ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/110

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση και αρμοδιότητες Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης."
1.  
  Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστάται Γραφείο Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης, το οποίο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη στο οικείο Συμβούλιο Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2800/2000.
 2. Συντάσσει εκθέσεις και εισηγήσεις προς το Συμβούλιο για θέματα αρμοδιότητάς του, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του Ν. 2800/2000.
 3. Συλλέγει απευθείας στοιχεία, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, από τις Διευθύνσεις των Αρχηγείων και των Υπηρεσιών που υπάγονται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
 4. Μεριμνά για την προπαρασκευή των φακέλων και τη συλλογή στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο
 5. Ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για τα θέματα που προτείνονται από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να συζητηθούν από το Συμβούλιο
 6. Επιτελεί κάθε άλλο σχετικό έργο που του ανατίθεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και από το Συμβούλιο
2.  
  Το Γραφείο Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης, με βάση τις εντολές του Γενικού Γραμματέα, για τον ορισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομαδοποιεί τις προτάσεις των Σωμάτων και Υπηρεσιών και συντάσσει σχετικές εισηγήσεις για τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος περισσοτέρων Σωμάτων και Υπηρεσιών. Προκειμένου να συντάξει τις εισηγήσεις αυτές το Γραφείο επικοινωνεί απευθείας με τις Διευθύνσεις των Αρχηγείων και των Υπηρεσιών, καθώς και εκπροσώπους άλλων φορέων, εμπειρογνώμονες και επιστήμονες. Το Γραφείο θέτει τις σχετικές εισηγήσεις υπόψη του Γενικού Γραμματέα και τις διαβάζει στα μέλη του Συμβουλίου που μετέχουν στη συνεδρίαση ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα.
3.  
  Αντίγραφο των πρακτικών, μετά την επικύρωσή τους, υποβάλλεται, διαμέσου του Γενικού Γραμματέα, στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης. Οι αποφάσεις του Υφυπουργού, καθώς και οι αποφάσεις του Συμβουλίου στα θέματα που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, κοινοποιούνται από το Γραφείο Συντονισμού και Στρατηγικής στα Σώματα και τις Υπηρεσίες για υλοποίηση.
4.  
  Το Γραφείο παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων του Συμβουλίου και αναφέρει σχετικά στο Γενικό Γραμματέα. Επίσης, με εντολή του Γενικού Γραμματέα ή απόφαση του Συμβουλίου μπορεί να του ανατίθεται η διενέργεια μελετών και η σύνταξη εκθέσεων για θέματα στρατηγικής δημόσιας τάξης ή για κρίσιμα θέματα κοινού ενδιαφέροντος των Σωμάτων και Υπηρεσιών.
5.  
  Για τη στελέχωση του Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2800/2000.
Άρθρο 2 "Σύσταση και αρμοδιότητες Γραφείου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων."
1.  
  Στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται και λειτουργεί Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Παρέχει τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2800/2000.
 2. Μεριμνά για την προπαρασκευή των φακέλων και τη συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο
 3. Ενημερώνει ύστερα από εντολή του προέδρου του Συμβουλίου, τα μέλη και τους λοιπούς παράγοντες που προσκαλούνται να συμμετάσχουν στις εργασίες του
 4. Επιτελεί κάθε άλλο σχετικό έργο που του ανατίθεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 1 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και για το Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων
3.  
  Το Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων, στελεχώνεται με προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις
Άρθρο 3
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφια α΄ και β΄ του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α΄ του Ν.2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 82/1993 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 36).
 • Την αριθ. 7004/3/31 από 30-10-2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης Ευάγγελο Μαλέσιο» (Β΄ 1477).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α 0006/31-10-2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται εφάπαξ δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 9.700 ευρώ περίπου για το έτος 2002. Οι δαπάνες αυτές θα αντιμετωπισθούν από τις πιστώσεις των αντίστοιχων ΚΑΕ (1711, 1713, 1723, 1725) του Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43-110 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» έτους 2002 και σε περίπτωση αδυναμίας από το σύνολο των πιστώσεων αυτού.
 • Την αριθ. 125/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1993/82 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία