ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/97

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η αμοιβή των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που θα απασχοληθούν υπερωριακά στην έδρα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου των οικονομικών διαχειριστικών χρήσεων των ετών 1991 έως και 1993 θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ.
2.  
  Η δαπάνη της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται στο ποσό των τριάντα δύο εκατομμυρίων (32.000.000) δρχ.
3.  
  Ο χρόνος ελέγχου των παραπάνω χρήσεων δεν δύναται να υπερβεί τους δεκαπέντε (15) μήνες
4.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος παύει η ισχύς του Π.Δ/τος 309/91 όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με το Π.Δ/γμα 240/93. ‘Άρθρο 2 Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2470/97 (ΦΕΚ 40/Α/97), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν/2592/18.3.98 «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 57/Α/98).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 309/91 (ΦΕΚ 106/Α/91) «Συμμετοχή ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 240/93 (ΦΕΚ 107/Α/93).
 • Το Π.Δ. 143/00 (ΦΕΚ 122/Α/00) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του ΕΟΤ κατά τριάντα δύο εκατομμύρια (32.000.000) δρχ. για τους επόμενους δεκαπέντε (15) μήνες, για την κάλυψη της οποίας έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του ΕΟΤ (κ.α. 0269).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.Δ. 1265/72 (ΦΕΚ 197/Α/72) «Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α, και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ως και των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων του».
 • Την υπ’ αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 571/Β).
 • Τις διατάξεις του Ν.1565/50 «Περί συστάσεως Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (ΦΕΚ 255/Α/50), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.1624/51 (ΦΕΚ 7/Α/51):
 • Την με αριθ. 85/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του «Υπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/93) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 241/Α/97).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/93 (ΦΕΚ 193/Α/93) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενεργέ;ας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 89 του Π.Δ./τος 774/80 «περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 189/Α/80).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Ν/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Ν_2592 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/1039386/441/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1039386_441_Α0006 2000
ΝΟΜΟΣ 1950/1565 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1565 1950
ΝΟΜΟΣ 1951/1624 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1624 1951
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/309 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/309 1991
Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 309/30.9.91 (ΦΕΚ 106/Α) «Συμμετοχή του ΕΟΤ στις δαπάνες λειτουργίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου». 1993/240 1993
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/143 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/143 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία