ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/9

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-01-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-01-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-01-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 9/2001 «Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής » (ΦΕΚ Α΄ 8)."
1.  
  Το Αναμνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου είναι πολεμικό στρατιωτικό μετάλλιο και απονέμεται στους μετάσχοντες ευδοκίμως στις επιχειρήσεις Κύπρου, κατά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Τηλυρία και Αευκωσία το 1964, στην Κοφίνου - Αγίους Θεοδώρους το 1967 καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 20.7.1974 έως 20.8.1974.
2.  
  Το μετάλλιο της προηγούμενης παραγράφου δεν απονέμεται σε καμία περίπτωση σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 376/1974 .
Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 1 του Π. Δ. 124/1994 τροποποιείται ως ακολούθως: Για την πλήρωση των θέσεων δικηγόρων στο ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που προβλέπονται από το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 2188/1994, απαιτείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος, οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τα ακόλουθα προσόντα α) να είναι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο ή το Εφετείο, μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ή Πειραιώς για τη θέση στο ΤΕΙ Αθήνας ή του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για τη θέση στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και β) να μην υπηρετούν μονίμως ή με σύμβαση αορίστου χρόνου και με οποιαδήποτε ιδιότητα σε θέση του δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Θεωρούνται ότι έχουν επιπλέον προσόντα εάν έχουν ειδικώς ασχοληθεί με την εκπαιδευτική νομοθεσία και, κατά προτίμηση, ειδικότερα με τη νομοθεσία των Τ.Ε.Ι, και εάν έχουν συγγραφική δράση σχετική με τη νομοθεσία των Τ.Ε.Ι.
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π. Δ. 124 /1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Η πλήρωση των θέσεων γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα νόμιμα προσόντα και ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από το νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως πρόεδρο και δύο παρέδρους ή δικαστικούς αντιπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στην Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
Άρθρο 2 "Καθορισμός του τύπου του Αναμνηστικού Μεταλλίου"
1.  
  Το μετάλλιο αυτό περιλαμβάνει μία μόνη τάξη, κατασκευάζεται από ορείχαλκο και έχει στρογγυλό σχήμα με διάμετρο 32 χιλιοστά και πάχος 3
2.  
  Στο μέσο μέρος της εμπρόσθιας όψεως, έχει αποτυπωμένη ανάγλυφα χαρτογραφική απεικόνιση της νήσου Κύπρου μέσα σε δάφνινο στεφάνι. Στο επάνω μέρος του, το μετάλλιο απολήγει σε μικρό επισμαλτωμένο Εθνόσημο της Ελλ. Δημοκρατίας.
3.  
  Στην οπίσθια όψη του μεταλλίου απεικονίζεται ανάγλυφο σύμπλεγμα από αρχαία περικεφαλαία, άγκυρα και πτέρυγες. Κάτω από το σύμπλεγμα αναγράφονται σε σειρά τα έτη 1964,1967 και 1974.
4.  
  Η ταινία αναρτήσεως είναι κατασκευσμένη από μεταξωτό ύφασμα, έχει πλάτος 35 χιλ. και αποτελείται από τρεις (3) ισόπαχες διαμήκεις λωρίδες από τις οποίες οι δύο εξωτερικές έχουν άσπρο χρώμα και η μεσαία βαθύ γαλάζιο, με πάχος 6 χιλ. εκάστη.
Άρθρο 3 "Δίπλωμα απονομής"
1.  
  Το δίπλωμα του μεταλλίου είναι παρόμοιο μ’ αυτό του Μεταλλίου Στρατιωτικής Αξίας, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 4 του υπ’ αριθμ. 493/83 Π.Δ. (ΦΕΚ 186 Α~), με τις εξής διαφορές. α. Στο δίπλωμα απεικονίζεται η νήσος Κύπρος. β. Αναγράφεται ο τίτλος «ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ». γ. Κάτω από τη συμβολή των κλάδων δάφνης αναγράφονται οι χρονολογίες 1964, 1967, 1974. Αμέσως μετά από το περιθώριο όπου αναφέρονται τα στοιχεία του δικαιούχου, αναγράφεται ο εξής λογότυπος: «που συμμετείχε στις Πολεμικές Επιχειρήσεις Κύπρου».
Άρθρο 4 "Επίδοση και τελετή απονομής"
1.  
  Το Μετάλλιο απονέμεται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η απονομή γίνεται με ξεχωριστό Προεδρικό Διάταγμα για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες .
 1. Για τους νεκρούς, αγνοούμενους και τραυματίες όλων των κατηγοριών του προσωπικού.
 2. Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
 3. Για τους εφέδρους, κληρωτούς οπλίτες και ιδιώτες εθελοντές. 2.
Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίαςπου ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για την απονομή του μεταλλίου είναι τα εξής:
 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία μνημονεύει το χρόνο και τη Μονάδα που υπηρέτησε ο δικαιούμενος, καθώς και τις επιχειρήσεις που αυτός έλαβε μέρος
 3. Απόσπασμα μητρώου, προκειμένου για μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, ή πιστοποιητικό τύπου Α~ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου, προκειμένου για προσωπικό στρατευμένης θητείας
3.  
  Ο έλεγχος των δικαιολογητικών απονομής του μεταλλίου ανατίθεται σε επιτροπές που συγκροτούνται με διαταγές των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων ΕΔ και αποτελούνται από τους αντίστοιχους Διευθυντές των Διευθύνσεων Προσωπικού, ως Προέδρων και από έναν επιτελή των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού και Επιχειρήσεων, ως μελών. Οι επιτροπές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που τηρούνται σε όλες τις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εφόσον απαιτείται για την εξακρίβωση της προϋπόθεσης του άρθρου 1 παράγραφος 2, τα Γενικά Επιτελεία, κατόπιν αιτήματος της αντίστοιχης επιτροπής, μπορούν να ζητούν διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της υπηρεσιακής οδού .
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών απονομής του μεταλλίου ανατίθεται σε τριμελείς επιτροπές που συγκροτούνται με διαταγή των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και αποτελούνται από τους αντιστοίχους Δντές των Κλάδων Προσωπικού, ως Προέδρων και από δυο Επιτελείς των αυτών Κλάδων, ως μελών
4.  
  Οι επιτροπές συντάσσουν πρακτικό γνωμοδοτήσεως στο οποίο επισυνάπτονται ονομαστικοί πίνακες όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για την απονομή του μεταλλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, καθώς και πίνακες όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, με παράλληλη ειδική αιτιολόγηση των αντίστοιχων λόγων
Οι επιτροπές συντάσσουν πρακτικό γνωμοδοτήσεως, στο οποίο επισυνάπτονται ονομαστικοί πίνακες όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για την απονομή του μεταλλίου
Άρθρο 5 "Ειδικές - μεταβατικές"
1.  
  Το Αναμνηστικό Μετάλλιο Κύπρου φέρεται από τους τιμηθέντες εφ’ όρου ζωής. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιουμένου, το μετάλλιο περιέχεται ως κειμήλιο στους οικείους του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14, παράγρ. 2, του Ν.Δ. 376/74 (ΦΕΚ Α~98). Τα πρόσωπα αυτά νομιμοποιούνται και για τα εξής:.
 1. Την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 4 παρόντος, για την τυχόν μεταθανάτια απονομή του μεταλλίου
 2. Να φέρουν το διάσημο (σώμα) του, στο δεξιό μέρος του στήθους
2.  
  Σε περίπτωση πολλαπλής απονομής, λόγω συμμετοχής του ιδίου δικαιούχου σε επιχειρήσεις διαφορετικού έτους, χορηγείται μόνο το αντίστοιχο δίπλωμα
3.  
  Τα μετάλλια και τα διπλώματα αποστέλλονται στους δικαιούχους με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων
4.  
  Πέραν των οριζομένων στο ανωτέρω άρθρο σχετικά με το δικαίωμα του φέρειν το μετάλλιο, σε περίπτωση μεταθανάτιας απονομής, το Αναμνηστικό Μετάλλιο Κύπρου επιτρέπεται να φέρεται από έναν μόνο από τους αναφερομένους στη παράγρ. 1 του ανωτέρω άρθρου οικείους στο δεξιό μέρος του στήθους. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 16 του Ν.Δ. 376/74 «Περί των στρατιωτικών Μεταλλίων» (ΦΕΚ Α~ 98).
 • Την υπ’ αριθμ. 6 Γνωμάτευση της 5ης/2000 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α~ 137), με το οποίο προστέθηκε με το Άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α~154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ Α~ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 436/2000 γνωμοδότηση του Ε~ Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-01-25 Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/8
2006-11-14 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 9/2001 «Καθορισμός Αναμνηστικού Μεταλλίου Επιχειρήσεων Κύπρου και Προϋποθέσεις Απονομής » (ΦΕΚ Α΄ 8).
Τροποποίηση Τύπος
Το Αναμνηστικό Μετάλλιο Επιχειρήσεων Κύπρου είναι πολεμικό στρατιωτικό μετάλλιο και απονέμεται στους μετάσχοντες ευδοκίμως στις επιχειρήσεις Κύπρου, κατά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Τηλυρία και Αευκωσία το 1964, στην Κοφίνου - Αγίους Θεοδώρους το 1967 καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 20.7.1974 έως 20.8.1974.
Το μετάλλιο της προηγούμενης παραγράφου δεν απονέμεται σε καμία περίπτωση σε όσους εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.δ. 376/1974 .
Αντικατάσταση
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών απονομής του μεταλλίου ανατίθεται σε επιτροπές που συγκροτούνται με διαταγές των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων ΕΔ και αποτελούνται από τους αντίστοιχους Διευθυντές των Διευθύνσεων Προσωπικού, ως Προέδρων και από έναν επιτελή των αντίστοιχων Διευθύνσεων Προσωπικού και Επιχειρήσεων, ως μελών.
Οι επιτροπές έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που τηρούνται σε όλες τις μονάδες και υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Εφόσον απαιτείται για την εξακρίβωση της προϋπόθεσης του άρθρου 1 παράγραφος 2, τα Γενικά Επιτελεία, κατόπιν αιτήματος της αντίστοιχης επιτροπής, μπορούν να ζητούν διασταύρωση των διαθέσιμων στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω της υπηρεσιακής οδού .
Αντικατάσταση
Οι επιτροπές συντάσσουν πρακτικό γνωμοδοτήσεως στο οποίο επισυνάπτονται ονομαστικοί πίνακες όσων πληρούν τις προϋποθέσεις για την απονομή του μεταλλίου κατά τις διατάξεις του άρθρου 1, καθώς και πίνακες όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, με παράλληλη ειδική αιτιολόγηση των αντίστοιχων λόγων
Αντικατάσταση
Το Μετάλλιο απονέμεται με Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνωμάτευση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
Η απονομή γίνεται με ξεχωριστό Προεδρικό Διάταγμα για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες .
 • Για τους νεκρούς, αγνοούμενους και τραυματίες όλων των κατηγοριών του προσωπικού.
 • Για το μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Για τους εφέδρους, κληρωτούς οπλίτες και ιδιώτες εθελοντές. 2.
 • Αντικατάσταση
  A/2006/248
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
  Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
  Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
  Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
  Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/376 1974
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/493 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/493 1983
  Πλήρωση θέσεων δικηγόρων των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 1994/124 1994