Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κλινικών Νευρολογίας και Μαιευτικής - Γυναικολογικής και των Εργαστηρίων Ακτινολογίας και Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο Τα επιστημονικά αντικείμενα των Κλινικών Νευρολογίας και Μαιευτικής - Γυναικολογικής καθώς και των εργαστηρίων Ακτινολογίας και Υγιεινής που έχουν ιδρυθεί στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών της Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και εγκ [...]"
1.  
  Η Κλινική Νευρολογίας έχει ως αντικείμενο την κλινική διάγνωση, παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, θεραπεία, πρόληψη και αποκατάσταση παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός), του περιφερικού νευρικού συστήματος (ρίζες, πλέγματα, νεύρα) του αυτόνομου νευρικού συστήματος, των αγγείων των νευρικών δομών, των νευρικών και νευρομυϊκών συνάψεων και των μυών, την έρευνα επί των παθήσεων του νευρικού συστήματος και την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Νευρολογία. Στην Κλινική ανήκουν και λειτουργούν οι ακόλουθες ειδικές μονάδες:. Το εργαστήριο συγκροτείται από τις ειδικές μονάδες: α. Κοινωνική Ιατρική, β. Ιατρική της Εργασίας, γ. Επιδημιολογία - Βιοστατική, δ. Περιβαλλοντική Χημεία, ε. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και στ. Μικροβιολογία Τροφίμων.
 1. Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, β.Ηλεκτρομυογραφίας - Ηλεκτρονευρογραφίας - Διακρανιακού Μαγνητικού Ερεθισμού και Ηλεκτρονυσταγμογραφίας, γ. Προκλητών Δυναμικών, δ. Μυολογίας, ε. Αγγειακών Εγκεφαλικών Νόσων, στ.
 2. Νευροχημείας - Νευροανοσολογίας, ζ. Νευρογενετικής.
2.  
  Η Κλινική Μαιευτικής - Γυναικολογικής έχει ως αντικείμενο τη φροντίδα της υγείας της γυναίκας τόσο κατά τη διάρκεια της κύησης όσο και εκτός αυτής καθώς και την πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση και θεραπεία των γυναικολογικών παθήσεων. Α. Μονάδα Ακτινοθεραπείας με α. Κλινική Ακτινοθεραπείας και β. Εργαστήριο Ακτινοθεραπείας, η οποία έχει σκοπό τη θεραπεία διαφόρων νόσων με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών καθώς και την έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε θέματα ακτινοβολίας και ακτινοπροστασίας. Β. Μονάδα Ακτινοδιαγνωστικής με α Κλασσική Ακτινοδιαγνωστική, β. Απεικονιστική Ακτινολογία και γ. Επεμβατική Ακτινολογία, η οποία έχει σκοπό τον ακτινολογικό έλεγχο και την παρακολούθηση των ασθενών με ακτινολογικά μέσα και εξετάσεις και τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων με επεμβατικές μεθόδους.
 1. Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας η οποία περιλαμβάνει ιατρεία που ασχολούνται με το γυναικολογικό καρκίνο, τις κολποσκοπήσεις, τις παθήσεις μαστού και τη τροφοβλαστική νόσο,
 2. Μονάδα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας - Στειρότητας - Γονιμότητας η οποία ασχολείται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εξωσωματική γονιμοποίηση, τις καθ έξιν εκτρώσεις, τα προβλήματα που αφορούν την παιδική - εφηβική γυναικολογία, κλιμακτήριο και την εμμηνόπαυση,
 3. Μονάδα Εμβρυομητρικής Ιατρικής, η οποία περιλαμβάνει ιατρεία που ασχολούνται με τους μαιευτικούς υπερήχους, τον προγεννητικό έλεγχο και τις εγκυμοσύνες υψηλού κινδύνου και
 4. Τμήμα Οικογενειακού Προγραμματισμού το οποίο ασχολείται με την προληπτική ιατρική της γυναίκας, πρόληψη και αντιμετώπιση σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, αντισύλληψη καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την υγεία της γυναίκας και της οικογένειας.
 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ.
Άρθρο 2 "Αποστολή Οι αναφερόμενες κλινικές και τα εργαστήρια έχουν ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, στα γνωστικά αντικείμενα της δραστηριότητάς τους
2.  
  Τη εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολούνται η κλινική ή τα εργαστήρια ή οι μονάδες αυτών
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
4.  
  Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
5.  
  Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
6.  
  Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα όπως αυτά που περιγράφονται στο προηγούμενο άρθρο
7.  
  Τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα των κλινικών ή των εργαστηρίων
8.  
  Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Οι κλινικές και τα εργαστήρια στελεχώνονται από ιατρικό, επιστημονικό, τεχνολογικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και στο νοσοκομείο όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί
2.  
  Το προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς που αποσπώνται ή τοποθετούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στις κλινικές ή στο εργαστήριο με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1(δ) του Ν. 2083/1992 καθώς και από το διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Οι κλινικές και τα εργαστήρια διευθύνονται από το διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/ 1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου των κλινικών και των εργαστηρίων, η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως του ετησίου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την κατανομή των χώρων των κλινικών και των εργαστηρίων, η στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, η οικονομική διαχείριση των πόρων του, η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για την ομαλή λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου
Άρθρο 6
1.  
  Κανονισμός εκτέλεσης πειραματικών εργασιών και κλινικοεργαστηριακών μελετών Στις αναφερόμενες Κλινικές και Εργαστήρια έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής ή των εργαστηρίων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλων ΑΕΙ ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες των κλινικών ή των εργαστηρίων. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές οι οποίοι δεν είναι μέλη κλινικών, χορηγείται άδεια, ύστερα από σχετική αίτηση στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει η μονάδα, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης. Κλινικοεργαστηριακές μελέτες εκτελούνται από μέλη ΔΕΠ της κλινικής ή των εργαστηρίων αυτοτελώς ή σε συνεργασία με μέλη άλλων ερευνητικών φορέων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια κλινικοεργαστηριακής μελέτης, είναι η τήρηση της ιατρικής ηθικής καθώς και η χορήγηση άδειας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων στις περιπτώσεις χρήσης εγκεκριμένων ή μη φαρμακευτικών ουσιών.
Άρθρο 7 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα των κλινικών και των εργαστηρίων προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. (1ε) του ν. 2083/1992. δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τους σκοπούς των κλινικών ή των εργαστηρίων.
Άρθρο 8 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες των κλινικών και των εργαστηρίων τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: • Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, • Βαθμολόγιο φοιτητών, • Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, • Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, • Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, • Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και • Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
 • Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Συνεδρίαση 383/ 25.4.2001)
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.
 • Την αριθμ. 622/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία