ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/139

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-05-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Μετονομασία 1 Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 1268/82 και του Π.Δ. 320/83 Οργάνωση και λειτουργία, των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 116), Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών το οποίο εντάχθηκε στη Σχολή Επιστημών [...]"
2.  
  Το μετονομαζόμενο τμήμα εξομοιώνεται πλήρως ως προς κάθε συνέπεια με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών
3.  
  Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφέρεται Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, εννοείται εφεξής το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία. Ομοίως όπου προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ΑΕΙ, εννοείται και το πτυχίο του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/82 Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/83 Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/98 Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (Α΄ 206). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. (θ) του Ν. 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις (Α΄ 78). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38). δ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001, Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1480). ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
 • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 558/15.3.2001).
 • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας, αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αρ. Β1/248/21.5.2001 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκ/των, και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/82.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Την 59/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία