ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/157

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-06-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-06-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-05-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 35/1995 «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα...» (Α΄ 31), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/10/ΕΚ και εκτέλεση της απόφασης 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με το παρόν διάταγμα τροποποιούνται διατάξεις του Π.Δ. 35/1995 «υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ ΕΟΚ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 94/164/ ΕΟΚ της Επιτροπής» (Α΄ 31) με σκοπό: α) Τη συμμόρφωσή τους προς την Οδηγία 2001/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 «για την τροποποίηση της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την τρομώδη νόσο» (ΕΕ αρ. L147 της 31.5.2001 σελ. 41). β) Την προσαρμογή του στις διατάξεις του Π.Δ. 308/ 2000 «όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ, 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 252), με το οποίο καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε το Π.Δ. 125/1986 (Α΄ 43). γ) Την εκτέλεση της παραγράφου 3 του παραρτήματος Ι της απόφασης 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων των Οδηγιών 64/ 432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/273/ΕΚ της Επιτροπής …» (ΕΕ αρ. L 102 της 12.4.2001 σελ. 63).
Άρθρο 2 "Το Π.Δ. 35/1995 (Α΄ 31) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Στον τίτλο η φράση «, που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,» αντικαθίσταται από τη φράση «που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου,»
2.  
  Στο άρθρο 1:
 1. Η φράση «μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών,» διαγράφεται, και
 2. Στο τέλος αυτού, προστίθεται η φράση «και σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/10/ΕΚ του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την τρομώδη νόσο.» (Ε.Ε αρ. L 147 της 31.5.2001 σελ. 41).
3.  
  Στο άρθρο 2:
 1. Στην εισαγωγική πρόταση η φράση «, οι ορισμοί του άρθρου 3 του Π.Δ. 125/1986(Α΄ 43)» αντικαθίσταται από τη φράση:
 2. «οι ορισμοί του άρθρου 2 του Π.Δ. 308/2000 (Α΄ 252)».
 3. Στην παράγραφο 1 η φράση «προκειμένου να σφαγούν υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 125/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 παράγραφος 2 του Π.Δ. 420/1993 (Α΄ 179)» αντικαθίσταται από τη φράση:
 4. «προκειμένου να σφαγούν υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 308/2000 (Α΄ 252)».
 5. Στην παράγραφο 3, το σημείο β), διαγράφεται και αντικαθίσταται ως εξής:
 6. β) είτε, εφόσον έχουν εισαχθεί, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μέρους Β του Π.Δ. 308/2000 (Α΄ 252) .
 7. Στην παράγραφο 9, η φράση «ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 7 του Π.Δ. 125/1986 (Α΄ 43) και του άρθρου 19 παράγραφος 1 περίπτωση βα) σημείο i του Π.Δ. 420/93 (Α΄ 179) για αγορές και τους εγκεκριμένους τόπους συγκέντρωσης.» αντικαθίσταται από τη φράση «ο οποίος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άρθρων 11 και 13 του Π.Δ. 308/2000 (Α΄ 252)».
 8. Στην παράγραφο 10, η φράση «όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο iγ του Π.Δ. 125/1986 (Α΄ 43)» αντικαθίσταται από τη φράση «όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο ιστ) του Π.Δ. 308/2000 (Α΄ 252)». 4.Στο άρθρο 4:.
5.  
  Στο άρθρο 6: Η παράγραφος 2 καταργείται και η αρίθμηση των παραγράφων 3 και 4 γίνεται 2 και 3 αντίστοιχα. (Άρθρο 1 παρ. 2 Οδηγίας 2001/10/ΕΚ).
6.  
  Στο άρθρο 7, στην εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 1 η φράση «που αναφέρονται στο παράρτημα Β σημεία ΙΙ και ΙΙΙ» αντικαθίσταται από τη φράση «που αναφέρονται στο παράρτημα Β σημείο ΙΙΙ». (Άρθρο 1 παρ. 3 της οδηγίας 2001/ 10/ΕΚ).
7.  
  Στο άρθρο 8, στην εισαγωγική πρόταση της παραγράφου 1 η φράση «που απαριθμούνται στο παράρτημα Β σημεία ΙΙ και ΙΙΙ» αντικαθίσταται από τη φράση «που αναφέρονται στο παράρτημα Β σημείο ΙΙΙ». (Άρθρο 1 παρ. 4 της οδηγίας 2001/10/ΕΚ).
8.  
  Στο άρθρο 12:
 1. Στο παράρτημα Α, παράγραφος 1, σημείο γ) διορθώνεται η λέξη «τουχιστον» στο ορθό «τουλάχιστον»
 2. Στο παράρτημα Β, το σημείο «ΙΙ (1) – τρομώδης νόσος (SCRΑΡΙΕ)» διαγράφεται. (Άρθρο 1 παρ. 5 της οδηγίας 2001/ 10/ΕΚ).
 3. Στο παράρτημα Ε, υπόδειγμα Ι, παράγραφος ΙV, η φράση «(τόπος κατοικίας)» αντικαθίσταται από τη φράση «(τόπος αποστολής)» και στο τέλος της παραγράφου V προστίθεται σημείο Ζ ως εξής:
 4. «Ζ. Κατά το χρόνο της επιθεώρησης, ήταν σε φυσική κατάσταση κατάλληλη για την προβλεπόμενη μετακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91/ 628/ΕΟΚ(5).
 5. (5) Η παρούσα δήλωση δεν απαλλάσσει τους μεταφορείς από τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τη φυσική κατάσταση ζώων προς μεταφορά.» (Παράρτημα Ι παρ. 3 Απόφασης 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής).
 6. Στο παράρτημα Ε, υπόδειγμα ΙΙ, παράγραφος V:
 7. - στην υποπαράγραφο Ε.2 η φράση «σε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων από βρουκέλλωση» αντικαθίσταται από τη φράση «σε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων απαλλαγμένη από βρουκέλλωση». - στην υποπαράγραφο Ε.2α) η φράση «από εκμετάλλευση αιγοπροβάτων απαλλαγμένη από . .». αντικαθίσταται από τη φράση «από εκμετάλλευση αιγοπροβάτων επίσημα απαλλαγμένη από…» - στην υποπαράγραφο Ε.2γ) η φράση «εκμετάλλευση άλλη από εκείνη που αναφέρεται στο σημείο και ανταποκρίνονται . .» αντικαθίσταται από τη φράση «από εκμετάλλευση άλλη από εκείνη που αναφέρεται στα σημεία α) και β) και ανταποκρίνονται . .», και - μετά την υποπαράγραφο Ζ προστίθεται υποπαράγραφος Η ως εξής:
 8. «Η. Κατά το χρόνο της επιθεώρησης, ήταν σε φυσική κατάσταση κατάλληλη για την προβλεπόμενη μετακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91/628/ ΕΟΚ(5).
 9. στο παράρτημα Ε, υπόδειγμα ΙΙΙ, παράγραφος V:
 10. - στην υποπαράγραφο ΣΤ, 2α) η φράση «εκμετάλλευση αιγοπροβάτων απαλλαγμένη από . .». αντικαθίσταται από τη φράση «εκμετάλλευση αιγοπροβάτων επίσημα απαλλαγμένη από . .» - στην υποπαράγραφο ΣΤ, 2γ) η φράση «. . εκείνη που αναφέρεται στο σημείο και ανταποκρίνονται . .» αντικαθίσταται από τη φράση «. . εκείνη που αναφέρεται στα σημεία α) και β) και ανταποκρίνονται . .», και - μετά την υποπαράγραφο Ι προστίθεται υποπαράγραφος ΙΑ ως εξής:«ΙΑ.
 11. Κατά το χρόνο της επιθεώρησης, ήταν σε φυσική κατάσταση κατάλληλη για την προβλεπόμενη μετακίνηση σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ(5).
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34) όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/ 1990 (Α΄ 101). β) Του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄ 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α΄ 47). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α΄ 38), και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την Α.Π. 353001/13.4.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β΄ 566).
 • Τη γνωμοδότηση 136/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/353001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/353001 2000
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2001/10/ΕΕ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/10_ΕΕ 2001
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/125 1986
(1) Τροποποίηση και συμπλήρωση των α) π.δ. 599/1985 (Α 123), β) Π.Δ. 125/1986 (Α 43), γ) π.δ. 36/1987 (Α 10) και δ) π.δ. 959/1981 (Α 241) όπως ισχύουν σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ (άρθρα 4α και 4β), 72/461/ΕΟΚ (άρθρο 13α), 85/323/ΕΟΚ, 85[...]" 1992/49 1992
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώ-ντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου και σε εκτέλεση[...]" 1995/35 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/308 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία