ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/147

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-06-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ο πτυχιούχος των τμημάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που ορίζεται ως «πτυχιούχος γεωγράφος», με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του, έχει την ικανότητα να ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: 1. 1)Μελετά και αναλύει τα γεωγραφικά φαινόμενα στην ολότητα και στις ποικίλες αλληλεπιδράσεις τους, στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική, ιστορική, πολιτισμική, και φυσικοπεριβαλλοντική τους διάσταση. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης και έρευνας, βάσει των επιστημονικών και ιδιαίτερα των τεχνολογικών εξελίξεων. 2)Αναλαμβάνει την εκπόνηση πάσης φύσεως γεωγραφικών μελετών καθώς και την ανάπτυξη και διαχείριση πληροφορικών συστημάτων απόκτησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και μετάδοσης γεωγραφικών δεδομένων και, με σύνθεση των οικονομικών, πολιτισμικών, πληθυσμιακών, χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων καθώς και των θεσμών ανάπτυξης του γεωγραφικού χώρου, συμβάλλει στη διαμόρφωση αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων, τόσο σε κεντρικό, περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. 2.Ειδικότερα ο πτυχιούχος γεωγράφος μπορεί να ασχοληθεί με τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1)Οργάνωση και διαχείριση του χώρου. 2)Διαμόρφωση χωροταξικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων. 3)Συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών με εφαρμογή μεθόδων Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεσκόπισης. 4)Σχεδιασμός και μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων, χρήσεων γης, κτηματολογίου, ερευνών αγοράς και αξιολόγησης ακινήτων. 5)Μελέτες αναπτυξιακές, κοινωνικοοικονομικές, σκοπιμότητας, χαρτογραφικές, συστημάτων μεταφορών, φυσικογεωγραφικές (γεωμορφολογικές και κλιματολογικές, βιογεωγραφικές και μελέτες τοπίων) και έρευνες αγροτικής βιομηχανικής, τουριστικής ανάπτυξης και αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης. 6)Τη διαχείριση μεταναστευτικών προβλημάτων, ζητημάτων γεωπολιτικής, πολιτικής, φυσικής, πληθυσμιακής, οικονομικής, κοινωνικής και αγροτικής - παραγωγικής γεωγραφίας. 7)Παραγωγή χαρτογραφικών, τουριστικών και άλλων πληροφοριών γεωγραφικού περιεχομένου 3.Ο πτυχιούχος γεωγράφος έχει δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα: 1)Σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα που απασχολούνται με τη μελέτη των επιστημών του χώρου. 2)Στην εκπαίδευση και στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση για να διδάξει και απασχοληθεί ευρύτερα σε αντικείμενα της ειδικότητάς του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 3)Σε φορείς, επιχειρήσεις και τεχνικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάπτυξης όλων των βαθμίδων της διοίκησης κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής, σε αναπτυξιακές εταιρείες, σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίοι έχουν ως άμεσο ή έμμεσο αντικείμενο δραστηριοποίησης το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, την οργάνωση και διαχείριση του χώρου, τη διαμόρφωση χωροταξικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων και γενικότερα αντικείμενα δραστηριοποίησης που ορίζονται στις προηγούμενες (1) και (2) παρ. του παρόντος άρθρου. Άρθρο 2 1.Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2.Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • 1.Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 3 και 6 παρ. 6 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α΄87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του Ν. 2640/1998 (Α΄206). β) Του άρθρου 1 παρ. 21 και 22 του Ν. 2327/1995 (Α΄156). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄38). δ) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδαφ. θ του Ν. 2817/2000 (Α΄78) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».
  • Της απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ /Φ.1 /2/22875/31.10.2001, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β΄1480).
  • Την αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄ 1485).
  • Τη γνώμη των Συγκλήτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (40/29.3.2001) και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (20/21.12.2000).
  • Το γεγονός ότι δε γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη τους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το αριθμ. Β1/234/30.5.2001 έγγραφό του και ότι έχει παρέλθει άπρακτη προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και
  • Την 68/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία