ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/123

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» στο Δήμο Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας Δημοτικό ίδρυμα με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ « Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ».
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του ιδρύματος είναι: Η παροχή ηθικής ενίσχυσης, στέγης, διατροφής και ψυχαγωγίας σε αυτοεξυπηρετούμενα ή μη ηλικιωμένα άτομα
Άρθρο 3
1.  
  Έδρα Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Δήμος Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας
Άρθρο 4 "Περιουσία"
1.  
  Περιουσία του ιδρύματος είναι: α) Το ποσό των τετρακοσίων τριάντα εκατομμυρίων δραχμών (430.000.000), ποσό το οποίο προέρχεται από την αποζημίωση λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων της έκτασης (4.000 τμ ) στον Καρέα Αττικής που άφησε για την εκπλήρωση του σκοπού του ο διαθέτης και β) Δημοτική έκταση 10.000 τ. μ. που παραχωρείται από το Δήμο Δεσφίνας για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Άρθρο 5 "Πόροι"
1.  
  Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Δεσφίνσς . β) Τυχόν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από το Κράτος την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικούς και Διεθνείς Οργανισμούς, ή άλλους φορείς. γ) Εισπράξεις από το αντίτιμο πραγμάτων ή υπηρεσιών που παρέχει το Ίδρυμα, πρόσοδοι από την περιουσία του κάθε είδους δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη εισφορά που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών του.
Άρθρο 6 "Διοίκηση"
1.  
  Το ίδρυμα διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που απαρτίζεται από τον δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο που ορίζει ο δήμαρχος, ως πρόεδρο και οχτώ (8) μέλη που είναι: Ο εκάστοτε Μητροπολίτης Φωκίδας Ο αρχαιότερος Ιερέας της Δεσφίνας Ο εκάστοτε Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας Ο εκάστοτε Διευθυντής του Γυμνασίου Δεσφίνας Δύο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι Ένας κάτοικος-δημότης του Δήμου Δεσφίνας Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα Σε περίπτωση που κάποιο μέλος αντιπρόσωπος του Δωρητή, αποποιηθεί τον ορισμό του και δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής του, το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει άλλο από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας-Πρόνοιας, αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Την αριθμ 659/2001 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτεpικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Πρόνοιας,
 • Την 15/154/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δεσφίνας.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμό του Δήμου Δεσφίνας ύψους 10.000.000 δρχ. για έτος 2000 και για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του δήμου στον κωδικό 75/161, 9η. Για τα επόμενα τέσσερα έτη η πίστωση που θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών των ετών αυτών είναι 40.000.000 δρχ., η οποία θα κατανεμηθεί στα έτη αυτά .
 • Τις διατάξεις των άρθρων 190 και 192 παρ.1 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ.410/1995, ΦΕΚ Α΄ 231/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ.1 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 137/1985), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Το γεγονός ότι το παρόν ίδρυμα υπάγεται και στην εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών ( άρθρα 1, 2 και 97 του α.ν. 2039/1939, ΦΕΚ 455 Α/ 1939).
 • Το γεγονός ότι το παρόν ίδρυμα ως προς τα ζητήματα προϋπολογισμού -απολογισμού διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 101 & 103 του Α. Ν. 2039/1939.
 • Την αριθ.πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.01 (ΦΕΚ 1480/ Β/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την αριθ.πρωτ. 6459/31.10.01 (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας- Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο».
 • Την αριθ. 1100383/1330/01 (ΦΕΚ1485/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Την αριθ.9075/1999 απόφαση του 1ου Τμήματος του Εφετείου Αθηνών.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/6459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/6459 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330 2001
ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/2039 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/2039 1939
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995