ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/134

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-05-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-05-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-04-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία"
1.  
  Η κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3 του π.δ. 103/83 (Α~ 48) και του π.δ. 452/84 (Α~ 162) Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης μετονομάζεται σε Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών.
2.  
  Η μετονομαζόμενη Σχολή, μετά την ένταξη σε αυτήν των Τμημάτων:
 1. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και β) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 209/99 (Α~ 179), και την κατάργηση του Τμήματος Γεωλογίας με το άρθρο 5 του Π.Δ. 209/1999, συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:.
 2. Φυσικής
 3. Βιολογίας
 4. Χημείας
 5. Επιστήμης Υπολογιστών
 6. Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 7. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 50 παρ.3 και 60 παρ. 6 του Ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α~ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/98 (Α~ 206). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. (θ) του Ν. 2817/2000 (Α~ 78). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α~ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α~ 38). δ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β~ 1480). ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~ 1485).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση αρ. 119/26.10.1998).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αρ. Β1/382/12.6.2000 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
 • Τις 190/2001 και 173/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-05-20 Μετονομασία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/111
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/103 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/103 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/452 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/452 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 2013/96 2013