ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/132

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-05-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-05-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-05-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 29).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η περίπτωση (2) του (β) εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 24/1997 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής: (2) Οι Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και οι Αστυνόμοι Α΄ σε αριθμό ίσο προς τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις του ανώτερου βαθμού.
2.  
  Η περίπτωση (3) του (β) εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 24/1997 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής: (3) Οι Αστυνόμοι Β΄ και οι Υπαστυνόμοι Α΄ σε ποσοστό ίσο με τα 3/5 και τα 2/3, αντίστοιχα, των προβλεπομένων οργανικών θέσεων του ανώτερου βαθμού. Τα τυχόν κλασματικά υπόλοιπα κατά τον υπολογισμό του αριθμού των κρινομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.
3.  
  Στο εδάφιο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 24/1997 (Α΄ 29) προστίθεται περίπτωση (4) ως εξής: (4) Οι Υπαστυνόμοι Α΄ που προέρχονται από Ανθυπαστυνόμους (Ν.Δ. 649/1970) σε αριθμό διπλάσιο των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων του ανώτερου βαθμού της ιδίας κατηγορίας Αξιωματικών.
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του Π.Δ. 24/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 31/1999 (Α΄ 33) και η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου του ως άνω Π.Δ., αντικαθίστανται ως εξής: 2. Επίσης ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων προάγονται:.
 1. Οι δικαιούμενοι αναδρομικής προαγωγής ύστερα από έκτακτη κρίση ή επανάκριση κατά τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 2, 36 παρ. 5, 55 παρ. 6 και 56 παρ. 4 του παρόντος διατάγματος, καθώς και οι δικαιούχοι προαγωγής, συνεπεία απονομής του Αστυνομικού Αριστείου Ανδραγαθίας ή ανακήρυξής τους ως Ολυμπιονικών.
 2. Οι Υπαστυνόμοι Α΄ του Ν.Δ. 649/1970 στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄ της ιδίας κατηγορίας Αξιωματικών, εφόσον προήχθη στον αντίστοιχο βαθμό και ο τελευταίος ομοιόβαθμος Αξιωματικός, που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών, με τον οποίο προήχθησαν στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α΄ το ίδιο ημερολογιακό έτος.
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος ως άνω Υπαστυνόμος Α΄ που προέρχεται από τη Σχολή Αξιωματικών ή και οι αμέσως προηγούμενοι αυτού δεν προαχθούν επειδή κρίθηκαν παραμένοντες στον ίδιο βαθμό ή για τους αναφερόμενους στα άρθρα 16, 32 παρ. 2 και 36 παρ. 5 του παρόντος διατάγματος λόγους, τούτο δεν κωλύει την κατά τα ανωτέρω προαγωγή των ομοιοβάθμων Αξιωματικών, που προέρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α.. 4.
 4. Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους προαγόμενοι καταλαμβάνουν τις κενούμενες οργανικές θέσεις του βαθμού στον οποίο προήχθησαν μέχρις εξαντλήσεώς τους.
5.  
  Στο άρθρο 46 του ιδίου ως άνω Π.Δ. προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: 4. Αξιωματικοί που είναι γραμμένοι σε πίνακα προακτέων ή διατηρητέων και προάγονται στον επόμενο βαθμό, ενόψει αποστρατείας, εκτός οργανικών θέσεων, αποστρατεύονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
Άρθρο 2
1.  
  Προς υλοποίηση των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος, καταρτίζονται, ειδικά για το έτος 2002, συμπληρωματικοί πίνακες κρινομένων Υπαστυνόμων, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 32 του Π.Δ. 24/1997 (Α΄ 29).
2.  
  Οι κατά τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα προαγωγές αξιωματικών, ενεργούνται για το έτος 2002 και εκτάκτως και μετά το πέρας των τακτικών ετησίων κρίσεων του έτους αυτού
Άρθρο 3 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. δ΄ και στ΄ του Ν. 1481/1984 Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις (Α΄ 41).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247).
 • Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1100383/1330/Α0006/ 2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/20.3.2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλούνται επί του κρατικού προϋπολογισμού οι ακόλουθες δαπάνες: α) Δαπάνη ύψους 61.000 ΕΥΡΩ περίπου για το τρέχον έτος, 31.600 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2003 και 4.000 ΕΥΡΩ περίπου για το έτος 2004. β) Δαπάνη μη δυνάμενη εκ των προτέρων να προσδιοριστεί, από την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, περ. α΄ και β΄ και 3 του άρθρου 1. Η προκαλούμενη δαπάνη κατά μεν το τρέχον οικονομικό έτος θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ της ομάδας 0400 του Ε.Φ. 43-110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, κατά δε τα επόμενα έτη, από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στους προαναφερόμενους ΚΑΕ/Ε.Φ. και στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά την επιβάρυνση λόγω προσαυξήσεως των συντάξεων των αποχωρούντων των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. για τους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1.
 • Την υπ αριθμ. 213/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/649 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 1999/31 1999
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 29). 2003/91 2003
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού και προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 2009/112 2009
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 2018/6 2018