δοκίμια αναβαθμολογούνται από τους δύο (2) καθηγητές, οι οποίοι αναγράφουν το βαθμό τους στο γραπτό. Ο βαθμός του πρώτου καλύπτεται με αδιαφανή ταινία. Ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών αποτελεί τον τελικό βαθμό του γραπτού δοκιμίου. Αν μεταξύ των δύο βαθμών υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μονάδων της εκατοντάβαθμης κλίμακας προστίθεται και τρίτος αναβαθμολογητής και ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον βαθμό του τρίτου βαθμολογητή και τον πλησιέστερο προς αυτόν βαθμό των δύο προηγούμενων. Στην περίπτωση, όμως, που ο τρίτος βαθμός είναι ο μέσος όρος των δύο πρώτων, ως τελικός βαθμός λαμβάνεται ο συγκεκριμένος μέσος όρος.
6.  
  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας η αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ.Ε. συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο περιέχεται η οριστική βαθμολογία των γραπτών, το οποίο και αποστέλλει στα Λύκεια προέλευσής τους μαζί με τα γραπτά.
Άρθρο 25 "Μαθητές μη προσερχόμενοι στις γραπτές εξετάσεις"
1.  
  Μαθητής που απουσιάζει ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση των θεμάτων σε κάθε είδους εξέταση δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από το Σύλλογο διδασκόντων με τον κατώτερο βαθμό «κακώς» μηδέν (0)
2.  
  Κατεξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου:
 1. Μαθητής της Α΄ τάξης που απουσιάζει δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος, λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, με αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται στον Διευθυντή του Λυκείου, εξετάζεται άλλη ημέρα εντός της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των διδασκόντων.
 2. Η ασθένεια βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της Απόφασης με αριθμό ΣΤ5/71/1986 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834Β/1986).
 3. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία βεβαιώνεται από ιατρικό πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγειονομικής περίθαλψης.
 4. Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων οι οποίοι, λόγω ασθενείας ή σοβαρού κωλύματος που συνιστά ανωτέρα βία, δεν έλαβαν μέρος σε εξετάσεις του Ιουνίου, ή διέκοψαν την εξέτασή τους έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε όσα μαθήματα δεν εξετάστηκαν.
 5. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται εντός μηνός από το τέλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ιουνίου και ως προς τα εξεταζόμενα σε εθνικό επίπεδο και ως προς τα εξεταζόμενα σε επίπεδο σχολικής μονάδας μαθήματα.
 6. Η κάθε Διεύθυνση Δ.Ε. ορίζει, ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών, ένα τουλάχιστον Λύκειο του Νομού, στο οποίο εξετάζονται οι μαθητές αυτοί στα μαθήματα που εξετάζονται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα που καθορίζει η αντίστοιχη ΚΕΕ.
 7. Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τον τρόπο εξέτασης, τη συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής, Λυκειακών και Νομαρχιακών Επιτροπών, τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών Κέντρων, τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την αναβαθμολόγησή τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.
3.  
  Για να συμμετάσχει μαθητής στις εξετάσεις της προηγούμενης παραγράφου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 της Απόφασης με αριθμό ΣΤ5/71/1986 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 834Β/1986) θα πρέπει το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημέρα λήξης των εξετάσεων του Ιουνίου να καταθέσει ο ίδιος ή ο κηδεμόνας του στο Διευθυντή του Λυκείου:
 1. δικαιολογητικά ασθενείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, από τα οποία θα προκύπτει η αδυναμία του μαθητή για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις του Ιουνίου, επικυρωμένα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ή
 2. άλλα δικαιολογητικά που ο Σύλλογος των διδασκόντων κρίνει επαρκή για τη δικαιολόγηση της μη συμμετοχής του στις εξετάσεις του Ιουνίου και επικυρώνει ο αρμόδιος Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. Δεν θεωρούνται επαρκείς απλές ιατρικές βεβαιώσεις από ιδιώτες ή υπεύθυνες δηλώσεις των μαθητών ή των γονέων και κηδεμόνων τους. 4.Σε κάθε περίπτωση απουσίας μαθητή για μάθημα που εξετάζεται σε εθνικό επίπεδο, προβλεπόμενης από το άρθρο αυτό, συντάσσεται σχετικό πρακτικό στο βιβλίο πράξεων που τηρεί η Λυκειακή Επιτροπή.
Άρθρο 26 "Επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων"
1.  
  Η Επιτροπή του Β.Κ., μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, παραδίδει τα γραπτά των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στον Πρόεδρο της οικείας Νομαρχιακής Επιτροπής, ο οποίος μεριμνά για τη φύλαξή τους σε κατάλληλο χώρο σχολικής μονάδας ή άλλου δημόσιου κτιρίου της οικείας Νομαρχίας.
2.  
  Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών, μετά την παραλαβή τους από τη Νομαρχιακή Επιτροπή, ταξινομούνται, αρχειοθετούνται και φυλάσσονται από αυτή ως τις 15 Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους, οπότε καταστρέφονται με πράξη της
3.  
  Το Π.Ι. μπορεί, για ερευνητικούς και παιδαγωγικούς λόγους, να ζητήσει από τις Νομαρχιακές Επιτροπές δείγματα γραπτών δοκιμίων μαθητών, τα οποία παραλαμβάνει με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, και καταστρέφει με πράξη του στο τέλος Μαΐου του επόμενου σχολικού έτους. Τα γραπτά αυτά θα είναι φωτοαντίγραφα γραπτών δοκιμίων, στα οποία δεν θα φαίνεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή.
Άρθρο 27 "Εξέταση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες"
1.  
  Οι μαθητές που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Ν. 2817/2000 εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόμενα είδη εξέτασης και μόνο. Ειδικότερα:.
 1. Εξετάζονται μόνον προφορικά:
 2. i.
 3. Μαθητές τυφλοί και όσοι πάσχουν από σοβαρές διαταραχές στην όραση. ii.
 4. Μαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση εξαιτίας μόνιμης ή παροδικής σωματικής βλάβης. iii.
 5. Μαθητές, η επίδοση των οποίων δεν μπορεί να ελεγχθεί με γραπτή δοκιμασία, λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).
 6. Εξετάζονται μόνο γραπτά μαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός)
2.  
  Οι παθήσεις των περ. i και ii του εδαφίου α΄ και του εδαφίου β΄ της προηγούμενης παραγράφου βεβαιώνονται από την οικεία Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, η οποία εκδίδει σχετική γνωμάτευση ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.
3.  
  Η πάθηση των μαθητών της περ. iii του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται με ειδική διαγνωστική έκθεση αναγνωρισμένου δημόσιου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και ισχύει για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της.
4.  
  Οι μαθητές του άρθρου αυτού της Α΄τάξης και των Β΄και Γ΄ τάξεων, σε όσα μαθήματα εξετάζονται ενδοσχολικά, εξετάζονται ταυτόχρονα με τους μαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ειδικά, οι μαθητές του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εξετάζονται ενώπιον επιτροπής, την οποία συγκροτεί για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής του Λυκείου και την αποτελούν ο ίδιος ή ο Υποδιευθυντής, ως Πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
5.  
  Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του άρθρου αυτού, για τα εξεταζόμενα με κοινά θέματα, σε εθνικό επίπεδο μαθήματα, εξετάζονται:
 1. Στο οικείο Β.Κ. που λειτουργεί στη Διεύθυνση Δ.Ε. που ανήκει οργανικά το σχολείο φοίτησής του, όσοι υπάγονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, και ενώπιον Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων.
 2. Αν ο αριθμός των μαθητών του παρόντος εδαφίου που εξετάζονται σε ένα Β.Κ είναι μεγαλύτερος από πενήντα (50), μπορεί να ορίζεται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δ.Ε. ειδικό Εξεταστικό Κέντρο, ως παράρτημα του Β.Κ. στο οποίο και λειτουργεί η Επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων.
 3. Η Επιτροπή εξέτασης φυσικώς αδυνάτων του εδαφίου αυτού ορίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Β.Κ. και αποτελείται από:
 4. i.
 5. Τον Πρόεδρο ή ένα μέλος της Επιτροπής του οικείου Β.Κ. ως Πρόεδρο. ii.
 6. Από δύο (2) εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δ.Ε. για κάθε εξεταζόμενο μάθημα από αυτούς που το δίδαξαν το ίδιο σχολικό έτος ως εξεταστές-βαθμολογητές. iii.
 7. Από ένα (1) Σχολικό Σύμβουλο ή εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. με βαθμό Α΄ της ίδιας ή συγγενούς με το εξεταζόμενο μάθημα ειδικότητας ως εξεταστή - αναβαθμολογητή. iν. Έναν (1) εκπαιδευτικό λειτουργό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως γραμματέα της Επιτροπής. ν. Στον χώρο λειτουργίας της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων παρευρίσκεται σχολίατρος ή άλλος ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δ.Ε. για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης των εξεταζομένων.
 8. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.
 9. Σε περίπτωση που οι εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από επτά (7) σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα, με απόφασή του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον αριθμό των μελών - εξεταστών ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τα μαθήματα στα οποία προσέρχονται να εξεταστούν.
 10. Κάθε Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση σε κάθε μάθημα των μαθητών, που ανήκουν στην κατηγορία των «φυσικώς αδυνάτων» του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
 11. Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζομένου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασης του μαθητή και υπογράφεται από τους εξεταστές και τον Πρόεδρο της επιτροπής.
 12. Κατά την εξέταση παρευρίσκεται και ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον μαθητή σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.
 13. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος έχει σχέση συγγένειας «εξ αίματος» ή «εξ αγχιστείας» μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται σ αυτήν ή καθηγητής που δίδασκε το ίδιο σχολικό έτος στο Λύκειο στο οποίο φοιτούσε εξεταζόμενος ως φυσικώς αδύνατος μαθητής.
 14. Στις Διευθύνσεις Δ.Ε. στις οποίες δεν λειτουργεί Β.Κ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του διατάγματος αυτού και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ορίζεται με απόφαση του οικείου προϊσταμένου Δ/νσης Δ.Ε. Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων από τους έχοντες τα προβλεπόμενα για τους Προέδρους Βαθμολογικών Κέντρων προσόντα.
 15. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέτασης φυσικώς αδυνάτων ορίζει τα λοιπά μέλη της επιτροπής εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.
 16. Στο Εξεταστικό Κέντρο που εξετάζονται οι μαθητές του Λυκείου στο οποίο φοιτούν, όσοι υπάγονται στο εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
 17. Η εξέταση των μαθητών αυτών γίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και ο χρόνος εξέτασης μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Λυκειακής Επιτροπής.
 18. Τα γραπτά τους συγκεντρώνονται μαζί με τα γραπτά των λοιπών μαθητών και διαβιβάζονται για βαθμολόγηση στο οικείο Β.Κ.
6.  
  Από το σχολικό έτος 2000-2001 οι ειδικές γνωματεύσεις που βεβαιώνουν τις παθήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο κατατίθενται στη Διεύθυνση του σχολείου το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου εκάστου έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιπτώσεις μπορούν να κατατίθενται και αργότερα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
Άρθρο 28 "Εξαγωγή του βαθμού ετήσιας επίδοσης κατά μάθημα"
1.  
  Για όλες τις τάξεις του Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο Μ.Ο. του ετήσιου προφορικού βαθμού, μετά την ενδεχόμενη προσαρμογή του, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23 του παρόντος, και τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο Μ.Ο. των βαθμών των μαθημάτων - κλάδων, και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.
3.  
  Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθήματος
4.  
  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο λείπει ένας από τους τετραμηνιαίους βαθμούς, αναπληρώνεται από αυτόν που υπάρχει
Άρθρο 29 "Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης (Γενικός Μέσος Όρος - Γ.Μ.Ο.)."
1.  
  Σε όλες τις τάξεις του Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.
2.  
  Για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς, ο βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών σε αυτά αναγράφεται στο Απολυτήριό τους ή στο οικείο αποδεικτικό, καθώς και στα υπηρεσιακά βιβλία
Άρθρο 30 "Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσει"
1.  
  Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν ανάλογα και για την αξιολόγηση των μαθητών των Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων στα μαθήματα που προβλέπονται από το ισχύον για τα Λύκεια αυτά πρόγραμμα. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών στα Εσπερινά Ενιαία Λύκεια, όπου αναφέρεται Α΄ τάξη νοούνται οι τάξεις Α΄ και Β΄ του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου και όπου αναφέρεται Β΄ ή Γ΄ τάξη νοείται Γ΄ ή Δ΄ τάξη αντίστοιχα του Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου.
Άρθρο 31 "Βαθμός Απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου"
1.  
 1. Για την εξαγωγή του βαθμού του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου ο Γ.Μ.Ο. της Β΄ τάξης πολλαπλασιάζεται επί τρία (3) και ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης πολλαπλασιάζεται επί 7.
 2. Τα δύο γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα διαιρείται δια δέκα (10).
 3. Δηλαδή, αν Β είναι ο βαθμός της Β΄ τάξης και Γ ο βαθμός της Γ΄ τάξης, ο βαθμός Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου θα είναι 3Β+7Γ και γράφεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου.β. Εάν ο Γ.Μ.Ο. της Β΄ τάξης είναι ίσος ή μικρότερος του Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης, ως βαθμός του Απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου τίθεται ο Γ.Μ.Ο. της Γ΄ τάξης.
2.  
  Στο Απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου αναγράφονται, εκτός από το γενικό βαθμό, η κατεύθυνση και ο κύκλος που παρακολούθησε ο μαθητής στην Γ΄ τάξη, η αναλυτική γενική βαθμολογία στα μαθήματα της Γ΄ τάξης, καθώς και ο γενικός βαθμός προαγωγής της Β΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου
3.  
  Το Απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου εκδίδεται μία (1) φορά και δεν αλλάζει
Άρθρο 32 "Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών"
1.  
  Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5, ο οποίος υπολογίζεται στο εξής από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού, είτε αυτά εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας
2.  
 1. Σε περίπτωση μη προαγωγής ή απόλυσης του μαθητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 23 διαφορά μεταξύ του βαθμού των γραπτών εξετάσεων Ιουνίου και του ετήσιου προφορικού βαθμού ορίζεται από τρεις (3) μονάδες σε πέντε (5).
 2. Στο αποδεικτικό προαγωγής και στο απολυτήριο που χορηγείται στους μαθητές, οι οποίοι κάνουν χρήση της ρύθμισης αυτής αναγράφονται οι αρχικοί βαθμοί των επιμέρους μαθημάτων και ο μέσος όρος που προέκυψε πριν από την προσαρμογή των πέντε (5) μονάδων.
 3. Στο απολυτήριο, στο ατομικό δελτίο του μαθητή και στο μητρώο των μαθητών σημειώνεται ότι η προαγωγή ή η απόλυση έγινε με εφαρμογή της ως άνω ρύθμισης.
 4. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται εφόσον το επιθυμεί ο μαθητής.
 5. Εάν ο μαθητής δεν επιθυμεί την εφαρμογή της διάταξης αυτής για την προαγωγή ή απόλυσή του, καταθέτει στο σχολείο σχετική δήλωση ο κηδεμόνας του ή ο ίδιος, εφόσον είναι ενήλικος, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων με την οποία δηλώνει ότι αποδέχεται να επαναλάβει την τάξη, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου για τους μαθητές της Γ΄ τάξης.
 6. Ειδικώς για τους μουσουλμάνους μαθητές που φοιτούν στα Ενιαία Λύκεια των νομών της Θράκης οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος, στο μέρος που αναφέρονται στην προσαρμογή του προφορικού βαθμού, καθώς και των εδ. α και β της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται.
 7. Στο απολυτήριο, στο Ατομικό Δελτίο και στο Μητρώο των μαθητών αυτών σημειώνεται ότι η προαγωγή ή η απόλυση έγινε με την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης.
3.  
  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο μαθητής δεν προάγεται ή δεν απολύεται
4.  
  Οι μαθητές που δεν προάγονται επαναλαμβάνουν την τάξη. Αν πρόκειται για μαθητές της Γ΄ τάξης, αυτοί έχουν τις εξής δυνατότητες:.
 1. Να επαναλάβουν τη φοίτηση στην Γ΄ τάξη και να επανεξετασθούν σε όλα τα μαθήματα
 2. Να προσέλθουν στις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου του επόμενου σχολικού έτους σε όλα τα μαθήματα, χωρίς να φοιτήσουν στο Λύκειο.
 3. Στην περίπτωση αυτή παραμένει αμετάβλητος ο βαθμός των τετραμήνων.
 4. Οι μαθητές αυτοί δηλώνουν την επιλογή τους με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που καταθέτουν το πρώτο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Διεύθυνση του Λυκείου στο οποίο φοιτούσαν.
 5. Αν αλλάξουν γνώμη μπορούν να ανακαλέσουν τη δήλωσή τους μέσα στο πρώτο δίμηνο του σχολικού έτους.
Άρθρο 33 "Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατευσίμων μαθητών»"
1.  
  Στην κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και των στρατευσίμων μαθητών» υπάγονται οι μαθητές του ΝΔ 1197/1972 (ΦΕΚ 109Α) και του άρθρου 65 του ΒΔ της 20-6/8-7-1955 (ΦΕΚ 173 Α΄), όπως ισχύει
2.  
  Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (ΦΕΚ 314Β), 48661/1974 (ΦΕΚ 607Β), 42373/1976 (ΦΕΚ 625Β), Γ2/3922/28-12-84 (ΦΕΚ 878Β), Γ2/3031/22-10-85 (ΦΕΚ 726Β), Γ2/3560/25-09-89 (ΦΕΚ 720Β), του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις των μαθητών που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ ιδίαν διδαχθέντων εξακολουθούν να ισχύουν
3.  
  Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητή στους «κατ ιδίαν διδαχθέντες» ισχύει η ΣΤ/29/18-05-87 (ΦΕΚ 834Β) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
4.  
  Οι «κατ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές» εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ταυτόχρονα με τους κανονικούς μαθητές της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα. Οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται επίσης προφορικά και γραπτά με την ισχύουσα διαδικασία του ΒΔ της 20- 6/8-7-1955.
5.  
  Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση
6.  
  Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου 4, παράγραφοι 3, 4 και 5 του Ν.Δ. 1197/72.
7.  
  Όπου απαιτείται επιλογή μαθημάτων ή προτίμηση κατεύθυνσης σπουδών κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο σχετική Δήλωση του Ν. 1599/1986 στον Διευθυντή του Λυκείου.
8.  
  Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου
Άρθρο 34 "Μαθητές από Ξένα Σχολεία"
1.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60Α) αντικαθίσταται ως εξής: 6. Οι μαθητές που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του τροποποιούμενου άρθρου αυτού και φοιτούν σε Ελληνικό Ενιαίο Λύκειο προάγονται ή απολύονται, όταν έχουν επιτύχει τη βαθμολογική βάση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παραπάνω διατάγματος κατά περίπτωση ως εξής:.
 1. Κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Ενιαίο Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του παρόντος Π.Δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά δύο μονάδες.
 2. Κατά το δεύτερο έτος της φοίτησης τους σε Ελληνικό Ενιαίο Λύκειο εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρο 32 του παρόντος Π.Δ., με παράλληλη μείωση του προβλεπόμενου μέσου όρου εννέα και πέντε δέκατα (9,5) κατά μία (1) μονάδα.
 3. Οι μαθητές της κατηγορίας αυτής μετά το δεύτερο έτος της φοίτησής τους σε Ελληνικό Ενιαίο Λύκειο εξετάζονται, βαθμολογούνται και προάγονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος για τους μαθητές της ημεδαπής
2.  
  Στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 182/1984 (ΦΕΚ. 601) η φράση «με βαθμολογική βάση το οκτώ (8)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμολογική βάση το επτά και πέντε δέκατα (7,5)» και η φράση «με βαθμολογική βάση το δέκα (10)» αντικαθίσταται από τη φράση «με βαθμολογική βάση το εννέα και πέντε δέκατα (9,5)».
3.  
  Οι μαθητές του άρθρου αυτού στα μαθήματα για τα οποία προβλέπεται προφορική εξέτασή τους εξετάζονται από την επιτροπή εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων του εδαφίου α της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του παρόντος διατάγματος, κατά περίπτωση εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων
Άρθρο 35 "Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών"
1.  
  Η φοίτηση όλων των μαθητών των Ενιαίων Λυκείων χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ή ανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα
2.  
  Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:
 1. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους
 2. Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.
 3. Κατ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική.
 4. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.
 5. Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.
3.  
  Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου
4.  
  Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν
5.  
  Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη
6.  
  Για τους μαθητές, που φοιτούν στα Εσπερινά και Μουσικά Λύκεια, τα αριθμητικά όρια των εκατόν δεκατεσσάρων (114) και εκατόν εξηντατεσσάρων (164) απουσιών για το χαρακτηρισμό της φοίτησης προσαυξάνονται κατά δεκα έξι (16)
Άρθρο 36 "Λοιπά θέματα"
1.  
  Στον φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή είναι δυνατό να εντάσσεται και ποιοτική αξιολόγηση του μαθητή. Η ποιοτική αξιολόγηση αναφέρεται σε χαρακτηριστικά που έχουν αποκλειστικά και μόνο σχέση με τη δραστηριότητα του μαθητή στο πλαίσιο του σχολείου και τις μαθησιακές του δεξιότητες και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση του μαθητή και των γονέων του σε ζητήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα και τη συνολική γενικά επίδοση και εικόνα του στο σχολείο. Δεν αναφέρεται σε εκτιμήσεις ικανοτήτων που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή απαιτούν ειδικά μέσα εκτίμησης. Η ποιοτική αξιολόγηση μπορεί να γίνεται είτε με την απλή αναγραφή σχολίων από τον εκπαιδευτικό σε ειδικό λευκό έντυπο, είτε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων περιγραφικής αξιολόγησης, τα οποία εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Σχετικά υποδείγματα ερωτηματολογίων ποιοτικής αξιολόγησης αποστέλλονται στα σχολεία με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Π.Ι.
2.  
  Στο φάκελο επιδόσεων και δραστηριοτήτων του μαθητή μπορεί να περιλαμβάνονται και ερωτηματολόγια των μαθητών. Τα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης των μαθητών εκπονούνται σε επίπεδο σχολικής μονάδας με ευθύνη του Συλλόγου των διδασκόντων και σε συνεργασία με τις Μαθητικές Κοινότητες, με βάση υποδείγματα, τα οποία αποστέλλονται στο σχολείο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Π.Ι.
3.  
 1. Οι μαθητές της Γ τάξης των Ενιαίων Λυκείων του Εξωτερικού εξετάζονται στα σχολεία τους με θέματα που ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων σε όλα τα μαθήματα.
 2. Στους αποφοίτους των Λυκείων αυτών χορηγείται απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι εκδόθηκε σύμφωνα με την παρούσα διάταξη.
 3. Μαθητές των Λυκείων της παραγράφου αυτής, μπορούν, κατ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, να μετεγγράφονται στην τελευταία τάξη των Ενιαίων Λυκείων της ημεδαπής δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου των Ενιαίων Λυκείων της ημεδαπής.
 4. Για τους μαθητές της παρούσας ο Γ.Μ.Ο. της Γ τάξης εξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του παρόντος Π.Δ. λαμβανομένης υπόψη της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων του σχολείου φοίτησής των μαθητών αυτών.
 5. Για την εξαγωγή του βαθμού του απολυτηρίου τους δε λαμβάνεται υπόψη ο Γ.Μ.Ο. της Β΄ τάξης.
4.  
 1. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κεντρική Επιτροπή του άρθρου 13 του παρόντος σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με εξεταζόμενο μαθητή
 2. Δεν μπορεί να μετέχει στην Λυκειακή Επιτροπή ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή που εξετάζεται στο λύκειο αυτό
 3. Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Β.Κ. με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ως βαθμολογητής - αναβαθμολογητής σε Β.Κ. σύζυγος μαθητή και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με μαθητή τα γραπτά του οποίου βαθμολογούνται σ αυτό το Β.Κ.
5.  
 1. Κατ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Τάξης των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πρίν από τη λήξη των μαθημάτων του Β΄ Τετραμήνου, να εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα στο σχολείο τους με θέματα που θα ορίζονται από τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων
 2. Η διάταξη του εδαφίου α της παρούσης εφαρμόζεται ανάλογα και για τους μαθητές των Ενιαίων Λυκείων, οι οποίοι έχουν αναπηρία τουλάχιστον 67%, βεβαιωμένη με τη διαδικασία του άρθρου 27 του παρόντος
 3. Στους αποφοίτους της παραγράφου αυτής χορηγείται απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, στο οποίο αναγράφεται ότι χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
 4. Για την εξαγωγή του βαθμού του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της Β΄ Τάξης μόνο στην περίπτωση που ο μαθητής εξετάζεται με κοινά σε εθνικό επίπεδο θέματα
Άρθρο 37
1.  
  Μεταβατικές διατάξεις α) Ειδικά για το σχολικό έτος 2000-2001, οι μαθητές όλων των τάξεων Ενιαίου Λυκείου που έχουν επιλέξει και δεύτερο μάθημα Επιλογής, θα εξετασθούν γραπτώς και στα δύο μαθήματα και θα υπολογισθεί ο βαθμός των μαθημάτων αυτών για την εξαγωγή του Γενικού Μέσου Όρου. β) Για τους μαθητές που φοίτησαν το σχολικό έτος 1999-2000 στη Γ΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου και δεν απέκτησαν απολυτήριο τίτλο το μάθημα «Αρχές Φιλοσοφίας» δεν εξετάζεται ούτε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Γ.Μ.Ο. της τάξης αυτής από το σχολικό έτος 2000-2001 και εφεξής. γ) Οι μαθητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης που υστέρησαν στα μαθηματικά της Κατεύθυνσης θα εξεταστούν σύμφωνα με τη νέα εξεταστέα ύλη. δ) Οι διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 4 του άρθρου 32 μπορούν να εφαρμοστούν και για τους μαθητές της τελευταίας τάξης του Ενιαίου Λυκείου του σχολικού έτους 1999-2000 οι οποίοι δεν προήχθησαν. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου υποβάλλουν τη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 32 στο Λύκειό τους, εντός μηνός από την έκδοση του παρόντος.
Άρθρο 38 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα του παρόντος Π.Δ. παύει να ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ εξαίρεση, διατηρούνται σε ισχύ οι προηγούμενες διατάξεις για τους μαθητές που φοίτησαν το έτος 1998-99 στην Γ΄ τάξη των παλαιού τύπου Λυκείων. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 και 11 του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 περ. α, β, ζ του άρθρου 8 παρ. 9 περ. α, στ και ζ και του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 110 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 και του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α).
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη, εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.
 • Την υπ αριθμ. 17/2000 γνώμη του Σ.Σ. του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Την υπ αριθμ. 140/2001 γνωμοδότηση του ΣτΕ, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-04-12 Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/73
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/Γ2/3922 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Γ2_3922 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/ΣΤ5/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/ΣΤ5_71 1986
ΑΠΟΦΑΣΗ 1987/ΣΤ/29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/ΣΤ_29 1987
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Για την Ακαδηµία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις: 1990/1894 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. 1997/2525 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1197 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1197 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/294 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/182 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/182 1984
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2008/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2008/206 2008
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Εκκλησιαστικού Λυκείου. 2001/215 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α~) «Αξιολόγηση των μαθητών του Εναίου Λυκείου». 2002/115 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2002/26 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α~) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2003/80 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/τ.Α΄). 2004/128 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/Α΄). 2005/64 2005