ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/145

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης θέσεων Ανθυποπυραγών Τεχνικών του Π.Σ. και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 154/1999 (Α΄ 151), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 155/2000 (Α΄ 133), αντικαθίσταται εκ νέου ως εξής: «Άρθρο 2"
1.  
  Η κάλυψη των κενών θέσεων των Ανθυποπυραγών Τεχνικών γίνεται, σε ποσοστό 70% αυτών, με προαγωγικές εξετάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα, Πυρονόμων και Αρχιπυροσβεστών Τεχνικών, κατόχων πτυχίου Τεχνικών Σχολών, που έχουν προϋπηρεσία σε Πυροσβεστικά Συνεργεία πλέον της πενταετίας και σε ποσοστό 30% αυτών, με επιλογή από πυροσβεστικούς υπαλλήλους μέχρι το βαθμό του Πυρονόμου, που είναι διπλωματούχοι σχολών ή τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Ε.Ι. ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. Τεχνολόγων Οχημάτων, και έχουν ηλικία μέχρι και 40 ετών. Η Επιτροπή Επιλογής που συγκροτείται με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελείται από τρεις (3) Ανώτερους Αξιωματικούς του Σώματος, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τον κλάδο των Τεχνικών, προκειμένου να καθορίσει τη μεταξύ τους σειρά επιτυχίας προσθέτει στη βαθμολογία του πτυχίου τους μία (1) μονάδα για διδακτορικό τίτλο σπουδών, μία (1) μονάδα για μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μία (1) μονάδα για κάθε πλήρες έτος αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας στο γνωστικό τους αντικείμενο, και μία (1) μονάδα για πτυχίο ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ της Αγγλικής ή πτυχίο DΑF (Sοrbοnne ΙΙ) για τη Γαλλική ή πτυχίο GRΟSSΕS DΕUΤSCΗΕS SΡRΑCΗDΙΡLΟΜ για τη Γερμανική. Για τους κατέχοντες πτυχία δύο ή περισσοτέρων γλωσσών ένα μόνο λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται. Σε κάθε περίπτωση οι διπλωματούχοι Α.Ε.Ι. προτάσσονται των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, αυτές καλύπτονται από ιδιώτες, που διαθέτουν τα ίδια ως άνω προσόντα των διπλωματούχων Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., με τον ίδιο τρόπο και διαδικασία και έχουν ηλικία μέχρι και 35 ετών, εφόσον διαθέτουν κατά τα λοιπά τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατάταξη Δοκίμων πυροσβεστών και υποβληθούν στις αθλητικές δοκιμασίες και υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις, που προβλέπονται για αυτούς.
Άρθρο 2 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Στις διατάξεις του Κεφ. Β΄ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ του Π.Δ. 170/1996 (Α΄131) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα Π.Δ. 33/1997 (Α΄35), 239/1997 (Α΄177), 150/1998 (Α΄113) και 397/1998 (Α΄276), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις:.
 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Οι μεταθέσεις κοινοποιούνται στις Υπηρεσίες μέχρι 15 Ιουνίου και εκτελούνται μέχρι 15 Οκτωβρίου
 3. Στην παρ. 7 του άρθρου 19 προστίθεται περίπτωση (θ) που έχει ως εξής:
 4. 3 Για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, όπως τοποθέτηση Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ειδικά αιτιολογημένη από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων
 5. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 21 προστίθεται παρ. 7 που έχει ως εξής:
 6. 7 Οι μετακινήσεις πυροσβεστικών υπαλλήλων από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες που υπάγονται διοικητικά και αντιστρόφως, δεν θεωρούνται αποσπάσεις και ενεργούνται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και αζημίως για το Δημόσιο
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 16 του Π.Δ. 122/2001 (Α΄112) αναριθμείται, ως 5 και προστίθεται παρ. 4 που έχει ως εξής: 4 Οι Δόκιμοι Αρχιπυροσβέστες για την αποφοίτησή τους υποβάλλονται σε πτυχιακές εξετάσεις που διενεργούνται το τελευταίο 10ήμερο της εκπαιδευτικής περιόδου κατά τον τρόπο και τη διαδικασία που προβλέπεται για τις πτυχιακές εξετάσεις των Δοκίμων Ανθυποπυραγών και εξετάζονται στην διδαχθείσα ύλη των μαθημάτων της θεωρητικής εκπαίδευσης
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11 παρ.1 περιπτώσεις (α), (β), (δ), (στ), (η), και (θ) του Ν.1481/84 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.1590/1986. β. Του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.1590/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49). γ. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α/137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του παρ. 2α. του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38). δ. Του Π.Δ.137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 51). ε. Του Π.Δ.108/1994 «Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης (Α΄ 82). στ. Του άρθρου 28 παρ. 1 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις». ζ. Του Π.Δ. 388/2001 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 254) η. Της 7004/3/31 από 29-10-2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 1477). 2.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3.Την 214/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1931/7004/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/7004_3 1931
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Περιορισμός αρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης. 1994/108 1994
Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος. 1996/170 1996
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφ. Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α 131). 1997/33 1997
Εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Αρχιπυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131). 2001/122 2001
Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών 2001/388 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Κεφαλαίου Β του π.δ. 170/1996 «Κανονισμός μεταθέσεων» (Α΄ 131). 2005/86 2005