ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/106

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο απαιτούμενος ως γενικό τυπικό προσόν, κατά το άρθρο 15 του Π.Δ.24/1997, ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Αστυνομικών Υποδιευθυντών στο βαθμό τους αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως αξιωματικών, καθορίζεται σε τέσσερα (4) έτη στο βαθμό ή δέκα οκτώ (18) έτη συνολικής υπηρεσίας αξιωματικού από την οποία είκοσι (20) μήνες στο βαθμό.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄ του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ~Οργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1100383/1330/Α 0006/2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών ατούς Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 190.279 ευρώ για το έτος 2002, 63.426 ευρώ για το έτος 2003 και 8.500 ευρώ περίπου για το έτος 2004, η οποία θ’ αντιμετωπισθεί, για μεν τα έτη 2002 και 2003, από τις πιστώσεις της κατηγορίας 0400 (αποδοχές) του προϋπολογισμού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Ε.Φ. 43 110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», για δε το έτος 2004 από τις πιστώσεις που θα προβλέπονται και θα εγκρίνονται στους ΚΑΕ 0411 και 0421 του αντίστοιχου προϋπολογισμού εξόδων του ιδίου ως άνω φορέα.
 • Την υπ’ αριθμ. 161/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάζης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-04-25 Ρύθμιση θεμάτων κρίσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/88
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2011/101 2011
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2016/81 2016