ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/146

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-05-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 23), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α 133) και ισχύει κάθε φορά και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Αιγαίου είναι ο Υπουργός Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου, ο Γενικός Δ/ντής του Υπουργείου Αιγαίου, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης και τα εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό Αιγαίου όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Αιγαίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.
Άρθρο 2ο "Αρμόδια Όργανα"
1.  
  Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία Τα αρμόδια όργανα, στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο, με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137) είναι ειδικότερα: α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία», είναι το Τμήμα Μελετών και Έργων της Δ/νσης Προγραμμάτων Μελετών και Έργων του Υπουργείου Αιγαίου, β) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή» είναι η Δ/νση Προγραμμάτων Μελετών και Έργων του Υπουργείου Αιγαίου.
Άρθρο 3ο "Τεχνικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Τεχνικό Συμβούλιο για έργα και μελέτες αρμοδιότητας του Υπουργείου Αιγαίου συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου και αποτελείται από: α-γ) Τρεις τεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου, κατηγορίας ΠΕ βαθμού Α ή Β΄, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον του Κλάδου ΠΕ3 Μηχανικών της ειδικότητας των Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου,
 1. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) στο Υπουργείο Αιγαίου, τον οποίο αναπληρώνει ο αρχαιότερος από τους Παρέδρους ή Δικαστικούς Αντιπροσώπους που υπηρετεί στο Γραφείο αυτό
 2. ‘Εναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) ή του Τοπικού Τμήματος του ΤΕΕ που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ ή το αντίστοιχο Τοπικό Τμήμα του ΤΕΕ, οι οποίοι δεν στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων
 3. Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά που είναι και ο εισηγητής του θέματος, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το συζητούμενο κατά περίπτωση θέμα
 4. Έναν ΠΕ Μηχανικών με βαθμό τουλάχιστον Α΄ από τον χώρο της Τοπικής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή μέλος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Αρχιτεκτονικών Σχολών (Σ.Α.Δ.Α.Σ.) με τον αναπληρωτή του.
2.  
  Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα για τα οποία προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων των εργοληπτικών οργανώσεων μετέχει σ΄ αυτό εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από τις πανελλήνιες ή περιφερειακές ή τοπικές επαγγελματικές οργανώσεις τους
3.  
  Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του
4.  
  Καθήκοντα Γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Αιγαίου ανεξαρτήτως Κλάδου και βαθμού
5.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο, ο οποίος αποχωρεί πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του.
6.  
  Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
7.  
  Η θητεία των μελών του Συμβουλίου ορίζεται διετής δυνάμενη να παραταθεί. Ειδικά η θητεία του πρώτου Συμβουλίου που θα συγκροτηθεί μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2003.
8.  
  Το τεχνικό συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα έργων και μελετών του Υπουργείου Αιγαίου για τα οποία απαιτείται γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ΄ αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση
9.  
  Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι γενικές διατάξεις που ισχύουν για το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και οι σχετικές με τα συλλογικά όργανα διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α 45).
Άρθρο 4ο "Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη"
1.  
  Οπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για μελέτες και κατασκευή έργων, αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Αιγαίου ή το εξουσιοδοτημένο απ΄ αυτόν όργανο, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5ο "Διεθνείς Διαγωνισμοί"
1.  
  Οι διακηρύξεις ειδικών διεθνών διαγωνισμών για έργα και μελέτες του παρόντος Διατάγματος εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 6ο "Αιτήσεις θεραπείας"
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984 όπως αυτό ισχύει και αφορούν τα υπόψη έργα του Υπουργείου Αιγαίου αποφασίζει ο Υπουργός Αιγαίου μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Αιγαίου χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης πράξης, κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία η οποία υποχρεούται σε άμεση υποβολή της στο αρμόδιο να αποφασίζει όργανο, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα της αίτησης θεραπείας.
Άρθρο 7ο "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ειδικά από τις διατάξεις του παρόντος, διέπονται από το Ν. 1418/1984 όπως κάθε φορά ισχύει και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του. Καταργούνται στο εξής οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. Β του άρθρου 3 του Π.Δ. 327/1998 (ΦΕΚ 221/Α).
Άρθρο 8ο "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Αιγαίου, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 18 παρ. 1 και 19 παρ. 3 του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23/Α) β) Του Π.Δ. 326/2000 «Συμπλήρωση του Π.Δ. 1/86 περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 267/Α) και ειδικότερα τη διάταξη του εδ. ιε του άρθρου 1 αυτού, με το οποίο συμπληρώθηκε το Π.Δ. 1/86 «Περί του καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1/Α) γ) Του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101/Α) δ) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α) ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α)
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
 • Την αριθ. 1100383/1330/Α006/ΦΕΚ 1485/Β/31-10-01 απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών
 • Την αριθ. Δ190/09-04/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων και Αιγαίου και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1999/2690 1999
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2001/1100383/1330/Α006/ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α006_ 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1 1986
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου. 1998/327 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/326 2000
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία