Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, τα παρακάτω εργαστήρια: α) «Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Γενική και Ανόργανη Χημεία, Χημική Ανάλυση Κλασσική και Ενόργανη (φασματοσκοπικές, ηλεκτροχημικές, χρωματογραφικές μέθοδοι ανάλυσης). β) «Φυσικοχημείας, Δομής και Δυναμικής Αμόρφων Υλικών και Ρευστών», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Ατομική, Μοριακή Δομή και Χημειοφυσική. Δομή, Δυναμική και Θερμοδυναμική Υλικών σε Υψηλές Θερμοκρασίες. Φυσικοχημικές Ιδιότητες Τμημάτων Αλάτων και Υγρών Μετάλλων. Σκέδαση Φωτός, και Φασματοσκοπία Laser. γ) «Στατιστικής Θερμοδυναμικής και Μακρομορίων», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Στατική Μηχανική και θερμοδυναμική των Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών. Τη δομή και τις Φυσικοχημικές Ιδιότητες των Μακρομορίων των Κολλοειδών. δ) «Πολυμερών», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Σύνθεση Μακρομορίων. Σύνθεση Βασικών Οργανικών Υλών. Κινητική Αντιδράσεων Πολυμερισμού. Χαρακτηρισμός Πολυμερών. Φυσικοχημεία Πολυμερών. Μηχανικές Ιδιότητες Πολυμερών. Μελέτη Μορφολογίας Μακρομορίων σε Διάλυμα και σε Στερεά Κατάσταση. Συμπλοκοποίηση Μακρομορίων. Σύνθεση Μακρομορίων Ορισμένης Αρχιτεκτονικής. ε) «Υλικών και Μεταλλουργίας», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Μεταλλογνωσία, Μεταλλικά Υλικά, Διάβρωση και Προστασία, Επιμεταλλώσεις, Ποιοτικός, Καταστροφικός και μη Ελεγχος Υλικών. Μεταλλουργία Σιδηρούχων και μη Σιδηρούχων Υλικών, Παραγωγή Υπερκαθαρών κραμάτων, Μοντελοποίηση - Βελτιστοποίηση Διεργασιών Παραγωγής Υλικών. Ορυκτουργία, Φυσικά Ορυκτά Υλικά, Βιομηχανικά μη Μεταλλικά Υλικά. στ) «Κεραμικών και Σύνθετων Υλικών», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Κονιομεταλλουργία, Πυρίμαχα και Υψηλής Απόδοσης Δομικά Κεραμικά, Ανόργανα Συνδετικά Υλικά και Υαλοι, Σύνθετα Υλικά Μεταλλικής και Κεραμικής Μήτρας, Ελεγχος των Ιδιοτήτων των Υλικών. ζ) «Τεχνολογίας Πλάσματος», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Φυσικοχημεία Πλάσματος, Παραγωγή Υλικών, (Αμόρφων Μικροκρυσταλλικών, Πολυμερών κ.λ.π.), Αλληλεπίδραση Πλάσματος - Επιφανειών. η) «Ετερογενούς Κατάλυσης», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Ετερογενής Κατάλυση σε Μέταλλα και Οξείδια, Αντιδράσεις Στερεού-Ρευστού και Κινητική Καταλυτικών Αντιδράσεων. θ) «Χημικών Διεργασιών και Ηλεκτροχημείας», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Κινητική Ετερογενών Χημικών Δράσεων, Απενεργοποίηση Καταλυτών, Θερμοδυναμική και Κινητική Ηλεκτροχημικών Δράσεων, Ηλεκτροκατάλυση, Στοιχεία Καυσίμου, Στερεοί Ηλεκτρολύτες, Ηλεκτροχημική Τροποποίηση Καταλυτικών Δράσεων, Χημική Δέσμευση Τοξικών Αερίων, Χημικές Δράσεις σε Δομικά Υλικά. ι) «Επιστήμης Επιφανειών», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Φυσική και Χημεία Επιφανειών, Διεπιφανειών και Λεπτών Υμενίων Στερεών Υλικών. Επιστήμη και Τεχνική του Υπερυψηλού Κενού. Πειραματικές Τεχνικές της Επιστήμης Επιφανειών. ια) «Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση των Βιοχημικών Διεργασιών, δηλαδή των διεργασιών που περιλαμβάνουν ανάπτυξη κυττάρων είτε για απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών (βιολογικός καθαρισμός, τεχνολογία περιβάλλοντος) είτε για παραγωγή μεταβολικών προϊόντων (αντιβιοτικά, ένζυμα, οργανικοί διαλύτες κ.λ.π.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τριτοβάθμια επεξεργασία υγρών αποβλήτων και στις ανακυκλώσιμες ύλες (παραγωγή βιοαερίου και αιθανόλης από κυτταρίνη). ιβ) «Δυναμικής Συστημάτων», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Ανάλυση της Δυναμικής Συμπεριφοράς και της Ευστάθειας συστημάτων. Αριθμητική Ανάλυση μη Γραμμικών Συστημάτων. Θεωρία Διακλαδώσεων. ιγ) «Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Φαινόμενα Μεταφοράς σε Πορώδη Υλικά, Σωματιδιακά Συστήματα, Κολλοειδή Αιωρήματα, Μακρομοριακά Διαλύματα και Πολυσυστατικά Μείγματα, Φυσικοχημική Υδροδυναμική, Προηγμένες Μέθοδοι Διαχωρισμού, Πολυφασικές Ροές σε Διαπερατά Υλικά με Εφαρμογές στη Βελτιωμένη Απόληψη Υδρογονανθράκων. ιδ) «Μηχανικής Ρευστών και Ενέργειας», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Φαινόμενα Μεταφοράς με εφαρμογή στην Πετρελαϊκή και Χημική Βιομηχανία, Εξόρυξη και Μεταφορά Υγρών και Αερίων Υδρογονανθράκων, Πειραματική και Υπολογιστική Μηχανική και Δυναμική των Ρευστών, Ρευστοελαστική Διέγερση Στερεών Σωμάτων και Επιφανειών από Ρέοντα Ρευστά, Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας. ιε) «Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Μέθοδοι Πεπερασμένων και Οριακών Στοιχείων, Σπηλαίωση και Διφασική Ροή, Κατεργασία και Μορφοποίηση Πολυμερών, Δυναμική μη Νευτονικών Ρευστών. ιστ) «Ρύθμισης Διεργασιών», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Ανάλυση Γραμμικών και μη Γραμμικών Συστημάτων, Σχεδιασμός Συστημάτων Ρύθμισης βάσει Μαθηματικού Μοντέλου, Εκτίμηση καταστάσεων ή/και παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο, Δυναμική Βελτιστοποίηση λειτουργίας Διεργασιών. ιζ) «Πληροφορικής για Μηχανικούς», το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Επεξεργασία Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο (real time data acquisitiοn and cοntrοl) Πακέττα Λογισμικού Επιστημονικών Εφαρμογών Χημείας και Χημικής Μηχανικής, Εφαρμογή Πολυμέσων στην Εκπαίδευση των Χημικών Μηχανικών.
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών αναγκών στο οικείο Τμήμα καθώς και στα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα, όπως αυτά ορίζονται, αντίστοιχα, στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος
2.  
  Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια των γνωστικών αντικειμένων των εργαστηρίων με στόχο:
 1. Την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών σχετικών με τις ανάγκες της χώρας
 2. Τη δημιουργία τεχνολογικών προϋποθέσεων για τη σύνδεση των Τμημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1, με την ελληνική βιομηχανία
 3. Την επιδίωξη συνεργασίας στον Τομέα της έρευνας με μέλη των άλλων Τομέων και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, ως επίσης και των άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με όλα τα κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και ξένα εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους των εργαστηρίων μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας
 5. Την παροχή υπηρεσιώνκατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.159/1983 (Φ.Ε.Κ. 53/83 τ. Α).
 6. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων, καθώς και τη μετάκληση προσωπικοτήτων και επιστημόνων που η ειδικότητά τους είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο των εργαστηρίων
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 22 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και επιπλέον:.
 1. Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου
 2. Υποβάλλει προτάσεις για επιλογή και διάθεση ειδικών μεταπτυχιακών υποτρόφων
 3. Μεριμνά για την τήρηση του προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου
 4. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων του εργαστηρίου
 5. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση ων οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής κάθε εργαστηρίου έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας του εργαστηρίου και της παρακολούθησης και επίβλεψης προσωπικού
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας οι οποίοι συντάσσονται από τον ίδιο το διευθυντή και αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του οικείου εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίησή τους στη κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή του οικείου εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.1268/1982, καθώς και άλλων επιστημόνων για τη διδασκαλία, έρευνα ή οργάνωση του εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 6 "Πόροι"
1.  
  Τα έσοδα του κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό τρίτων.β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του π.δ. 159/1984(Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν/μίου Πατρών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Γιατις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων , βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτοκόλλου διακίνησης αλληλογραφίας. Με εισήγηση του διευθυντή μπορείνα τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 8 "Ένταξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, από μέλη Ε.Τ.Ε.Π. καθώς καιτου λοιπού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στα εργαστήρια με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3β του Ν.2817/2000 (Α΄78).
 • Τις διατάξεις: 1.Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173). 2.Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄159).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Της αρ. 1100383/1330/Α0006/21-10-2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Παν/μίου Πατρών (συνεδρίαση 248/20.2.2001).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 3.400.000 δρχ. ή 9977,99 ευρώ για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων εργαστηρίων, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΑΕ 4121) Η ανωτέρω δαπάνη αναμένεται να εξοικονομηθεί κατά ένα μέρος της από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά δε το υπόλοιπο μέρος αυτής θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ανωτέρω Πανεπιστημίου χωρίς αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης προς αυτό. 9.Την αριθμ. 5/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/159 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία