ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/103

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.Δ. 284/1974 (101 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 1245/1981 (307 Α), το άρθρο 3 του Π.Δ. 470/1984 (168 Α), το άρθρο 7 του Π.Δ. 278/1986 (127 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ. 433/1988 (198 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ. 344/1989 (157 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ. 415/1990 (161 Α), το άρθρο 1 του Π.Δ. 24/1992 (6 Α), το άρθρο 3 του Π.Δ. 384/1993 (163 Α) και το άρθρο 6 του Π.Δ. 114/1999 (115 Α), αντικαθίσταται ως εξής :.
 1. Από τον παραπάνω μέσο όρο, λαμβάνονται:
 2. Ολόκληρο το ποσό μέχρι 1.467,35 ΕΥΡΩ Ποσοστό 50% για τα επόμενα 293,47 ΕΥΡΩ Ποσοστό 30% για το υπόλοιπο τμήμα των αποδοχών.
 3. Το άθροισμα των παραπάνω τριών ποσών, αποτελεί το συντάξιμο μισθό πάνω στον οποίο υπολογίζεται η σύνταξη.
2.  
  Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 8 του άρθρου 44 του Π.Δ. 284/1974, η οποία προστέθηκε με το Π.Δ. 591/1979 (178 Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 1245/1981, το άρθρο 2 του Π.Δ. 278/1986, το άρθρο 1 του Π.Δ. 415/1990, το άρθρο 3 του Π.Δ. 384/1993 και το άρθρο 6 του Π.Δ. 114/1999, επιδόματα συζύγου και τέκνου καθορίζονται σε 58,69 ΕΥΡΩ και 29,35 ΕΥΡΩ αντίστοιχα.
Άρθρο 2
1.  
  Το εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του β.δ. 456/1967 (143 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 159/1983 (63 Α), το άρθρο 2 του Π.Δ. 110/1987 (64 Α), με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 415/1990, το άρθρο 13 του Π.Δ. 384/1993 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 114/1999, τροποποιείται ως εξής: γ) Αν οι αποδοχές είναι άνω των 733,68 ΕΥΡΩ λαμβάνεται: γα) Ολόκληρο το ποσό μέχρι 733,68 ΕΥΡΩ γβ) Ποσοστό 50% για το τμήμα αποδοχών από 733,69 - 880,41 ΕΥΡΩ γγ) Ποσοστό 30% για το τμήμα αποδοχών από 880,42 - 1.173,88 ΕΥΡΩ γδ) Ποσοστό 5% για το τμήμα των αποδοχών από 1.173,89 ΕΥΡΩ και πάνω. Το άθροισμα των παραπάνω τεσσάρων ποσών αποτελεί το μισθό, πάνω στον οποίο υπολογίζεται το βασικό επίδομα ανεργίας.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 12 Απριλίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ.
 • Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 5 του Ν. 4504/1966 (57Α) και της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2520/1953 (220Α).
 • Την υπ΄αρ. 137/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Ν.1558/1985 (137Α), του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/1985 (157Α), του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/1992 (102Α) και του Π.Δ. 372/ 1995(201Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154Α) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (38Α).
 • Την αριθ. 80088/31.10.2001 (1485 Α) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 • Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που διατυπώθηκε κατά την 1692/7.12.2000 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, που διατυπώθηκε κατά την 2/14.6.2001 συνεδρίασή του.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2084/1992 (165Α).
 • Την από Νοέμβριο 2000 Αναλογιστική Μελέτη του Ταμείου.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του Προεδρικού αυτού Διατάγματος, δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά στους προϋπολογισμούς του Γενικού Λογαριασμού και του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Ν.Π.Δ.Δ), το ύψος της οποίας θα ανέλθει, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του, περίπου στο ποσό των 355.099,05 ΕΥΡΩ για τον Γενικό Λογαριασμό και στο ποσό των 114.435,41 ΕΥΡΩ για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας. Η επιβάρυνση των παραπάνω προϋπολογισμών για κάθε έτος της επόμενης τετραετίας, σε σταθερές τιμές τρέχοντος έτους, εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 578.136, 801.174, 1.024.211 και 1.247.249 ΕΥΡΩ αντίστοιχα για το Γενικό Λογαριασμό και 228.908, 343.360, 457.813 και 572.267 ΕΥΡΩ αντίστοιχα για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας. Η δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0611-0618,0636 και 0637 του προϋπολογισμού του Γενικού Λογ/μού, οι οποίες ανέρχονται για το τρέχον οικονομικό έτος στο ποσό των 32.956.711 ΕΥΡΩ και από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0651,0652 του Ειδικού Λογ/μού Ανεργίας, οι οποίες ανέρχονται για το τρέχον οικονομικό έτος στο ποσό των 763.022 ΕΥΡΩ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/80088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/80088 2001
ΝΟΜΟΣ 1966/4504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4504 1966
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2520 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2520 1953
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/284 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/284 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/591 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/591 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1245 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1245 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/159 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/470 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/278 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/110 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/110 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/433 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/344 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/415 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/415 1990
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Τροποποίηση του εδαφίου γ της παρ. 3 του άρθρου 44 του Καταστατικού του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και χορήγηση εκ νέου της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 433/1988. 1992/24 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 1993/384 1993
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 1999/114 1999
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1967/456 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/456 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία