Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
  Ιδρύονται στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα παρακάτω εργαστήρια: 1) Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας, το οποίο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στο χώρο της Εικονικής Πραγματικότητας με προτεραιότητα στα πεδία: α) δημιουργίας εικονικών περιβαλλόντων, είτε για μεμονωμένη χρήση, είτε για χρήση στο Διαδίκτυο, β) δημιουργίας εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων για χρήση σε μουσειακούς και εκπαιδευτικούς χώρους και γ) ανάπτυξης σχετικών επιστημονικών συνεργασιών με στόχο τον αρτιότερο σχεδιασμό, υλοποίηση των ανωτέρω εφαρμογών. 2) Εργαστήριο Τηλεματικών Εφαρμογών, το οποίο εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στο χώρο των Τηλεματικών Εφαρμογών με προτεραιότητα στα πεδία: α) υποβοήθηση της διδασκαλίας με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, με την πρόσθετη δυνατότητα μαγνητοσκόπησης και μετέπειτα αναμετάδοσης ζωντανών μαθημάτων, β) δυνατότητας τηλεδιάσκεψης και επικοινωνίας με άλλες αίθουσες διδασκαλίας αντίστοιχου επιπέδου σε όλο τον κόσμο, γ) παρακολούθηση διδασκαλίας εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο ή και με τη βοήθεια αποθηκευμένου ηλεκτρονικού υλικού και δ) κοινής διδασκαλίας μεταξύ Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό με επικοινωνία πολυμέσων υψηλής ποιότητας. 3) Εργαστήριο Μουσειολογίας, το οποίο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στο γνωστικό πεδίο των μουσειολογικών σπουδών, της πολιτισμικής διαχείρισης, για την διαμόρφωση μιας συγκροτημένης πολιτικής για την έρευνα και εκπαίδευση γύρω από τα σύγχρονα ρεύματα έκθεσης, οργάνωσης και προβολής των μουσειακών συλλογών, της μουσειολογικής πρακτικής με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών καθώς και της ανάδειξης των χαρακτηριστικών, των κανόνων και της ηθικής των μουσειολογικών επαγγελμάτων. 4) Εργαστήριο Εικόνας, Ήχου και Πολιτιστικής Αναπαράστασης, το οποίο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στα γνωστικά πεδία των Οπτικοακουστικών Τεχνών, της Επιτέλεσης των Κοινωνικών Δρωμένων και της Κοινωνικής Έρευνας, για την παρουσίαση και προώθηση πολιτισμικών προϊόντων και διαδικασιών μέσω των σύγχρονων ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων και τέλος της ανάδειξης των χαρακτηριστικών των κανόνων και της ηθικής των επαγγελμάτων που συνδέονται με τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων. 5) Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς, το οποίο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στο διεπιστημονικό τομέα της διαχείρισης της Πολιτισμικής κληρονομιάς. Η διαχείριση αφορά στην καταγραφή, στη διατήρηση και στην προβολή της με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών και καλύπτεται από τα γνωστικά πεδία της Πληροφορικής, της Περιβαλλοντικής Επιστήμης της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Αρχαιολογίας, της Ανθρωπολογίας και του Σχεδιασμού σε συνδυασμό με την εφαρμογή ειδικών τεχνολογιών και τεχνών. 6) Εργαστήριο Πολιτισμικών Πληροφορικών Συστημάτων, το οποίο εξυπηρετεί τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος στο διεπιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και του πολιτισμού και ειδικότερα την υποστήριξη των διαδικασιών μονιμοποίησης, καταγραφής και διαχείρισης πολιτισμικών πληροφοριών με στόχο τη διατήρηση, μελέτη και προβολή της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και την παραγωγή νέων πολιτισμικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Άρθρο 2 "Αποστολή Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή:"
1.  
  Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των εργαστηρίων όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος
2.  
  Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου
3.  
  Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων συμποσίων συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων
4.  
  Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Κάθε εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α΄ 78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ορίζεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου που διακινεί το εργαστήριο.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του Ν. 1268/1982 και 5 Π.Δ. 407/1980).
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α΄ 53). δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τους σκοπούς του οικείου εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 και του Ν. 1268/1982 Για τη Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Α΄ 159),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α΄137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α΄ 38),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ 247),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α΄ 48),
 • Τις διατάξεις της αρ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (1485 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών.
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν/μίου Αιγαίου (συνεδρίαση Συγκλήτου 43/28.6.2001 κ Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης 7/12.6.2001).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 6.000.000 δρχ. ή 17.608,22 ΕΥΡΩ περίπου για τα λειτουργικά έξοδα των ιδρυομένων εργαστηρίων, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΚΑΕ 4121). Κατά την επόμενη πενταετία μέρος της ανωτέρω δαπάνης αναμένεται να εξοικονομηθεί από ίδιους πόρους των εργαστηρίων κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος κατά δε το υπόλοιπο μέρος της, η εν λόγω δαπάνη, θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό του ανωτέρω Πανεπιστημίου χωρίς αύξηση της Κρατικής επιχορήγησης προς αυτόν.
 • Την αριθμ. 106/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία