ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/104

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-03-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ουέλλιγκτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ουέλλιγκτων πάγια προκαταβολή, για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, των οποίων η πραγματοποίηση, από την φύση τους, δεν δέχεται αναβολή και δεν είναι δυνατή με την κανονική διαδικασία. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 145, παρ. 1 του Ν.2594/98 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»(Α62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 2 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους»(Α247).
  • Το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α154), με το οποίο προσετέθη το άρθρο 29Α, στο Ν.1558/1985/Α137.
  • Την υπ’ αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
  • Το γεγονός, ότι από τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ουέλλιγκτων προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί, επί του παρόντος, να προσδιορισθεί.
  • Τις αριθ. 456/2000 και 114/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-04-25 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ουέλλιγκτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/88
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία