«Για την κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Γενικά"
1.  
  Όλοι οι κατατασσόμενοι, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) πρέπει να έχουν σωματική ικανότητα (σωματική και ψυχική υγεία, αρτιμέλεια και σωματική διάπλαση) που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της αποστολής για την οποία προορίζονται. Η ικανότητα αυτή κρίνεται μετά από υγειονομική εξέταση.
2.  
  Η σωματική ικανότητα του προσωπικού της παραπάνω παραγράφου:
 1. Προσδιορίζεται από το αν ο εξεταζόμενος πάσχει ή όχι από νοσήματα, παθήσεις, βλάβες ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, από το βαθμό έκτασης ή βαρύτητας αυτών και από την επίδρασή τους στην αποστολή του
 2. Εξετάζεται από Αξιωματικούς του Υγειονομικού της ειδικότητας των Ιατρών, κατά τις μεθόδους της ιατρικής επιστήμης.
 3. Κατ εξαίρεση η εξέταση υποψηφίων για στράτευση, εάν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες ειδικότητες Αξιωματικών Υγειονομικού πραγματοποιείται κατά σειρά προτεραιότητας στα Κρατικά Νοσοκομεία ή Νοσηλευτικά Ιδρύματα αγαθοεργού πρωτοβουλίας.
 4. Η αναγνώριση των δαπανών των εξετάσεων αυτών πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών.
 5. Κρίνεται από τις υγειονομικές επιτροπές και τα ειδικά στρατολογικά συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων
3.  
  Διαταραχές της σωματικής ικανότητας δεν αποκλείουν την υπηρεσία στις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν επηρεάζουν την αποστολή σε αυτές ή δεν επηρεάζονται από την αποστολή
4.  
  Εφόσον διαπιστώνονται νοσήματα ή παθήσεις ή βλάβες περισσότερες από μία ή σωματική ικανότητα κρίνεται με βάση τη σπουδαιότερη αιτία, αλλά μνημονεύονται και οι άλλες
5.  
  Όπου στο παρόν αναφέρονται Αξιωματικοί νοούνται και οι Ανθυπασπιστές
6.  
  Το παρόν Διάταγμα αφορά προσωπικό και των δύο φύλων
Άρθρο 2 "Κατηγορίες Σωματικής Ικανότητας"
1.  
  Το προσωπικό του άρθρου 1, παράγραφος 1, εντάσσεται στις παρακάτω κατηγορίες σωματικής ικανότητας:
 1. Οι στρατεύσιμοι, οι ανυπότακτοι, οι οπλίτες οποιασδήποτε κατηγορίας, οι εθελοντές υπαξιωματικοί, οι εθελοντές πενταετούς υπηρεσίας (ΕΠΥ), οι σημαιοφόροι επίκουροι αξιωματικοί (ΣΕΑ), οι υποψήφιοι και οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί (ΥΕΑ, ΔΕΑ),οι έφεδροι αξιωματικοί (εν ενεργεία, εξ εφεδρείας, εν εφεδρεία, εξ απονομής), οι εν εφεδρεία αξιωματικοί κρίνονται:
 2. (1) Ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1).
 3. (2) Ικανοί δευτέρας κατηγορίας (Ι/2).
 4. (3) Ικανοί τρίτης κατηγορίας (Ι/3).
 5. (4) Ικανοί τετάρτης κατηγορίας (Ι/4).
 6. (5) Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5).
 7. Οι υποψήφιοι για τα μόνιμα στελέχη αξιωματικών και υπξκών, οι μαθητές των Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ, ΣΣΥ), όπως και οι υποψήφιοι εθελοντές των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνονται:
 8. (1) Κατάλληλοι.
 9. (2) Ακατάλληλοι.
 10. Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, υπξκοί, εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), καθώς και οι μόνιμοι εξ εφεδρείας κρίνονται:
 11. (1) Ικανοί.
 12. (2) Ανίκανοι.
2.  
  Από τις κατηγορίες προσωπικού της προηγουμένης παραγράφου:
 1. Αυτοί που δεν παρουσιάζουν καμία διαταραχή της σωματικής ικανότητας κρίνονται ικανοί πρώτης κατηγορίας (Ι/1) κατάλληλοι και ικανοί, αντιστοίχως
 2. Αυτοί που παρουσιάζουν διαταραχές της σωματικής ικανότητας κρίνονται ανάλογα με την περίπτωση της κατηγορίας προσωπικού στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος
3.  
  Η σωματική ικανότητα κρίνεται επιπλέον σωματομετρικά:
 1. Από άποψη αναστήματος με τον ειδικό τρόπο που ορίζει το άρθρο 5
 2. Από άποψη βάρους σύμφωνα με τις παραγράφους 14 έως 17 του Γενικού Πίνακα
Άρθρο 3 "Πίνακες νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών"
1.  
  Καθορίζονται οι παρακάτω προσαρτημένοι στο παρόν πίνακες και παραρτήματα νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών με την αντίστοιχη ένδειξη για τη σωματική ικανότητα του προσωπικού
 1. Γενικός Πίνακας
 2. Ειδικός Πίνακας
 3. Παραρτήματα «Α» «Β» «Γ» και «Δ»
2.  
  Ο Γενικός Πίνακας εφαρμόζεται για την κρίση της σωματικής ικανότητας του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο 4, τα δε Παραρτήματα «Α», «Β» και «Δ» για την κρίση της σωματικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών προσωπικού των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8. Ο Ειδικός Πίνακας, όπως συμπληρώνεται με το Παράρτημα «Γ», εφαρμόζεται για την κρίση της σωματικής ικανότητας των μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Εθελοντών Μακράς Θητείας καθώς και των μονίμων εξ εφεδρείας.
3.  
  Οι Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια γνωματεύουν και κρίνουν για τη σωματική ικανότητα όπως καθορίζεται αυτή στους παραπάνω πίνακες και παραρτήματα
4.  
  Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες και παραρτήματα όπως και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα αποφαίνεται κατά την κρίση της η αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 7, υποπαράγραφος 1ζ, του Ν.Δ. 1327/1973.
5.  
  Στην αρμοδιότητα των Επιτροπών Απαλλαγών ανήκει και η έκδοση γνωματεύσεων, αναφορικά με την ανικανότητα ή μη για εργασία, των παραπεμπομένων σε αυτές, από τα στρατολογικά γραφεία, ιδιωτών, για τη μεταφορά οπλιτών στους υπόχρεους μειωμένης θητείας, καθώς και η κρίση για ακαταλληλότητα για στράτευση των ατόμων αυτών, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους
Άρθρο 4 "Κρίση σωματικής ικανότητας κατά κατηγορία προσωπικού"
1.  
  Με βάση τα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες του Γενικού Πίνακα εξετάζεται και κρίνεται η σωματική ικανότητα των:
 1. Στρατευσίμων και Ανυπότακτων
 2. Οπλιτών οποιασδήποτε κατηγορίας, υποψηφίων και δοκίμων εφέδρων αξιωματικών και Επίκουρων Σημαιοφόρων, που κατατάσσονται για εκπλήρωση στρατεύσιμης ή εφεδρικής υποχρέωσης τόσο στην κατάταξη όσο και στη διάρκεια της εκπλήρωσης της υποχρέωσή τους
 3. Εθελοντών επιστράτευσης ή πολέμου, τόσο στην κατάταξη όσο και στη διάρκεια της εθελουσίας υποχρέωσης που ανέλαβαν
 4. Εφέδρων εν ενεργεία, εξ εφεδρείας, εν εφεδρεία ή εξ απονομής αξιωματικών
 5. Μονίμων εν εφεδρεία (αποστράτων) Αξιωματικών - Υπαξιωματικών
 6. Εθελοντών Υπαξιωματικών και Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας που υπηρετούν πριν ή μετά την εκπλήρωση της στρατεύσιμης υποχρέωσης.
 7. Για τη χορήγηση σ αυτούς αναβολής για λόγους υγείας εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 7 του παρόντος.
 8. Υποψήφιων Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας και Υποψήφιων Εθελοντών Μακράς Θητείας
 9. Υποψηφίων Στρατιωτικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων (μονίμων Αξιωματικών ή Υπαξιωματικών) στην εισαγωγή
 10. Αξιωματικών και Υπαξιωματικών που κατατάσσονται απ ευθείας στα μόνιμα στελέχη μόνο στην κατάταξή τους
 11. Όσων παραπέμπονται στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και συμβούλια για εξέταση ή επανεξέταση
2.  
  Από τις παραπάνω κατηγορίες προσωπικού όσοι παρουσιάζουν νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα κρίνονται:
 1. Οι των υποπαραγράφων 1α μέχρι και 1ε σύμφωνα με την ένδειξη σωματικής ικανότητας που αντιστοιχεί σε κάθε νόσημα, πάθηση ή βλάβη.
 2. Οι της υποπαραγράφου 1γ που πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη Ι/3, Ι/4 δεν γίνονται δεκτοί για κατάταξη.
 3. Οι των παραγράφων 1στ και 1ζ που πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη Ι/3,Ι/4 κρίνονται ακατάλληλοι και αποβάλλουν την ιδιότητα
 4. Οι των υποπαραγράφων 1η και 1θ που πάσχουν από νοσήματα με ένδειξη Ι2, Ι3, Ι4 κρίνονται Ακατάλληλοι
 5. Οι μαθητές των Στρατιωτικών σχολών κρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος
 6. Οι της υποπαραγράφου 1ι ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού στην οποία ανήκουν
3.  
  Με βάση τα νοσήματα, παθήσεις και βλάβες του Ειδικού Πίνακα εξετάζεται και κρίνεται η σωματική ικανότητα των μονίμων εν ενεργεία Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Εθελοντών Μακράς Θητείας καθώς και των μονίμων εξ εφεδρείας. Όσοι απ αυτούς παρουσιάζουν οποιοδήποτε νόσημα πάθηση, ή βλάβη του πίνακα αυτού κρίνονται ανίκανοι.
4.  
  Για όσα νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες, από αυτές που αναφέρονται στους Πίνακες και Παραρτήματα του άρθρου 3, αναγράφεται η παρατήρηση «μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας» ή «μη υποχωρούντα με τη κατάλληλη θεραπεία», η τελική κρίση γίνεται μετά από την εφαρμογή της θεραπείας αυτής και ανάλογα με τα αποτελέσματά της
5.  
  Εάν ο κρινόμενος αρνηθεί, με υπεύθυνη δήλωση, να υποβληθεί στη θεραπεία που του συστήθηκε η τελική κρίση γίνεται με βάση την πάθησή του, όπως έχει. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να υποστεί μια εγχείρηση ή οποιαδήποτε θεραπεία, αν δεν το επιθυμεί. Ο κρινόμενος δεν έχει το δικαίωμα αρνήσεως διαγνωστικών εξετάσεων που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της παθήσεως για την οποία κρίνεται, εφόσον από αυτές δεν υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή του.
Άρθρο 5 "Κρίση σωματικής ικανότητας λόγω αναστήματος"
1.  
  Αυτοί που ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού των υποπαραγράφων 1α, 1β και 1γ του άρθρου 4 ανάλογα με το ανάστημά τους κρίνονται με τους παρακάτω τρόπους: α.Ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1): Όσοι έχουν ανάστημα ένα μέτρο και πενήντα εκατοστά (1,50) και πάνω, εκτός από τους ΥΕΑ και υποψηφίους Σημαιοφόρους Επίκουρους Αξιωματικούς (ΣΕΑ) για τους οποίους ισχύει η παρ. 1 του άρθρου 14.
 1. Ικανοί κατηγορίας δευτέρας (Ι/2):
 2. Όσοι έχουν ανάστημα ένα μέτρο και σαράντα πέντε εκατοστά (1,45) μέχρι ένα μέτρο και σαράντα εννιά εκατοστά (1,49)
 3. Ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι/3):
 4. Όσοι έχουν ανάστημα ένα μέτρο και σαράντα εκατοστά (1,40) μέχρι ένα μέτρο και σαράντα τέσσερα εκατοστά (1,44)
 5. Ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5):
 6. Όσοι έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και σαράντα εκατοστά (1,40).
 7. Αυτοί κρίνονται ακατάλληλοι για στράτευση μόνο ύστερα από υποχρεωτική χορήγηση διετούς αναβολής με την πρώτη κρίση.
2.  
  Αυτοί που ανήκουν στις κατηγορίες προσωπικού των υποπαραγράφων 1ζ, 1η, 1θ του άρθρου 4 κρίνονται ακατάλληλοι για κατάταξη ή είσοδο σε Στρατιωτική Σχολή, εφόσον έχουν ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65). Για όσους ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες προσωπικού και άγουν το 17ο έτος της ηλικίας τους, το μικρότερο επιτρεπόμενο ανάστημα είναι ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60). Ειδικά οι υποψήφιοι του τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) κρίνονται Ακατάλληλοι εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα εκατοστά (1,90).
3.  
  Με εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο 2, κρίνονται Κατάλληλες οι υποψήφιες γυναίκες σε ΑΣΕΙ και ΣΣΥ καθώς και όσες κατατάσσονται απ ευθείας στα μόνιμα στελέχη του σώματος Αξιωματικών Νοσηλευτικής, καθώς επίσης και οι υποψήφιες εθελόντριες, εφόσον έχουν ανάστημα ένα μέτρο και πενήντα πέντε εκατοστά (1,55) και πάνω
Άρθρο 6 "Σωματική Ικανότητα Μαθητών Στρατιωτικών Σχολών, Μαθητών Σχολών Εφέδρων Αξιωματικών και Εθελοντών των Ενόπλων Δυνάμεων"
1.  
  Στους μαθητές και τις μαθήτριες των στρατιωτικών σχολών των μονίμων αξιωματικών και υπαξιωματικών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους μέχρι της ονομασίας τους σε αξιωματικούς ή υπαξιωματικούς, παρουσιάζουν νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα:
 1. Εφόσον αυτές είναι ιάσιμες, χορηγείται η αναρρωτική άδεια που προβλέπεται από τον Οργανισμό της κάθε σχολής με βάση γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής.
 2. Σ αυτή παραπέμπονται από το Νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύτηκαν ή από τη σχολή, ύστερα από ένδειξη του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το Β.Δ. 374/1973 «Περί της συνθέσεως, αρμοδιοτήτων και λειτουργίας των Επιτροπών Απαλλαγών και των Επιτροπών Αναρρωτικών Αδειών των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄115).
 3. Στην περίπτωση που ο οργανισμός της σχολής δεν ορίζει τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας, μπορεί να τους χορηγηθεί αναρρωτική άδεια μέχρι 6 μηνών μετά από την οποία κρίνονται οριστικά.
 4. Εφόσον δεν είναι ιάσιμες και αναφέρονται στο Γενικό Πίνακα με τις ενδείξεις σωματικής ικανότητας (Ι/2),(Ι/3), (Ι/4) και (Ι/5) μετά τη λήξη της αναρρωτικής άδειας, αν χορηγήθηκε, αυτοί κρίνονται Ακατάλληλοι για τη συνέχιση της φοίτησής τους και απολύονται/διαγράφονται από την οικεία σχολή
2.  
  Ειδικά οι μαθητές στρατιωτικών σχολών ιπταμένων (Σχολή Ικάρων/Τμήμα Ιπταμένων και Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων) εκτός από τα όσα καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο κρίνονται ακατάλληλοι για τη συνέχιση της φοίτησής τους ως ιπτάμενοι, εφόσον για οποιοδήποτε λόγο χάσουν την πτητική τους καταλληλότητα. Στο 1ο έτος φοίτησης απώλεια της πτητικής καταλληλότητας συνεπάγεται απομάκρυνση από τη Σχολή. Στα επόμενα έτη τοποθετούνται σε ειδικότητες εδάφους.
3.  
  Οι μαθητές των σχολών Εφέδρων Αξιωματικών που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σ αυτές εμφανίζουν νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα με τις ενδείξεις σωματικής ικανότητας (Ι/3), (Ι/4) και (Ι/5) διακόπτουν τη φοίτησή τους στην οικεία σχολή σύμφωνα με όσα ορίζονται από τον ειδικό, για την οικεία σχολή, νόμο
4.  
  Η σωματική ικανότητα αυτών που, σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνονται ακατάλληλοι για περαιτέρω φοίτηση, είναι άσχετη με τη σωματική ικανότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους για στράτευση αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση. Η σωματική ικανότητα αυτών για εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση κρίνεται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος, κατά την κατάταξή τους ως οπλιτών. Κατ εξαίρεση η σωματική ικανότητα αυτών για στράτευση κρίνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του Γενικού Πίνακα ταυτόχρονα με τη σωματική ικανότητα για περαιτέρω φοίτηση στις σχολές, μόνον εφόσον:.
 1. Φέρουν νόσημα, πάθηση ή βλάβη του Γενικού Πίνακα με ένδειξη απ ευθείας Ι/5
 2. Ανήκουν σε κλάση ή κατηγορία προσωπικού που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ή που απολύθηκε
5.  
  Η σωματική ικανότητα των εθελοντών κρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και με τους ειδικούς για αυτούς νόμους
Άρθρο 7 "Αναβολές λόγω υγείας"
1.  
  Αναβολή για λόγους υγείας χορηγείται από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων, για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, στους:
 1. Αναφερόμενους στις υποπαραγράφους 1α και 1β του άρθρου 4, κατά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε αυτές
 2. Εθελοντές της υποπαραγράφου 1στ του άρθρου 4, αλλά από αυτούς μόνο σε όσους κατατάσσονται πριν από την εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση και κατά τη διάρκεια της εθελουσίας υποχρέωσης, που είχαν αναλάβει αρχικά.
 3. Οι εθελοντές που κατατάχθηκαν μετά την εκπλήρωση της υποχρέωσης για στράτευση καθώς και όσοι από τους παραπάνω την εκπλήρωσαν, διέπονται από τους ειδικούς νόμους που τους αφορούν.
 4. Εθελοντές της υποπαραγράφου 1γ του άρθρου 4 μόνο κατά τη διάρκεια της εθελουσίας υποχρέωσής τους.
 5. Όσοι από αυτούς εμφανίζουν νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες του Γενικού Πίνακα κατά την εθελουσία κατάταξη, δεν γίνονται δεκτοί για κατάταξη.
 6. Αναφερόμενους στις υποπαραγράφους 1δ και 1ε του άρθρου 4, κατά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους σε αυτές
 7. Αναφερόμενους στην υποπαράγραφο 1ι του άρθρου 4, που εμπίπτουν στην παρούσα παράγραφο του παρόντος άρθρου
2.  
  Εκτός από τα οριζόμενα στις σχετικές ισχύουσες διατάξεις του Ν.1763/88 «Η στρατολογία των Ελλήνων» οι αναβολές για λόγους υγείας με τις ενδείξεις Εξάμηνη Αναβολή (ΕΞΑ), Ετήσια Αναβολή (ΕΑ) και Διετής Αναβολή (ΔΑ), χορηγούνται σύμφωνα και με τα παρακάτω:.
 1. Από τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια (ΕΣΣ), εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:
 2. (1) Περιπτώσεις ψυχικών νοσημάτων τα οποία εξετάζονται από Υγειονομικό Αξιωματικό ειδικότητας Ψυχιάτρου και ακολούθως παραπέμπονται στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ε.Δ., για κρίση.
 3. (2) Περιπτώσεις παθήσεων για τις οποίες έχει γνωματεύσει στο παρελθόν αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή των Ε.Δ.
 4. Οι υγειονομικές επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων (απαλλαγών και ανώτατες) μπορούν:
 5. (1) Να δίνουν αναβολή (εξάμηνη ή ετήσια ή διετή) και για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες οι οποίες δεν προβλέπονται από το Γενικό Πίνακα ή προβλέπονται μεν αλλά δεν φέρουν την ένδειξη «ΕΞΑ» ή «ΕΑ» ή «ΔΑ», εφόσον κατά την κρίση τους μπορούν να θεραπευτούν με το χρόνο.
 6. (2) Να χορηγούν και δεύτερη εξάμηνη ή ετήσια αναβολή έστω και εάν στο Γενικό Πίνακα το νόσημα, η πάθηση ή η βλάβη φέρει την ένδειξη «ΕΞΑ» ή «ΕΑ».
 7. (3) Να κρίνουν από την αρχή οριστικά ως ικανούς ή ακατάλληλους έστω και εάν στο Γενικό Πίνακα το νόσημα, η πάθηση ή η βλάβη φέρει την ένδειξη «ΕΞΑ» ή «ΕΑ» ή «ΔΑ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8 "Εξέταση σωματικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών"
1.  
  Η εξέταση και κρίση της σωματικής ικανότητας των κατατασσόμενων με οποιαδήποτε ιδιότητα στο ιπτάμενο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ενεργείται με βάση το Γενικό Πίνακα και το Παράρτημα «Β»
2.  
  Η ένταξη του προσωπικού στις κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας, που ορίζονται με το παρακάτω άρθρο 9, ενεργείται με βάση:
 1. Το Γενικό Πίνακα και το Παράρτημα «Β» όταν πρόκειται για μη μόνιμο προσωπικό, για υποψήφιους και μαθητές Στρατιωτικών Σχολών
 2. Τον Ειδικό Πίνακα και το παράρτημα «Β» όταν πρόκειται για μόνιμους εν ενεργεία Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς
3.  
  Η εξέταση και κρίση της σωματικής ικανότητας ειδικών κατηγοριών προσωπικού του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) που αναφέρονται στο παράρτημα «Α» ενεργείται με βάση το Γενικό ή Ειδικό Πίνακα, καθώς και το παράρτημα αυτό
4.  
  Η εξέταση και κρίση της Σωματικής Ικανότητας των Αλεξιπτωτιστών γίνεται με βάση τον Γενικό ή Ειδικό πίνακα, για τις κατηγορίες προσωπικού που αυτοί ισχύουν, και επιπλέον με το Παράρτημα «Δ»
Άρθρο 9 "Κατηγορίες Πτητικής Καταλληλότητας 1.Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος το οποίο ίπταται ή αξιολογείται για να ίπταται με τα εκάστοτε διατιθέμενα εναέρια μέσα, εντάσσεται ανάλογα με την αποστολή και ιδι [...]"
2.  
  Η ένταξη σε μία από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγρ. 1 σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος ανταποκρίνεται πλήρως στα υγειονομικά προσόντα που απαιτούνται για το είδος των καθηκόντων για τα οποία προορίζεται και όχι ότι δεν μπορεί να διαθέτει προσόντα ανώτερης κατηγορίας.
3.  
  Ανώτατοι Αξιωματικοί Ιπτάμενοι διατηρούν την πτητική καταλληλότητα της κατηγορίας Β, εφόσον διαθέτουν τα υγειονομικά προσόντα της κατηγορίας Γ
4.  
  Για την αρχική ένταξη στις κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας (Α,Β ή Γ) των υποψηφίων χειριστών αεροσκαφών ή άλλου ιπτάμενου προσωπικού και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, η εξέταση γίνεται από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) της Πολεμικής Αεροπορίας και περιλαμβάνει τις παρακάτω Ιατρικές εξετάσεις:
 1. Γενική κλινική εξέταση (παθολογική, χειρουργική, ορθοπαιδική)
 2. Καρδιολογική
 3. Οφθαλμολογική
 4. Ωτορινολαρυγγολογική
 5. Νευρολογική και Ψυχιατρική
 6. Οδοντιατρική
 7. Παρακλινικές (μικροβιολογικές, βιοχημικές, ακτινολογικές) που καθορίζονται με διαταγές του Γ.Ε. Αεροπορίας.
5.  
  Οι υποψήφιοι χειριστές Β΄ κατηγορίας, των Ε.Δ, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος, πρέπει να προσκομίζουν Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα από το οικείο Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
6.  
  Με διαταγή του ΓΕΑ οι υποψήφιοι όλων των Τμημάτων της Σχολής Ικάρων υποβάλλονται (κατά την αρχική εξέταση) σε ψυχολογική εξέταση για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και της νοημοσύνης τους. Εφόσον απαιτείται, οι εξεταζόμενοι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπταμένων της Σ.Ι. υποβάλλονται σε δοκιμασία εικονικής πτήσεως στο θάλαμο χαμηλής πίεσης ή σε άλλες συσκευές για τη διαπίστωση παθήσεων που σχετίζονται με την πτητική τους ικανότητα.
7.  
  Οι νεοεισαχθέντες στο Τμήμα Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, κατά την διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη των εκπαιδευτικών πτήσεων, παραπέμπονται για κρίση της πτητικής καταλληλότητας στο ΚΑΙ, όπου υποβάλλονται υποχρεωτικά σε λεπτομερείς εξετάσεις, οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα «Β» του παρόντος (Γενικά, παρ. 8).
8.  
  Οι τριτοετείς Ίκαροι του τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ, κατά την ετήσια εξέταση στο ΚΑΙ, υποβάλλονται σε ειδική εξέταση εκτίμηση για την εκτίμηση της προσωπικότητας και των γνωσιακών λειτουργιών, καθώς και σε δοκιμασία μεγίστης κοπώσεως και Ηλεκτροκαρδιογράφημα 24ωρης καταγραφής (Ηοlter). Για την καταλληλότητά τους αποφαίνεται στη φάση αυτή το ΚΑΙ και η ΑΑΥΕ.
9.  
  Οι Ίκαροι του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ και οι Ιπτάμενοι Αξκοί κατά την περιοδική υγειονομική εξέταση (άρθρο 11 του παρόντος) υποβάλλονται σε έλεγχο της σωματικής τους κατάστασης και κρίνονται κατάλληλοι για την κατηγορία τους σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΑΙ και της ΑΑΥΕ
10.  
  Για την πτητική καταλληλότητα όλων των ανωτέρω, γνωματεύει η Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ), σύμφωνα με το Ν.Δ. 1327/1973.
Άρθρο 10 "Διαδικασία ένταξης σε κατηγορίες πτητικήςκαταλληλότητας"
1.  
  Η ένταξη σε κατηγορίες πτητικής καταλληλότητας ενεργείται από την Ανώτατη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (ΑΑΥΕ)
2.  
  Η Ανώτατη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή παραπέμπει τους εξεταζόμενους στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) όπου εξετάζονται όπως ορίζεται στο άρθρο 9 και μετά αποφαίνεται σχετικά
3.  
  Η Ανώτατη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή μπορεί να εισάγει τους υποψηφίους όλων των σχολών ιπταμένων και ραδιοναυτίλων των Ε.Δ., όπως επίσης και αντιστοίχους των Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος, για παρατήρηση, για διαγνωστικούς και μόνο λόγους, σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον η σωματική ικανότητα δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αλλιώς, σύμφωνα με τα άρθρα 7, υποπαράγραφος 1β, 10, υποπαράγραφος α΄, και 15, παράγραφος 3, του Ν.Δ. 1327/1973.
Άρθρο 11 "Περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας"
1.  
  Οι περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες
2.  
  Οι τακτικές ενεργούνται μια φορά το χρόνο για το ιπτάμενο προσωπικό των κατηγοριών Α και Β και κάθε δύο χρόνια για το προσωπικό της κατηγορίας Γ των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος
3.  
  Οι έκτακτες γίνονται στους ιπτάμενους των κατηγοριών Α και Β των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος:
 1. Σε όσους απέχουν από τις πτήσεις περισσότερο από δύο (2) μήνες συνεχώς για λόγους υγείας
 2. Σε όσους απέχουν από τις πτήσεις, συνεχώς, έστω και λιγότερο από δύο μήνες για βαρύ νόσημα, πάθηση ή βλάβη χωρίς να λαμβάνεται υπ όψη η διάρκεια, ή για εκτέλεση μεγάλης χειρουργικής επέμβασης εφόσον οι παθήσεις αυτές μπορούν να έχουν οποιαδήποτε σχέση με την ασφάλεια των πτήσεων.
 3. Για τη σχέση αυτή τα Γενικά Επιτελεία ή Αρχηγεία Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ ζητούν τη γνώμη της αντίστοιχης Διεύθυνσης Υγειονομικού.
4.  
  Οι περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις διενεργούνται μετά από διαταγές των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ, για το αντίστοιχο προσωπικό τους και σε Μονάδες Υγειονομικού που καθορίζονται από αυτά. Με τις ίδιες διαταγές καθορίζονται και οι αναγκαίες ειδικές ιατρικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας για το προσωπικό κάθε Γενικού Επιτελείου ή Αρχηγείου.
5.  
  Όσοι κρίνονται, από τις Μονάδες Υγειονομικού που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ότι στερούνται πτητικής καταλληλότητας λόγω νοσήματος, πάθησης ή βλάβης, παραπέμπονται από τα αντίστοιχα Γενικά Επιτελεία ή Αρχηγεία, στην Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή για γνωμάτευση και οριστική κρίση της πτητικής τους καταλληλότητας. Ειδικά για το ιπτάμενο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας οι περιοδικές εξετάσεις γίνονται από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, το οποίο τους παραπέμπει στην ΑΑΥΕ για γνωμάτευση και κρίση της πτητικής τους καταλληλότητας εάν κατά την εξέταση διαπιστωθεί κάποιο παθολογικό εύρημα.
6.  
  Κατ εξαίρεση των παραπάνω, έκτακτες περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις ελέγχου πτητικής καταλληλότητας διενεργούνται από το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) της Πολεμικής Αεροπορίας για το προσωπικό Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος:
 1. Υποχρεωτικά στους χειριστές αεροσκαφών ή ελικοπτέρων που έπαθαν αεροπορικό ατύχημα.
 2. Σε περίπτωση αεροπορικού συμβάντος ο έλεγχος της πτητικής καταλληλότητας των χειριστών ενεργείται από το ΚΑΙ κατά την κρίση του αντίστοιχου Γενικού Επιτελείου ή Αρχηγείου, με διαταγή του.
 3. Σε όσους ως απλοί επιβαίνοντες σε αεροσκάφος ή ελικόπτερο έπαθαν αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν, κατά την κρίση του διοικητού της Μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας για το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, και κατά την κρίση των Γενικών Επιτελείων Στρατού και Ναυτικού καθώς και των Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ, για το προσωπικό τους
 4. Σε όσους ανακαλούνται από την εφεδρεία στην ενέργεια και έχουν ειδικότητα ιπταμένου, προκειμένου να λάβουν μέρος σε συχνές κανονικές αεροπορικές αποστολές ως πληρώματα
 5. Σε κάθε άλλη περίπτωση που καθορίζεται με διαταγή του αντιστοίχου Γενικού Επιτελείου των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας ή του Αρχηγείου ΛΣ
Άρθρο 12 "Διακοπή και επανάκτηση πτητικής καταλληλότητας για λόγους υγείας"
1.  
  Η διακοπή πτητικής καταλληλότητας λόγω υγείας διακρίνεται σε:
 1. Διάρκειας μικρότερης των δύο (2) μηνών:
 2. (1) συνεπεία ελαφρού νοσήματος, πάθησης ή βλάβης, που συμβαίνει στη Μονάδα και δεν οφείλεται σε αεροπορικό ατύχημα.
 3. Αυτή εγκρίνεται με έγγραφη διαταγή του Διοικητή της Μονάδας, μετά από εισήγηση και γνωμάτευση του ιατρού της Μονάδας. (2) μετά από νοσηλεία σε Νοσοκομείο για ελαφρύ νόσημα, πάθηση ή βλάβη.
 4. Στη περίπτωση αυτή η διακοπή της πτητικής καταλληλότητας επέρχεται μετά από γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από διαταγές των Γενικών Επιτελείων ή Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ, και κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας.
 5. Διάρκειας μεγαλύτερης από δύο (2) μήνες συνεπεία σοβαρού νοσήματος, πάθησης ή βλάβης.
 6. Αυτή καθορίζεται με διαταγή των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων ή Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ, μετά από γνωμάτευση της Ανωτάτης Αεροπορίας Υγειονομικής Επιτροπής.
 7. Αυτόματη, που αρχίζει με την είσοδο σε Νοσοκομείο για παρατήρηση ή νοσηλεία
2.  
  Η πτητική καταλληλότητα διακόπτεται όταν ο χειριστής δεν ευρίσκεται στην επιθυμητή φυσική κατάσταση κατά την κρίση του ΚΑΙ. Η διακοπή αυτή μπορεί να είναι και οριστική, εφόσον ο χειριστής δεν προσαρμοστεί εντός του οριζόμενου από το ΚΑΙ και την ΑΑΥΕ χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες.
3.  
  Η πτητική καταλληλότητα επανακτάται μετά από πλήρη υγειονομική εξέταση και γνωμάτευση όπως ορίζεται στο άρθρο 10, κυρώνεται με διαταγή των αντίστοιχων Γενικών Επιτελείων ή Αρχηγείων Σωμάτων Ασφαλείας και ΛΣ και κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας. Κατ εξαίρεση στις περιπτώσεις και μόνο της παραπάνω υποπαραγράφου 1α(1) για πολύ ελαφρά νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες, είναι δυνατή η επανάκτηση της πτητικής καταλληλότητας και με διαταγή του διοικητή της Μονάδας, με εισήγηση του ιατρού της, και κοινοποίηση στην ημερήσια διαταγή της Μονάδας.
Άρθρο 13 "Πτητική ακαταλληλότητα λόγω υγείας"
1.  
  Η Ανωτάτη της Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη τις εξετάσεις, τις παρατηρήσεις και τον υγειονομικό φάκελο όσων παραπέμπονται σ αυτή, γνωματεύει για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις και τη διάρκεια αναρρωτικής αδείας καθώς και για τη διακοπή της φοίτησης για λόγους υγείας μαθητών Σχολών, οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούν την ειδικότητα χειριστού ιπταμένων μέσων:
 1. Για τους ιπτάμενους μόνιμους που έχουν ήδη την ειδικότητα ιπτάμενου:
 2. Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις καθώς και τη διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας.
 3. Ο χρόνος αποχής από τις πτήσεις για λόγους υγείας καθώς και η διάρκεια αναρρωτικής άδειας δεν μπορεί να υπερβεί τους δέκα οκτώ (18) μήνες χωρίς διακοπή ή τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες με διακοπές μέσα σε περίοδο τεσσάρων (4) ετών.
 4. Εάν υπάρχει λόγος για περαιτέρω αποχή από τις πτήσεις ή αναρρωτική άδεια, ο ιπτάμενος παραπέμπεται στην ΑΑΥΕ για οριστική κρίση της πτητικής του ικανότητας, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ΝΔ 1400/1973, όπως ισχύει, και του άρθρου 6 του Ν.2109/1992, οι οποίες αναφέρονται στο μέγιστο χρόνο αποχής από την υπηρεσία και στην πτητική ακαταλληλότητα λόγω υγείας.
 5. Για τους ιπτάμενους εφέδρους, όλων των κατηγοριών, που έχουν ήδη την ειδικότητα ιπτάμενου:
 6. Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις καθώς και τη διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας.
 7. Και στις δύο περιπτώσεις ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από εξ (6) μήνες χωρίς διακοπή ή από δώδεκα (12) μήνες με διακοπές, καθ όλο τον υπόλοιπο διάστημα της εφεδρικής/εθελοντικής υποχρέωσής τους, μετά από την έξοδό τους από την οικεία Σχολή.
 8. Μετά από αυτά, αυτοί κρίνονται οριστικά από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή, με βάση τις διατάξεις του παρόντος.
 9. Για τους μαθητές των Σχολών οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούν ειδικότητα χειριστού ιπταμένων μέσων και προορίζονται για το Μόνιμο Ιπτάμενο Προσωπικό:
 10. Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις, της διακοπής ή όχι της φοίτησης, καθώς και τη διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας.
 11. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο χρόνος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) μήνες χωρίς διακοπή ή οκτώ (8) μήνες με διακοπές, καθ όλο το διάστημα της φοίτησής τους στην οικεία σχολή.
 12. Μετά από αυτά κρίνονται οριστικά, από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή, ως προς την πτητική τους καταλληλότητα.
 13. Για τους μαθητές των Σχολών οι απόφοιτοι των οποίων αποκτούν ειδικότητα χειριστού ιπταμένων μέσων και προορίζονται για το Έφεδρο Ιπτάμενο Προσωπικό:
 14. Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις, της διακοπής ή όχι της φοίτησης καθώς και για τη διάρκεια τυχόν αναρρωτικής άδειας.
 15. Η συνολική διάρκεια του χρόνου αυτού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από δύο (2) μήνες χωρίς διακοπή ή τέσσερες (4) μήνες με διακοπές, καθ όλο το διάστημα της φοίτησής τους στην οικεία σχολή.
 16. Μετά από αυτά κρίνονται οριστικά, από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή, ως προς την πτητική τους καταλληλότητα.
 17. Για τους ιπτάμενους μόνιμους εξ εφεδρείας, εθελοντές και οπλίτες εξ εφεδρείας, που έχουν την ειδικότητα του ιπτάμενου εν καιρώ ειρήνης, επιστράτευσης ή πολέμου:
 18. (1) Για το χρόνο αποχής από τις πτήσεις μετά από τον οποίο επανέρχονται στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή για νέα εξέταση και γνωμάτευση.
 19. (2) Για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτοί ως ικανοί οποιασδήποτε κατηγορίας σε άλλη υπηρεσία της Πολεμικής Αεροπορίας, προκειμένου για προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.
 20. (3) Για την κρίση τους ως ακαταλλήλων (Ι/5) με αιτιολογημένη γνωμάτευση προκειμένου για προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.
2.  
  Οι μαθητές των σχολών που αναφέρονται στις υποπαραγράφους γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον παρουσιάζουν, μετά από τη λήξη των παραπάνω χρονικών περιόδων, νόσημα, πάθηση ή βλάβη, για τα οποία επιβάλλεται η εξακολούθηση αποχής από τις πτήσεις, κρίνονται οριστικά, από την Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή, ως ακατάλληλοι για πτήσεις
3.  
  Οι διατάξεις των υποπαραγράφων 1.α. και 1.γ. καθώς και της παραγράφου 2, του άρθρου αυτού ισχύουν και για το αντίστοιχο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος.
Άρθρο 14 "Σωματική ικανότητα για την επιλογή Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών και υποψηφίων Σημαιοφόρων Επικούρων Αξιωματικών"
1.  
  Ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ) και υποψήφιοι Σημαιοφόροι Επίκουροι Αξιωματικοί/Μάχιμοι (ΣΕΑ/Μ) επιλέγονται μόνο όσοι κρίνονται από άποψη σωματικής ικανότητας, πρώτης κατηγορίας (Ι/1) και έχουν ανάστημα ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65) και πάνω
2.  
  Κατ εξαίρεση μπορούν να επιλέγονται ως Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί και όσοι κρίνονται δευτέρας κατηγορίας (Ι/2), αλλά όχι λόγω δυσχρωματοψίας, μονίμου συνεκτικού στραβισμού ή αναστήματος, εφόσον είναι πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων Σχολών, το δε νόσημα πάθηση ή βλάβη, για τα οποία εκρίθησαν κατηγορίας (Ι/2), δεν τους εμποδίζει στην άσκηση των καθηκόντων για τα οποία προορίζονται. Επίσης ως Υποψήφιοι Επίκουροι Αξιωματικοί Ιατροί (ΣΕΑ/Ι) επιλέγονται όσοι κρίνονται Ικανοί μέχρι και δευτέρας κατηγορίας (Ι/2) και έχουν ανάστημα όχι μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα πέντε εκατοστά (1,65).
3.  
  Οι επιλεγόμενοι σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο ως υποψήφιοι έφεδροι αξιωματικοί κατανέμονται στα όπλα και σώματα κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων όπως παρακάτω:
 1. Στρατός Ξηράς:
 2. Στα όπλα Διαβιβάσεων και Μηχανικού και σε όλα τα Σώματα
 3. Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία:
 4. Σε όλα τα Σώματα
Άρθρο 15 "Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος οι οριζόμενοι στο άρθρο 3 Πίνακες και Παραρτήματα, που έχουν ως εξής: ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ Στον Γενικό Πίνακα και στην στήλη (β)-ΑΝΑΒΟΛΗ, αναφέρ [...]"
1.  
  Α Β Γ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Οιαδήποτε ανωμαλία συγγενής ή επίκτητη, οιαδήποτε νόσος, λανθάνουσα χρόνια ή ενεργός, οιοδήποτε τραύμα, κάκωση ή μετεγχειρητική κατάσταση με λειτουργικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφαλή διακυβέρνηση του αεροσκάφους, μετά από την προβλεπόμενη αποχή πτήσεων Όσοι είναι δραστήριοι, ευφυείς, ευκίνητοι, με ισχυρό μυϊκό σύστημα και σταθερά άκρα. Ελάχιστο βάρος 55 χιλιόγραμμα. Επίσης πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες ΙSΗΙΗΑRΑ. Επίσης η ακουστική οξύτητα πρέπει να είναι φυσιολογική χωρίς ακουστικές ατέλειες. Ελάχιστη όραση για κάθε οφθαλμό 20/70 που να διορθώνεται σε 20/20 στον ένα οφθαλμό και 20/30 στο άλλο. Επίσης έλλειψη οργανικών παθήσεων των οφθαλμών.
 1. Συμπτωματολογία και κλινικά ευρήματα
 2. Δοκιμασία κόπωσης
 3. Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (Χειριστών RΑDΑR και Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας)
 4. Ισοτοπική κοιλιογραφία και δοκιμασία θαλλίου 201 με κόπωση
 5. Στεφανιαία αρτηριογραφία και αριστερή κοιλιογραφία
2.  
  Α Ιστορικό ρευματικού πυρετού ή χορείας εντός των δύο (2) τελευταίων ετών Αποκλείονται όσοι έχουν φτωχή σωματική διάπλαση και σωματικό βάρος δυσανάλογο με το ύψος. Επίσης αποκλείονται όσοι πάσχουν από αγχώδεις ή συγκινησιακές καταστάσεις ή από οποιαδήποτε ψυχική διαταραχή που να είναι επικίνδυνη για την αποστολή της ειδικότητας. Επίσης πρέπει να διακρίνουν και να διαβάζουν τους αριθμούς που σχηματίζονται στους ψευδοϊσοχρωματικούς πίνακες ΙSΗΙΗΑRΑ.Η οπτική οξύτητα που απαιτείται για κάθε μία από τις ειδικότητες και τέχνες στις οποίες κατανέμονται οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί μετά την αποφοίτησή τους από την ΣΜΥΝ καθορίζεται σε σχετική διαταγή που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 30 του ΠΔ 1338/1981, όπως αυτό ισχύει. Ιστορικό συγκοπτικών προσβολών, επίμονη ναυτίαση από την κίνηση ή άλλου τύπου μετασυγκοπτικών προσβολών, επίμονη ναυτίαση από την κίνηση ή άλλου τύπου μεταδιασεισικό σύνδρομο, χρόνια ή υποτροπιάζουσα κολπίτις, παραμόρφωση ή πόνος από παλαιό κάταγμα, καθ έξιν εξάρθρημα οποιασδήποτε άρθρωσης, κακή κινητικότητα οποιασδήποτε άρθρωσης, απώλεια δακτύλου σε οποιοδήποτε χέρι, ανεπαρκής συλληπτική ικανότητα οποιουδήποτε χεριού, οποιαδήποτε βλάβη της σπονδυλικής στήλης που δυσκολεύει την κίνηση ή προκαλεί πόνο αυτόματα ή με τις κινήσεις, επίμονη ταχυκαρδία, υπέρταση (πάνω από 140/90), κιρσοί μέτριου βαθμού και πάνω.
 1. Η όσο το δυνατό σε μεγαλύτερο ποσοστό επανάκτηση στην ενεργό υπηρεσία των στεφανιαίων ασθενών με μικρού βαθμού προσβολή των στεφανιαίων αρτηριών και της αριστερής κοιλίας, καθώς και εκείνων που υποβλήθηκαν σε επιτυχή χειρουργική θεραπεία, για να μειωθεί ο αδικαιολόγητα μεγάλος αριθμός των στελεχών που υπηρετούν σήμερα στις ελαφρές υπηρεσίες και υποαπασχολούνται εκτός οργανικών θέσεων, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν επωφελέστερα
 2. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, η επανάκτηση όσο το δυνατό περισσοτέρων στην ελαφρά υπηρεσία, ιδίως από εκείνους που σήμερα παίρνουν αλλεπάλληλες μακρές αναρρωτικές άδειες ή κρίνονται ανίκανοι για την ενεργό και ελαφρά υπηρεσία ή από εκείνους που δεν αποδέχονται την επάνοδο στην ενεργό υπηρεσία, και η χρησιμοποίηση αυτών ανάλογα με την ειδικότητά τους ώστε να εξοικονομούνται υγιή στελέχη για την επάνδρωση των πιο αγχογόνων και επίπονων θέσεων, όπως των Μονάδων εκστρατείας στις παραμεθόριες περιοχές.
 3. Β΄ ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΙΣΗΣ.
3.  
  Όλοι οι υποψήφιοι αλεξιπτωτιστές, (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες) των Ενόπλων Δυνάμεων υποβάλλονται τουλάχιστον σε μια εκπαιδευτική πτήση σε Θάλαμο Χαμηλής Πίεσης στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής Έτσι η κρίση των Επιτροπών πρέπει να διαφοροποιείται στις διάφορες υποομάδες στεφανιαίων ασθενών ως εξής:. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΚΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ-ΥΠΞ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΜΑΚΡΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Α΄ ΓΕΝΙΚΑ.
 1. Μη χειρουργημένοι στεφανιαίοι ασθενείς (1) Ασυμπτωματικοί ασθενείς με ή χωρίς προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου, με αρνητική δοκιμασία κόπωσης, με νόσο ενός ή δύο αγγείων, που δεν έχουν ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση, με μικρές ή καθόλου δυσκινητικές περιοχές του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας και καλή συνολική λειτουργικότητα αυτής, καθώς και έλλειψη σοβαρού αρρυθμιολογικού προβλήματος στην 24ωρη καταγραφή του ΗΚΓ (ΗΟLΤΕR). - Χορήγηση 3μηνης αναρρωτικής αδείας - Ικανοί για την ενεργό υπηρεσία.
 2. (2) Ελαφρά συμπτωματικοί ασθενείς, με μικρού βαθμού στηθάγχη προσπάθειας, χωρίς σοβαρό αρρυθμιολογικό πρόβλημα, ελαφρά θετική τη δοκιμασία κόπωσης και ευρήματα στον στεφανιογραφικό έλεγχο, όπως της ομάδας (1) ή με επιπρόσθετα την ύπαρξη προηγουμένου εμφράγματος μυοκαρδίου με αξιόλογη ακινητική περιοχή του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας, ή ανεύρυσμα αυτής, που δεν χρειάζονται ή δεν αποδέχονται χειρουργική θεραπεία και γίνονται ασυμπτωματικοί με συντηρητική θεραπεία. - Χορήγηση μακράς αναρρωτικής αδείας - Ικανοί για την ελαφρά υπηρεσία.
 3. (3) Επίσημα συμπτωματικοί ασθενείς (στηθάγχη, δύσπνοια, αρρυθμίες) με νόσο 1 ή 2 ή 3 αγγείων, που δεν βελτιώνεται ικανοποιητικά το κλινικό τους σύνδρομο με τη φαρμακευτική αγωγή ή δεν μπορούν να υποβληθούν σε εγχείρηση επαναιμάτωσης ή αγγειοπλαστικής, λόγω της βαρύτητας της νόσου ή της μη αποδοχής της από τον ασθενή:
 4. - Εξάντληση μακρών αναρρωτικών αδειών. - Ανίκανοι για την υπηρεσία.
 5. (4) Ασυμπτωματικοί ασθενείς, όπως της παραγράφου (1) πάσχοντες συγχρόνως και από άλλους μείζονες προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, αρτηριακή υπέρταση, δυσλιπιδαιμία) που ελέγχονται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή. - Χορήγηση μακράς αναρρωτικής αδείας 6 μηνών - Ικανοί για την ελαφρά υπηρεσία (5) Ελαφρά συμπτωματικοί ασθενείς με την παθολογοανατομία της παραγράφου (3), οι οποίοι πάσχουν συγχρόνως και από άλλους μείζονες προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο (ως ανωτέρω), που δεν ελέγχονται ικανοποιητικά με την φαρμακευτική αγωγή:
 6. - Εξάντληση μακρών αναρρωτικών αδειών - Ανίκανοι για την υπηρεσία.
 7. Στεφανιαίοι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων (ΡΤCΑ) (1) Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΡΤCΑ, με καλή λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, όπως αυτή εκτιμάται υπερηχοκαρδιογραφικά, ραδιοϊσοτοπικά και αιμοδυναμικά:
 8. - Χορήγηση 3μηνης αναρρωτικής άδειας - Επανεκτίμηση:
 9. Ασυμπτωματικοί, με αρνητικό τον αναίμακτο καρδιολογικό έλεγχο για ένδειξη επαναστένωσης, κρίνονται ικανοί για την ενεργό υπηρεσία.
 10. Συμπτωματικοί, με θετικό τον αναίμακτο καρδιολογικό έλεγχο για ένδειξη επαναστένωσης, και επιβεβαίωση αυτής αιμοδυναμικά, υποβάλλονται στην ενδεικνυόμενη κατά περίπτωση θεραπεία (επανάληψη ΡΤCΑ ή χειρουργική επέμβαση επαναγγείωσης ή φαρμακευτική αγωγή) και κρίνονται με βάση τα προκύπτοντα δεδομένα, όπως προβλέπεται στις οικείες παραγράφους.
 11. (2) Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΡΤCΑ, με επηρεασμένη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας (υποκινητικές ή ακινητικές ή ανευρυσματικές περιοχές), όπως αυτή εκτιμάται υπερηχοκαρδιογραφικά, ραδιοϊσοτοπικά και αιμοδυναμικά:
 12. - Χορήγηση 6μηνης άδειας - Επανεκτίμηση:
 13. Ασυμπτωματικοί, με αρνητικό τον αναίμακτο έλεγχο για ένδειξη επαναστένωσης, κρίνονται ικανοί για την ελαφρά υπηρεσία.
 14. Συμπτωματικοί, με θετικό τον αναίμακτο καρδιολογικό έλεγχο για ένδειξη επαναστένωσης και επιβεβαίωση αυτής αιμοδυναμικά, υποβάλλονται στην ενδεικνυόμενη κατά περίπτωση θεραπεία (επανάληψη ΡΤCΑ ή χειρουργική επέμβαση επαναγγείωσης ή φαρμακευτική αγωγή) και κρίνονται με βάση τα προκύπτοντα δεδομένα, όπως προβλέπεται στις οικείες παραγράφους.
 15. Χειρουργημένοι στεφανιαίοι ασθενείς (1) Ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αορτοστε-φανιαία παράκαμψη, με καλή κατάσταση του μυοκαρδίου, των περιφερικών τμημάτων των στεφανιαίων αρτηριών και της απαγωγού κυκλοφορίας:
 16. - Χορήγηση 6μηνης μακράς αναρρωτικής άδειας. - Επανεκτίμηση:
 17. Ασυμπτωματικοί, με αρνητική δοκιμασία κοπώσεως και χωρίς ενδείξεις αποφράξεως μοσχεύματος, κρίνονται ικανοί για την ενεργό υπηρεσία.
 18. (2) Ασθενείς ασυμπτωματικοί με ελαφρά θετική δοκιμασία κοπώσεως στο τέλος της πρώτης εξάμηνης αναρρωτικής άδειας ή ασθενείς που υποβλήθηκαν σε συνδυασμένη επέμβαση στο μυοκάρδιο και στις στεφανιαίες αρτηρίες ή ασθενείς με ενδείξεις αποφράξεως κάποιου μοσχεύματος η ασθενείς με περισσότερο διάχυτες βλάβες των στεφανιαίων αρτηριών:
 19. - Ικανοί για την ελαφρά υπηρεσία.
 20. (3) Επίσημα συμπτωματικοί ασθενείς με ατελή επαναγγείωση του μυοκαρδίου, επεμβάσεις στο μυοκάρδιο ή και στις βαλβίδες, ή με διάχυτες βλάβες στις στεφανιαίες αρτηρίες ή σημαντικού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς από δυσλειτουργία θηλοειδούς μυός:
 21. - Εξάντληση μακρών αναρρωτικών αδειών. - Ανίκανοι για την ενεργό και την ελαφρά υπηρεσία.
 22. (4) Ασυμπτωματικοί ή ελαφρά συμπτωματικοί μετεγχειρητικοί ασθενείς με συνύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων για στεφανιαία νόσο, (αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμίες) που ελέγχονται ικανοποιητικά φαρμακευτικά:
 23. - Χορήγηση 6μηνης αναρρωτικής άδειας. - Ικανοί για την ελαφρά υπηρεσία.
 24. (5) Ασυμπτωματικοί ή ελαφρά συμπτωματικοί μετεγχειρητικοί ασθενείς με συνύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων για στεφανιαία νόσο που δεν ελέγχονται ικανοποιητικά φαρμακευτικά:
 25. - Εξάντληση αναρρωτικών αδειών. - Ανίκανοι για την υπηρεσία.
 26. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ.
4.  
  Β Κακοήθη νεοπλάσματα για τα οποία έχει επιτευ-χθεί πλήρης ύφεση εντός 12 μηνών και η νόσος ή η θεραπεία τους δεν έχει προκαλέσει βλάβες με λειτουργικές διαταραχές καθώς και όταν δεν απαιτείται ειδική θεραπεία συντηρήσεως Τα μνημονευόμενα στην παράγραφο αυτή προσόντα πρέπει να υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις ανωτέρω σχολές.
5.  
  Α Γενική αλλεργική διάθεση (φαρμακευτική, τροφική) εκ διαφόρων ουσιών
 1. Να έχουν ακουστική οξύτητα εντός φυσιολογικών ορίων, δηλαδή ακουστή ψιθυριστή φωνή από απόσταση 5 μέτρων και στα δύο αυτιά, κάθε ένα χωριστά εξεταζόμενο, η δε ακουσιμετρική πτώση να μην υπερβαίνει τα 25 dΒ στις συχνότητες 500-1000-2000-3000 και 4000Ηz και τα 70dΒ στις συχνότητες 6000 και 8000Ηz σε κάθε αυτί. β.Να μην έχουν καμία πάθηση από αυτές που αναφέρονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ για τα αυτιά, μύτη, ρινοφάρυγγα, λάρυγγα και παραρρίνιους κόλπους.
6.  
  Α Β Γ Κατάχρηση οινοπνεύματος, καπνού, φαρμάκων ή χρήση εθιστικών ψυχοδραστικών ουσιών διαπιστουμένη εργαστηριακά δια των συγχρόνων βιοχημικών εξετάσεων αίματος ή άλλων υγρών του σώματος Στην εξέταση περιλαμβάνεται και δοκιμασία Θαλάμου Αποπίεσης. Επιπλέον οι άνδρες των ΟΥΚ πρέπει να έχουν οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς γυαλιά.
7.  
  Όσοι από το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, που υπηρετούν σε Πολεμικά Πλοία ή άλλα πλωτά μέσα, παρουσιάζουν παθολογική ναυτία (κινήτωση) που εμποδίζει ουσιαστικά την επίδοση κατά την πλεύση και βεβαιώνεται με σημείωμα του Κυβερνήτη του πλοίου το οποίο προσυπογράφεται από το ιατρό, και μετά από νοσοκομειακή νοσηλεία, κρίνονται τετάρτης κατηγορίας σωματικής ικανότητας [Ι-4 (ΣΙ/4)]
8.  
  Όσοι από το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, κρίνονται ικανοί τρίτης κατηγορίας (Ι/3), μπορούν να υπηρετούν και σε υπηρεσίες πάνω σε πλοία, αφού ληφθεί υπόψη και το είδος της πάθησής τους. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α-Β-Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ.
 1. Καρδιολογικές:
 2. Υπερηχοκαρδιογράφημα καρδιάς (ΤRΙΡLΕΧ)
 3. Νευρολογικές:
 4. (Ι) ΗΕΓ (ΙΙ) Προκλητά δυναμικά (ΙΙΙ) Ακτινογραφία κρανίου F+Ρ
 5. Ψυχιατρικές:
 6. Δοκιμασία παραμέτρων προσωπικότητας και γνωσιακών λειτουργιών
 7. Ακτινολογικές:
 8. Ακτινογραφία ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ και ΟΜΣΣ (F+Ρ)
 9. Πλήρης Βιοχημικός και Λιπιδαιμικός Ελεγχος
 10. Ηbs Αg, anti ΗCV
 11. Δερμοαντίδραση Μantοux.
 12. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Β» ΠΤΗΤΙΚΗΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Α-Β-Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Δ. Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΒΛΑΒΕΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Δ.
9.  
  Α Β Ανάστημα κάτω του 1 μέτρου και 65 εκατοστών για άνδρες και του 1 μέτρου και 55 εκατοστώνγια γυναίκες ή άνω του 1 μέτρου και 90 εκατοστών και ύψος κορμού άνω των 97 εκατοστώνγια άνδρες και γυναίκες
10.  
  Γ Ανάστημα κάτω του 1 μέτρου και 65 εκατοστών χωρίς περιορισμό προς τα άνω
11.  
  Α Β Γ ΕΙΔ.ΥΠ. Το μέγιστο φυσιολογικό βάρος που είναι συμβατό με πτητική καταλληλότητα είναι για μεν τις κατηγορίες Α και Β έως και 15% άνω του φυσιολογικού, επ ουδενί δε ανώτερο των 92 κιλών, για δε την κατηγορία Γ έως και 25% (Πίνακας Α) άνω του φυσιολογικού. Οι ιπτάμενοι τίθενται σε αποχή πτήσεων κα τά τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να υποβληθούν σε ειδική αγωγή απίσχνανσης. Παράγοντες που επηρεάζουν το σωματικό βάρος (φύλο, ηλικία, σωματική κατάσταση σκελετικό βάρος κ.α.) δυνατόν να ληφθούν υπ όψη υπό την ΑΑΥΕ.
12.  
  Α Β Γ ΕΙΔ.ΥΠ. Παθολογικές σπιρομετρικές τιμές αναπνευστικής λειτουργίας. Ζωτική χωρητικότητα (ΖΧ) και ταχέως εκπνεόμενος όγκος αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο κάτω του 80% της αναμενόμενης τιμής σε σχέση με την ηλικία, φύλο και ύψος ομοίως σχέση ΤΕΟ/ΖΧ κάτω του 75%. Σε περίπτωση που οι Παραπάνω σπιρομετρικές τιμές δεν οφείλονται σε εμφανή παθολογικά αίτια, ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε παραπέρα έλεγχο της αναπνευστικής λειτουργίας. Σε απουσία νόσου δίνεται η χρονική ευχέρεια προκειμένου με τη σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος κλπ. να επανέλθουν οι τιμές στα φυσιολογικά όρια ενώ ταυτόχρονα μπορεί ο ιπτάμενος να τεθεί σε προσωρινή αποχή πτήσεων.
13.  
  Α Κάθε νόσος η οποία υποχωρεί μεν εις την οικεία θεραπεία, απαιτεί όμως για την συντήρηση του αποτελέσματος συνεχή φαρμακευτική ή άλλη αγωγή
14.  
  Α Β Κάθε λοιμώδης νόσος η οποία υποχωρεί μεν με τη θεραπεία αλλά είναι δυνατόν να υποτροπιάζει ή να εμφανίζει εκδηλώσεις από διάφορα συστήματα (π.χ. νόσος του Lyme). ΟΦΘΑΛΜΟΙΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΥΑ.
15.  
  Α Όχι μικρότερη από 20/20 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση
16.  
  Β Όχι μικρότερη από 20/50 σε κάθε οφθαλμό, διορθουμένη στα 20/20. (Διόρθωση μέχρι μία (1) διοπτρία).
17.  
  ΕΕΚ Όχι μικρότερη από 20/200 σε κάθε οφθαλμό, διορθουμένη στα 20/20.(Διόρθωση μέχρι τρεις (3) διοπτρίες).
18.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Οι νόσοι της γενικευμένης οστεοπόρωσης και της οστεομαλακίας με σαφείς λειτουργικές διαταραχές Όχι μικρότερη από 20/200 σε κάθε οφθαλμό, δι-ορθουμένη στα 20/20 στον έναν και 20/30 στον άλλο.(Διόρθωση μέχρι τρεις(3) διοπτρίες).
19.  
  Γ Όχι μικρότερη από 20/400 σε κάθε οφθαλμό διορθουμένη στα 20/20 στον έναν οφθαλμό και 20/30 στον άλλο.(Διόρθωση μέχρι 4,5 διοπτρίες). Σημείωση: Κατά τις πτήσεις πρέπει να φέρονται διορθωτικοί φακοί, απαγορευομένων των φακών επαφής.
20.  
  Α ΔΙΑΘΛΑΣΗ (Μέτρηση μετά από κυκλοπληγία)
 1. Οπτική υπερμετρωπία όχι μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό.
 2. Ολική μυωπία όχι μεγαλύτερη από 0,25 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό
 3. Αστιγματισμός όχι μεγαλύτερος από 0,75 διοπτρίες σε οιονδήποτε με σημβρινό
21.  
  Α ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΓΙΑ ΚΟΝΤΑ Όχι μικρότερη από 20/20 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση
22.  
  Β ΕΕΚ Όχι μικρότερη από 20/50 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση, διορθουμένη στα 20/20
23.  
  Γ Όχι μικρότερη από 20/20 στον έναν οφθαλμό και 20/30 στον άλλο μετά από διόρθωση
24.  
  Α ΕΤΕΡΟΦΟΡΙΕΣ Εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες. Εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες. Υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία. Εγγύς σημείο συγκλίσεως όχι μεγαλύτερο από 70 mm.
25.  
  Β ΕΕΚ Εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες. Εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες. Υπερφορία με χρι 1,5 διοπτρίες. Εγγύς σημείο συγκλίσεως 70 mm. ΕΓΓΥΣ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ.
26.  
  Α Β ΕΕΚ Όχι κατώτερο του ελαχίστου ορίου ανάλογα με την ηλικία που καθορίζει ο παρακάτω Πίνακας προσαρμοστικής ικανότητας. Π Ι Ν Α Κ Α Σ που καθορίζει τα ελάχιστα όρια προσαρμοστικής ικανότητας ανάλογα με την ηλικίαΗλικία Διοπτρίες Ηλικία Διοπτρίες 17 8,8 32 5,1 18 8,6 33 4,9 19 8,4 34 4,6 20 8,1 35 4,3 21 7,9 36 4,0 22 7,7 37 3,7 23 7,5 38 3,4 24 7,2 39 3,1 25 6,9 40 2,8 26 6,7 41 2,4 27 6,5 42 2,0 28 6,2 43 1,5 29 6,0 44 1,0 30 5,7 45 0,6 31 5,4 ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ.
27.  
  Α Β Όχι περισσότερες από τέσσερις (4) λανθασμένες απαντήσεις κατά την ανάγνωση της πρότυπης σειράς των 14 ή 17 ψευδοϊσοχρωματικων πινάκων συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στους οποίους δεν έδωσε απάντηση ο εξεταζόμενος
28.  
  ΔΑ Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3- ΣΙ/4) Διάφορες διαταραχές που σχετίζονται με αρθρικές εκδηλώσεις όπως παλίνδρομος ρευματισμός, διαλείπων ύδραθρος, σαρκο-είδωση, με λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις
29.  
  Γ Χ.R. Αν αποτυγχάνει στην ανάγνωση των ψευδοϊσοχρωτικών πινάκων πρέπει να αναγνωρίζει τα φωτεινά σήματα. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΒΑΘΟΥΣ.
30.  
  Α Β ΕΕΚ Να μην αποτυγχάνει σε μια από τις παρακάτω δοκιμασίες
 1. Μία ή Περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις στις ομάδες Β,C,ή D, κατά την εξέταση στην VΤΑ-ΝD
 2. Μία ή περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις κατά την πρώτη σειρά των οκτώ (8) επιδείξεων των ράβδων της φορητής συσκευής αντιλήψεως βάθους του VΕRΗΟΕFF και κατά την δεύτερη και τρίτη φορά όταν εκτελείται κατά τον παραπάνω τρόπο
 3. Μέσος όρος σφαλμάτων όχι μεγαλύτερος από 30 χιλ. κατά την εξέταση στη συσκευή ΗΟVΑRD DΟLΜΑΝ.
 4. ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ.
31.  
  Α Β Γ ΕΕΚ Περιορισμός του οπτικού πεδίου κατά την περιφέρεια περισσότερο από 15ο σε οποιονδήποτε μεσημβρινό, εκτός εάν ο περιορισμός αυτός οφείλεται στην ανατομική κατασκευή του προσώπου του εξεταζομένου
32.  
  Α Β Οποιοδήποτε εμφανές σκότωμα είναι αιτία ακαταλληλότητας
33.  
  Β Γ ΕΕΚ Σκότωμα οφειλόμενο σε εν ενεργεία παθολογική επεξεργασία είναι αιτία ακαταλληλότητας ΝΟΣΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΟΡΓΑΝΟ ή ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝΠΡΟΣΩΠΟ.
34.  
  Α Β Γ ΕΕΚ Χ.R. Σκότωμα οφειλόμενο σε επουλωθείσα παθολογική βλάβη είναι αιτία ακαταλληλότητας εκτός αν κατά την γνώμη του εξεταστή δεν εμποδίζει την πτητική ικανότητα ή την καλή ψυχοσωματική κατάσταση του εξεταζομένου. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΟΡΑΣΗ.
35.  
  Α Β ΕΕΚ Η δοκιμασία νυκτερινής οράσεως δεν εκτελείται εκτός αν υπάρχουν ενδείξεις ελαττωματικής νυκτερινής οράσεως όπως θετικό ατομικό ή οικογενεια- κό αναμνηστικό, αλλοιώσεις βυθού, ύποπτη συμπεριφορά στο ημίφως. Η εξέταση γίνεται με την ειδική πρότυπο συσκευή ελέγχου νυκτερινής οράσεως (RΑDΙUΜ ΡLΑGUΕ ΑDΑΡΤΑΜΕΤΕR) Βαθμολογία εξαιρετική και ικανοποιητική. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΥΑΛΟΥ.
36.  
  Α Β ΕΕΚ Κάθε διπλωπία ή αναστολή κατά την δοκιμασία ερυθράς υάλου που παρουσιάζεται μέχρι της αποστάσεως των 50 εκατοστών από το κέντρο της οθόνης σε μία από τις κύριες διευθύνσεις του βλέμματος. ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΠΙΕΣΗ.
37.  
  Α Δύο ή περισσότερες συνεχείς μετρήσεις με ενδοφθάλμια πίεση άνω των 22 mm Ηg αποτελεί κριτήριο ακαταλληλότητας
38.  
  Β Γ ΕΕΚ Ενδοφθάλμια πίεση άνω των 22 mm Ηg, χωρίς να είναι επηρεασμένο το οπτικό πεδίο ή η θηλή του οπτικού νεύρου να παρουσιάζει αλλοιώσεις, μπορεί να εκτελεί τα πτητικά του καθήκοντα με ανά τρίμηνο όμως οφθαλμολογική παρακολούθηση
39.  
  Α Β Γ ΕΕΚ Προσωπικό στο οποίο έχει τεθεί η διάγνωση του γλαυκώματος οποιουδήποτε τύπου ή απαιτείται η χρήση φαρμάκων (τοπικά ή γενικά) για την ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πιέσης, κρίνεται ακατάλληλο. ΣΤΟΜΑ - ΧΕΙΛΗ. Στις περιπτώσεις που ΕΕΚ δεν πληρούν τα κριτήρια ικανότητός των κρίνονται με κριτήρια Γ΄ κατηγορίας. Θεωρούνται ικανοί για υπηρεσίες ΕΕΚ που δεν απαιτούν απ ευθείας οπτική παρακολούθηση και έλεγχο ιπταμένων αεροσκαφών.
40.  
  Α Β Γ ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ-ΡΙΣ-ΛΑΙΜΟΣ-ΛΑΡΥΓΓΑΣ Ο υποτροπιάζων ίλιγγος λαβυρινθικής ή μη προελεύσεως με ή χωρίς διατα ραχές της ακοής και εμβοές Μόνιμη παράλυση του σφιγκτήρα των χειλέων.
41.  
  Α Β Γ Η υπέρ- ή υποδιεγερσιμότητα του ενός ή και των δύο λαβυρίνθων κατά τη λειτουργική δοκιμασία με οποιοδήποτε μέσο
42.  
  Α Β Νόσος του Μeniere ή ιστορικό προσβολής ιλίγγου με εμβοές και βαρηκοϊα ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ.
43.  
  Α Β Συμφυτική ωτίτιδα του ενός ή και των δύο ώτων
44.  
  Α Β Χρόνιος τυμπανοσαλπιγγικός κατάρρους που παρεμποδιζει τον αερισμό του μέσου ωτός ΥΠΕΡΩΑ.
45.  
  Α Β Γ Κάθε παραμόρφωση του πτερυγίου του ωτός αν συνδυάζεται με ευαισθησία ή πόνο και μπορεί να είναι ενοχλητική όταν ασκείται πίεση κατά την χρησιμοποίηση ακουστικών ή κράνους
46.  
  Α Β Γ Η οξεία φλεγμονή ενός ή περισσοτέρων παραρρι-νίων κόλπων, προ της πλήρους θεραπείας της ΡΙΣ.
47.  
  Β Γ Οξεία ρινίτις, προ της πλήρους θεραπείας της
48.  
  Α Β Η μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη, τελεία ή ατελής, συγγενής ή επίκτητος, απόφραξη των ρινικών χοανών, οιασδήποτε αιτιολογίας ΟΡΓΑΝΑ ΑΚΟΗΣ.
49.  
  Α Β Τα στοματοκολπικά συρίγγια, πριν από την χειρουργική τους αποκατάστα ση
50.  
  Α Β Γ Πολύποδες των ρινικών θαλάμων, προ της θεραπείας
51.  
  Α Β Ανοσμία
52.  
  Β Γ Αλλεργική ρινίτις εκτός αν είναι ήπιου βαθμού και δεν επηρεάζει την πτητική ικανότητα Αυτοί που παρουσιάζουν μονόπλευρη βαρηκοΐα άνω των 60 dΒ σε όλες τις συχνότητες μπορούν να ενταχθούν στην Υπηρεσία Γραφείου ή Ελαφρά Υπηρεσία ή Υπηρεσία Ξηράς ή Υπηρεσία Εδάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των Ε.Δ.
53.  
  Α Β Επανειλημμένες αιμορραγίες της ρινός ή του φάρυγγα, οιασδήποτε αιτιολογίας, αν δεν θεραπευθούν τελείως Η ιδιοπαθής μικρή και μετρίου βαθμού γυναικομαστία κρίνεται Ι/1.
54.  
  Α Β Γ Επίμονες ρινορραγίες αγνώστου αιτιολογίας ΛΑΡΥΓΓΑΣ.
55.  
  Α Β Ουλή τραχειοστομίας που εμποδίζει την λειτουργία του λάρυγγα ή της τραχείας ή αν αιτία της τραχειοστομίας υπήρξε όγκος, φυματίωση, σύφιλη ή αγγειονευρωτικό οίδημα του λάρυγγα
56.  
  Α Β Χρόνια λαρυγγίτις οποιασδήποτε αιτιολογίας
57.  
  Α Β Ετερόπλευρη πάρεση φωνητικών χορδών
58.  
  Α Υποτροπιάζουσες σιαλαδενίτιδες μέχρι πλήρους θεραπείας
59.  
  Α Β Έμμονο ή υποτροπιάζον βράγχος φωνής ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ.
60.  
  Α Β Γ Κάθε φλεγμονή του ωτός συμπεριλαμβανομένης και της εξωτερικής ωτίτιδος μέχρι πλήρους θεραπείας ΘΩΡΑΚΑΣ.
61.  
  Α Β Η αναβολεκτομή καθώς και κάθε επέμβαση κατά την οποία διανοίγεται ο λαβύρινθος
62.  
  Βρογχικό άσθμα, που προκαλεί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές ή με συχνούς παροξυσμούς, που δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή
63.  
  Α Β Γ Η απόφραξη των ευσταχιανών σαλπίγγων από οποιοδήποτε αίτιο, που μόνιμα ή παροδικά προκαλεί διαταραχές των ώτων και δεν θεραπεύεται
64.  
  Α Β Οποιαδήποτε διάτρηση τυμπανικού υμένα μέχρι πλήρους θεραπευτικής αποκαταστάσεως της (επουλώσεως)
65.  
  Γ Η ξηρά διάτρηση του τυμπανικού υμένα εκτός αν η ακουστική ικανότητα είναι εντός των επιτρεπομένων ορίων
66.  
  Α Β Γ Η παρέκκλιση του ρινικού διαφράγματος ή η υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών που δυσχεραίνουν σημαντικά την ρινική αναπνοή, μέχρι της θεραπείας των
67.  
  Α Β Γ Η διάτρηση του ρινικού διαφράγματος που δυσχεραίνει την ρινική αναπνοή λόγω συσσώρευσης εφελκίδων ή προκαλεί επίμονες επιστάξεις ή οφείλεται σε φυματίωση ή σύφιλη
68.  
  Α Β Γ Η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα επί αποτυχίας χειρουργικής αποκαταστάσε ως Εάν μετά από επιτυχημένη θεραπεία έχουν παραμείνει υπολειμματικές βλάβες, όπως ίνωση, βρογχεκτασίες, εκτεταμένες συμφύσεις ή έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας, ο ασθενής κρίνεται με βάση αυτές. Η χημειοπροφύλαξη με ένα ή δύο φάρμακα που γίνεται για παλιά σκληρυντικά στοιχεία, για μετατροπή της ΜΑΝΤΟUΧ ή για λόγους επαφής με πάσχοντα δεν αποτελεί αιτία αναβολής κατάταξης.
69.  
  Α Β Γ Κάθε χειρουργική επέμβαση ή λοίμωξη της ρινός, των παραρρίνιων κόλπων, στόματος, φάρυγγος, τραχείας, μέχρις ότου αποκατασταθεί πλήρως η φυσιολογική τους λειτουργία. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.
70.  
  Β Μεγίστη επιτρεπομένη ακουστική απώλεια μετρουμένη με ακοομετρητή καθαρού τόνου και για κάθε αυτί χωριστά. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: 250Ηz 500Ηz 1000Ηz 2000Ηz 3000Ηz Καλύτερο αυτί: 30dΒ 30 dΒ 30 dΒ 30 dΒ 40 dΒ Χειρότερο αυτί: 30dΒ 30 dΒ 40 dΒ 50 dΒ 50 dΒ Α Σύμφωνα με την παράγραφο 317 του Γενικού Πίνακα. ΚΑΡΔΙΑ- ΑΓΓΕΙΑ.
71.  
  Α Β Γ Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων ανεξάρτητα από την βαρύτητα
72.  
  Α Β Συγγενείς παθήσεις της καρδιάς όπως η διχλώχιν αορτική βαλβίδα, ή μικρού βαθμού πρόπτωση μιτροειδούς και ή μικρού βαθμού στένωση πνευμονικής χωρίς λειτουργικές διαταραχές
73.  
  Α Β Χειρουργημένες συγγενείς παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων με πλήρη ανατομική αποκατάσταση και χωρίς λειτουργικές διαταραχές
74.  
  Α Β Γ Επίκτητες βαλβιδικές παθήσεις της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων
75.  
  Α Β Ανεπάρκεια αορτής ή μιτροειδούς μικρού βαθμού χωρίς λειτουργικές διαταραχές
76.  
  Α Β Δεξιοκαρδία με ή χωρίς αναστροφή των σπλάχνων
77.  
  Α Β Γ Δεξιοκαρδία συνοδευόμενη από άλλες συγγενείς βλάβες
78.  
  Α Β Γ Πρωτοπαθής μυοκαρδιοπάθεια οιουδήποτε τύπου καθώς και δευτεροπαθής απότοκος άλλων συστηματικών παθήσεων
79.  
  Α Β Γ Οξείες παθήσεις του περικαρδίου, μυοκαρδίου, ενδοκαρδίου ανεξάρτητα από την αιτιολογία. Όσοι υποβλήθηκαν σε λοβεκτομή για μη κακοήθεις παθήσεις (όπως εχινόκοκκο κύστη, απόστημα πνεύμονα, βρογχεκτασία κλπ.) κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ, εφόσον το υπόλοιπο πνευμονικό παρέγχυμα παραμένει υγιές και δεν υπάρχουν σοβαρές λειτουργικές διαταραχές. Επίσης όσοι υποβλήθηκαν σε λοβεκτομή για κακοήθη νεοπλασία κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις κακοήθειας αλλού.
80.  
  Α Β Γ Στεφανιαία ανεπάρκεια ή έμφραγμα του μυοκαρδίου
81.  
  Α Β Στεφανιαίοι ασθενείς χωρίς έμφραγμα μυοκαρδίου που υποβλήθηκαν σε επιτυχή αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή αγγειοπλαστική, ύστερα από αναίμακτο έλεγχο και καρδιακό καθετηριασμό ένα έτος μετά από την επέμβαση, κρίνονται Ικανοί για τη Γ΄ Κατηγορία ΚΟΙΛΙΑ - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ.
82.  
  Α Μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός 1ου, 2ου ή 3ου βαθμού, φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός 2ου ή 3ου βαθμού. Πλήρης αποκλεισμός σκέλους δεματίου του ΗΙS - διφασικός αποκλεισμός-, ατελές μπλοκ αριστερού σκέλους, ημισκελικός αποκλεισμός. Νόσος φλεβοκόμβου. Σύνδρομο Wοlf-Ρarkinsοn-White. Μόνιμος βηματοδότης. Η αναπνευστική αρρυθμία, ο στεφανιαίος αριστερός κολπικός ρυθμός, ο κομβικός ρυθμός με φυσιολογικό αριθμό σφύξεων, ο ατελής αποκλεισμός δεξιού σκέλους και ελαφρές διαταραχές ενδοκοιλιακής αγωγιμότητας καθιστούν τον εξεταζόμενο ικανό.
83.  
  Α Β Γ Μόνιμος κολποκοιλιακός αποκλεισμός 2ου ή 3ου βαθμού. Όσοι πάσχουν από χρόνια πεπτικά έλκη, καθώς και από αυτά που συρράφτηκαν μετά από διάτρηση κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ. Σύνδρομο Wοlf-Ρarkinsοn-White συνοδευόμενο έστω και από μία κρίση παροξυντικής ταχυκαρδίας. Μόνιμος βηματοδότης.
84.  
  Α Υπερκοιλιακή ή κοιλιακή ταχυκαρδία έστω και μία κρίση
85.  
  Α Β Γ Κοιλιακή ταχυκαρδία
86.  
  Α Β Κοιλιακή ταχυκαρδία. Ένα επεισόδιο, χωρίς συμπτώματα και με λιγότερες από 7 συστολές εν σειρά και μετά από πλήρη αναίμακτο έλεγχο και καρδιακό καθετηριασμό για αποκλεισμό οργανικής καρδιοπάθειας, κρίνονται Ικανοί για τη Γ΄ Κατηγορία.
87.  
  Α Παροξυντική ή μόνιμη πλήρης αρρυθμία (κολπικός πτερυγισμός ή μαρμαρυγή). Έστω και μία κρίση καθιστά τον εξεταζόμενο ανίκανο.
88.  
  Β Γ Παροξυντική ή μόνιμη πλήρης αρρυθμία (κολπικός πτερυγισμός ή μαρμαρυγή). Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. Η παρουσία μιας κρίσεως υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας χωρίς υποκείμενη οργανική καρδιοπάθεια, μετά από αποχή πτήσεων 6 μηνών για παρακολούθηση και τον απαιτούμενο έλεγχο κρίνει τον εξεταζόμενο ικανό και για τις κατηγορίες Β και Γ.
89.  
  Α Β Μόνιμη φλεβοκομβική βραδυκαρδία συνοδευόμενη από λειτουργικές διαταραχές. Εξαιρείται η βραδυκαρδία που παρατηρείται σε αθλητές όταν δεν συνοδεύεται από λειτουργικές διαταραχές, και όταν δεν υπάρχει υποκείμενη νόσος του φλεβοκόμβου ή του συστήματος αγωγής.
90.  
  Α Β Γ Οποιαδήποτε αρρυθμία όταν συνοδεύει υποκείμενη πάθηση
91.  
  Α Επίμονη εκτακτοσυστολική αρρυθμία. Έκτακτες κοιλιακές συστολές υπό μορφή διδυμίας ή πολύμορφες. Αραιές έκτακτες συστολές μη συνοδευόμενες από οργανική βλάβη της καρδιάς που εξαφανίζονται στην κόπωση καθιστούν τον εξεταζόμενο ικανό.
92.  
  Β Γ Μόνιμες έκτακτες συστολές υπό μορφή διδυμίας ή τριδυμίας ή πολύμορφες. Αραιές έκτακτες συστολές μη συνοδευόμενες από οργανική βλάβη της καρδιάς που εξαφανίζονται στην κόπωση καθιστούν τον εξεταζόμενο ικανό.
93.  
  Α Β Γ Κακοήθης Παρασυμπαθητικοτονία
94.  
  Α Αρτηριακή υπέρταση βεβαιούμενη μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση. Παθολογική θεωρείται η αρτηριακή πίεση αν η συστολική είναι άνω των 140 χιλ.ΗG ή η διαστολική άνω των 90 mm Ηg.
95.  
  Β Γ Αρτηριακή υπέρταση βεβαιούμενη μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση. Αν η αρτηριακή υπέρταση ρυθμίζεται με την χρήση μικρής δόσεως διουρητικού, αναστολέα του ΜΕΑ ή Β-αποκλειστών, ο εξεταζόμενος κρίνεται ικανός για την κατηγορία Γ.
96.  
  Α Β Γ α. Αρτηριακή υπόταση όταν η συστολική πίεση είναι μόνιμα κάτω των 100 mm Ηg στην κατακεκλιμένη ή όρθια θέση εκτός εάν είναι ασυμπτωματική και ο πλήρης έλεγχος δεν δείξει κάτι το παθολογικό. ΣΠΛΗΝΑΣ.
 1. Ορθοστατική υπόταση συνοδευόμενη από συμπτώματα και μη υποχωρούσα στην θεραπεία
97.  
  Α Β Γ Πνευμονική υπέρταση πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής Η σπληνεκτομή αυτή καθ εαυτή δεν αποτελεί λόγο ακαταλληλότητας. ΠΑΓΚΡΕΑΣ.
98.  
  Α Λεμφικό οίδημα ΝΕΦΡΟΙ.
99.  
  Α Β Γ Λεμφικό οίδημα που δεν υποχωρεί στην θεραπεία
100.  
  Α Β Γ Νεοπλάσματα καρδιάς παντός τύπου
101.  
  Α Β Γ Υπερευαίσθητος καρωτιδικός κόλπος
102.  
  Α Β Γ Ανεύρυσμα καρδιάς, αορτής ή μεγάλου αγγείου έστω και μετά από χειρουργική επέμβαση
103.  
  Α Β Γ Αρτηριοφλεβική επικοινωνία, αρτηριακό ή φλεβικό ανεύρυσμα. Η πλήρης αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση καθιστά τον εξεταζόμενο ικανό, για την κατηγορία Γ.
104.  
  Α Β Γ Εκτεταμένοι κιρσοί του ενός ή και των δύο άκρων. Η πλήρης αποκατάσταση μετά από χειρουργική επέμβαση καθιστά τον εξεταζόμενο ικανό. ΘΩΡΑΚΑΣ.
105.  
  Α Β Ιαθείσα εξιδρωματική πλευρίτιδα με σοβαρά υπολειμματικά ευρήματα και διαταραχές της αναπνευστικής λειτουργίας
106.  
  Α Β Βρογχεκτασία οποιασδήποτε αιτιολογίας ΟΥΡΟΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ.
107.  
  Α Β Γ Διάμεσες πνευμονοπάθειες (πνευμονική ίνωση). Ο κρινόμενος μπορεί να χαρακτηρισθεί κατάλληλος για ιπτάμενος Γ κατηγορίας εάν η νόσος βρίσκεται σε ύφεση και δεν προκαλεί σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια.
108.  
  Α Β Ενδοθωρακικά αλλότρια σώματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν με ενδοσκοπική μέθοδο
109.  
  Α Β Πνευμονική ή εξωπνευμονική φυματίωση καθιστά τον κρινόμενο ακατάλληλο για πτήσεις κατά την διάρκεια της φαρμακευτικής αγωγής. Ακολούθως κρίνεται βάσει τυχόν υπολειμμάτων της νόσου που δυνατόν να έχουν λειτουργικές επιπτώσεις. Σε περίπτωση παραμονής ενεργού νόσου μετά από την αγωγή, λόγω αποτυχίας της θεραπείας, ο κρινόμενος καθίσταται ακατάλληλος.
110.  
  Α Β Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με λειτουργικές διαταραχές Με μόνιμες οστε οαρθρικές βλάβες και σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
111.  
  Α Β Ιστορικό αυτόματου πνευμοθώρακα, επαρκώς πιστοποιουμένου, καθιστά τον κρινόμενο ακατάλληλο, εκτός εάν έχει αντιμετωπισθεί χειρουργικά, δεν παρουσιάζει ακτινολογικά και λειτουργικά υπολείμματα και έχει υποστεί με επιτυχία δοκιμασία στο Θάλαμο χαμηλής πίεσης
112.  
  Α Β Βρογχικό άσθμα οιουδήποτε βαθμού, ή ιστορικό άσθματος εξαιρέσει του παιδικού, εφόσον πιστοποιείται επαρκώς η απουσία συμπτωμάτων από του 12ου έτους της ηλικίας
113.  
  Α Β Σαρκοείδωσις των πνευμόνων, εκτός του ιαθέντος σταδίου Ι, χωρίς υπολείμματα, με ακτινολογική επιβεβαίωση
114.  
  Α Β Γενικευμένο ή μερικό πνευμονικό εμφύσημα ΟΥΡΗΘΡΑ.
115.  
  Α Β Πνευμονοκονίωσις
116.  
  Α Β Κυστική νόσος των πνευμόνων Ν Ε Υ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Ν Ο Σ Η Μ Α Τ Α.
117.  
  Α Β Χρονία βρογχίτις με κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα
118.  
  Α Β Όγκοι του πνεύμονος, του μεσοθωρακίου ή του θωρακικού τοιχώματος, μη χειρουργηθέντες
119.  
  Α Β Ενδοθωρακικά αλλότρια σώματα
120.  
  Α Β Υπολείμματα πνευμονικών νόσων με διαταραχές της πνευμονικής λειτουργίας
121.  
  Α Β Υδατίς κύστις πνεύμονος, εκτός εάν υποστεί επιτυχή χειρουργική επέμβαση. Μετά από την αφαίρεση κρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 122.
122.  
  Α Β Διευκρίνηση: Η εκτομή τμήματος λοβού του πνεύμονος για χειρουργική θεραπεία μιας των ανωτέρω παθήσεων, δεν αποτελεί κατ ανάγκη λόγο ακαταλληλότητος, αρκεί η αποκατάσταση να είναι πλήρης αποδεικνυομένη ακτινογραφικώς, δια φυσιολογικών τιμών των πνευμονικών λειτουργιών και της επιτυχούς εικονικής πτήσεως στον θάλαμο Χαμηλής Πιέσεως του ΚΑΙ, η οποία διενεργείται προ της τελικής κρίσεως δια την πτητική καταλληλότητα και μετά από εξάμηνη παρακολουθηση. Παρόμοια εικονική πτήση προ της ενδεχόμενης επανόδου εις πτητικήν ενέργεια λαμβάνει χώρα απαραιτήτως και για τις νόσους των παραγράφων 105, 107,109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 121.
123.  
  Α Β Κάθε αναιμία με ποσό αιμοσφαιρίνης μικρότερο από 12 g/dl. Εάν η αναιμία είναι σιδηροπενική αποκαθίσταται με κατάλληλη θεραπεία και η υποκείμενη νόσος είναι ελεγχόμενη και καλοήθης, ο κρινόμενος μπορεί να χαρακτηρισθεί κατάλληλος.
124.  
  Α Β Γ Διαταραχές των πλασματοκυττάρων (πολλαπλούν μυέλωμα, μακροσφαιριναιμία (νόσος του Waldenstrοm), πρωτοπαθής αμυλοείδωση, κλπ.) που δεν θεραπεύονται εντός 12 μηνών.
125.  
  Α Β Όλες οι μορφές αμυλοείδωσης πυώδεις, ιογενείς, ειδικές, (όπως σύφιλη, φυματίωση, σαρκοείδωση), μυκητιασικές, Παρασιτικές, καρκινωματώδεις, σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Βehcet κλπ, καθώς και επιπλοκές αυτών (όπως αποστήματα) που καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή.
126.  
  Α Β Όλες οι μορφές θρομβοπενικής πορφύρας, αιμορροφιλίας και διαταραχών της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων
127.  
  Α Β Κληρονομούμενες και επίκτητες διαταραχές που προδιαθέτουν σε θρομβώσεις (έλλειψη αντιθρομβίνης ΙΙΙ). ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
128.  
  Α Β Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ΠΥΕΛΟΣ.
129.  
  Α Β Γ Επίκτητες ανοσοανεπάρκειες. ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΡΡΕΝΟΣ.
130.  
  Α Β Γ Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκληροδερμία, μικτή νόσος του συνδετικού ιστού
131.  
  Α Β Γ Σύνδρομο Sjοgren, πολυμυοσίτιδα, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Βehcet, σύνδρομο Reiter, ψωριασική αρθρίτιδα. Εάν η νόσος ελέγχεται με φαρμακευτική αγωγή και δεν υπάρχουν σοβαρές υπολειμματικές βλάβες, ο κρινόμενος μπορεί να χαρακτηρισθεί ικανός για το ιπτάμενο προσωπικό Γ κατηγορίας.
132.  
  Α Β Γ Σύνδρομα αγγειίτιδος πρωτοπαθή (οζώδης πολυαρτηριίτις, νόσος των Churg - Strauss, κοκκιωμάτωση Wegener, κλπ.). Εάν η νόσος ελέγχεται με φαρμακευτική αγωγή, ο κρινόμενος μπορεί να χαρακτηρισθεί ικανός για το ιπτάμενο προσωπικό Γ κατηγορίας. ΚΟΙΛΙΑ.
133.  
  Α Β Ενεργό οξύ γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος που εκδηλώνεται μόνο με αιμορραγία αποτελεί αιτία οριστικής ακαταλληλότητας
134.  
  Α Β Για υποτροπιάζον έλκος ο εξεταζόμενος δύναται να κριθεί κατάλληλος εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις, αρμοδίως βεβαιούμενες: ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ.
 1. Απουσία κάθε συμπτώματος κατά τους τελευταίους δύο (2) μήνες
 2. Ιασις του έλκους αποδεδειγμένη δια ακτινολογικής μελέτης ή ενδεχομένως δια γαστροσκοπήσεως
135.  
  Α Β Η επιπλεγμένη οισοφαγίτιδα αποτελεί αιτία ακαταλληλότητας. Εάν η οισοφαγίτιδα είναι ήπια (1ου ή 2ου βαθμού), ανταποκρίθηκε στην θεραπεία, δεν υπάρχουν σοβαρές επιπλοκές (έλκη, στενώσεις, κλπ.) και ο ασθενής είναι χωρίς συμπτώματα για διάστημα τουλάχιστον 3-4 μηνών, ο κρινόμενος μπορεί να κριθεί κατάλληλος για το ιπτάμενο προσωπικό Β κατηγορίας.
136.  
  Α Β Αλκοολική ηπατίτις ή αλκοολική κίρρωση
137.  
  Α Β Χρόνια Παγκρεατίτις ή άλλες καταστάσεις παγκρεατικής ανεπάρκειας. ΝΕΦΡΟΙ.
138.  
  Α Β Γ Νεφροσωληναριακές βλάβες, όπως νεφρική οξέωση, αμιγής γλυκοζουρία, νεφρογενής άποιος διαβήτης και εκ των λοιπών οι προκαλούσες λειτουργικές διαταραχές Όσοι ανήκουν στο προσωπικό, που υπάγεται στον παρόντα πίνακα, και πάσχουν από τις παθήσεις αυτές, κρίνονται σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ».
139.  
  Α Β Νεφρίτις, νεφρωσικό σύνδρομο ή πυελονεφρίτις εκτός εάν έχει παρέλθει ένα έτος και έχει θεωρηθεί ιαθείσα Οι δευτεροπαθείς υπερτάσεις κρίνονται ανάλογα με την πάθηση που τις προκαλεί.
140.  
  Α Β Κινητός νεφρός, κυστικός νεφρός, υδρονέφρωσις, πυόνεφρος και όγκοι των νεφρών εφόσον παρά την φαρμακευτική ή χειρουργική θεραπεία δεν υπάρχει ικανοποιητική αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του ουροποιητικού συστήματος Μετά από τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη κρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 135.
141.  
  Α Αποφράξεις και σχηματισμός λίθων στο αποχετευτικό σύστημα των νεφρών Παροξυντικές ταχυκαρδίες επίμονες με συχνούς παροξυσμούς συνοδευόμενες από σοβαρές λειτουργικές διαταραχές.
142.  
  Άλλες αρρυθμίες με σοβαρές λειτουργικές διαταραχές, παρά τη φαρμακευτική αγωγή
 1. Ο λίθος έχει πέσει και η ακτινογραφία δεν δείχνει ίχνη λίθου στο αποχετευτικό σύστημα του νεφρού, στον ουρητήρα ή στη κύστη
 2. Η απεκκριτική ουρογραφία ή το υπερηχογράφημα δεν δείχνει καμμιά συγγενή ή επίκτητο ανωμαλία
 3. Η νεφρική λειτουργία είναι κανονική
 4. Το αδένωμα των παραθυροειδών ή άλλη μεταβολική διαταραχή έχει αποκλειστεί
143.  
  Α Β Χρονία κυστίτις ή όγκοι της ουροδόχου κύστεως, παρατεινόμενα πέραν του έτους, μη υποχωρούντα στην θεραπεία
144.  
  Α Β Μετρία έως βαρεία χρονία προστατίτιδα και υπερτροφία του προστατικού αδένα συμπτωματικές λειτουργικές σύνδρομο Ρickwick, σύνδρομο Κleine - Leνin, σύνδρομα ναρκοληψίας) εφόσον εμποδίζουν σοβαρά την λειτουργικότητα του ατόμου
145.  
  Α Β Στενώματα της ουρήθρας με διαταραχές της ουρήσεως, συγγενείς ανωμαλίες της ουρήθρας εκτός εάν είναι πολύ ελαφρές
146.  
  Α Β Κρυψορχία του ενός όρχεως. Η εκτομή του ενός όρχεως για οποιαδήποτε αιτία, πλήν κακοήθειας, υπό την προϋπόθεση ότι ο άλλος όρχις είναι υγιής.
147.  
  Α Β Χρόνια ορχίτις ΝΟΣΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.
148.  
  Α Β Όγκοι των όρχεων ή της επιδιδυμίδος
149.  
  Α Β Υδροκήλη ή κιρσοκήλη εκσεσημασμένη η οποία δεν έχει αντιμετωπισθεί χειρουργικά
150.  
  Α Β Οιονδήποτε αφροδίσιο νόσημα μέχρι πλήρους αποθεραπείας του. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ.
151.  
  Α Β Σακχαρώδης διαβήτης εάν απαιτεί θεραπεία έστω και διαιτητική (στάδια Ι έως ΙV ταξινομήσεως της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας) Οι επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες που δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία και συνοδεύονται από κλινική συμπτωματολογία.
152.  
  Α Β Θυρεοειδίτιδες για όσο διάστημα η νόσος είναι εν ενεργεία και εφόσον καταλήγουν σε μόνιμες διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς
153.  
  Α Β Φαιοχρωμοκύτωμα
154.  
  Α Β Σύνδρομα πολλαπλής ενδοκρινικής αδενωμάτωσης ΜΕΛΗ.
155.  
  Α Οικογενής υπερλιπιδαιμία. Το ιπτάμενο προσωπικό που πάσχει από οικογενή υπερλιπιδαιμία με συνύπαρξη ή μη και άλλων προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου για στεφανιαία νόσο, θα κρίνεται ανάλογα μετά από πλήρη ιατρικό έλεγχο. ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.
156.  
  Α Β Αιμοχρωμάτωση ΟΡΓΑΝΑ ΟΡΑΣΗΣ.
157.  
  Α Β Όλες οι μορφές πορφυρίας (ηπατικές, ερυθροποιητικές)
158.  
  Α Β Νόσος του Wilsοn. Κληρονομικές μυϊκές δυστροφίες (Duchenne, Βecker, Ζωνιαίες, προσωπο-ώμο-βραχιόνιες), συγγενείς (με κεντρικό μόρφωμα, ραβδία, κεντροπυρηνικές), μυοτονικές (Steinert, Τhοmsen, παραμυοτονία), μεταβολικές, ενδοκρινικές, φλεγμονώδεις (πολύμυοσίτιδες, δερματομυοσίτιδες) εφόσον προκαλούν σημαντική λειτουργική διαταραχή
159.  
  Α Σκολίωση της σπονδυλικής στήλης οποιασδήποτε αιτιολογίας μεγαλύτερη των 15ο κατά Cοbb. Σπονδυλολίσθηση μεγάλου βαθμού, Δισχιδής ράχη, Νεανική επιφυσίτις, Αυχενική Νεανική Σπονδύλωση.
160.  
  Β Σκολίωση μέχρι 20ο κατά Cοbb
161.  
  Α Β Κυφώσεις της Σ.Σ. μεγαλύτερες των 30ο κατά Cοbb.
162.  
  Α Β Οξεία η χρόνια αγκυλωτική η ρευματοειδής σπονδυλίτιδα ανεξαρτήτως υποκειμενικών ενοχλημάτων
163.  
  Α Β Γ Κακοήθεις οστικοί όγκοι της Σ.Σ.
164.  
  Β Κακοήθεις οστικοί όγκοι της Σ.Σ., όταν μετά από τη θεραπεία προκαλούν παραμόρφωση της Σ.Σ. όπως οι παράγραφοι 159, 160 και 161, ή όταν προκαλούν λειτουργικές ή νευρολογικές διαταραχές.
165.  
  Α Β Χρόνιες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (σπονδυλίτιδα ή οστεομυελίτιδα κ.α.) όταν προκαλούν παραμόρφωση όπως οι παράγραφοι 159, 160 και 161 ή νευρολογικές διαταραχές.
166.  
  Α Β Κατάγματα - εξαρθρήματα ενός σπονδύλου της σπονδυλικής στήλης που έχει προκαλέσει καθίζιση του προσθίου τμήματος του σπονδύλου μεγαλύτερη από το 1/3 του ύψους του οπισθίου τμήματος αυτού
167.  
  Β Κάταγμα της Σ.Σ. μετά από επιτυχή εγκατάλειψη αεροσκάφους.
168.  
  Α Β Κατάγματα-εξαρθρήματα περισσοτέρων σπονδύλων εφόσον προκαλούν κύφωση ή σκολίωση όπως οι παράγραφοι 159, 160 και 161
169.  
  Α Β Σπονδυλολίσθηση όταν:
 1. Συνοδεύεται από επίμονη οσφυαλγία ή ισχυαλγία ή παρουσιάζει νευρολογικές διαταραχές
 2. Όταν η ολίσθηση υπερβαίνει το 25%.
 3. ΑΚΡΑ.
170.  
  Α Β Η έλλειψη αντίχειρα
171.  
  Α Β Αγκύλωση του αντίχειρα όταν συνυπάρχει βλάβη και άλλων δακτύλων
172.  
  Αιμορραγίες και θολερότητες του υαλοειδούς σώματος οποιασδήποτε φύσεως καθώς και αιμορραγία των Νέων η νόσος του Εales του ενός ή και των δύο οφθαλμών, με σοβαρές επιπτώσεις στην όραση μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας ΔΕΡΜΑ.
173.  
  Α Β Μεταδοτικά ή βαρέως κνησμώδη δερματικά νοσήματα τοιαύτης εκτάσεως που δεν ανακουφίζονται με την οικεία θεραπεία
174.  
  Α Β Δερματικά νοσήματα που έχουν την τάση να επανεμφανίζονται συχνά ή προσβάλλουν και άλλα συστήματα οργάνων π.χ. ψωρίαση, βαρεία μορφή ακμής, εκτεταμένη σταφυλοκοκκίαση, έκζεμα, βαρεία ιχθύαση κ.α.
175.  
  Α Β Υποτροπιάζουσα κνίδωση και αγγειοοίδημα. Δερματικά νοσήματα που υποτροπιάζουν συχνά παρά τη θεραπεία ή που η μακροχρόνια θεραπεία (π.χ. με αντιϊσταμινικά) επηρεάζει την φυσιολογία της πτήσεως. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.
176.  
  ΔΑ Ι/2-Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/2-ΣΙ/3- Οι παραπάνω νευρωσικές διαταραχές όταν ελαττώνουν μέΣΙ/4) τρια την ικανότητα ή βελτιώνονται με την θεραπεία
177.  
  Α Β Αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις και δυσπλασίες. Κρίνονται όμως ικανοί για τη Γ κατηγορία όταν δεν υπάρχουν λετουργικές και σοβαρές ΗΕΓραφικές ανωμαλίες.
178.  
  Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Αγγειακές εγκεφαλικές παθήσεις και δυσπλασίες οιασδήποτε φύσεως εφόσον προκαλούν λειτουργικές και σοβαρές ΗΕΓραφικές ανωμαλίες.
179.  
  Α Β Χειρουργηθέντες ή μη όγκοι εγκεφάλου. Αυτοί κρίνονται ικανοί για τη Γ κατηγορία όταν δεν υπάρχουν λειτουργικές και σοβαρές ΗΕΓραφικές ανωμαλίες.
180.  
  Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Όγκοι του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος όταν παρά την θεραπευτική αντιμετώπιση προκαλούν διαταραχές που επηρεάζουν την απόδοση στην εργασία ή παρουσιάζουν σοβαρές ΗΕΓραφικές διαταραχές.
181.  
  Α Β Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις οι οποίες προκά-λεσαν μία από τις παρακάτω καταστάσεις: Α Β α. Εγκεφαλική θλάση ή ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα. Α Β β. Διαταραχές του επιπέδου συνειδήσεως διαρκείας μεγαλύτερης των 24 ωρών. Α Β γ. Οιαδήποτε νευρολογική σημειολογία που επιμένει μετά από πάροδο 12μήνου από τις κακώσεις. Α Β δ. Επιληπτική κρίση που εκδηλώνεται 24 ώρες μετά από την κάκωση.
 1. Υπολειμματική νευρολογική - ψυχιατρική σημειολογία (διαταραχές προσωπικότητας και συμπεριφοράς, διαταραχές νοητικής λειτουργίας, διαταραχές λόγου, αισθητικές ή κινητικές διαταραχές) εφόσον επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων
182.  
  Α Β Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκάλεσαν διαταραχές του επιπέδου συνειδήσεως διάρκειας μικρότερης των 24 ωρών ή μετατραυματική αμνησία διάρκειας μεγαλύτερης των 24 ωρών τιθεται σε αποχή πτήσεων τουλάχιστον επί 6 μήνες. Ακολούθως μπορεί να αναλάβει πτητική δραστηριότητα εφόσον ο πλήρης κλινικο-εργαστηριακός έλεγχος είναι αρνητικός.
183.  
  Α Β Εξεταζόμενοι, μη υπαγόμενοι στις παραπάνω κατηγορίες κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων με ιστορικό κατάγματος κρανίου ή κρανιοτομία κρίνονται ικανοί, μόνον εφόσον παρήλθε ένας (1) χρόνος ελεύθερος συμπτωμάτων και οι εργαστηριακές ή κλινικές εξετάσεις απέβησαν αρνητικές. Στις περιπτώσεις αυτές οι ασθενείς παρακολουθούνται για ένα (1) χρόνο ακόμα για αποκλεισμό μετατραυματικής επιληψίας. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να γίνεται Ηλεκτροε-γκεφαλογράφημα μετά από έξι (6), δώδεκα (12), δέκα οκτώ (18) και είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την κρανιοεγκεφαλική κάκωση για εκτίμηση της καταστάσεως. Ηλεκτροεγκεφαλογραφικά ευρήματα κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 197 και 198 του παρόντος Παραρτήματος.
184.  
  Α Β Ιστορικό ή επεισόδιο διαταραχής επιπέδου συνειδήσεως, χωρίς ικανοποιητική ιατρική ερμηνεία της αιτιολογίας και μετά από αποχή πτήσεων για ένα χρόνο και κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση
185.  
  Α Β Ιστορικό ή επεισόδιο επιληπτικής κρίσεως οιασδήποτε φύσεως και μορφής εκτός αυτών που εκδηλώνονται κατά τις οξείες εμπύρετους νόσους της παιδικής ηλικίας και εφόσον η κλινική εξέταση και το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα είναι φυσιολογικά
186.  
  Α Β Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος μη περιλαμβανόμενα στο Γενικό Πίνακα
187.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Νευρολοιμώξεις εφόσον καταλείπουν λειτουργικές διαταραχές που επηρεάζουν την ασφάλεια των πτήσεων.
188.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Ιστορικό ή επεισόδιο εξελικτικής νόσου του Νευρικού Συστήματος, όπως απομυελινωτικές παθήσεις κ.α. Κρίνονται Ικανοί για το Προσωπικό Γ κατηγορίας και ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. εφόσον δεν καταλείπουν λειτουργικές διαταραχές που επηρεάζουν την ασφάλεια των πτήσεων.
189.  
  Α Οιαδήποτε μη εξελικτική πάθηση του νευρικού συστήματος, για την αρχική ένταξη η οποία δεν αναφέρεται στον πίνακα και παρουσιάζει κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα
190.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Νευροσύφιλις οιουδήποτε τύπου.
191.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Ιστορικό μηνιγγίτιδος - εγκεφαλίτιδος ή άλλων λοιμώξεων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
192.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ι Κ Α Ν Ο Σ Η Μ Α ΤΑ. Μηνιγγίτιδα - Εγκεφαλίτιδα ή άλλες λοιμώξεις του Κ.Ν.Σ. Κρίνονται Ικανοί για το Προσωπικό Γ κατηγορίας και ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. εφόσον δεν καταλείπουν λειτουργικές διαταραχές που επηρεάζουν την ασφάλεια των πτήσεων ή σοβαρά ΗΕΓραφικά ευρήματα.
193.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Παθήσεις περιφερικών νεύρων ή μυών, ανάλογα με την αιτιολογία και εφόσον προκαλούν λειτουργικές διαταραχές που επηρεάζουν την απόδοση στην εργασία και την ασφάλεια των πτήσεων.
194.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Όλες οι οξείες λοιμώξεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος μέχρι της πλήρους αποκατάστασης (κλινικής και εργαστηριακής).
195.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Μεταβολικά ή τοξικά νοσήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
196.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. Ενδοκρανιακά ανευρύσματα, εκτός εάν αυτά χειρουργήθηκαν και δεν άφησαν καμμιά διαταραχή. Ενδοκρανιακή υπέρταση που δεν ανατάσσεται.
197.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. Οι όγκοι αυτοί όταν αφαιρούνται με εγχείριση ή με ακτινοβολίες και εφόσον δεν υπάρχουν λειτουργικές διαταραχές αφήνουν τον πάσχοντα ΙΚΑΝΟ. ΗΕΓραφικές διαταραχές σε άτομα που είναι κλινικά υγιή, εφόσον οι διαταραχές αυτές είναι:.
 1. Συμπλέγματα «αιχμή-κύμα», (SΡΙΚΕ-WΑVΕ) ή
 2. Εστιακές αιχμές (FΟCΑL-SΡΙΚΕS)
198.  
  Α Β ΗΕΓ/φικές διαταραχές που έχουν ελεγχθεί για τυχόν οργανική βλάβη και επιμένουν σε μαθητές του Τμήματος Ιπταμένων της ΣΙ κατά την ετησία εξέταση του τρίτου έτους και έχουν τα Παρακάτω χαρακτηριστικά: α.είναι συχνές και έχουν μέτριο ή ικανό ύψος.
 1. έχουν αιχμηρόμορφη εικόνα
 2. έχουν παροξυσμικό χαρακτήρα
 3. επιτείνονται με την υπέρπνοια
 4. έχουν ημισφαιρική επικράτηση
199.  
  Β Γ ΕΙΔ.ΥΠ. Αφασίες, απραξίες, αγνωσίες.
200.  
  Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Κάθε οργανική νόσος του Νευρικού Συστήματος, η οποία δεν είναι ιάσιμος και προκαλεί μόνιμη ανεπάρκεια (για τα καθήκοντα της πτήσεως για τα οποία προορίζεται ο εξεταζόμενος) ή οργανική νόσος του νευρικού συστήματος η οποία αν και δεν προκαλεί τέτοια ανεπάρκεια είναι όμως προϊούσα και με γνωστή εξέλιξη (για δημιουργία μόνιμης ανεπάρκειας) ή μπορεί να επιδεινωθεί κατά τις πτήσεις, παραπέμπεται στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για οριστική κρίση.
201.  
  Α Β Οιαδήποτε διαταραχή των νοητικών λειτουργιών (μνήμη, μάθηση, κρίση, προσοχή κ.α.) που επηρεάζει την ασφάλεια των πτήσεων όταν παρουσιάζεται κατά τις συνθήκες πτήσεως, πραγματικές ή εικονικές (δοκιμασία στο Θάλαμο Χαμηλής Πιέσεως κ.α.) και οφείλεται σε εγκεφαλική ανεπάρκεια οποιασδήποτε φύσεως, όπως επίδραση τοξικών ουσιών (καπνός, οινό-πνευμα, φάρμακα). ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ.
202.  
  Α Όλες οι παθήσεις όπως περιγράφονται στον Γενικό Πίνακα
203.  
  Α Ιστορικό δύο ή περισσοτέρων περιπτώσεων ψυχώ-σεως στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, για την αρχική εξέταση
204.  
  Α Ιστορικό απόπειρας αυτοκτονίας Η πλαγία μυατροφική σκλήρυνση (νόσος του Charcοt), η νόσος του Friedreich.
205.  
  Α Ιστορικό ψυχωσικής αντιδράσεως που συνδέεται με τοξική ή λοιμώδη νόσο, ανεξάρτητα από την έκβαση
206.  
  Α Ιστορικό νευρωσικής διαταραχής που προκάλεσε:
 1. Εισαγωγή στο Νοσοκομείο
 2. Απώλεια χρόνου από τις συνήθεις δραστηριότητες, επανειλημμένα, έστω και για μικρή χρονική διάρκεια
 3. Θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα
 4. Επανειλημμένα συμπτώματα ή συμπεριφορά που μείωσε την απόδοση στο σχολείο ή στην εργασία
 5. Νευρωσική διαταραχή στους τελευταίους 12 μήνες που χρειάσθηκε ιατρική φροντίδα ή απουσία από το σχολείο μεγαλύτερη από επτά μήνες
207.  
  Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Ψυχωσικές διαταραχές.
208.  
  Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Οργανικές ψυχικές διαταραχές.
209.  
  Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Διαταραχές της προσωπικότητας, με εμφανείς εκδηλώσεις στην συμπεριφορά.
210.  
  Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Νευρωσικές διαταραχές (περιλαμβάνονται και οι ψυχοσωματικές διαταραχές).
211.  
  Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων (κλεπτομα-νία, διαλείπουσες εκρήξεις οργής κ.α.).
212.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΜΥΕΣ. Διαταραχές από χρήση ουσιών(κατάχρηση ή και εξάρτηση).
213.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Κάθε ψυχολογική διαταραχή που σύμφωνα με την γνώμη της ΑΑΥΕ έχει επίπτωση στην ασφάλεια των πτήσεων.
214.  
  Α Β Γ ΕΙΔ. ΥΠ. Ο φόβος πτήσης ή το τεκμηριωμένο ιστορικό του, αποτελεί λόγο οριστικής πτητικής ακαταλληλότητας. Εξαιρείται το μεμονωμένο επεισόδιο, με διάρκεια μικρότερη από 15 ημέρες, που είναι αντίδραση σε πρόσφατο αεροπορικό ατύχημα του εξεταζομένου ή του άμεσου αεροπορικού του περιβάλλοντος και μόνο σε ειρηνική περίοδο. Η διάγνωση στηρίζεται:.
 1. Στην άμεσο ομολογία του εξεταζομένου, ή
 2. Σε έμμεσα σημεία που τεκμηριώνονται με ένορκη διοικητική εξέταση της πτητικής συμπεριφοράς του χειριστή από τη Μονάδα του ή με αναφορά του Διοικητού Μοίρας που περιγράφει την πτητική απόδοση του εξεταζόμενου χειριστή.
 3. Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α΄ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:.
215.  
  ΕΑ Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3-ΣΙ/4) Η παραπάνω πάθηση ελαφριάς μορφής
216.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Δερματομυοσίτιδα με συστηματικές εκδηλώσεις και έκδηλες λειτουργικές διαταραχές
217.  
  ΕΑ Ι/4 (ΣΙ/4) Δερματομυοσίτιδα χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις και λειτουργικές διαταραχές ΦΥΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
218.  
  ΕΑ Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3-ΣΙ/4) Δυσκεράτώση θυλακική (νόσος του Darier) ΔΕΡΜΑ.
219.  
  Ι/5 (ΣΙ/5) Ελαστικό ψευδοξάνθωμα πλήρες
220.  
  Ι/5 (ΣΙ/5) Ελεφαντίαση εκτεταμένη
221.  
  Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3-ΣΙ/4) Ελεφαντίαση περιορισμένης έκτασης, που δεν εμποδίζει σημαντικά τις κινήσεις
222.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Ελκώσεις χρόνιες εκτεταμένες ή κομμιώματα (αγγειακής, συφιλιδικής ή φυματιώδους αιτιολογίας, διατιτραίνον έλκος) με έκδηλες λειτουργικές διαταραχές
223.  
  Εκτεταμένη οικογενής καλοήθης πέμφιγα (νόσος Ηailey-Ηailey)
224.  
  Ερπητοειδής δερματίτιδα (νόσος του Duhring) εκτεταμένη και ανθεκτική στη θεραπεία
225.  
  Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3-ΣΙ/4) Επιδερμόλυση πομφολυγώδης ελαφριάς μορφής
226.  
  ΕΑ Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3-ΣΙ/4) Ερύθημα σκληρό του Βazin
227.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Ερυθροδερμίες χρόνιες
228.  
  ΕΑ Ι/2-Ι/3 (ΣΙ/2-ΣΙ/3) Ιδρωταδενίτιδα εκτεταμένη με αποστημάτια
229.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Ιόνθειος πιτυρίαση ερυθρά θυλακική εκτεταμένη και με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις
230.  
  Γυροειδής αλωπεκία ολική ή καθολική
231.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Ιχθύαση κοινή καθολική και ύστριξ
232.  
  ΕΑ Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3-ΣΙ/4) Ιχθύαση κοινή εκτεταμένη
233.  
  Ι/2 (ΣΙ/2) Ιχθύαση κοινή σε περιορισμένη έκταση
234.  
  Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3-ΣΙ-4) Κνήφη χρόνια εκτεταμένη
235.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Κνίδωση μελαγχρωματική συστηματική ή διάσπαρτη
236.  
  ΕΑ Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3-ΣΙ/4) Κνίδωση μελαγχρωματική περιορισμένης έκτασης
237.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Κνίδωση χρόνια, πολύ επίμονή, ανθεκτική στη θεραπεία, μετά από νοσοκομειακή παρακολούθηση
238.  
  ΕΑ Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3-ΣΙ/4) Κνίδωση χρόνια ελαφριάς μορφής
239.  
  ΕΑ Ι/2 (ΣΙ/2) Κονδυλώματα οξυτενή πολύ εκτεταμένα
240.  
  Ι/2 (ΣΙ/2) Λεϊσμανίαση δερματική
241.  
  ΕΑ Ι/3-Ι/4 (ΣΙ/3- ΣΙ/4) Λειχήνας χρόνιος, εκτεταμένος, ανθεκτικός στη θεραπεία
242.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Λεμφοκοκκίωμα αφροδίσιο (νόσος των Νikοlas-Faνre) με συριγγώδεις πόρους ή στενώσεις του ορθού, που δεν υποχωρεί με την θεραπεία ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.
243.  
  ΔΑ Ι/4-Ι/5 (ΣΙ/4-ΣΙ/5) Λεύκη εκτεταμένη σε ακάλυπτα μέρη του σώματος με επίμονες ψυχοσωματικές εκδηλώσεις
244.  
  ΔΑ Ι/2Ι/3 (ΣΙ/2ΣΙ/3) Λεύκη περιορισμένης έκτασης σε ακάλυπτα μέρη του σώμα τος
245.  
  ΕΑ Ι/3Ι/4 (ΣΙ/3ΣΙ/4) Λύκος ερυθηματώδης χρόνιος δισκοειδής και υποξύς δερ ματικός
246.  
  ΔΑ Ι/5 (ΣΙ/5) Λύκος φυματώδης εκτεταμένος