ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/107

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 61/2001 περί Οργανισμού Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 εδάφιο (β) του άρθρου 5 του Π.Δ. 61/2001 αντικαθίσταται ως εξής: β. Καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), ή του Κέντρου εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), ή Πλοηγούς της Πλοηγικής Υπηρεσίας .
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος (2) του άρθρου 8 του Π.Δ. 61/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 2 Οι υποψήφιοι για φοίτηση στο τμήμα Εποπτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας είναι Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές Λ.Σ. Μπορούν επίσης να επιλεγούν προς φοίτηση και Υπαξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος, εφόσον κατέχουν δίπλωμα Πλοιάρχου Ακαδημιών, Εμπορικού Ναυτικού ή Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού .
2.  
  Η παράγραφος (3) του άρθρου 8 του Π.Δ. 61/2001 αντικαθίσταται ως εξής: 3 Οι υποψήφιοι των ανωτέρω παραγράφων (1) και (2) του παρόντος άρθρου είναι κατά προτίμηση διπλωματούχοι Πλοίαρχοι προέλευσης Ακαδημιών ή Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού ή κάτοχοι πτυχίου Σχολείου Κυβερνητών Περιπολικών Σκαφών (ΣΚΥΠΕΡΣ) του Λ.Σ. και υπόκεινται σε διαδικασία επιλογής η οποία περιλαμβάνει 1 εξέταση ικανοτήτων με γραπτές εξετάσεις και κατάλληλο προσομοιωτή, 2 εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας και 3 συνέντευξη .
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2636/1953 «Περί της εκπαιδεύσεως εις το Λιμενικό Σώμα»(Α΄ 293). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (Α΄ 247). γ) Του άρθρου 29 Α~ του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). δ) Της αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 74/12.2.2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-04-25 Τροποποίηση του Π.Δ. 61/2001 περί Οργανισμού Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/88
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2636 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2636 1953
Οργανισμός Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. 2001/61 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία