ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/109

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αλιεία δολωμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός - Ορισμοί."
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η ρύθμιση της αλιείας και εμπορίας των θαλάσσιων ζώντων δολωμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, που χρησιμοποιούνται στην επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, ολόκληρα ή τεμαχισμένα
2.  
  Ως «ζώντα δολώματα», πλην ψαριών, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, θεωρούνται τα είδη των υδρόβιων οργανισμών, νεκρών ή ζωντανών, που ορίζονται στο παράρτημα Ι του παρόντος
3.  
  Η αλιεία ψαριών, ως ζώντων δολωμάτων, υπόκειται στις ισχύουσες διατάξεις περί αλιείας ψαριών
Άρθρο 2 "Αλιευτικά εργαλεία."
1.  
  Η αλιεία των ζώντων δολωμάτων που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του παρόντος και μόνον αυτών, αποκλειομένης της αλιείας, ως δολώματος, οποιουδήποτε άλλου υδρόβιου οργανισμού, διενεργείται σε όλη την Επικράτεια: α). Με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της επαγγελματικής παράκτιας αλιείας, από τους επαγγελματίες αλιείς, νομίμους κατόχους των σκαφών αυτών, με τη χρήση των παρακάτω περιγραφομένων εργαλείων που απεικονίζονται στο παράρτημα ΙΙ: αα) Φτυάρι Το μεταλλικό μέρος έχει μήκος μέχρι είκοσι πέντε (25) εκατοστά και πλάτος μέχρι δώδεκα (12) εκατοστά και το κοντάρι έχει μήκος μέχρι εκατόν δέκα (110) εκατοστά ββ) Πιρούνα Το μεταλλικό μέρος έχει συνολικό πλάτος μέχρι δέκα έξι (16) εκατοστά, φέρει μέχρι επτά (7) δόντια, μήκους μέχρι είκοσι (20) εκατοστά το καθένα και το κοντάρι έχει μήκος μέχρι εκατόν δέκα (110) εκατοστά. γγ) Σπάτουλα Το μεταλλικό μέρος έχει μήκος μέχρι δέκα πέντε (15) εκατοστά, πλάτος μέχρι δέκα (10) εκατοστά και η λαβή έχει μήκος μέχρι δέκα πέντε (15) εκατοστά. δδ) Δίχτυ Το άνοιγμα του ματιού είναι τουλάχιστον δέκα (10) χιλιοστά, μετρούμενο κατά τη διαγώνιο, έχει πλάτος (άλτος) μέχρι ένα (1) μέτρο και μήκος μέχρι έξι (6) μέτρα. Φέρει φελλούς, όχι όμως μολύβια. εε) Καταδυτική μηχανή Υποβρύχια αλιεία και συλλογή από δύτη με τη χρησιμοποίηση μόνιμου συστήματος παροχής αέρα (αεροσυμπιεστή), τοποθετημένου στο σκάφος (καταδυτική μηχανή), όπως καθορίζεται στο άρθρο 1 του π.δ 86/1998 « Αλιεία οστράκων « (Α 78).
 1. Με κωπήλατα και μηχανοκίνητα σκάφη της ερασιτεχνικής αλιείας, από τους ερασιτέχνες αλιείς κατόχους των σκαφών αυτών, με φτυάρι και σπάτουλα, επιτρεπομένης και της ελεύθερης κατάδυσης με τη χρήση ειδικών γυαλιών με αναπνευστήρα (μάσκα).
 2. Η αλιεία ζώντων δολωμάτων, με φτυάρι και σπάτουλα, επιτρέπεται και στους ερασιτέχνες αλιείς, που διενεργούν ερασιτεχνική αλιεία από την ακτή.
2.  
  Απαγορεύεται η χρήση κάθε παραλλαγής των αλιευτικών εργαλείων και μεθόδων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ως και κάθε άλλου μέσου ή εργαλείου που δεν αναφέρεται στο παρόν διάταγμα
Άρθρο 3 "Ρύθμιση Αλιείας."
1.  
  Οι επαγγελματίες αλιείς επιτρέπεται να αλιεύουν όλα τα είδη ζώντων δολωμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.Οι απαγορευτικές περίοδοι αλιείας ανά είδος, τα επιτρεπόμενα μεγέθη και οι επιτρεπόμενες ποσότητες ανά σκάφος, αναφέρονται επίσης στο παράρτημα Ι. Η αλιεία με καταδυτική μηχανή απαγορεύεται το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι και 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους, τηρουμένων και των απαγορευτικών περιόδων αλιείας ανά είδος. 2. Οι ερασιτέχνες αλιείς επιτρέπεται να αλιεύουν μόνο τα είδη ζώντων δολωμάτων Οphelia bicοrnis (σκουλίκι της άμμου), Ρatella spp (πεταλίδα) και Ρaguridea (κατσιμάμαλο, στρομπάρι, ποδαράτο, πορφύρα, κυρίκι, σκαλτσίνι), που καταγράφονται στο παράρτημα Ι με αύξοντες αριθμούς 6, 9 και 16, τις επιτρεπόμενες για αυτά περιόδους αλιείας και σε ποσότητες μέχρι 30 ατόμων ανά είδος, ημέρα και ερασιτέχνη αλιέα, χωρίς σκάφος, ή μέχρι 60 ατόμων ανά είδος, ημέρα και σκάφος, τηρουμένων και των διατάξεων του π.δ 373/85 «Ερασιτεχνική - Αθλητική Αλιεία».
3.  
  Η αλιεία ζώντων δολωμάτων επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και ειδικότερα μία (1) ώρα μετά την ανατολή και μέχρι μία (1) ώρα πριν τη δύση του ηλίου
Άρθρο 4 "Περιοχές αλιείας."
1.  
  Η αλιεία δολωμάτων επιτρέπεται:
 1. Σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές, εκτός λιμανιών και εν γένει λιμενικών εγκαταστάσεων, όρμων με μόνιμα αγκυροβόλια πλοίων, περιοχών ναυαγίων, ναρκοπεδίων, συνήθους πορείας πλοίων, ενάλιων αρχαιοτήτων (ναυαγίων, βυθισμένων πόλεων κ.ά.), ειδικά απαγορευμένων για την αλιεία περιοχών - όπως αυτές καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις-, οργανωμένων περιοχών λουομένων, καθώς και περιοχών κλειστών, για λόγους ασφάλειας και προστασίας. β)Σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μέτρων από τα όρια μισθωμένων θαλάσσιων εκτάσεων όπου λειτουργούν υδατοκαλλιεργητικές μονάδες και 500 μέτρων ακτινοειδώς από θυννεία, στόμια λιμνοθαλασσών ή ιχθυοτροφείων.
2.  
  Στις επιτρεπόμενες περιοχές η αλιεία ζώντων δολωμάτων διενεργείται τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων, των διατάξεων που αφορούν στην υγιεινή και την ασφάλεια και των διατάξεων του Κ.Ν. 5351/1933 «Περί Αρχαιοτήτων» (Α 275) - με την επισήμανση ότι σε περίπτωση που εντοπιστούν στο βυθό αρχαία, απαγορεύεται η ανέλκυση, μετακίνηση ή φωτογράφησή τους και πρέπει να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη Εφορεία Αρχαιοτήτων, ή η αρμόδια Λιμενική Αρχή.
Άρθρο 5
1.  
  Κανόνες εμπορίας και χρήσης. Απαγορεύεται:α) Η διατήρηση επί του σκάφους, η μεταφόρτωση, η εκφόρτωση, η μεταφορά, η αποθήκευση, η έκθεση με σκοπό την πώληση, η διάθεση προς πώληση, η πώληση και η εμπορία των ειδών ζώντων δολωμάτων που δεν έχουν αλιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καθώς και των ειδών που δεν περιλαμβάνονται στα είδη του παραρτήματος Ι. β) Η διακίνηση και εμπορία εντός της Χώρας, των ειδών ζώντων δολωμάτων του Παραρτήματος Ι. που προέρχονται από Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Τρίτες Χώρες, εφόσον δεν έχουν το καθοριζόμενο σε αυτό ελάχιστο επιτρεπόμενο μέγεθος, καθώς και των ειδών ζώντων δολωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι. γ) Η χρήση ζώντων δολωμάτων που εμπίπτουν στις απαγορεύσεις των προηγουμένων εδαφίων του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
1.  
  Παραρτήματα. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος τα κατωτέρω Παραρτήματα Ι και ΙΙ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • 1.Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 10 και 20 του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ « (Α΄ 27), όπως το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1740/1987 «Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματισμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 221) και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2040/ 1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 70). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση του Ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Την 485/31-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και Δημήτριο Γεωργακόπουλο» (Β΄ 1485).
 • Την 217/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 163/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-04-29 Αλιεία δολωμάτων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/92
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1933/5351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1933/5351 1933
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/373 1985
Αλιεία οστράκων. 1998/86 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp. 2018/48 2018