ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/152

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-05-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση του Επιτίμου Προξενείου της Ελλάδος στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν καταργείται. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν. 2594/98 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών (Α΄ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθ. 1100383/1330/Α 0006/31/10.01 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με θέμα Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1485).
  • Τη γνώμη της Πρεσβείας της Ελλάδος στη Μόσχα, όπως διατυπώθηκε στο υπ αριθ. 053Τ/29/ΑΣ 1936/ 20.9.2001 έγγραφο.
  • Την υπ αριθ. 191/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-06-12 Κατάργηση του Επιτίμου Προξενείου της Ελλάδος στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/134
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/1100383/1330/Α0006/31 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/1100383_1330_Α0006_31 2010
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία