Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για την ίδρυση, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή φυσικά πρόσωπα, καθώς και τα προσόντα των προσώπων αυτών
Άρθρο 2 "Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:"
1.  
  Άδεια: Η χορηγούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, άδεια αφενός για την ίδρυση - κατασκευή και αφετέρου για την λειτουργία - εκμετάλλευση πολιτικού αερολιμένα
2.  
  Αεροδρόμιο: Η συγκεκριμένη - χερσαία ή υδάτινη - περιοχή μαζί με τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της, η οποία είναι προορισμένη να εξυπηρετεί, συνολικά ή εν μέρει, την άφιξη, την αναχώρηση και την επίγεια κίνηση πολιτικών αεροσκαφών. Τα αεροδρόμια διακρίνονται σε αερολιμένες και πεδία προσγείωσης.
3.  
  Αερολιμένας: Το αεροδρόμιο, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη υποδομή σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση αεροσκαφών, επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου
4.  
  Αερολιμενικά Τέλη: Τα ποσά που εισπράττονται σε έναν αερολιμένα υπέρ του Φορέα Διαχείρισης τα οποία βαρύνουν τους χρήστες του αερολιμένα για την αμοιβή εγκαταστάσεων και υπηρεσιών οι οποίες, λόγω της φύσεώς τους, μπορούν να παρασχεθούν μόνο από τον αερολιμένα και συνδέονται με την διεκπεραίωση επιβατών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου, την προσγείωση, τη φωτεινή σηματοδότηση, τη στάθμευση των αεροσκαφών και, ανάλογα με την περίπτωση, την ασφάλεια των επιβατών καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον χειρισμό αεροσκαφών (θόρυβο) για τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και ταχυδρομείου, εκτός από τα τυχόν ποσά που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας ή / και τις μετεωρολογικές υπηρεσίες
5.  
  Ακίνητο: Η εδαφική περιοχή στην οποία θα κατασκευαστεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, το αεροδρόμιο
6.  
  Έγγραφα: Τα σχέδια, πιστοποιητικά, προδιαγραφές, εκθέσεις, μελέτες καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο υποβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης – κατασκευής και λειτουργίας - εκμετάλλευσης
7.  
  Έναρξη Λειτουργίας Αερολιμένα: Η ημερομηνία κατά την οποία ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από πρόταση της κρατικής Αεροπορικής Αρχής, θα εκδώσει την άδεια λειτουργίας Αερολιμένα
8.  
  Έργο: Η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή, η ολοκλήρωση, η θέση σε λειτουργία, η συντήρηση, η λειτουργία, η διοίκηση και η ανάπτυξη Αερολιμένα
9.  
  Ισχύουσα Νομοθεσία: Οι ισχύοντες κανόνες εθνικού, κοινοτικού ή διεθνούς δικαίου στους οποίους περιλαμβάνονται τα πρότυπα, οι κανόνες και οι κανονισμοί
10.  
  Κανονισμοί Εργασίας Προσωπικού: Οι κανονισμοί, οι οποίοι υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του αερολιμένα, και διέπουν την απασχόληση του προσωπικού που απασχολείται από τον Φορέα Διαχείρισης του Αερολιμένα
11.  
  Κανονισμοί Λειτουργίας του Αερολιμένα: Οι κανονισμοί, οι οποίοι υποβάλλονται μαζί με την αίτηση για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας - εκμετάλλευσης του αερολιμένα. Σε αυτούς περιλαμβάνεται, ιδίως, το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Αεροδρομίου.
12.  
  Κρατική Αεροπορική Αρχή: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
13.  
  Μη - νομοθετημένο σημείο εισόδου και εξόδου: Αερολιμένας εσωτερικού ο οποίος δέχεται ναυλωμένες πτήσεις μετά από ενημέρωση
14.  
  Πραγματικός Έλεγχος: Η διαπίστωση της σχέσεως που συνίσταται σε δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα τα οποία, είτε χωριστά είτε από κοινού, και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά πραγματικά ή νομικά κριτήρια, επιτρέπουν να ασκηθεί άμεση ή έμμεση αποφασιστική επιρροή σε μία επιχείρηση, ιδίως: Α. Με το δικαίωμα χρήσης όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων μίας επιχείρησης, Β. Με δικαιώματα ή συμβάσεις βάσει των οποίων ασκείται αποφασιστική επιρροή στη σύνθεση, την ψηφοφορία ή τις αποφάσεις των οργάνων μίας επιχείρησης ή καθ΄ οιονδήποτε άλλον τρόπο επηρεάζουν αποφασιστικά τη λειτουργία της επιχείρησης.
15.  
  Πεδίο Προσγείωσης: Ως Πεδίο Προσγείωσης νοείται κάθε χώρος ειδικά διαρρυθμισμένος για την προσγείωση, απογείωση και τους ελιγμούς αεροσκαφών
16.  
  Πρότυπα: Οι ισχύοντες κανονισμοί που εφαρμόζονται σε κάθε φάση της μελέτης, χρηματοδότησης, κατασκευής, ολοκλήρωσης, θέσης σε λειτουργία, συντήρησης, λειτουργίας, διοίκησης και ανάπτυξης Αερολιμένα
17.  
  Φορέας Διαχείρισης: Φορέας ο οποίος έχει ως στόχο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους διεθνείς κανόνες, τη διοίκηση και τη διαχείριση των υποδομών και υπηρεσιών του αερολιμένα, και τον συντονισμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των διαφόρων επιχειρήσεων που λειτουργούν στον αερολιμένα
18.  
  Γενικό Σχέδιο Ανάπτυξης Αεροδρομίου: Το σχέδιο στο οποίο αποτυπώνεται η θέση και ο συνολικός χώρος του αεροδρομίου, οι συγκοινωνιακές υποδομές για την πρόσβαση σε αυτό καθώς επίσης και τα βασικά χαρακτηριστικά των κτιρίων, των εγκαταστάσεων, των διαδρόμων και των λοιπών χώρων που είναι αναγκαίοι για την εύρυθμη λειτουργία του
Άρθρο 3 "Αερολιμένες"
1.  
  Οι πολιτικοί αερολιμένες διακρίνονται για τις ανάγκες του παρόντος, με κριτήριο το φορέα στον οποίο ανήκουν και τους εκμεταλλεύεται, σε νομαρχιακούς, δημοτικούς ή κοινοτικούς και ιδιωτικούς
2.  
  Οι αερολιμένες διακρίνονται για τις ανάγκες του παρόντος, με κριτήριο το είδος της κίνησης που εξυπηρετούν, σε διεθνείς, νομοθετημένα σημεία εισόδου, μη νομοθετημένα σημεία εισόδου και εσωτερικών συγκοινωνιών
Άρθρο 4 "Άδειες"
1.  
  Οι άδειες για τις ανάγκες του παρόντος διακρίνονται σε άδεια ίδρυσης - κατασκευής πολιτικού αεροδρομίου και άδεια λειτουργίας - εκμετάλλευσης πολιτικού αερολιμένα
2.  
  Άδεια ίδρυσης - κατασκευής είναι η άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καθώς και σε όλες τις σχετικές διατάξεις, για την ίδρυση και κατασκευή πολιτικού αεροδρομίου
3.  
  Άδεια λειτουργίας - εκμετάλλευσης είναι η άδεια που χορηγείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καθώς και σε όλες τις σχετικές διατάξεις, για τη λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικού αερολιμένα
Άρθρο 5
1.  
  Κατηγορίες αδειών ίδρυσης - κατασκευής πολιτικών αεροδρομίωνΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Άδεια ίδρυσης - κατασκευής Κατηγορίας Α, χορηγείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων Δημόσιας Μεταφοράς επιβατών, φορτίου και ταχυδρομείου ή/ και εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών πτήσεων, πτήσεων Γενικής Αεροπορίας και Κοινής Ωφέλειας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Άδεια ίδρυσης - κατασκευής Κατηγορίας Β, χορηγείται για την εξυπηρέτηση πτήσεων του ιδιοκτήτη του, καθώς και των προσώπων τα οποία έχουν εξασφαλίσει την έγκριση του, χωρίς αμοιβή.
Άρθρο 6 "Πεδίο Εφαρμογής"
1.  
  Το παρόν εφαρμόζεται για την ίδρυση, την κατασκευή, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, τη λειτουργία, τη διοίκηση και την εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων της Ελληνικής Επικράτειας από φυσικά πρόσωπα ,νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ειδικά στο παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ.
Άρθρο 7 "Άδεια ίδρυσης - κατασκευής πολιτικού αεροδρομίου Κατηγορίας Α"
1.  
  Η άδεια ίδρυσης - κατασκευής πολιτικού αερολιμένα, Κατηγορίας Α, δύναται να χορηγηθεί από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος
2.  
  Στην περίπτωση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 9 και 18, παρα. 2 του Ν. 1815/88 «Περί Κύρωσης του κώδικα Αεροπορικού Δικαίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Οι υπήκοοι των κρατών - μελών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσης παραγράφου πρέπει να ελέγχουν το νομικό πρόσωπο κατά τρόπο πραγματικό και διαρκή.
3.  
  Τα αναφερόμενα στην παρα. 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για κάθε νομικό πρόσωπο που διαθέτει αμέσως ή εμμέσως συμμετοχή στα νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια ίδρυσης - κατασκευής πολιτικού αερολιμένα.
4.  
  Η άδεια ίδρυσης - κατασκευής είναι αμεταβίβαστη, αναπαλλοτρίωτη και δεν εκχωρείται για οποιαδήποτε αιτία
Άρθρο 8 "Διαδικασία Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης – Κατασκευής Κατηγορίας Α"
1.  
  Εδαφοτεχνική μελέτη Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητή της.
2.  
  Στην αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης - κατασκευής αεροδρομίου περιλαμβάνονται: 5.000 με τα σχετικά όρια του οικοπέδου και οδοιπορικό σκαρίφημα.
 1. Τα πλήρη στοιχεία του αιτούμενου και το καταστατικό του (στην περίπτωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου)
 2. Η συγκεκριμένη γεωγραφική θέση στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το αεροδρόμιο
 3. Το είδος και το όνομα του αεροδρομίου.
 4. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
 5. Α. Φάκελος Τεχνικής Εφικτότητας, ο οποίος περιλαμβάνει:.
3.  
  Λεπτομερές, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του υποδειχθέντος χώρου εξαρτημένο από το Εθνικό Δίκτυο, κλίμακας 1:1.000 με ισοϋψείς ανά 1 μέτρο και υψόμετρα από Μέση Στάθμη Θάλασσας.
4.  
  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
5.  
  Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή θα αποτελείται από άτομα με εξειδικευμένη γνώση, η αμοιβή των οποίων θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
6.  
  Μελέτη μετεωρολογικών δεδομένων, τουλάχιστον για την τελευταία δεκαετία, της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής στην οποία ευρίσκεται το αεροδρόμιο προς διακρίβωση του συντελεστή χρήσης του
7.  
  Μετά την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Αξιολόγησης, υποβάλλεται από την Κρατική Αεροπορική Αρχή στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τεκμηριωμένη εισήγηση
8.  
  Οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά τις οποίες είναι επιθυμητή η εκτέλεση πτήσεων στο αεροδρόμιο (VΜC- ΙΜC)
9.  
  Η πρόθεση για πραγματοποίηση πτήσεων κατά τη διάρκεια της νύκτας
10.  
  Τίτλοι που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του (-ων) ακινήτου (-ων), καθώς και τη νόμιμη χρήση του (-ων)
11.  
  Προμελέτη έργων υποδομής, κτιριακών εγκαταστάσεων με σχεδιάγραμμα των κάθετων τομών των κτιριακών εγκαταστάσεων του υπό ίδρυση αεροδρομίου
12.  
  Τοπογραφικό των ορίων του αεροδρομίου και των εγκαταστάσεων εδάφους καθώς και οδοιπορικό διάγραμμα - σύστημα πρόσβασης σε αυτό
13.  
  Βεβαίωση από το οικείο δασαρχείο από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή που πρόκειται να κατασκευαστεί το αεροδρόμιο δεν είναι δασική
14.  
  Βεβαίωση από την οικεία Αρχαιολογική Υπηρεσία από την οποία να προκύπτει ότι η περιοχή στην οποία πρόκειται να κατασκευαστεί το Αεροδρόμιο δεν είναι αρχαιολογικός χώρος. Β. Φάκελος οικονομικής εφικτότητας, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικό επιχειρηματικό και επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο να αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί, ανά πάσα στιγμή, στις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της, καθώς και ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα λογικώς αναμενόμενα πάγια και λειτουργικά έξοδα τα οποία συνεπάγεται η ίδρυση και η κατασκευή αερολιμένα, συμπεριλαμβανομένης περιόδου ενός (1) έτους από την έναρξη της λειτουργίας – εκμετάλλευσης του αερολιμένα, χωρίς να χρησιμοποιήσει τα εξ αυτών έσοδα Γ. Κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης - κατασκευής, πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει στην Κρατική Αεροπορική Αρχή ότι τα πρόσωπα που θα διευθύνουν συνεχώς και πραγματικά τις δραστηριότητες της επιχείρησης είναι φερέγγυα και δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.
Άρθρο 9 "Χορήγηση –περιεχόμενο άδειας ίδρυσης – κατασκευής πολιτικού αεροδρομίου Κατηγορίας Α."
1.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής, δύναται να χορηγήσει την άδεια Ίδρυσης - κατασκευής ιδιωτικού πολιτικού αεροδρομίου, Κατηγορίας Α
2.  
  Παράλληλα με την χορήγηση της άδειας ίδρυσης - κατασκευής πολιτικού αεροδρομίου, υπογράφεται Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από την κρατική Αεροπορική Αρχή και του δικαιούχου της άδειας ίδρυσης - κατασκευής, για την κατασκευή του αερολιμένα με αντάλλαγμα την λειτουργία και εκμετάλλευσή του για ορισμένο χρονικό διάστημα
3.  
  Η διάρκεια ισχύος τη άδειας είναι συγκεκριμένη και μπορεί να παραταθεί υπό τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις ρήτρες που θα καθορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή, και του δικαιούχου της άδειας ίδρυσης - κατασκευής
4.  
  Στην άδεια περιλαμβάνονται ιδίως:
 1. Ο δικαιούχος της άδειας
 2. Το όνομα, το είδος του αερολιμένα και η Κατηγορία της Άδειας
 3. Τα φυσικά χαρακτηριστικά του αερολιμένα, το είδος των ραδιοβοηθημάτων, ο εξοπλισμός, η δυνατότητα εξυπηρέτησης πτήσεων κατά τη διάρκεια της νύκτας, οι μετεωρολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι δυνατή η εκτέλεση πτήσεων (VΜC-ΙΜC), η κατηγορία πυρασφάλειας και οι τυχόν περιορισμοί στο είδος των πτήσεων ή οι επιβαλλόμενοι από τις Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας.
 4. Επίσης, θα αναφέρεται η δυνατότητα εκχώρησης συχνοτήτων επικοινωνιών αέρος - εδάφους.
 5. Οι ελάχιστες απαιτούμενες εγκαταστάσεις για την εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου
 6. Το είδος των πτήσεων που θα εξυπηρετεί καθώς και οι τύποι των αεροσκαφών που θα το χρησιμοποιούν
 7. Το χρόνο εντός του οποίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το έργο
 8. Τις εγκεκριμένες από την Κρατική Αεροπορική Αρχή, μελέτες εφαρμογής έργων υποδομής, κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών προβλεπομένων εγκαταστάσεων, ανάλογα με την Κατηγορία της Άδειας
 9. Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου έναντι της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής
 10. Οι λόγοι για τους οποίους ανακαλείται η άδεια
 11. Η Σύμβαση Παραχώρησης υπογεγραμμένη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή, και του κατόχου της Άδεια ίδρυσης - Κατασκευής Πολιτικού αερολιμένα Κατηγορίας Α
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να προβλέπονται και άλλα, πέραν των οριζομένων στην παρα. 4 του παρόντος άρθρου στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην Άδεια Ίδρυσης - Κατασκευής Κατηγορίας Α.
Άρθρο 10 "Κατασκευή - Εξοπλισμός"
1.  
  Το κόστος κατασκευής, εξοπλισμού και υποδομών του αερολιμένα καθώς και το κόστος της παρακολούθησης της κατασκευής, εξέλιξης και ολοκλήρωσης του έργου βαρύνουν τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης - κατασκευής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή και τον κάτοχο της άδειας
2.  
  Η παρακολούθηση της κατασκευής και της εξέλιξης του έργου καθώς και όλα τα ζητήματα τα σχετικά με τον εξοπλισμό (απόκτηση, εγκατάσταση, αναβάθμιση ή /και αντικατάσταση του υπάρχοντος) και επέκταση και εκσυγχρονισμό των υποδομών περιλαμβάνονται στους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή και του κατόχου της άδειας
3.  
  Ο κάτοχος της αδείας ίδρυσης - κατασκευής υποχρεούται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να λάβει από τις κάθε φορά αρμόδιες αρχές όλες τις τυχόν απαιτούμενες άδειες
Άρθρο 11 "Άδεια ίδρυσης - κατασκευής πολιτικού αεροδρομίου Κατηγορίας Β"
1.  
  Άδεια ίδρυσης - κατασκευής Κατηγορίας Β χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής και, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στις παρα. 1 και 2, σημείο Α του άρθρου 7 του παρόντος.
2.  
  Στην περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται την χορήγηση Άδειας Ίδρυσης - Κατασκευής Κατηγορίας Β, πέραν της εκπλήρωσης των οριζομένων στις παρα. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, αυτά θα πρέπει να είναι πολίτες με ιθαγένεια κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ.
Άρθρο 12 "Χορήγηση άδειας λειτουργίας - εκμετάλλευσης πολιτικού αερολιμένα"
1.  
  Η άδεια λειτουργίας - εκμετάλλευσης πολιτικού αερολιμένα χορηγείται σε νομικό πρόσωπο από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του κατόχου της άδειας ίδρυσης - κατασκευής και του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή
2.  
  Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι συγκεκριμένη και μπορεί να ανανεωθεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται σε αυτήν
3.  
  Στην άδεια περιλαμβάνονται ιδίως:
 1. Ο δικαιούχος και η κατηγορία της άδειας ίδρυσης- κατασκευής
 2. Το όνομα, ο λογότυπος, η περιγραφή, τα χαρακτηριστικά και τα επιχειρησιακά του δεδομένα και το είδος των πτήσεων που επιτρέπεται να πραγματοποιούνται, οι μετεωρολογικές συνθήκες κατά τις οποίες είναι δυνατή η εκτέλεση πτήσεων, τα έργα υποδομής, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός του, η κατηγορία πυρασφάλειας, οι τυχόν χρονικοί και περιβαλλοντικοί περιορισμοί και οι ειδικοί όροι τεχνικής εκμετάλλευσης
 3. Το Εγχειρίδιο και οι Κανονισμοί Λειτουργίας του Αερολιμένα
 4. Ο Φορέας Διαχείρισης του αερολιμένα, το οργανόγραμμά του καθώς επίσης και το βασικό προσωπικό λειτουργίας του
 5. Η εξυπηρετούμενη κίνηση
 6. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του αερολιμένα
 7. Η διάρκεια ισχύος της άδειας καθώς επίσης οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανανέωσή της
 8. Οι υποχρεώσεις του αδειοδοτούμενου έναντι της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής
 9. Οι λόγοι για τους οποίους ανακαλείται η άδεια, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης που έχουν σχέση με το Αεροδρόμιο και τους όρους ασφαλούς διεξαγωγής των πτήσεων
 10. Η δυνατότητα χρήσης ή οι λόγοι απαγόρευσης της λειτουργίας του αερολιμένα για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης ή για την εξυπηρέτηση της δημόσιας υγείας
 11. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία με βάση τις οποίες μπορεί να μεταβάλλονται φυσικά ή άλλα χαρακτηριστικά της περιοχής και του αεροδρομίου.
 12. Συγκεκριμένα, δεν θα γίνονται αλλαγές στα φυσικά χαρακτηριστικά του αεροδρομίου, περιλαμβανομένης της ανέγερσης νέων κτιρίων και μεταβολών σε υπάρχοντα κτίρια ή σε οπτικά βοηθήματα, χωρίς προηγούμενη γραπτή γνωστοποίηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας λεπτομερών στοιχείων των μεταβολών αυτών και των επιπτώσεών τους στην ασφάλεια και τη λειτουργία του Αεροδρομίου.
 13. Εάν, εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση αυτή, η Υπηρεσία προβάλλει αντιρρήσεις για οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή για λόγους ασφάλειας, προστασίας ή άμυνας του Αεροδρομίου, οι μεταβολές αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν.
 14. Οι χώροι που διατίθενται, χωρίς την καταβολή ανταλλάγματος, στο Δημόσιο ή / και σε λοιπούς φορείς για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την παροχή υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος
Άρθρο 13 "Οργάνωση"
1.  
  Οι βασικοί άξονες της οργανωτικής διάρθρωσης του Φορέα Διαχείρισης καθώς και οι βασικές απαιτήσεις για την εκπαίδευση και αδειοδότηση του απασχολούμενου προσωπικού καθορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή και του κατόχου της άδειας ίδρυσης - κατασκευής και λειτουργίας – εκμετάλλευσης του αερολιμένα
Άρθρο 14 "Εποπτεία"
1.  
  Ο εν γένει έλεγχος, η απαίτηση εφαρμογής και η επίβλεψη τήρησης των εκάστοτε ισχυουσών διεθνών και εθνικών απαιτήσεων για τη λειτουργία των αερολιμένων, ανήκουν στην αρμοδιότητα της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής
2.  
  Η Κρατική Αεροπορική Αρχή προβαίνει για το σκοπό αυτό σε τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις των αερολιμένων, κατά το χρόνο λειτουργίας των, προς διαπίστωση της τήρησης των όρων της αδείας τους, καθώς και της καλής και ασφαλούς λειτουργίας τους
3.  
  Οι επιθεωρητές είναι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής
4.  
  Αερολιμένες εφοδιασμένοι με ραδιοβοηθήματα θα υφίστανται τους απαιτούμενους περιοδικούς από αέρα ελέγχους
5.  
  Το συνολικό κόστος του εν γένει ελέγχου και της εποπτείας όπως ορίζεται στο παρόν άρθρο βαρύνει τον δικαιούχο της άδειας ίδρυσης - κατασκευής και λειτουργίας - εκμετάλλευσης
Άρθρο 15 "Φορέας Διαχείρισης"
1.  
  Η διοίκηση και η εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων διαφόρων επιχειρήσεων του αερολιμένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - με την επιφύλαξη εκείνων που ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους ή / και των λοιπών φορέων, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 19 του παρόντος - ανήκουν στον Φορέα Διαχείρισης του αερολιμένα
2.  
  Φορέας Διαχείρισης του αερολιμένα μπορεί να είναι δημόσια υπηρεσία, νομικό πρόσωπο που έλαβε την άδεια ίδρυσης - κατασκευής και την άδεια λειτουργίας - εκμετάλλευσης, ή άλλος από τον κάτοχο άδειας ίδρυσης - κατασκευής και λειτουργίας - εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση που η άδεια χορηγείται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμίδας, ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να είναι και δημοτική επιχείρηση. Οι Φορείς Διαχείρισης πρέπει να διαθέτουν τα χαρακτηριστικά της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος.
3.  
  Στην περίπτωση που ο φορέας διαχείρισης είναι άλλος από τον κάτοχο άδειας κατασκευής και λειτουργίας - εκμετάλλευσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων ο φορέας διαχείρισης του αερολιμένα ασκεί τις αρμοδιότητες του, αναφέρονται στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή και του κατόχου της αδείας ίδρυσης - κατασκευής και της αδείας λειτουργίας - εκμετάλλευσης
Άρθρο 16 "Αερολιμενικά Τέλη"
1.  
  Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του κοινοτικού Δικαίου, ο Φορέας Διαχείρισης του αερολιμένα δύναται να προτείνει Αερολιμενικά Τέλη, όπως αυτά ορίζονται στο παρόν
2.  
  Τα Αερολιμενικά Τέλη προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που θα περιλαμβάνονται στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπούμενου από την Αεροπορική Αρχή και του κατόχου της αδείας ίδρυσης - κατασκευής και της αδείας λειτουργίας - εκμετάλλευσης αερολιμένα, θα ευρίσκονται δε σε συμφωνία με την ισχύουσα διεθνή και ελληνική νομοθεσία. Η πρόταση του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με τα Αερολιμενικά Τέλη, υποβάλλεται στην Κρατική Αεροπορική Αρχή προς έγκριση, σύμφωνα με διαδικασίες που ορίζονται στον Βασικό Κανονισμό Αδειοδότησης και Λειτουργίας - Εκμετάλλευσης Αερολιμένων .
Άρθρο 17
1.  
  Λοιπά έσοδα Αερολιμένων Έσοδα του αερολιμένα προερχόμενα από εμπορικές μισθώσεις -εκμεταλλεύσεις, αξιοποίηση περιουσίας και εν γένει εμπορικές δραστηριότητες καθορίζονται από το Φορέα Διαχείρισης Αερολιμένα
Άρθρο 18 "Σύναψη και Όροι Συμβάσεων Παραχώρησης"
1.  
  Στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, ήτοι φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας, είναι δυνατόν να παραχωρηθεί με Σύμβαση η εκμετάλλευση αεροδρομίων για ορισμένο χρονικό διάστημα
2.  
  Στη Σύμβαση Παραχώρησης περιλαμβάνονται ιδίως:
 1. Η Συμβατική Περίοδος, η δυνατότητα παράτασης και τροποποίησής της
 2. Οι τεχνικές απαιτήσεις και οι όροι μελέτης και κατασκευής του αεροδρομίου
 3. Οι όροι λειτουργίας, συντήρησης, ανάπτυξης υποδομής και επέκτασης του αεροδρομίου
 4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου
 5. Κανόνες Ελληνικού Δημοσίου (Πρότυπα Ασφάλειας και Προστασίας, κατάσταση ανάγκης και άμυνα)
 6. Δικαιώματα και υποχρεώσεις Αεροδρομίου
 7. Απαιτούμενος εξοπλισμός αεροναυτιλίας και όροι συντήρησης και λειτουργίας αυτού
 8. Η δυνατότητα επιβολής και η διαδικασία ρύθμισης αερολιμενικών τελών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος
 9. Η υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης
3.  
  Η Σύμβαση Παραχώρησης ρυθμίζει και εξειδικεύει κατά περίπτωση όλα τα θέματα που περιλαμβάνει ο Βασικός Κανονισμός Αδειοδότησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης
Άρθρο 19 "Υπηρεσίες Κρατικών και Λοιπών Φορέων"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος, παρέχονται στον αερολιμένα: Α. Από υπαλλήλους των αντιστοίχων κρατικών υπηρεσιών, οι αμιγώς κρατικές υπηρεσίες:.
 1. Αστυνόμευσης
 2. Άμυνας
 3. Ελέγχου διαβατηρίων και συναλλάγματος
 4. Τελωνειακού ελέγχου
 5. Ελέγχων δημόσιας υγείας
 6. Εποπτείας, Επίβλεψης και Επιθεώρησης εφαρμογής αεροπορικής νομοθεσίας.
 7. Β. Υπηρεσίες αεροναυτιλίας και μετεωρολογίας, οι οποίες παρέχονται στους αερολιμένες, από υπαλλήλους των αρμοδίων φορέων.
 8. Γ. Υπηρεσίες διάσωσης και πυρόσβεσης οι οποίες είναι δυνατόν να παρέχονται, κατόπιν σύμβασης και ανάθεσης, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
2.  
  Οι εγκατεστημένες στον αερολιμένα υπηρεσίες επίβλεψης και διενέργειας σχετικών επιθεωρήσεων οι οποίες παρέχονται από αρμόδιους υπαλλήλους της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής, και οι οποίες αναφέρονται στην πιστή εφαρμογή της αεροπορικής νομοθεσίας στους τομείς αεροπορικής ασφάλειας πτήσεων και αερολιμένων και προστασίας από έκνομες ενέργειες, αεροπορικής εκμετάλλευσης και εν γένει αεροπορικής νομοθεσίας
3.  
  Το λειτουργικό κόστος παροχής των υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρα. 1 του παρόντος άρθρου επιβαρύνουν τον κάτοχο άδειας ίδρυσης - κατασκευής και άδειας λειτουργίας - εκμετάλλευσης. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης καθορίζονται στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή και τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης- κατασκευής και άδειας λειτουργίας - εκμετάλλευσης.
Άρθρο 20 "Γενικές διατάξεις"
1.  
  Η Κρατική Αεροπορική Αρχή, η οποία χορηγεί ή έχει χορηγήσει τις άδειες (άδεια ίδρυσης - κατασκευής και άδεια λειτουργίας - εκμετάλλευσης) μπορεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή και τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης - κατασκευής και άδειας λειτουργίας - εκμετάλλευσης, να ελέγχει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την χρηματοοικονομική απόδοση του κατόχου αδείας με όποιον τρόπο κρίνει απαραίτητο
2.  
  Κάθε οικονομικό έτος, ο κάτοχος αδείας πρέπει άμεσα να παρέχει στην Κρατική Αεροπορική Αρχή τους ελεγμένους ισολογισμούς του προηγούμενου οικονομικού έτους. Οποτεδήποτε τους το ζητήσει η αεροπορική αρχή, οι κάτοχοι αδειών πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, και ιδιαίτερα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρα. 2 του άρθρου 8 του παρόντος.
3.  
  Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης - κατασκευής και άδεια λειτουργίας - εκμετάλλευσης πολιτικού αερολιμένα, η Κρατική Αεροπορική Αρχή αποφασίζει εάν η άδεια πρέπει να υποβληθεί εκ νέου προς έγκριση σε περίπτωση μεταβολής ενός ή περισσοτέρων στοιχείων που επηρεάζουν τη νομική ή / και εταιρική κατάσταση της επιχείρησης και, ιδίως, σε περίπτωση συγχωνεύσεων, εξαγορών, ή/ και στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρα. 5 του άρθρου 9 του παρόντος. Το (α) εν λόγω νομικό (ά) πρόσωπο (α) μπορεί (ούν) να συνεχίσει (ουν) τις δραστηριότητές του (τους), εκτός αν η Κρατική Αεροπορική Αρχή αποφασίσει άλλως, και εκθέσει τους σχετικούς λόγους, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή και του κατόχου της άδειας ίδρυσης - κατασκευής και λειτουργίας - εκμετάλλευσης του αερολιμένα.
4.  
  Κάθε κάτοχος άδειας ίδρυσης - κατασκευής ή / και άδεια λειτουργίας - εκμετάλλευσης κοινοποιεί, ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες πριν από την περίοδο την οποία αφορούν, στην Κρατική Αεροπορική Αρχή, σχέδια για την επέκταση των δραστηριοτήτων του
5.  
  Κοινοποιεί επίσης, ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες πριν από την περίοδο την οποία αφορούν, σχέδια για συγχωνεύσεις ή εξαγορές επιχειρήσεων και ειδοποιεί την Κρατική Αεροπορική Αρχή σχετικά με οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη μεταβολή της κυριότητας κάθε μερίδας συμμετοχής
6.  
  Επαρκή προειδοποίηση κατά την έννοια των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, είναι η υποβολή στην Κρατική Αεροπορική Αρχή, ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες πριν από την περίοδο την οποία αφορά, αναλυτικού και αναθεωρημένου επιχειρηματικού και επενδυτικού σχεδίου το οποίο θα καλύπτει, τουλάχιστον, περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία εφαρμογής του και στο οποίο πέραν των λοιπών του στοιχείων θα συμπεριλαμβάνονται:
 1. Οι πλέον πρόσφατοι ισολογισμοί εσωτερικής διαχείρισης και ελεγμένες από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές οι προβλεπόμενες από την οικεία νομοθεσία οικονομικές καταστάσεις εντός έξι μηνών από το τέλος της περιόδου στην οποία αναφέρονται και, εφόσον απαιτηθεί από την Κρατική Αεροπορική Αρχή, ο πλέον πρόσφατος ισολογισμός εσωτερικής διαχείρισης
 2. Λεπτομερής περιγραφή των προγραμματιζόμενων μεταβολών, για παράδειγμα αλλαγή τύπου δραστηριοτήτων, προτεινόμενη εισφορά, εξαγορά ή συγχώνευση, τροποποίηση μετοχικού κεφαλαίου, μεταβολές σύνθεσης των μετόχων, κ.λ.π.
 3. Προβλεπόμενος ισολογισμός, με λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης για το τρέχον οικονομικό έτος, συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαζόμενων και σημαντικών από χρηματοοικονομική άποψη διαρθρωτικών ή λειτουργικών μεταβολών
7.  
  Σε περίπτωση μη χορήγησης των εγγράφων, στοιχείων, δικαιολογητικών των προηγουμένων παραγράφων ή μη ικανοποίησης των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος ή /και της Σύμβασης Παραχώρησης, η Κρατική Αεροπορική Αρχή δύναται να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις, όπως η επιβολή προστίμων τουλάχιστον 5.000 Ευρώ έως και του ποσού των 50.000 Ευρώ, καθώς και άρση, προσωρινή ή οριστική, της Άδειας Λειτουργίας - Εκμετάλλευσης του Αερολιμένα ,ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης. Οι ανωτέρω διοικητικές κυρώσεις εξειδικεύονται στην Σύμβαση Παραχώρησης που υπογράφεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από την Κρατική Αεροπορική Αρχή και τον κάτοχο της άδειας ίδρυσης - κατασκευής και άδειας λειτουργίας - εκμετάλλευσης.
8.  
  Οποιαδήποτε νόμιμη μεταβολή στην, κατά τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, εταιρική ή οικονομική θέση του κατόχου της άδειας τελεί υπό τον όρο της προηγούμενης έγκρισης της Κρατικής Αεροπορικής Αρχής, η οποία χορηγείται εντός δύο μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλλου με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία
Άρθρο 21
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του Ν. 1815/1988 «Περί Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» (Α 250), και ειδικότερα των άρθρων 9 και 10 αυτού, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν. 2366/95 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (Α
 • Την απόφαση ΥΠΑ/Δ13/ 31915. 1314/12.8.98 (Β 861) (Παράρτημα 2) «Κανόνες Αέρος». 3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • καθώς και του άρθρου 189 αυτού(5) Η παρούσα δήλωση δεν απαλλάσσει τους μεταφορείς από τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τη φυσική κατάσταση ζώων προς μεταφορά.» (Παράρτημα Ι παρ. 3 Απόφασης 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής). όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 2338/95 «Κύρωση Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα» (Α 202). β. Του Ν. 211/1947 «Περί κυρώσεως της εν Σικάγω την 7 Δεκεμβρίου 1944 υπογραφείσης Συμβάσεως Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας» και τα συνοδευτικά σε αυτήν Παραρτήματα και συγκεκριμένα τα Παραρτήματα 9 και 14, Τόμος Ι, (ΑΝΝΕΧ 14 - Vοlume Ι), της Σύμβασης του Σικάγο που κυρώθηκε με τον Ν. 211/1947, καθώς και τα Εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCΑΟ): Αerοdrοme Design Μanual (DΟC 9157), Αirpοrt Ρlanning Μanual (DΟC 9184), Αirpοrt Serνices Μanual (DΟC 9137), Stοlpοrt Μanual (DΟC 9150), Μanual οf Surface Μονement Guidance and Cοntrοl Systems (DΟC 9476). γ. Του από 7.8.31 Π.Δ. «Περί Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας» (Α 273). δ. Του Β.Δ. 170/1969 «Περί Κανόνων Εναερίου Κυκλοφορίας» (Α 50), όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 61/1972 (Α 19). ε. Του Β.Δ. 313/66 «Περί Κανονισμού Τεχνικής Εκμεταλλεύσεως Ελικοπτέρων» (Α 87), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. στ. Του Π.Δ. 347/82 «Περί Κανονισμού Τεχνικής Εκμετάλλευσης αεροσκαφών γεωργικών εφαρμογών» (Α 61). ζ. Του Π.Δ. 56/1.2.89 «Περί Οργανισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. η. Της με αριθμό Δ3/Α/2467/490/21.1.2002 (Β΄ 177) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Υιοθέτηση Προτύπων και Συνιστώμενων Πρακτικών του Παραρτήματος 14 Τόμοι Ι και ΙΙ της Σύμβασης του Σικάγο». θ. Της με αριθμό Δ3/Α/20357/4641/28.5.2002 (Β΄ 701) Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εγκριση Βασικού Κανονισμού Αδειοδότησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Αεροδρομίων». ι. Του άρθρου 29 Α του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων» (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 Α του Ν. 2469/97 (Α 138). κ. Του Ν.Δ. 714/1970, άρ.11 , εδαφ. στ (Α 238) «Περί ιδρύσεως Διευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υ.Π.Α.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1340/83, άρθρο2 (Α35). λ. Της Διεθνούς Σύμβασης και της Πολυμερούς Συμφωνίας για τα Τέλη Διαδρομής του 1981 που κυρώθηκαν με τον Ν. 1776/88 (Α 102).
 • Την με αριθ. Δ226/15.5.2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Δ3/Α/20357/4641 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Δ3_Α_20357_4641 2002
ΑΠΟΦΑΣΗ 2002/Δ3/Α/2467/490 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/Δ3_Α_2467_490 2002
ΝΟΜΟΣ 1947/211 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1947/211 1947
ΝΟΜΟΣ 1983/1340 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1340 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1776 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1776 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1995/2338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2338 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/714 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/714 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/347 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/347 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/56 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/56 1989
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/313 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/170 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/170 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/61 1972