Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Αυτοτελών Υπηρεσιακών Μονάδων"
1.  
  Στην Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας συνιστώνται οι ακόλουθες Γενικές Διευθύνσεις και αυτοτελείς υπηρεσιακές Μονάδες που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα
 1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού (ΓΔΟΣ)
 2. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΔΑΕ)
 3. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Έρευνας (ΓΔΑΒΕ)
 4. Η Διεύθυνση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΔΣ)
 5. Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα (ΓΓΓ)
 6. Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου (ΓΕΕ)
 7. Το Γραφείο Πληροφορικής (ΓΠ)
 8. Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης (ΓΝΥ)
2.  
  Η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ) αποτελεί αυτοτελή Υπηρεσιακή Μονάδα που υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2745/99 (ΦΕΚ 224) και του ΠΔ 96/2000 (ΦΕΚ 79).
3.  
  Η γενική διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα
4.  
  Μονάδα Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας είναι ο Λόχος ΕΠΥΕΘΑ
Άρθρο 2 "Γενικοί Διευθυντές - Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές"
1.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας:
 1. Είναι αρμόδιοι για όλα τα θέματα αρμοδιότητας των Γενικών Διευθύνσεων που προΐστανται
 2. Είναι Σύμβουλοι του Γενικού Γραμματέα στα παραπάνω θέματα
 3. Διευθύνουν και συντονίζουν τις δραστηριότητες των Διευθύνσεων και των Τμημάτων που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις των οποίων προΐστανται
2.  
  Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής:
 1. Είναι άμεσος βοηθός και σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή στην εκτέλεση των καθηκόντων του
 2. Αναπληρώνει τον Γενικό Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας, κωλύματός, παύσεως ή παραιτήσεώς του
3.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές διορίζονται και παύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 2964/2002 (ΦΕΚ Α΄ 15/2002).
Άρθρο 3 "Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΓΔΟΣ"
1.  
  Η ΓΔΟΣ είναι αρμόδια για τους τομείς του οικονομικού προγραμματισμού, της σχεδίασης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της κοστολόγησης, των ειδικών λογαριασμών, των δαπανών, αποδοχών και αποζημιώσεων, των νομοθετημάτων οικονομικού και λογιστικού περιεχομένου, της παρακολούθησης της εκτέλεσης των κοινοτικών προγραμμάτων, δανείων και δημοσίου χρέους και χειρίζεται θέματα του προσωπικού και της Διοικητικής Μέριμνας της Γενικής Γραμματείας
2.  
  Η ΓΔΟΣ αποτελείται από:
 1. Το Γενικό Διευθυντή
 2. Τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
 3. Τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού
 4. Τη Διεύθυνση Οικονομικού
 5. Τη Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας
 6. Το Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης
 7. Τη Γραμματεία
3.  
  Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΔΙΠΥ). Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού χειρίζεται θέματα σχετικά με τη σχεδίαση, την παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ),την παρακολούθηση και εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων και το δημόσιο χρέος. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ι. Τμήμα Προϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ Το Τμήμα αυτό:.
 1. Επιμελείται της σύνταξης της εισήγησης προς το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ) επί του προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ και της έγκρισης αυτού και της υποβολής του στο Υπουργείο Οικονομικών
 2. Παρακολουθεί την εκτέλεση του ΠΔΕ
 3. Εισηγείται τη συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ σε εθνικά και διεθνή προγράμματα και παρακολουθεί την πορεία εξέλιξής τους.
 4. ΙΙΙ.
 5. Τμήμα Προϋπολογισμού Γενικής Γραμματείας.
 6. Το Τμήμα αυτό:.
 7. Συντονίζει και προωθεί όλες τις ενέργειες των φορέων του ΥΠΕΘΑ που συνεπάγονται μεταβολές του εκτελούμενου προϋπολογισμού τους (ενισχύσεις πιστώσεων, μεταφορές κ.λπ.).
 8. Χειρίζεται θέματα σχετικά με το δημόσιο χρέος
 9. Ασχολείται με θέματα κοστολόγησης δαπανών, μελετά και εισηγείται σχετικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες κοστολόγησης.
 10. ΙΙ.
 11. Τμήμα ΠΔΕ - Εθνικών και Διεθνών Προγραμμάτων Το Τμήμα αυτό:.
4.  
  Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) Η Διεύθυνση αυτή χειρίζεται θέματα παροχών, συντάξεων, λοιπής οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων και εκτελεί τον Προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ι. Τμήμα Παροχών Το Τμήμα αυτό:.
 1. Ασκεί τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών της Γενικής Γραμματείας καθώς και των δαπανών των άλλων φορέων του Υπουργείου, που εγκρίνονται από τον Υπουργό και τους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας
 2. Ελέγχει τεχνικοοικονομικά τις δαπάνες πάσης φύσεως της Γενικής Γραμματείας και εισηγείται τον καταλογισμό τους
 3. Γραφείο Ε.Ο.Δ. Διαχειρίζεται το κονδύλιο ειδικών εξόδων της Γενικής Γραμματείας σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία.
 4. Τμήμα Ελέγχου και Καταλογισμού Δαπανών Το Τμήμα αυτό:.
 5. Το Τμήμα αυτό:.
 6. Προελέγχει τις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού που καλύπτει η Γενική Γραμματεία.
 7. ΙV.
 8. Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ.Γ Το Τμήμα αυτό:.
5.  
  Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας (ΔΠ & ΔΜ) Η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας χειρίζεται όλα τα θέματα του Στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων καθώς και τα θέματα Διοικητικής Μέριμνας αυτής. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ι. Τμήμα Στρατιωτικού Προσωπικού Χειρίζεται τα πάσης φύσεως διοικητικά θέματα του στρατιωτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας. ΙΙ. Τμήμα Πολιτικού Προσωπικού Χειρίζεται τα πάσης φύσεως διοικητικά θέματα του πολιτικού προσωπικού της Γενικής Γραμματείας. ΙΙΙ. Τμήμα Ασφαλείας Είναι αρμόδιο για θέματα ασφαλείας προσωπικού, μέσων και εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας. ΙV. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Είναι αρμόδιο για την Διοικητική Μέριμνα της Γενικής Γραμματείας. V. Γραφείο Χρηματικού Η Υπηρεσία αυτή είναι αρμόδια για την πληρωμή και απόδοση πάσης φύσεως δαπανών εκτός από τα απόρρητα κονδύλια.
6.  
  Αυτοτελές Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Το Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης είναι αρμόδιο, ύστερα από ειδική διαταγή που εκδίδεται κάθε φορά, για την πραγματοποίηση εκτάκτων μη προγραμματισμένων οικονομικών επιθεωρήσεων, σχετικά με τη κανονική λειτουργία οποιασδήποτε διαχείρισης των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και ειδικών επιθεωρήσεων και ιδιαίτερα στα θέματα εξοπλισμών και προγραμμάτων έρευνας. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται επιπλέον και δεν έχουν σχέση με τους, κατά Γενικό Επιτελείο προβλεπόμενους, με βάση τις κείμενες διατάξεις, οικονομικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις. Επίσης εισηγείται για θέματα βελτίωσης και συντονισμού του συστήματος λειτουργίας και ελέγχου των οικονομικών διαχειρίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.
7.  
  Γραμματεία ΓΔΟΣ Στη ΓΔΟΣ λειτουργεί Γραμματεία για την γραφειοτεχνική υποστήριξη των διευθύνσεών της και την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
Άρθρο 4 "Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΓΔΑΕ"
1.  
  Η ΓΔΑΕ είναι αρμόδια για την υλοποίηση εξοπλιστικών προγραμμάτων κυρίου και λοιπού υλικού, για την αξιολόγηση και κατάρτιση των συμβάσεων των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ), καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας του κυρίου και λοιπού υλικού και τον έλεγχο του κόστους αυτού
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων αποτελείται από:
 1. Το Γενικό Διευθυντή
 2. Τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
 3. Την Διεύθυνση Κύριου Εξοπλισμού
 4. Την Διεύθυνση Λοιπού Εξοπλισμού
 5. Την Διεύθυνση Παρακολούθησης Συμβάσεων και Διασφάλισης Ποιότητας
 6. Την Γραμματεία
3.  
  Διεύθυνση Κύριου Εξοπλισμού (ΔΙΚΕ) Η ΔΙΚΕ, με βάση τα εγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα του κυρίου υλικού, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις λεπτομερείς προδιαγραφές επιδόσεων και λοιπών απαιτήσεων που συντάσσονται από τα Γενικά Επιτελεία, εισηγείται τον τρόπο υλοποίησης των εξοπλιστικών προγραμμάτων κύριου υλικού. Συντάσσει τις σχετικές διακηρύξεις και προκηρύσσει τους διαγωνισμούς μετά από συνεργασία με τις υπόλοιπες διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας και τα Γενικά Επιτελεία. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών στην οποία μετέχει και το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο, εισηγείται την κατακύρωση και καταρτίζει τις σχετικές συμβάσεις. Επίσης αξιολογεί τα ΑΩ που απορρέουν από τα εξοπλιστικά προγράμματα κύριου υλικού και καταρτίζει τις σχετικές συμβάσεις. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ι. Τμήμα Οπλικών Συστημάτων, Πυρομαχικών, Οχημάτων Αρμάτων. Το Τμήμα αυτό:.
 1. Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης των ΑΩ και λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις των επιτροπών αυτών, υποβάλει τη σχετική εισήγηση
 2. Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπών διαπραγματεύσεων των όρων των σχετικών με τα ΑΩ συμβάσεων, αξιολογεί τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών, συντάσσει σχέδιο συμβάσεων και εισηγείται την υπογραφή τους
 3. Μεριμνά για την αξιολόγηση των προσφορών από τις αρμόδιες επιτροπές και την υποβολή του φακέλου της προμηθείας στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών (ΚΓΕΠ), όπου αυτό προβλέπεται
 4. Μεριμνά για την συγκρότηση επιτροπών διαπραγματεύσεων για την βελτίωση των όρων της προμήθειας, όπου αυτό προβλέπεται, αξιολογεί τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, εισηγείται σχέδιο της κατακυρωτικής απόφασης και ενεργεί για την δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης.
 5. ΙV.
 6. Τμήμα Αεροσκαφών και Οργάνων Αεροπλοΐας Το Τμήμα αυτό:.
4.  
  Διεύθυνση Λοιπού Εξοπλισμού (ΔΙΛΕ) Η ΔΙΛΕ είναι αρμόδια για το συντονισμό των προμηθειών λοιπού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την ανάθεση και υλοποίηση της προμήθειας ομοειδούς υλικού σε ένα Γενικό Επιτελείο. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα εξής Τμήματα: Ι. Τμήμα Κοινών Προμηθειών Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για τις προμήθειες ομοειδών υλικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, τις οποίες αναθέτει για εκτέλεση σε ένα από τα Γενικά Επιτελεία. ΙΙ. Τμήμα Τυποποίησης - Προδιαγραφών Το τμήμα αυτό:.
 1. Είναι αρμόδιο για την Κωδικοποίηση Αμυντικού Υλικού (ΝΒC) σε Εθνικό Επίπεδο
 2. Παρακολουθεί τις εξελίξεις του συστήματος κωδικοποίησης υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του ΝΑΤΟ (ΝSC) και συμμετέχει στις συσκέψεις της ΑC/135
 3. Συνεργάζεται με τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων για εντοπισμό ομοειδών κατηγοριών υλικών και σύνταξη ενοποιημένων προδιαγραφών (ΠΕΔ) με βάση τα Εθνικά και Διεθνή πρότυπα
 4. Είναι αρμόδιο για την σωστή εφαρμογή του συστήματος κωδικοποίησης, σύμφωνα με το εγχειρίδιο του ΝΑΤΟ ΑcοdΡ-1
 5. ΙΙΙ.
 6. Τμήμα Κωδικοποίησης Το τμήμα αυτό:.
5.  
  Διεύθυνση Παρακολούθησης Συμβάσεων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΠΣ & ΔΠ) Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των συμβάσεων Κυρίου και Λοιπού Υλικού μετά την υπογραφή τους και μέχρι της ολοκληρώσεώς τους και για τον καθορισμό και την εφαρμογή των μεθόδων και διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας των αμυντικών υλικών και την εκτέλεση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, των επιχειρησιακών δοκιμών των εξοπλισμών ξένης και εγχώριας παραγωγής. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ι. Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων Κύριου Υλικού Το τμήμα αυτό παρακολουθεί, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία και τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας, την εκτέλεση των συμβάσεων και ιδιαίτερα τις παραλαβές, την πραγματοποίηση των πληρωμών και τις επιχειρησιακές δοκιμές των συστημάτων εξοπλισμού. ΙΙ. Τμήμα Ελέγχου Τιμών - Κόστους Το τμήμα αυτό:.
 1. Ελέγχει την ποιότητα του αμυντικού υλικού, μεριμνά για την συγκρότηση Ομάδων Ελέγχου Ποιότητας (ΟΕΠ) και Ομάδων Άσκησης Εποπτείας (ΟΑΕ) και παρακολουθεί τις συμβάσεις από πλευράς ποιότητας
 2. Εφαρμόζει τις διαδικασίες ελέγχου τιμών και κόστους κατά την εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας κύριου και λοιπού υλικού
 3. Μεριμνά για την εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητος στα νέα αμυντικά προϊόντα, βιομηχανικά πρότυπα και οδηγό μερίδας. V.
 4. Τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού Κέντρων Ελέγχου Ποιότητας και Κλιμακίων Το τμήμα αυτό μεριμνά για την οργάνωση και το συντονισμό Κέντρων Ελέγχου Ποιότητας (ΚΕΠ) και Κλιμακίων μεικτών ομάδων ελέγχου ποιότητας (ΜΟΕΠ), κατευθύνει και ελέγχει το έργο τους.
 5. Συνεργάζεται με φορείς και επιχειρήσεις για θέματα αρμοδιότητός του και εκπονεί τεχνοοικονομικές μελέτες επί του αντικειμένου του.
 6. ΙV.
 7. Τμήμα Εποπτείας - Πιστοποίησης Ποιότητας Το τμήμα αυτό:.
6.  
  Γραμματεία ΓΔΑΕ Στη ΓΔΑΕ λειτουργεί Γραμματεία για την γραφειοτεχνική υποστήριξη των διευθύνσεών της και την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΓΔΑΒΕ"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Έρευνας (ΓΔΑΒΕ) είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με την έρευνα και ανάπτυξη της αμυντικής τεχνολογίας καθώς και την αμυντική βιομηχανία
2.  
  Η ΓΔΑΒΕ αποτελείται από:
 1. Το Γενικό Διευθυντή
 2. Τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
 3. Τη Διεύθυνση Αμυντική Βιομηχανίας
 4. Τη Διεύθυνση Έρευνας
 5. Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων
 6. Τη Γραμματεία
3.  
  Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας (ΔΑΒ) Η Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας χειρίζεται θέματα αμυντικών βιομηχανιών, συμπαραγωγών, προτύπων και αντισταθμιστικών ωφελημάτων. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ι. Τμήμα Αμυντικής Βιομηχανίας Το Τμήμα αυτό:.
 1. Καταγράφει, παρακολουθεί και μελετά τις δυνατότητες της εγχώριας παραγωγής αμυντικού υλικού
 2. Είναι αρμόδιο για τον καθορισμό της Ελληνικής Προστιθεμένης Αξίας των αμυντικών υλικών
 3. Αξιολογεί τα αμυντικά βιομηχανικά πρότυπα
 4. Παρακολουθεί θέματα σχετικά με την αμυντική βιομηχανική συνεργασία με άλλες χώρες
 5. ΙΙ.
 6. Τμήμα Αμυντικής Βιομηχανικής Πολιτικής Το Τμήμα αυτό:.
 7. Χειρίζεται θέματα αμυντικής βιομηχανικής ασφάλειας.
 8. ΙΙΙ.
 9. Τμήμα Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Συμπαραγωγών Το Τμήμα αυτό:.
4.  
  Διεύθυνση Έρευνας (ΔΕ) Η Διεύθυνση Έρευνας είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, τον προγραμματισμό τους και τον συντονισμό των εμπλεκομένων με τα παραπάνω θέματα φορέων. Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα εξής τμήματα: Ι. Τμήμα Συντονισμού - Προγραμματισμού Το Τμήμα αυτό:.
 1. Είναι αρμόδιο για τον συντονισμό επί θεμάτων ανάπτυξης της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας
 2. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται και εισηγείται την ανάθεση ή μη του προγράμματος
 3. Παρακολουθεί την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων.
 4. ΙΙΙ.
 5. Τμήμα Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας.
 6. Το Τμήμα αυτό:.
 7. Παρακολουθεί θέματα που αφορούν στο Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Εθνικής Άμυνας (ΚΕΤΕΘΑ).
 8. ΙΙ.
 9. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Το Τμήμα αυτό:.
5.  
  Γραφείο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων Το γραφείο αυτό είναι αρμόδιο για τη μελέτη θεμάτων που απαιτούν ειδικές γνώσεις και ανατίθενται σ αυτό από το Γενικό Διευθυντή
6.  
  Γραμματεία ΓΔΑΒΕ Στη ΓΔΑΒΕ λειτουργεί Γραμματεία για τη γραφειοτεχνική υποστήριξη των διευθύνσεών της και την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΔΔΔΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση αυτή υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα, χειρίζεται θέματα δημοσίων και διεθνών σχέσεων και συνεργασιών της χώρας στον τομέα των εξοπλισμών και μερινά για την εφαρμογή της σχετικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
2.  
  Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από:
 1. Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας - Προγραμμάτων
 2. Τμήμα Διεθνών Βιομηχανικών Συνεργασιών
 3. Τμήμα Προβολής Εξαγωγών και Ελέγχου Διακίνησης
 4. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
 5. Γραμματεία Ι. Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας Προγραμμάτων Είναι αρμόδιο να χειρίζεται θέματα σχετικά με τη συνεργασία σε θέματα εξοπλισμών με Διεθνείς Οργανισμούς ή Επιτροπές, όπως η Διάσκεψη Διευθυντών Εθνικών Εξοπλισμών, Ομάδες Εξοπλισμών Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας του ΝΑΤΟ, η Δυτικοευρωπαϊκή Ομάδα Εξοπλισμών ή επιτροπές παρόμοιας φύσης.
 6. ΙΙ.
 7. Τμήμα Διεθνών Βιομηχανικών Συνεργασιών Είναι αρμόδιο για την εκτέλεση διαπραγματεύσεων και σύναψη συμφωνιών (ΜΟU, agreements κ. λπ. ) με ξένες κυβερνήσεις ή εταιρίες καθώς και με την απόκτηση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από πηγές του εξωτερικού.
 8. ΙΙΙ.
 9. Τμήμα Προβολής Εξαγωγών και Ελέγχου Διακίνησης Είναι αρμόδιο για την προώθηση των εξαγωγών αμυντικού υλικού, τον έλεγχο διακίνησης αμυντικού υλικού και υλικών διπλής χρήσης (εισαγωγές, επανεισαγωγές, μεταφορές, διαμετακομίσεις, εξαγωγές, επανειξαγωγές) καθώς και για τα απαιτούμενα τη διακίνηση πιστοποιητικά.
 10. ΙV.
 11. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων Χειρίζεται όλα τα θέματα δημοσίων σχέσεων της Γενικής Γραμματείας σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. V.
 12. Γραμματεία Είναι υπεύθυνη για την γραφειοτεχνική υποστήριξη και την διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Άρθρο 7 "Γραφείο Γενικού Γραμματέα"
1.  
  Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα επικουρεί τον Γενικό Γραμματέα στην άσκηση των καθηκόντων του. Έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και το κοινό.
Άρθρο 8 "Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου"
1.  
  Το Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας
Άρθρο 9 "Γραφείο Πληροφορικής"
1.  
  Το Γραφείο αυτό παρέχει στη Γενική Γραμματεία την αναγκαία για τη λειτουργία της μηχανογραφική υποστήριξη
Άρθρο 10 "Γραφείο Νομικής Υποστήριξης"
1.  
  Το Γραφείο αυτό παρέχει στη Γενική Γραμματεία την αναγκαία νομική υποστήριξη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β~ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ.
Άρθρο 11 "Θέσεις Προσωπικού Γενικής Γραμματείας"
1.  
  Για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας καταργούνται οι θέσεις που έχουν συσταθεί (α) με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του ΠΔ 438/95 (ΦΕΚ Α΄ 254/95), (β) από τις θέσεις που έχουν συσταθεί με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 6 του ΠΔ 157/98 (ΦΕΚ Α΄ 120/98) έντεκα (11) θέσεις πολιτικού προσωπικού και έντεκα (11) θέσεις στρατιωτικού προσωπικού και (γ) εκατόν μία (101) θέσεις στρατιωτικού προσωπικού από τα Γενικά Επιτελεία και συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία οι παρακάτω θέσεις: Α. Στρατιωτικό Προσωπικό:.
 1. Ανώτατοι:
 2. Θέσεις δεκατρείς (13)
 3. Ανώτεροι:
 4. Θέσεις εκατόν δεκατέσσερις (114)
 5. Ειδικότητας οικονομικού:
 6. Θέσεις δύο (2)
 7. ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων:
 8. Θέσεις πενήντα (50) Β. Πολιτικό Προσωπικό:.
 9. ΠΕ Πληροφορικής:
 10. Θέσεις τέσσερις (4)
 11. ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών:
 12. Θέσεις τρεις (3)
 13. ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών:
 14. Θέσεις δύο (2)
 15. ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών:
 16. Θέσεις δέκα (10)
 17. ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού:
 18. Θέσεις τέσσερις (4)
 19. ΤΕ Πληροφορικής:
 20. Θέσεις δύο (2)
 21. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων:
 22. Θέσεις τριάντα (30)
 23. ΔΕ Προσωπικού Η/Υ:
 24. Θέσεις τέσσερις (4)
 25. ΔΕ Τεχνικού:
 26. Θέσεις ένδεκα (11)
 27. ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων:
 28. Θέση μία (1)
 29. ΥΕ Εργατών:
 30. Θέσεις πέντε (5)
 31. ΥΕ Φυλάκων - Νυχτοφυλάκων:
 32. Θέσεις πέντε (5)
 33. ΥΕ Επιμελητών:
 34. Θέσεις τρεις (3) Γ. Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ):.
2.  
  Οι θέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος κατανέμονται κατά υπηρεσιακή μονάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα
3.  
  Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας απαιτείται να έχει τα ακόλουθα προσόντα
 1. Στρατιωτικό Προσωπικό (1) Οι τοποθετημένοι στη Γενική Γραμματεία Αξιωματικοί, ανάλογα με το βαθμό τους, πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανωτάτου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και κατά προτίμηση απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας ή της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου του Κλάδου τους ή ισότιμης Σχολής της αλλοδαπής.
 2. (2) Να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό μία από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. (3) Να έχουν διετή (2) επιτελική προϋπηρεσία στο ΓΕΕΘΑ ή στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) των κλάδων τους.
 4. (4) Επίσης προτιμώνται οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής ή Ανωτάτου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
 5. Πολιτικό Προσωπικό Πενταετή (5) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου Άμυνας ή πενταετή προϋπηρεσία σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή στον ιδιωτικό τομέα, σχετική με το αντικείμενο της θέσης στην οποία θα τοποθετηθούν, ή σπουδές στο αντικείμενο της Διεύθυνσης που πρόκειται να τοποθετηθούν
4.  
  Ως Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Γενικής Γραμματείας τοποθετούνται Αξιωματικοί, εν ενεργεία ή μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι οι οποίοι απαιτείται να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στα αντικείμενα αρμοδιότητας της υπηρεσιακής μονάδας που προΐστανται
Άρθρο 12 "Προσωπικό ΓΔΟΣ"
1.  
  Οι θέσεις του Στρατιωτικού προσωπικού της ΓΔΟΣ ορίζονται ως εξής: ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ Ταξίαρχοι Οικονομικού ή αντίστοιχοι: Θέσεις δύο (2) Ταξίαρχος Ελεγκτικού: Θέση μία (1) Ταξίαρχος οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος ή αντίστοιχος: Θέση μία (1) ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ: Συνταγματάρχης οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος ή αντίστοιχος: Θέση μία (1) Αντισυνταγματάρχες Οικονομικού ή αντίστοιχοι: Θέσεις τέσσερις (4) Αντισυνταγματάρχης Ελεγκτικού: Θέση μία (1) Αντισυνταγματάρχες οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος ή αντίστοιχοι: Θέσεις πέντε (5) Ταγματάρχες Οικονομικού ή αντίστοιχοι: Θέσεις δύο (2) Ταγματάρχες οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος ή αντίστοιχοι: Θέσεις πέντε (5) ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ Κατώτεροι Αξκοί Οικονομικού ή αντίστοιχοι: Θέση μία (1) Κατώτεροι Αξκοί οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος ή αντίστοιχοι: Θέσεις τέσσερις (4) ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙΟικονομικού ή αντίστοιχοι: Θέσεις τρεις (3) Οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος ή αντίστοιχοι: Θέσεις δεκαπέντε (15)
2.  
  Οι θέσεις του Πολιτικού προσωπικού της ΓΔΟΣ ορίζονται ως εξής: ΠΕ Μηχανικών: Θέση μία (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Θέσεις είκοσι (20) ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών: Θέσεις δύο (2) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: Θέση μία (1) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών: Θέση μία (1) ΤΕ Πληροφορικής: Θέση μία (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέσεις δώδεκα (12) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: Θέση μία (1) ΔΕ Τεχνικού: Θέσεις τέσσερις (4) ΥΕ Επιμελητών: Θέσεις μία (1) ΣΕΙΔ Οικονομικού: Θέση μία (1)
Άρθρο 13 "Προσωπικό ΓΔΑΕ"
1.  
  Οι θέσεις του Στρατιωτικού προσωπικού της ΓΔΑΕ ορίζονται ως εξής: ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ:Θέσεις πέντε (5) ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ: Συνταγματάρχες: Θέσεις δέκα (10) Αντισυνταγματάρχες: Θέσεις τριάντα (30) Ταγματάρχες: Θέσεις είκοσι επτά (27) ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ: Θέσεις εννέα (9) ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: Θέσεις είκοσι εννέα (29)
2.  
  Οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού της ΓΔΑΕ ορίζονται ως εξής: ΠΕ Μηχανικών: Θέσεις πενήντα τρεις (53) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: Θέσεις έντεκα (11) ΠΕ Θετικών Επιστημών: Θέσεις δύο (2) ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων: Θέσεις δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής: Θέσεις τέσσερις (4) ΠΕ Επιχειρησιακών Ερευνητών: Θέση μία (1) ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού: Θέσεις δύο (2) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών: Θέσεις οχτώ (8) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέσεις δέκα (10) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: Θέσεις δύο (2) ΔΕ Τεχνικού: Θέσεις επτά (7) ΔΕ Μεταφραστών: Θέση μία (1) ΥΕ Εργατών: Θέσεις πέντε (5) ΥΕ Φυλάκων: Θέσεις πέντε (5) ΥΕ Επιμελητών: Θέση μία (1) ΣΕΙΔ:Θέση μία (1) ειδικότητας χημικού ΣΕΙΔ:Θέση μία (1) ειδικότητας μηχανολόγου - μηχανικού
Άρθρο 14 "Προσωπικό ΓΔΑΒΕ"
1.  
  Οι θέσεις του στρατιωτικού προσωπικού της ΓΔΑΒΕ ορίζονται ως εξής: ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ:Θέσεις δύο (2) ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ: Θέσεις δεκαεπτά (17) ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ: Θέσεις δέκα (10)
2.  
  Οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού της ΓΔΑΒΕ ορίζονται ως εξής: ΠΕ Μηχανικών: Θέσεις είκοσι έξι (26) ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών: Θέσεις μία (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέσεις τέσσερις (4) ΥΕ Επιμελητών: Θέση μία (1)
Άρθρο 15 "Προσωπικό ΔΔΔΣ"
1.  
  Οι θέσεις του στρατιωτικού προσωπικού της ΔΔΣ ορίζονται ως εξής: ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΑΞΚΟΙ: Θέσεις δύο (2) ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΚΟΙ: Συνταγματάρχες: Θέσεις πέντε (5) Αντισυνταγματάρχες: Θέσεις έξι (6) Ταγματάρχες: Θέσεις μία (1) ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ: Θέσεις τρεις (3)
2.  
  Οι θέσεις του πολιτικού προσωπικού της ΔΔΔΣ ορίζονται ως εξής: ΠΕ Μηχανικών: Θέσεις δύο (2) ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: Θέσεις δύο (2) ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων: Θέσεις δύο (2) ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών: Θέσεις δύο (2) ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού: Θέση μία (1) ΤΕ Πληροφορικής: Θέση μία (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέσεις τέσσερις (4) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ: Θέση μία (1)
Άρθρο 16 "Πολιτικό προσωπικό Γενικής Γραμματείας"
1.  
  Το Πολιτικό Προσωπικό που κατά τη δημοσίευση του Ν. 2984/2002 (ΦΕΚ Α~ 15) υπηρετούσε στις ΓΔΕ και ΓΔΑΒΕΤ λόγω μεταφοράς των θέσεών του από την ΥΠΟΒΙ, βάσει της διάταξης του εδαφίου β της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 438/1995 και της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν. 2641/1998 (ΦΕΚ Α~ 211) αντίστοιχα, καθώς και το προσωπικό που υπηρετούσε λόγω μετάταξής του στις ανωτέρω Γενικές Διευθύνσεις, μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό που φέρουν, στους αντίστοιχους κλάδους προσωπικού.
2.  
  Στη Γενική Γραμματεία μπορεί να αποσπάται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών προσωπικό από τα Γενικά Επιτελεία και από άλλα Υπουργεία, Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ειδικής επιστημονικής κατάρτισης και ανάλογης εμπειρίας
Άρθρο 17 "Τελικές Διατάξεις"
1.  
  Στη Γενική Γραμματεία και ειδικότερα στη ΓΔΟΣ μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΔΟΙ) του ΕΠΥΕΘΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 157/1998 πλην αυτών των παραγράφων 2α (1) και 2δ της ανωτέρω διάταξης, οι αρμοδιότητες του Τμήματος Π/Υ ΥΠΕΘΑ και Κοστολόγησης της Διεύθυνσης Αμυντικού Σχεδιασμού και Προϋπολογισμού (ΔΑΣΠΠ) του ΕΠΥΕΘΑ, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2β του ΠΔ 157/1998 και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 15 του Π. Δ. 157/98 αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικών Επιθεωρήσεων του ΕΠΥΕΘΑ, το οποίο καταργείται.
2.  
  Από το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της Γενικής Γραμματείας που είναι κατανεμημένο στις Γενικές Διευθύνσεις και Διευθύνσεις αυτής, στελεχώνονται και τα Γραφεία που υπάγονται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα και στους Γενικούς Διευθυντές
3.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί στις Μονάδες του ΕΠΥΕΘΑ που καταργούνται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, μεταφέρεται στην Γενική Γραμματεία
4.  
  Ο κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας και η περιγραφή των ειδικότερων καθηκόντων του προσωπικού της καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 18 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 3 του Ν. 2984/2002 (ΦΕΚ Α΄ 15/2002).
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 157/98 (ΦΕΚ Α΄ 120/1998)
 • Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 21 του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκησης και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 35/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2641/98 «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α~ 211/1998).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97.
 • Το Προεδρικό Διάταγμα 438/95 (ΦΕΚ Α΄ 254/1995)
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τη 232/17. 5. 2002 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-06-05 Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/132
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις. 1999/2745 1999
ΝΟΜΟΣ 2002/2964 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2964 2002
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 2002/2984 2002
Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 1995/438 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/157 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/96 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/96 2000