ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/117

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-05-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-05-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων Ε.Τ.Ε.Π."
1.  
  Οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διακρίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, εδάφιο στ΄, του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, στις εξής κατηγορίες: i) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) για τις θέσεις της οποίας ορίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού το πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος ή Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής. ii) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) για τις θέσεις της οποίας ορίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα ημεδαπής ή αλλοδαπής. iii) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), για τις θέσεις της οποίας ορίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού απολυτήριος τίτλος ή πτυχίο Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλων ισότιμων Σχολείων.
2.  
  Οι θέσεις των κατηγοριών του Ε.Τ.Ε.Π. της προηγούμενης παραγράφου κατατάσσονται συνολικά σε πέντε (5) βαθμίδες ως ακολούθως: Βαθμίδα Ε Βαθμίδα Δ Βαθμίδα Γ Βαθμίδα Β Βαθμίδα Α.
3.  
  Εισαγωγική βαθμίδα για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ είναι η βαθμίδα Δ και για την κατηγορία ΔΕ η βαθμίδα Ε. Καταληκτική βαθμίδα για τις τρεις κατηγορίες είναι η βαθμίδα Α. Οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες από την εισαγωγική μέχρι την καταληκτική βαθμίδα και για μεν τις εισαγωγικές βαθμίδες οι θέσεις είναι με πενταετή θητεία ενώ στις λοιπές βαθμίδες οι θέσεις είναι μόνιμες.
Άρθρο 2 "Βαθμολογική εξέλιξη μελών Ε.Τ.Ε.Π."
1.  
  Για την εξέλιξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. από βαθμίδα σε βαθμίδα απαιτείται συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες.
2.  
 1. Τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από το διορισμό τους στην εισαγωγική βαθμίδα τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. υποβάλλουν αίτηση για να κριθούν για εξέλιξη.
 2. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραμένουν στη θέση τους μέχρι την εξάντληση της πενταετούς θητείας τους οπότε κρίνονται εκ νέου για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα.
 3. Η αίτηση για τη δεύτερη αυτή κρίση υποβάλλεται τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας.
 4. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. των εισαγωγικών βαθμίδων που κρίνονται τελικώς αρνητικά για την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα αποχωρούν αυτοδίκαια από το Ίδρυμα μετά τη λήξη της θητείας τους.
3.  
 1. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν σε βαθμίδες πέραν των εισαγωγικών υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση του κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενου χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμίδα.
 2. Η αίτησή τους συνοδεύεται από αναλυτικό υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται το έργο που επιτέλεσαν στη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν.
 3. Η αίτηση και το αναλυτικό υπόμνημα διανέμονται σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει το υπό εξέλιξη μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης, την ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
 4. Εάν το αρμόδιο όργανο δεν αποφασίσει την ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη ή εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η αίτηση για εξέλιξη θεωρείται ότι έχει γίνει αυτοδικαίως δεκτή.
 5. Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. που κρίνονται αρνητικά για εξέλιξη στις βαθμίδες της παρούσας παραγράφου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο νέα αίτηση για εξέλιξη μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριών ετών από την πρώτη αρνητική κρίση.
 6. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. της παρούσας παραγράφου μπορούν να εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα και πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρόνου υπηρεσίας, εφ όσον στο μεταξύ έχουν αποκτήσει ανώτερους τίτλους σπουδών οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα ένταξης σε υψηλότερη βαθμίδα σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας.
 7. Η εξέλιξη στην υψηλότερη βαθμίδα γίνεται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
4.  
  Αρμόδιο όργανο για τις κρίσεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος, η οποία αποφασίζει ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση που υποβάλλει τριμελής εισηγητική επιτροπή.
5.  
  Η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και αποτελείται από τον Διευθυντή του Τομέα, ή τον Πρόεδρο του Τμήματος εφόσον δεν υπάρχουν οι Τομείς, ή τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος, από ένα μέλος Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.Τ.Ε.Π., του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου ή άλλου Τμήματος του Ιδρύματος, ανώτερης ή της ιδίας βαθμίδας με εκείνη για την οποία κρίνεται ο ενδιαφερόμενος, υποδεικνυόμενο από αντίστοιχο συνδικαλιστικό όργανο.
6.  
  Η εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από τον ορισμό των μελών της υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο της ακαδημαϊκής μονάδας την έκθεσή της η οποία κοινοποιείται στους υποψήφιους για να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, σχετικό υπόμνημα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς εισηγητική έκθεση.
7.  
  Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, ή μετά από την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας, το αρμόδιο για την κρίση όργανο συνέρχεται σε συνεδρίαση. Τη διαδικασία κινεί και προεδρεύει της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του αντίστοιχου οργάνου. Μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών του ως άνω οργάνου γίνεται ψηφοφορία. Τα μέλη αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους γα το περιεχόμενο της έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών και αποχωρούν.
8.  
  Ως κριτήριο για την εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα ανταπόκρισης στο επιτελούμενο έργο
9.  
  Για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα εκδίδεται Πρυτανική Πράξη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Άρθρο 3 "Εντάξεις μελών Ε.Τ.Ε.Π."
1.  
  Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια στις οριζόμενες με την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος βαθμίδες, λαμβανομένων υπ όψη των τυπικών τους προσόντων και του αναγνωρισμένου χρόνου υπηρεσίας τους στο Δημόσιο.
2.  
  Τα υπηρετούντα μη μόνιμα μέλη εντάσσονται αυτοδίκαια στις εισαγωγικές βαθμίδες ανάλογα με τα τυπικά προσόντα τους υπολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας τους κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
3.  
  Ο χρόνος που απομένει μετά τις εντάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα
4.  
  Για τον προσδιορισμό της βαθμίδας στην οποία θα γίνουν οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου εντάξεις, η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής
5.  
  Για την ένταξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται Πρυτανική Πράξη
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13, παρ. 1, εδ. στ΄ του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. β) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Της υπ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/ 2/ 22875/ 31-10-2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄1480). δ) Της υπ αριθ. 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού.
 • Τις υπ αριθ. 560/2001 και 124/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΠΡΑΞΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000