Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο"
1.  
  Ειδικό Αιματολογικό Εργαστήριο ΄Αρθρο 10α. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού. Η Κλινική Παθολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών αποτελεί ενιαία οντότητα με στόχους την παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλείας στους ασθενείς, την άρτια εκπαίδευση φοιτητών και ιατρών, και την ανάπτυξη της έρευνας.
 1. 1ο Τμήμα Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού
 2. 2ο Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
2.  
  Εξωτερικά Ιατρεία ΣΤ5/53/31-10-2001 (Β΄ 1484) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 1. Μονάδα Γενικής Παθολογίας
 2. Η κατάρτιση, τήρηση και ενημέρωση των ατομικών εγγράφων του μόνιμου πολιτικού προσωπικού
 3. Η κατάρτιση της επετηρίδας και η συνεχής ενημέρωσή της
3.  
  Εξωτερικό ιατρείο Επίσης, χειρίζεται και τα θέματα του προσωπικού του άρθρου 19 του Ν. 1339/1983 (Α΄- 35), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν. 1590/1986 (Α΄- 46).
4.  
  Ερευνητικό Εργαστήριο Ανοσολογίας
 1. Μονάδα Πνευμονολογίας
5.  
  Ενδοκρινολογικό Κλινικό και Ερευνητικό Εργαστήριο Η εκ δρχ. 152.000 δαπάνη οικονομικού έτους 2001 θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0237 του Ε. Φ. 19-210 του Προϋπολογισμού του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η εκ δρχ. 2.760.000 δαπάνη έτους 2001 θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Πιερίας. Η εκ δρχ. 1.930.000 δαπάνη 2001 θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Θεσσαλονίκης. Η εκ δρ. 2.996.000 (456.000 επίδομα θέσης + 2.540.000 λειτουργικά) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί:.
 1. Μονάδα Νεφρολογίας
 2. από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης/ Ν.Δ. Καβάλας για το ποσό των 2.740.000 δρχ.
6.  
  Βρογχολογικό εργαστήριο
 1. Μονάδα Καρδιολογίας
7.  
  Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου
8.  
  Μονάδα Κλινικών Μελετών
 1. Μονάδα Ογκολογίας
9.  
  Επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά / καρδιοπνευμονική ανάνηψη
 1. Μονάδα Γαστρεντερολογίας
10.  
  Εργομετρικό Εργαστήριο Κόπωσης
 1. Μονάδα Αιματολογίας
11.  
  Εργαστήριο Ελέγχου Βασικού Μεταβολισμού
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η κλινική μετά των αντίστοιχων ειδικών μονάδων και υπομονάδων της έχει ως αποστολή: Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται ως εξής:.
 1. Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού
 2. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού
 3. Διεύθυνση Εκπαίδευσης
 4. Διεύθυνση Οργάνωσης-Νομοθεσίας
 5. Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής
 8. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
2.  
  Η κλινική εκπαιδεύει: β. Η διαβίβαση και λήψη πληροφοριών σχετικών με την αναζήτηση καταζητούμενων κακοποιών, η έκδοσή τους και η μέριμνα μεταγωγής στην Ελλάδα των εγκληματιών που εκδίδονται από ξένες χώρες.
 1. Προπτυχιακούς φοιτητές του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών στην Παθολογία και τα γνωστικά αντικείμενά της.
 2. Μπορεί να εκπαιδεύονται επίσης, εφ όσον είναι εφικτό, φοιτητές Ιατρικής άλλων Πανεπιστημίων, μετά από έγκριση της Σχολής ή Τμήματος που φοιτούν.
 3. Ειδικευόμενους ιατρούς για την απόκτηση της ειδικότητας ή εξειδίκευσης στην Παθολογία και τα γνωστικά αντικείμενά της
 4. Ιατρούς ή άλλους επιστήμονες, στα πλαίσια της εκπονήσεως διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση του Ιατρικού Τμήματος
 5. Ειδικευμένους ιατρούς Παθολόγους και των άλλων αντικειμένων στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης
 6. Φοιτητές νοσηλευτικών τμημάτων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. και σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές σχολές.
 7. Νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσοκομείων, στα πλαίσια προγραμμάτων επιμορφώσεως ή εκπαιδεύσεως, σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής
 8. Στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Κλινικής περιλαμβάνεται επίσης η ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού σε σχετιζόμενα με την Παθολογία και τα αντικείμενά της θέματα
3.  
  Για την εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού η κλινική και οι αντίστοιχες μονάδες διοργανώνουν:
 1. Μαθήματα για τους ειδικευόμενους
 2. Διαλέξεις με προσκεκλημένους ομιλητές
 3. Κλινικοπαθολογικές συζητήσεις (Grand rοunds)
 4. Βιβλιογραφική ενημέρωση
 5. Τακτικές παρουσιάσεις ενδιαφερόντων και δύσκολων περιστατικών
 6. Εκπαιδευτική επίσκεψη από το Διευθυντή της Κλινικής και τους άλλους καθηγητές
 7. Συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
 8. Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετέχουν και οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης του Ε΄ και ΣΤ΄ έτους όπως κατά τη διάρκεια των κατ επιλογήν μαθημάτων.
 9. Την ευθύνη της εκπαιδεύσεως του ιατρικού προσωπικού έχουν μέλη Δ.Ε.Π. της κλινικής που ορίζονται κατ έτος από το διευθυντή της Κλινικής.
 10. Οι υπεύθυνοι εκπαιδεύσεως καταρτίζουν το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, τις εφημερίες και παρακολουθούν τη συμμετοχή του προσωπικού σ αυτά.
4.  
  Για την εκπαίδευση των φοιτητών η κλινική:
 1. Καταρτίζει προγράμματα από έδρας μαθημάτων, θεωρητικά μαθήματα φυσικής εξέτασης, πρακτικά μαθήματα φυσικής εξέτασης καθ ομάδες 3-4 φοιτητών, κατ επιλογήν μαθήματα (electiνes) και προγράμματα πρακτικής (κλινικής)άσκησης του Ε΄ και ΣΤ΄ έτους.
 2. Στην κλινική εκπαίδευση και τα κατ επιλογήν μαθήματα των φοιτητών περιλαμβάνεται η καθ ομάδες συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής, εξέταση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία και θαλάμους νοσηλείας, λήψη ιστορικού του ασθενούς, προγραμματισμός και εκτέλεση ιατρικών πράξεων, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτούν πλήρη εικόνα και εμπειρία της όλης αντιμετώπισης και παρακολούθησης των παθολογικών ασθενών.
 3. Η εκπαίδευση των φοιτητών γίνεται από όλο το προσωπικό της κλινικής.
 4. Την κατάρτιση και την ευθύνη του προγράμματος της κλινικής έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. της Κλινικής που ορίζονται με την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού έτους από το διευθυντή της κλινικής.
 5. Στην αρχή κάθε έτους γίνεται κοινή συνεδρίαση του εκλεγμένου εκπροσώπου των φοιτητών και των υπεύθυνων εκπαιδεύσεως του Δ.Ε.Π. Κοινές συναντήσεις προβλέπονται επίσης με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
5.  
  Η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ιδίου άνω Π.Δ. μετατρέπεται σε Διεύθυνση με τον τίτλο Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών. Όπου στις διατάξεις του ως άνω Π.Δ. ή σε άλλες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ο όρος Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών, εφεξής, νοείται Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών.
6.  
  Η περίπτωση ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ιδίου ως άνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής : ια. Τη μέριμνα της έγκρισης της κίνησης του προσωπικού του Επιτελείου τους και των διευθυντών των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών δικαιοδοσίας τους.
7.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 48 του ιδίου ως άνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: Ως διευθυντές των Διευθύνσεων Πολιτικού Προσωπικού, Δημοσίων Σχέσεων και Ελεγκτηρίου Δαπανών και Διαχείρισης Υλικού τοποθετούνται πολιτικοί υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή.
8.  
  Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 48 του ιδίου ως άνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: α. Του 1ου Τμήματος Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού και του 2ου Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας..
Άρθρο 3 "Λειτουργία"
1.  
  Αύξηση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων. Οι οργανικές θέσεις του αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2800/2000 (Α΄- 41), όπως διαμορφώθηκαν μεταγενέστερα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2838/2000 (Α΄- 179), αυξάνονται κατά βαθμούς, ως ακολούθως: Αστυνομικοί Υποδιευθυντές εννέα (9) θέσεις. Αστυνόμοι Α΄ δύο (2) θέσεις. Αστυνόμοι Β΄ τέσσερις (4) θέσεις. Υπαστυνόμοι Α΄ και Υπαστυνόμοι Β΄ δώδεκα (12) θέσεις. Ανθυπαστυνόμοι - Αρχιφύλακες δέκα τρεις (13) θέσεις. Αστυφύλακες εξήντα (60) θέσεις.
2.  
  Για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών αλλά και την πληρέστερη εκπαίδευση των φοιτητών και των ιατρών δημιουργούνται ομάδες νοσηλείας, ο αριθμός των οποίων εξαρτάται από τον αριθμό των κλινών της Παθολογίας και τις υπάρχουσες δυνατότητες σε ιατρικό προσωπικό. Κάθε ομάδα καλύπτει ανά πάσα στιγμή τόσες κλίνες, όσος είναι ο αριθμός των ασθενών της όπως αυτός διαμορφώνεται από τις εισαγωγές τους και τη διακίνησή τους. Κάθε ομάδα έχει επικεφαλής μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή και αποτελείται από ειδικευμένους ιατρούς, μέλη Δ.Ε.Π. ή κλάδου Ε.Σ.Υ. (Επιμελητές Α΄ και Β΄ ), ειδικευόμενους στην Παθολογία ιατρούς και φοιτητές Ε΄ και ΣΤ΄ έτους που παρακολουθούν την αντίστοιχη κλινική άσκηση στην Παθολογία.
3.  
  Ως προς το επιστημονικό της έργο κάθε ομάδα νοσηλείας είναι αυτοτελής. Κατά τα λοιπά υπάγεται στο διευθυντή της Κλινικής ο οποίος και ορίζει τη σύνθεσή της και τον επικεφαλής.
Άρθρο 4 "Προσωπικό"
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η τοποθέτηση στην Κλινική των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/92 (Α΄ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με τη διαδικασία που ορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(7) Απόκτηση από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ της ιδιότητας μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.). Συνεδρίαση 114/18.12.2001 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 2396/1996 Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές, β) το άρθρο 7 του Ν. 2533/1997 Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις, γ) την απόφασή της 31/7/15.4.1999, με την οποία διευκρινίσθηκε ότι για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς από τα πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται ειδική κατά περίπτωση άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, δ) τα 212/21.5.1999 και 27/3.2.2000 έγγραφα της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος με τα οποία καθορίστηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες που τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν, προκειμένου να τους χορηγηθεί η προαναφερόμενη άδεια, ε) τα από 24.8.2001, 24.9.2001, 25.9.2001 και 16.10.2001 έγγραφα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε. με τα οποία ζητεί την παροχή άδειας απόκτησης της ιδιότητας μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.) και υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την παροχή της εν λόγω άδειας, στ) την από 30.11.2001 (ΑΠ 25659) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε τα ακόλουθα: Παρέχεται η απαιτούμενη, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2396/1996, άδεια στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε. για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους: α)του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και β) του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.  
  Η Κλινική διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π. του Παθολογικού Τομέα του Ιατρικού Τμήματος που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92. Τον διευθυντή αναπληρώνει μέλος Δ.Ε.Π. της Κλινικής που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Παθολογικού Τομέα, ύστερα από εισήγηση - πρόταση του διευθυντή της Κλινικής.
3.  
  Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των μονάδων της Παθολογίας και των αντιστοίχων γνωστικών αντικειμένων επιλέγονται από μέλη Δ.Ε.Π. της Κλινικής με συναφές προς τη μονάδα γνωστικό αντικείμενο, της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με τις ίδιες διαδικασίες που επιλέγεται και ο διευθυντής της Κλινικής, μετά από γνώμη του διευθυντή της Κλινικής.
4.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Ιατρικού Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση του οικείου τομέα στον οποίο έχει ενταχθεί, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής και των εργαστηρίων, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, ο ορισμός υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά, του κινητού εξοπλισμού και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της οικείας κλινικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/82.
Άρθρο 5 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του Ν. 2083/92 Α΄ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο, εφ όσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της οικείας κλινικής και του Πανεπιστημίου Πατρών. στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν στην κλινική.
Άρθρο 6 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική και τα εργαστήρια είναι τα εξής: • Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας • Βαθμολόγιο φοιτητών • Αρχείο ασθενών • Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων • Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους • Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων • Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας • Βιβλίο μεταβολής προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο, ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις
Άρθρο 7 "Τίτλος - Σφραγίδα"
1.  
  Ο τίτλος της κλινικής είναι: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Αυτός ο τίτλος καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του Νοσοκομείου που δραστηριοποιείται η Κλινική.
2.  
  Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ και στον εσωτερικό: ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3.  
  Η Κλινική χρησιμοποιεί για τη ξενόγλωσση αλληλογραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΡΑΤRΑS ΜΕDΙCΑL SCΗΟΟL, DΕΡΑRΤΜΕΝΤ ΟF ΜΕDΙCΙΝΕ, ΡΑΤRΑS, GRΕΕCΕ
Άρθρο 8 "Εφαρμογή"
1.  
  Ο παρών εσωτερικός κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο ασκούνται οι δραστηριότητες της Κλινικής
2.  
  Όλο το προσωπικό της Κλινικής οφείλει να γνωρίζει και να εφαρμόζει πιστά τις διατάξεις του παρόντος εσωτερικού κανονισμού
3.  
  Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει κατά τρόπο διαφορετικό τα θέματα του παρόντος. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος. Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2002 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Δ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (6)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 20 Σύσταση Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:.
4.  
  Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ - 247).
5.  
  Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α-0006 από 31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ΄΄Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄- 1485).
6.  
  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 114.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 2002, 186.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 2003, 227.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 2004, 336.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 2005, 370.000.000 δρχ. περίπου για το έτος 2006 και καθένα από τα επόμενα έτη. Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στους ΚΑΕ 0200, 0300, 0400, 0500, 0700, 0800, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1900 του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (Ε.Φ. 43 - 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
7.  
  Την υπ΄ αριθμ. 12/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 1265/1972 Περί ελέγχου των δαπανών του Κράτους, των Ο.Τ.Α, και άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ως και των λογαριασμών των Δημοσίων Υπολόγων και παρακολουθήσεως των εσόδων των (ΦΕΚ 197 τ. Α΄).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 15 έως 24 του Ν. 1558/1986 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 τ. Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137 τ. Α΄) που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2Α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 τουΝ.2744/99 Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης ΕΥΔΑΠ και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 222 τ.Α΄).
 • Τις διατάξεις του Προεδρικού Δ/τος 155/2001 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία Παγίων της ΕΥΔΑΠ άρθρου 4 του Ν 2744/99 (ΦΕΚ 127 τ. Α΄).
 • Την αρ. Υ6/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1484/ τ. Β΄).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αρ. 3 απόφαση της πρώτης Συνεδρίασης της 27.9.2001 του Δ.Σ. της Εταιρείας Παγίων ΕΥΔΑΠ.
 • Την υπ αρ. 651/11-12-2001 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-01-24 Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/10
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΣΤ5/53 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΣΤ5_53 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/Υ6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/Υ6 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1558 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις. 1997/2533 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2800 2000
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1265 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1265 1972
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την Εταιρεία Παγίων της Ε.Υ.Δ.Α.Π. του άρθρου 4 του Ν.2744/99. 2001/155 2001
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία