ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/126

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-05-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-05-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Δήμου Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας σε Δήμο Τυρού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ο Δήμος Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας στο εδάφιο 3.1. της περιπτώσεως Α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 (Α΄ 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Τυρού». Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.1 του Π.Δ/τος 410/95.
  • Την υπ’ αριθμ. 1/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Απόλλωνος του Ν.Αρκαδίας.
  • Το αριθμ. 3/40/26.6.2001 πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Τοπωνυμιών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) με την οποία προσετέθη άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/1985 (Α΄ 137) και του άρθρου 1 παρ 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38), με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω διάταξη.
  • Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001 (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Δήμου Απόλλωνος.
  • Την αριθμ. 64/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-05-13 Μετονομασία του Δήμου Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας σε Δήμο Τυρού.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/106
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία