Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/263).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 293/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως : 2 Συγκρότηση Η Γενική Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες. 1 Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών. 2 Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών. 3 Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων. 4 Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. 5 Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών. στ.Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών.
2.  
  Το άρθρο 11 παρ. 2 (α) του Π.Δ. 293/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως : 2 Οι αρμοδιότητες κάθε Τμήματος έχουν ως εξής α ) ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Η προαγωγή της ασφάλειας στις οδικές μεταφορές και η ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος που προέρχεται από τις οδικές μεταφορές. - Η προαγωγή ενός αποτελεσματικού συστήματος υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων οχημάτων, περιλαμβανομένων και των οχημάτων ειδικών κατηγοριών, σύμφωνα με σύγχρονα πρότυπα και μεθόδους τεχνικού ελέγχου με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους από αρμόδιους φορείς. - Η αποτελεσματική και με διαφάνεια άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους και ειδικότερα - Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον και η επεξεργασία πολιτικής και μέτρων για την βελτίωση του τεχνικού ελέγχου και την άσκηση της σχετικής ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους. - Η συνεργασία σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο για τα θέματα τεχνικού ελέγχου, η παροχή πληροφοριών και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στους αντίστοιχους οργανισμούς, η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η επεξεργασία συμφωνιών σε ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο. - Η συνεργασία με τις Ελληνικές δημόσιες αρχές που ασκούν άμεση ή έμμεση ρυθμιστική αρμοδιότητα στον τομέα και η εκπροσώπηση του Υπουργείου στις αντίστοιχες διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις και συλλογικά όργανα. - Η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου άσκησης της ρυθμιστικής αρμοδιότητας του κράτους στον τομέα του τεχνικού ελέγχου. - Η κατάρτιση προδιαγραφών οδηγιών καλής λειτουργίας, και αντίστοιχων κανονιστικών διατάξεων, για τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου σε ότι αφορά τη συχνότητα των ελέγχων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διαφάνεια, την τεχνική επάρκεια και την πιστή εφαρμογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, την οργάνωση και στελέχωση και το κόστος παροχής των υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου. - Ο προγραμματισμός των τεχνικών ελέγχων οχημάτων για όλες τις κατηγορίες οχημάτων και η πληροφόρηση των υπόχρεων σε τεχνικούς ελέγχους οχημάτων .
3.  
  Στο Μέρος Α΄ Κεφάλαιο Β΄ του Π.Δ. 293/1999, μετά από το άρθρο 11 προστίθεται νέο άρθρο 11Α που έχει ως ακολούθως : Άρθρο 11Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1 Η Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών (ΔΑΧΜ) συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα 1 Τμήμα Εποπτείας Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) 2 Τμήμα Ασφάλειας Μέσων Σταθερής Τροχιάς 3 Τμήμα Ελεγκτών και πραγματογνωμόνων Οχημάτων. 2 Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής Α) ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Ο έλεγχος τήρησης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δημοσίων Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (δημόσια ΚΤΕΟ) - Η εποπτεία και ο έλεγχος των ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ιδιωτικά ΚΤΕΟ) - Η οργάνωση, γενική εποπτεία και έλεγχος του συστήματος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) του άρθρου 3 του Ν. 2052/1992 (94 Α) - Η εισήγηση χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) μέχρι τη σύσταση και λειτουργία σε όλες τις περιφέρειες αρμόδιων προς τούτο υπηρεσιών Β) ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ - Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας από τα μέσα σταθερής τροχιάς (σιδηρόδρομος, ΤΡΑΜ, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ) Γ) ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Η διενέργεια ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης σε οχήματα, οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, ευπαθών προϊόντων, καθώς και σε περιπτώσεις ατυχημάτων σε μέσα σταθερής τροχιάς - Η πιστοποίηση πραγματογνωμόνων για τα αντικείμενα της προηγούμενης περίπτωσης .
4.  
  Στο εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Π.Δ. 293/1999 προστίθεται εδάφιο ως εξής : Η διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της Ολυμπιακής Αεροπορίας και του Ομίλου της, για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο. 5 Στο εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 293/1999 προστίθεται εδάφιο, ως εξής «Η διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και των θυγατρικών εταιρειών αυτού, για τα οποία έχει αρμοδιότητα το Υπουργείο .
6.  
  Στις προβλεπόμενες, από τις διατάξεις της παρ. 2, περ. α του άρθρου 31 του Π.Δ. 293/99 (Α΄ 263), θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Διευθυντή προστίθεται μία (1) θέση, μειούμενης αντίστοιχα μίας (1) θέσης των ενιαίων βαθμών Δ έως Α του ιδίου κλάδου.
7.  
  Το άρθρο 43 (Μέρος Δεύτερο, Κεφάλαιο Γ΄) του Π.Δ. 293/1999 τροποποιείται ως ακολούθως:.
 1. Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 6, ως εξής:
 2. 6 Διεύθυνση Ασφάλειας Χερσαίων Μεταφορών ΠΕ Μηχανικών 1 Τμήμα Εποπτείας Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων ΠΕ Μηχανικών 2 Τμήμα Ασφάλειας Μέσων Σταθερής Τροχιάς ΠΕ Μηχανικών 3 Τμήμα Ελεγκτών και Πραγματογνωμόνων Οχημάτων ΠΕ Μηχανικών
 3. Οι επόμενες παράγραφοι, 6 έως και 22, του ίδιου άρθρου, αναριθμούνται σε 7 έως και 23»
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις α) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (107 Α΄). β) Του άρθρου 29Α΄ του Ν. 1558/1985 (37 Α΄), όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α΄) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (38 Α΄). γ) Του άρθρου 40 του Ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (268 Α΄).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31-10-01 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (1480 Β΄).
 • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31-10-01 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών», (1485 Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού .
 • Την 184/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/293 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α~ 263) 2003/59 2003