Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση - Αποστολή"
1.  
  Στο κατά τις διατάξεις των π.δ. 13/2000 (Α΄ 12) και 323/2001 (Α 218) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ιδρύεται Σχολή με την επωνυμία Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας στην οποία συνιστώνται τα εξής Τμήματα:.
 1. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 2. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών και
 3. Ενεργειακής και Βιομηχανικής Τεχνολογίας
2.  
  Έδρα της Σχολής και των Τμημάτων ορίζεται η πόλη της Τρίπολης
3.  
  Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, ενώ η εκπαιδευτική λειτουργία του Τμήματος Ενεργειακής και Βιομηχανικής Τεχνολογίας αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο καθορίζεται για πρώτη φορά αριθμός εισακτέων
4.  
  Η αποστολή των Τμημάτων αναλύεται ως εξής:
 1. Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών και των εφαρμογών αυτών και την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης
 2. Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των συστημάτων επικοινωνίας φωνής και δεδομένων και των εφαρμογών αυτών, και την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης
 3. Το Τμήμα Ενεργειακής και Βιομηχανικής Τεχνολογίας, έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των πάσης φύσης μορφής ενεργειακών και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής, ελέγχου και αυτοματισμού καθώς και των εφαρμογών αυτών καθώς και την κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης
5.  
  Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία της Σχολής η διοίκηση αυτής ασκείται από την Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον Πρόεδρο αυτής σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 13/2000 (Α΄ 12) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 323/2001 (218 Α΄).
Άρθρο 2 "Εισαγωγή - Φοίτηση - Τίτλοι Σπουδών"
1.  
  Ο αριθμός των κατ έτος εισακτέων στα Τμήματα και τα του τρόπου εισαγωγής ορίζονται κατά τις περί εισαγωγής σπουδαστών στα Πανεπιστήμια, εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Τα Τμήματα απονέμουν τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος
3.  
  Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης σε κάθε Τμήμα για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών
Άρθρο 3 "Ίδρυση θέσεων"
1.  
  Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύονται εξήντα τρεις (63) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), δέκα (10) θέσεις Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και δέκα (10) θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) εκ των οποίων Π.Ε. κατηγορίας πέντε (5) θέσεις, Τ.Ε. κατηγορίας τρεις (3) θέσεις και Δ.Ε. κατηγορίας δύο (2) θέσεις.
2.  
  Για τις διοικητικές ανάγκες της Σχολής και των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν Διάταγμα συνιστώνται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δέκα έξι (16) θέσεις διοικητικού προσωπικού που προστίθενται στις θέσεις των κλάδων του άρθρου 4 του Π.Δ. 322/2001 (218 Α΄) και κατανέμονται ως ακολούθως:.
 1. Κλάδος Π.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού:
 2. Τέσσερις (4) βαθμού Δ΄- Α΄.
 3. Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού:
 4. Τέσσερις (4) βαθμού Δ΄- Α΄.
 5. Κλάδος Τ.Ε. Βιβλιοθηκονόμων:
 6. Τέσσερις (4) βαθμού Δ΄- Α΄.
 7. Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικού - Λογιστικού:
 8. Τέσσερις (4) βαθμού Δ΄- Α΄.
Άρθρο 4 "Γραμματεία Σχολής και Τμημάτων"
1.  
  Στη Σχολή και τα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν Διάταγμα συνιστάται Γραμματεία, η οποία παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εν γένει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της Σχολής και των Τμημάτων αντίστοιχα. Η Γραμματεία οργανώνεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος κατά την έννοια του άρθρου 36 παρ. 1 του Ν. 2190/1994.
Άρθρο 5 "Διαδικασία πλήρωσης θέσεων Δ.Ε.Π."
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε Τμήματος έως την αυτοδύναμη λειτουργία του γίνεται με προκήρυξη ή με μετάκληση ή με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
2.  
  Η προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής και γνώμη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2083/1992 όπως ισχύουν κάθε φορά. Η εκλογή γίνεται από ενδεκαμελή εκλεκτορικά σώματα. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που τυχόν υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Αν τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι λιγότερα από ένδεκα (11), το εκλεκτορικό σώμα συμπληρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν τέτοια μέλη, ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα προεδρεύει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού. Για κάθε προκηρυσσόμενη θέση Δ.Ε.Π. ορίζεται με απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων τριμελής εισηγητική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6. κεφ. Γ΄ παρ. 1 του Ν. 2083/1992, η οποία καταρτίζει και υποβάλλει στην Δ.Ε. ειδικά αιτιολογημένη έκθεση. Μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση η Δ.Ε. και το σώμα των εκλεκτόρων. Η απόφαση και τα πρακτικά των συνεδριάσεων εκλογής διαβιβάζονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ύστερα από έλεγχο νομιμότητας, εκδίδει τη σχετική πράξη διορισμού. Κατά τα λοιπά για την εκλογή εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
3.  
  Η διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 1268/1982 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τη μετάκληση αποφασίζει ενδεκαμελές εκλεκτορικό σώμα το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από κλήρωση από διπλάσιο τουλάχιστον αριθμό μελών Δ.Ε.Π. από κατάλογο τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. ύστερα από πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Στον κατάλογο μπορούν ταυτόχρονα να αναφερθούν και όσα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν κατά την κρίση των προτεινόντων οργάνων να περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο κατάλογος τον οποίο εισηγείται η Δ.Ε. περιλαμβάνει μέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με την προς πλήρωση θέση, τα οποία υπηρετούν σε ομοειδή ή συγγενή Τμήματα του ίδιου ή άλλων Πανεπιστημίων και ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή. Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν Καθηγητές του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, ο κατάλογος συμπληρώνεται με Καθηγητές του συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου. Του εκλεκτορικού σώματος προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος, προεδρεύει αυτού χωρίς δικαίωμα ψήφου. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται σχετική κατά περίπτωση διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά τα λοιπά για πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. με μετάκληση εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.
4.  
  Η πλήρωση κενών θέσεων Δ.Ε.Π. με μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. από άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997 (Α΄ 160) με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π., αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης και της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν αναλόγως και για τη μετακίνηση επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από άλλο Τμήμα άλλου Πανεπιστημίου
Άρθρο 6 "Λοιπές Ρυθμίσεις"
1.  
  Έως ότου εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία κάθε Τμήματος, η διοίκησή του ασκείται από Προσωρινή Γενική Συνέλευση που ορίζεται με πράξη του Προέδρου της Δ.Ε. ύστερα από απόφασή της. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο πρέπει να είναι σχετικό με την επιστήμη που καλλιεργεί το οικείο Τμήμα. Με την ίδια πράξη ορίζονται μεταξύ των μελών της ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, οι οποίοι πρέπει να κατέχουν θέση Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του οικείου Τμήματος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή διοικητικός υπάλληλος στην περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί Γραμματέας. Στην Προσωρινή Γενική Συνέλευση συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα και δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, εφ όσον έχουν εισαχθεί φοιτητές στο Τμήμα. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την Γενική Συνέλευση Τμήματος (άρθρο 4 Ν. 2083/1992) εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το παρόν Διάταγμα. Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης, ή ο Αναπληρωτής Πρόεδρος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, συμμετέχει στη Δ.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.  
  Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος, έως την αυτοδύναμη λειτουργία του, καταρτίζεται από την Προσωρινή Γενική Συνέλευση και εγκρίνεται από τη Δ.Ε.
3.  
 1. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του οικείου Τμήματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν στο Τμήμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία της Σχολής, η προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν στη Σχολή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής.
 3. Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του Ιδρύματος, η προκήρυξη θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.Ε.ΔΙ.Π. που ανήκουν στο Ίδρυμα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής.
 4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται κατ αναλογία οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες προκήρυξης και πλήρωσης θέσεων
4.  
  Έως την αυτοδύναμη λειτουργία του οικείου Τμήματος, η πρόσληψη Επισκεπτών Καθηγητών, Εντεταλμένων Επίκουρων Καθηγητών, Ειδικών Επιστημόνων, όπως επίσης και Διδασκόντων βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 407/1980, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής και πρόταση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμοζομένων κατ αναλογία των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.
5.  
  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι ισχύουσες διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας
Άρθρο 7
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τιςδιατάξεις: α) Των άρθρων 24 παρ. 2, 50 παρ. 6 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, (Α΄ 87), όπως το τελευταίο άρθρο τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/1998 Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Α΄ 206). β) Του άρθρου 79 παρ. 5(δ) του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 (Α΄ 107) και 79 του Ν. 2683/1999 (Α΄ 19). γ) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδαφ. (θ) του Ν. 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (Α΄ 78). δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (α΄ 37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31-10-2001 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1480). στ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 1100383/ 1330/Α0006/31-10-2001 Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδριάσεις 7-12-2001 και 11-1-2002).
 • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αριθμ. 6501/Β1/22-1-2002 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται: α) εφ άπαξ συνολική δαπάνη ύψους 14.673.514 ΕΥΡΩ περίπου για την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και β) ετήσια δαπάνη μετά την πλήρη λειτουργία των ιδρυομένων τμημάτων ύψους 2.480.000 ΕΥΡΩ περίπου, από την πλήρωση των θέσεων προσωπικού, 17.613 ΕΥΡΩ περίπου, από την καταβολή επιδομάτων θέσης ευθύνης και εξόδων παραστάσεως,158.220 ΕΥΡΩ περίπου, για τη σίτιση των φοιτητών, 117.300 ΕΥΡΩ περίπου, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων των ιδρυομένων τμημάτων και 176.000 ΕΥΡΩ περίπου για την προμήθεια συγγραμμάτων. Η ανωτέρω υπό στοιχείο α) εφ άπαξ δαπάνη καλύπτεται ι) κατά το 90% αυτής ήτοι με το ποσό 13.206.163 ΕΥΡΩ από πιστώσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Πελοποννήσου, από πόρους που προβλέπονται για την Ανωτάτη Εκπαίδευση, ιι) κατά το 4% αυτής ήτοι με το ποσό των 586.940 ΕΥΡΩ από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και ιιι) το υπόλοιπο 6% αυτής, ήτοι το ποσό 880.411 ΕΥΡΩ από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.). Η δαπάνη για αμοιβές προσωπικού μέχρι και το οικονομικό έτος 2006 καλύπτεται από το ΕΠ.Ε.Α.Ε.Κ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. και από το οικονομικό έτος 2007 και εξής θα βαρύνει σταδιακά τον τακτικό προϋπολογισμό (Ειδ. Φορέα 19 - 250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Η δαπάνη για τα επιδόματα θέσεως ευθύνης και εξόδων παραστάσεως η οποία για το οικονομικό έτος 2002 περιορίζεται στο ποσόν των 4.410 ΕΥΡΩ θα καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 5173 του φορέα 19 -110, ενώ η δαπάνη από το οικονομικό έτος 2003 και μετά θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέα 19 - 250 ΚΑΕ Ομάδος 0200). Η δαπάνη για τη σίτιση φοιτητών ύψους 10.565 ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 2002, 60.530 ΕΥΡΩ για το έτος 2003, 96.850 ΕΥΡΩ για το έτος 2004, 133.150 ΕΥΡΩ για το έτος 2005,145.300 ΕΥΡΩ για το έτος 2006 και 158.220 ΕΥΡΩ για το έτος 2007 και εξής, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα καλύπτεται με κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέα 19 - 250 ΚΑΕ 2425). Τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων Τμημάτων ύψους 20.000 ΕΥΡΩ για το 2002, 70.000 ΕΥΡΩ για το 2003, 90.000 ΕΥΡΩ για 2004, 100.000 ΕΥΡΩ για το 2005, 115.000 ΕΥΡΩ για το 2006 θα καλυφθούν από πιστώσεις του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Γ΄ Κ.Π.Σ. Από το οικονομικό έτος 2007 οι δαπάνες αυτές ύψους 117.300 ΕΥΡΩ θα βαρύνουν μόνο τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου καλυπτόμενο από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. φορέα 19 - 250 ΚΑΕ 2421). Η δαπάνη για την προμήθεια συγγραμμάτων θα βαρύνει σε ποσοστό 80% τον τακτικό προϋπολογισμό εκάστου οικονομικού έτους στον οποίο και θα εγγράφονται σχετικές πιστώσεις (Ειδ. Φορέα 19 - 250 ΚΑΕ 1123) και σε ποσοστό 20% τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που θα καλύπτεται από την κρατική επιχορήγηση (Ειδ. Φορέα 19-250 ΚΑΕ 2421).
 • Την 181/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-05-24 Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/113
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 1999/2683 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1999/2683 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/13 2000
Σύσταση θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2001/322 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 13/2000 (Α΄ 12) Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 2001/323 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003
Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2013/70 2013