Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π."
1.  
  Οι θέσεις του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των κλάδων Ι και ΙΙ, διακρίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 εδάφια β΄ και γ΄ του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
2.  
  Οι θέσεις των κατηγοριών του Ε.Ε.ΔΙ.Π. της προηγούμενης παραγράφου κατατάσσονται συνολικά σε τέσσερις (4) βαθμίδες ως ακολούθως: Βαθμίδα Δ Βαθμίδα Γ Βαθμίδα Β Βαθμίδα Α.
3.  
  Εισαγωγική βαθμίδα για όλες τις κατηγορίες και για όλους τους κλάδους είναι η βαθμίδα Δ και καταληκτική είναι η βαθμίδα Α. Οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες από την εισαγωγική μέχρι την καταληκτική βαθμίδα και για μεν τις εισαγωγικές βαθμίδες οι θέσεις είναι με πενταετή θητεία, ενώ για τις λοιπές βαθμίδες οι θέσεις είναι μόνιμες.
Άρθρο 2 "Βαθμολογική εξέλιξη μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π."
1.  
  Για την εξέλιξη μέλους Ε.Ε.ΔΙ.Π. από βαθμίδα σε βαθμίδα απαιτείται συμπλήρωση πενταετούς υπηρεσίας σε κάθε βαθμίδα.
2.  
 1. Τρεις μήνες πριν από της συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από το διορισμό στην εισαγωγική βαθμίδα τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. υποβάλλουν αίτηση για να κριθούν για εξέλιξη.
 2. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης παραμένουν στη θέση τους μέχρι την εξάντληση της πενταετούς θητείας οπότε κρίνονται εκ νέου για εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα.
 3. Η αίτηση για τη δεύτερη αυτή κρίση υποβάλλεται τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας.
 4. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των εισαγωγικών βαθμίδων που κρίνονται τελικώς αρνητικά για την εξέλιξη τους στην επόμενη βαθμίδα αποχωρούν αυτοδίκαια από το Ίδρυμα μετά τη λήξη της θητείας τους.
3.  
 1. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν σε βαθμίδες πέραν των εισαγωγικών υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα τρεις μήνες πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας.
 2. Η αίτησή τους συνοδεύεται από αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναφέρεται το έργο που επιτέλεσαν στη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν όπως επίσης και κάθε άλλο στοιχείο (συγγραφικό έργο και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα) το οποίο κατά την κρίση τους συνηγορεί για την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα.
 3. Η αίτηση και το αναλυτικό υπόμνημα διανέμονται σε όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει το υπό εξέλιξη μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την υποβολή της αίτησης, την ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
 4. Εάν το αρμόδιο όργανο δεν αποφασίσει την ενεργοποίηση της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη ή εάν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η αίτηση για εξέλιξη θεωρείται ότι έχει γίνει αυτοδικαίως δεκτή.
 5. Μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. που κρίνονται αρνητικά για εξέλιξη στις βαθμίδες της παρούσας παραγράφου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο νέα αίτηση για εξέλιξη μετά τη συμπλήρωση τουλάχιστον τριών ετών από την πρώτη αρνητική κρίση.
 6. Τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ της παρούσας παραγράφου μπορούν να εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα και πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου χρόνου υπηρεσίας, εφ όσον στο μεταξύ έχουν αποκτήσει ανώτερους τίτλους σπουδών οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα ένταξης σε υψηλότερη βαθμίδα σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας.
 7. Η εξέλιξη στην υψηλότερη βαθμίδα γίνεται με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
4.  
  Αρμόδιο όργανο για τις κρίσεις των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. είναι η Γενική Συνέλευση του Τμήματος ή η Γενική Συνέλευση της Σχολής ή η Σύγκλητος, ανάλογα με τη μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος, η οποία αποφασίζει ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη έκθεση που υποβάλλει τριμελής εισηγητική επιτροπή. Στο αρμόδιο αυτό όργανο συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και όλα τα μόνιμα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. του οργάνου, καθώς και τρία μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας για την οποία κρίνεται ο ενδιαφερόμενος τα οποία υπηρετούν στη μονάδα αυτή. Τα τρία αυτά μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το μέλος που συμμετείχε στην εισηγητική επιτροπή, ορίζονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Αν τα προστιθέμενα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα είναι λιγότερα των τριών, ο αριθμός συμπληρώνεται με μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. των ιδίων χαρακτηριστικών τα οποία ανήκουν σε άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του Ιδρύματος.
5.  
  Η τριμελής εισηγητική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και αποτελείται από τον Διευθυντή του Τομέα, ή τον Πρόεδρο του Τμήματος εφόσον δεν υπάρχουν Τομείς, ή τον Κοσμήτορα ή τον Πρύτανη ανάλογα με την μονάδα στην οποία ανήκει το μέλος από ένα μέλος Δ.Ε.Π. και ένα μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου ανώτερης ή της ιδίας βαθμίδας με εκείνη για την οποία κρίνεται ο ενδιαφερόμενος.
6.  
  Η εισηγητική επιτροπή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τον ορισμό των μελών της υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο της ακαδημαϊκής μονάδας την έκθεσή της η οποία κοινοποιείται στους υποψηφίους για να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν σχετικό υπόμνημα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς εισηγητική έκθεση.
7.  
  Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας, το αρμόδιο για την κρίση όργανο συνέρχεται στη συνεδρίαση. Τη διαδικασία κινεί και προεδρεύει της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του αντίστοιχου οργάνου. Μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών του ως άνω οργάνου γίνεται ψηφοφορία. Τα μέλη αιτιολογούν ειδικά την ψήφος τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών και αποχωρούν.
8.  
  Ως κριτήριο για την εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα και ο βαθμός ανταπόκρισης στο επιτελούμενο έργο και η εν γένει επιστημονική δραστηριότητα. Στην περίπτωση ειδικά των μελών Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ΔΕ, τα οποία εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, ως κριτήριο για την εξέλιξή τους λαμβάνεται υπόψη μόνο η ικανότητα και ο βαθμός ανταπόκρισης στο επιτελούμενο έργο.
9.  
  Για εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα εκδίδεται πρυτανική πράξη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 3 "Αποδοχές μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π."
1.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. καθορίζεται ανά βαθμίδα σε ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού μισθού του μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Λέκτορα, ως εξής: Βαθμίδα Κλάδος Ι Κλάδος ΙΙ ΠΕ ΠΕ ΤΕ Δ 0,86 0,80 0,75 Γ 0,90 0,85 0,80 Β 0,94 0,90 0,85 Α 0,98 0,95 0,90.
2.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και αποζημιώσεις κατά μήνα. i) Χρονοεπίδομα σε ποσοστό επί του βασικού μισθού σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ii) Μηνιαίο επίδομα οικογενειακών βαρών, μηνιαίο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, επίδομα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. iii) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστημίου οριζόμενο στο ποσό των 91.000 δραχμών μηνιαίως για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ι, στο ποσό των 70.000 δραχμών για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και στο ποσό των 63.000 δραχμών για την κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΙΙ. iν) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε συνέδρια οριζόμενη στο ποσό των 39.000 δραχμών για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου Ι, στο ποσό των 30.000 δραχμών για την κατηγορία ΠΕ του κλάδου ΙΙ και στο ποσό των 24.000 δραχμών για την κατηγορία ΤΕ του κλάδου ΙΙ.
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 2530/1997 εξακολουθούν να ισχύουν και για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π.
4.  
  Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος χορηγείται ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας οριζόμενο στο ποσό των 52.000 δραχμών μηνιαίως για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και στο ποσό των 40.000 δραχμών για τα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ.
5.  
  Τα σύμφωνα με τα στοιχεία (iii) και (iν) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου χορηγούμενα επιδόματα και μηνιαίες αποζημιώσεις, όπως επίσης και το χορηγούμενο ειδικό ερευνητικό επίδομα κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, προσαυξάνονται κατά 5.000 δραχμές για κάθε πενταετία πραγματικής υπηρεσίας που συμπληρώνεται στην καταληκτική βαθμίδα ύστερα από την με οποιονδήποτε τρόπο ένταξη σε αυτή.
6.  
 1. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ΔΕ, τα οποία εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου ΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000, διατηρούν μετά την ένταξή τους στις εν λόγω προσωποπαγείς θέσεις τη διάρθρωσή τους σε μισθολογικές βαθμίδες όπως επίσης και τους βασικούς μισθούς που αντιστοιχούν σε κάθε βαθμίδα.
 2. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου εδαφίου, παρέχονται στους ανωτέρω και τα εξής επιδόματα και αποζημιώσεις κατά μήνα. i) Χρονοεπίδομα σε ποσοστό επί του βασικού μισθού σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ii) Μηνιαίο επίδομα οικογενειακών βαρών, μηνιαίο επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, επίδομα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, σύμφωνα με όσα ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους. iii) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός του Πανεπιστημίου οριζόμενο στο ποσό των 49.000 δραχμών μηνιαίως. iν) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχή σε συνέδρια οριζόμενη στο ποσό των 18.000 δραχμών.
Άρθρο 4 "Εντάξεις μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π."
1.  
  Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμα μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. εντάσσονται αυτοδίκαια στις οριζόμενες με την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος βαθμίδες. Για την ένταξη στις βαθμίδες του κλάδου Ι λαμβάνεται υπ όψη ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για άσκηση εκπαιδευτικού έργου σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Για την ένταξη στις βαθμίδες του κλάδου ΙΙ λαμβάνεται υπ όψη ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στις θέσεις ή με τις ιδιότητες βάσει των οποίων θεμελιώνεται το δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΙΙ του Ε.Ε.ΔΙ.Π. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των εδ. γ΄ και ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 2817/2000. Στις περιπτώσεις των εντάξεων σε βαθμίδες του κλάδου ΙΙ, ο κατά τα ανωτέρω συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας πιστοποιείται από τα αρμόδια όργανα στο πλαίσιο της γενικότερης αρμοδιότητάς τους για την πιστοποίηση του επιτελούμενου από τους ανωτέρω έργου.
2.  
  Τα υπηρετούντα μη μόνιμα μέλη εντάσσονται αυτοδίκαια στις εισαγωγικές βαθμίδες, υπολογιζομένου του χρόνου υπηρεσίας τους κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου
3.  
  Ο χρόνος που απομένει μετά τις εντάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα
4.  
  Για τον προσδιορισμό της βαθμίδας στην οποία θα γίνουν οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου εντάξεις, η διάρκεια της θητείας στην εισαγωγική βαθμίδα υπολογίζεται ως τριετής
5.  
  Για την ένταξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται Πρυτανική Πράξη
Άρθρο 5 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επομένης παραγράφου
2.  
  Το σύνολο των προβλεπόμενων νέων αποδοχών θα καταβληθεί από 1.2.2002. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 13, παρ. 2, εδ. στ΄ του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. β) Του άρθρου 29 Α΄ του Ν. 1558/1985, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). γ) Της υπ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/ 2/22875/31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1480). δ) Της υπ αριθ. 11100383/1330/Α0006/31.10.2001 Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 341.220.000 δρχ. η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 250.000.000 δρχ. που θα καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 5184 του Φ.19-110.Για την επόμενη πενταετία 2002-2006, δεδομένου ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΑΕΙ βαρύνουν τον τακτικό προυπολογισμό του ΥΠΕΠΘ σύμφωνα με το ν.1238/82 θα λαμβάνεται μέριμνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους οικείους προυπολογισμούς του ΥΠΕΠΘ (Φ.19-250, ΚΑΕ της ομάδας 0200-0300).
 • Τις υπ αριθ. 561 /2001 και 152/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/11100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/11100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000