Ίδρυση Β΄ και Γ΄ Καρδιολογικών Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση Ιδρύονται στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι παρακάτω Κλινικές: 1) Β΄ Καρδιολογική Κλινική 2) Γ΄ Καρδιολογική Κλινική οι οποίες εξυπηρετούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στα επιστη [...]"
1.  
  Αιμοδυναμικό Εργαστήριο
2.  
  Ηλεκτροφυσιολογικό-επεμβατικό εργαστήριο
3.  
  Υπερηχοκαρδιολογικό εργαστήριο
4.  
  Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας
5.  
  Εργαστήριο αναιμάκτου Ηλεκτροφυσιολογίας
6.  
  Υπέρτασης - Καρδιακής Ανεπάρκειας
7.  
  Εξωτερικά ιατρεία
 1. Γενικής Καρδιολογίας
 2. Καρδιακής ανεπάρκειας
 3. Υπερτασικό
 4. Λιπιδολογικό
 5. Αρρυθμιολογικό και ιατρείο ελέγχου βηματοδοτών-απινιδωτών
 6. Μετεγχειρητικό
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε Κλινική έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των Κλινικών όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος
 2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η Κλινική και μονάδα αυτή
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος
 5. Την εκτέλεση κλινικών πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Τη συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής
 8. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών των νοσοκομείων αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
 9. Ειδικότερα οι ειδικές μονάδες έχουν επιπρόσθετα ως αποστολή τη δημιουργία συγχρόνου αρχείου ασθενών, την καταγραφή ευρημάτων και στοιχείων για περαιτέρω συστηματική μελέτη και προαγωγή της βασικής Κλινικής έρευνας στις επιμέρους καρδιακές παθήσεις είτε αυτοτελώς ή σε συνεργασία με ομοειδείς μονάδες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στα πλαίσια συνεργασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
2.  
  Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, την εκπαίδευση ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας
 1. Η εκπαίδευση των φοιτητών, επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό της κλινικής, με τη συνδρομή άλλων πανεπιστημιακών κλινικών εφ΄ όσον κρίνεται αναγκαίο.
 2. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Παράλληλα, με την εκπαίδευση οι φοιτητές παρακολουθούν τις ποικίλες επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής και των μονάδων αυτής.
 4. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων ή ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική.
 5. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή.
 6. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση.
 7. Για τους ειδικευόμενους ιατρούς καταρτίζεται πρόγραμμα εκπαίδευσης και άσκησης που περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή τους στο κλινικό έργο.
3.  
  Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην Κλινική και στις μονάδες της: Οι υπηρεσίες της Κλινικής είναι διαγνωστικές και θεραπευτικές. Η περίθαλψη των νοσηλευομένων συνίσταται στην Κλινική διάγνωση, την παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση, την προετοιμασία της αιμοδυναμικής και επεμβατικής πράξης, καθώς και τη φροντίδα μέχρι της εξόδου του ασθενούς από την κλινική. Επίσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση ειδικών κατηγοριών ασθενών όπως καρκινοπαθείς, αγγειακοί ασθενείς στα εξωτερικά ιατρεία της.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής και στο Νοσοκομείο όπου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν οι κλινικές. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα κάθε κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.), νοσηλευτές, των οποίων το έργο καθορίζεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες των κλινικών. Η τοποθέτηση στην κάθε Κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν.2083/1992 (Α΄ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του οργανισμού του Νοσοκομείου στο οποίο έχουν εγκατασταθεί οι Κλινικές.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε Κλινική διευθύνεται από το διευθυντή της, ο οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής, ο οποίος έχει οριστεί με διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν.2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν.1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Παθολογίας του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της επιστημονικής επιτροπής του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στο αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των υπεύθυνων για τις ειδικές μονάδες τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
3.  
  Ειδικότερα επιστημονικός υπεύθυνος στα επί μέρους εργαστήρια ορίζεται μέλος ΔΕΠ χειρουργός από τους υπηρετούντες στην Κλινική με αποδεδειγμένη επιστημονική γνώση των αντικειμένων της μονάδας, ειδική μετεκπαίδευση και μακρόχρονη εμπειρία. Ο επιστημονικός υπεύθυνος ασκεί τα εξής καθήκοντα:.
 1. μεριμνά για τη χωροταξική υποδομή της μονάδας και τον συντονισμό της λειτουργίας του εξοπλισμού της (Μαστογράφος, Υπερηχογράφος, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Τράπεζα ιστών κλπ.),.
 2. μεριμνά για τη στελέχωση και την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού
 3. συντονίζει το διδακτικό ερευνητικό και ιατρικό προσωπικό της μονάδας,
 4. φροντίζει για την εκπλήρωση της αποστολής της μονάδας,
 5. είναι υπεύθυνος για την παροχή υπηρεσιών και για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της μονάδας στα πλαίσια της Κλινικής και του Νοσοκομείου, όπου λειτουργεί
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-λειτουργία"
1.  
  Κάθε Κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί σε νοσοκομείο υπαγόμενο στο ΕΣΥ με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν.1397/1983 (Α΄ 143).
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στην Κλινική στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτήν, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων της Κλινικής από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε Κλινικής επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς των νοσηλευτικών, διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Κλινικής, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 « Περί του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης « (Α΄112 ).
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε Κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για τους σκοπούς των Κλινικών.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε Κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία : βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο διακίνησης αλληλογραφίας, βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας, αρχείο ασθενών. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173),
 • Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
 • Του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Της αρ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση: 7/29.6.2000).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 3.000.000 δρχ. για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων Κλινικών, η οποία για το τρέχον έτος περιορίζεται στο ποσό των 1.500.000 δρχ. και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΚΑΕ 4121-01-06) του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν. Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους των Κλινικών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω Προϋπολογισμό.
 • Τις αριθμ. 587/2001 και 123/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία