Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες λειτουργίας του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών - Ο.Κ.Α.Α.» Π.Δ. 406/98 (ΦΕΚ 286/Α~/98).

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Συνιστώνται τρεις (3) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του Γραφείου του Διευθύνοντος Συμβούλου της Α.Ε. «Ο.Κ.Α.Α.». Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Α. Ε. «Ο.Κ.Α.Α.» χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 2190/94 και του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν. 2738/99. Η ισχύς του Π. Δ/τος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α~/85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/ Α~/92) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παραγ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α~/97) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και η δαπάνη, που θα προκύψει θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Α. Ε. «Ο.Κ.Α.Α.» στον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση ύψους 88.041 Ευρώ ετησίως.
 • Την με αριθ. 174/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 402/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ 185/Α~/88) όπως ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2190/20 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 «Περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α~/96).
 • Τη με αριθ. πρωτ. 485/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1484/Β~/2001).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/τ. Α~/3.3.94).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 3 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180/τ. Α~/9.9.99).
 • Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 406/21.12.98 (ΦΕΚ 286/ Α~/21.12.-98) «Μετατροπή του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν. Π. Δ. Δ. σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της».
Title Ref.Number Date
ΠΡΑΞΗ 2001/485 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/485 2001
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. 1999/2738 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/397 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/402 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Μετατροπή του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του καταστατικού της. 1998/406 1998
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label