ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/111

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-04-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-04-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών - Ο.Κ.Α.Α.» Π.Δ. 406/98 (ΦΕΚ 286/Α~/98).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Ο.Κ.Α.Α.». Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α. Ε. «Ο.Κ.Α.Α.» χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2190/94 και του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν. 2738/99. Η ισχύς του Π. Δ/τος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α~/85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/ Α~/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α~/97) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και η δαπάνη, που θα προκύψει θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α. Ε. «Ο.Κ.Α.Α.» στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση ύψους 88.041 Ευρώ ετησίως.
 • Την με αριθ. 174/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 402/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α~/88) όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α~/96).
 • Τη με αριθ. πρωτ. 485/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1484/Β~/2001).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ. Α~/3.3.94).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/τ. Α~/9.9.99).
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 406/21.12.98 (ΦΕΚ 286/ Α~/21.12.-98) «Μετατροπή του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν. Π. Δ. Δ. σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της».
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/402 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Μετατροπή του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της. 1998/406 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία