Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών και σύσταση Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Εξωτερικών μεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών οι αρμοδιότητες των παρακάτω υπηρεσιών: Α. Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων (άρθρα 26 επ. του Π.Δ. 178/2000, ΦΕΚ Α 165):.
 1. Από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου (άρθρο 33 του Π.Δ. 178/2000) η σχέση εποπτείας προς το Διαβαλκανικό και Παρευξείνιο Επιχειρηματικό Κέντρο (ΔΙΠΕΚ).
 2. Από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών και Πολιτικών (άρθρο 34 του Π.Δ. 178/2000) i.
 3. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών (άρθρο 34 περ. α του Π.Δ. 178/2000):
 4. Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας στους ακόλουθους Διεθνείς Οικονομικούς Οργανισμούς:
 5. Το Συμβούλιο της Ευρώπης (εκπαιδευτικά προγράμματα), τα θέματα της Διεθνούς Σύμβασης Κλίματος, της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Αgenda 21 του Ο.Η.Ε, καθώς και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕΡ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CΕRΝ), το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ΕCΟSΟC) και η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη (ΕCΕ), στην οποία περιλαμβάνονται το Εθνικό Γραφείο Διευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου Βορρά - Νότου (ΤΕΜ), η Επιτροπή Μεταφορών και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FΑΟ) και ο Οργανισμός Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).
 6. Η παρακολούθηση των Διεθνών Συμφωνιών Βασικών Προϊόντων.
 7. Η διαμόρφωση προτάσεων για τις ελληνικές θέσεις στους ως άνω οργανισμούς, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία ή Φορείς.
 8. Η διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων σχετικά με την ελληνική στάση πάνω. σε σχέδια πράξεων, αποφάσεων, διακηρύξεων και ψηφισμάτων των ανωτέρω οργανισμών καθώς και ο συντονισμός για την παρουσίαση των ελληνικών θέσεων.
 9. Η μέριμνα για την κύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των ως άνω οργανισμών και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα. ii.
 10. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες του Τμήματος Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών (άρθρο 34 περ. β του Π.Δ. 178/2000):
 11. Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόνοια και την Εκπαίδευση.
 12. Η διαμόρφωση προτάσεων για τις ελληνικές θέσεις στον ως άνω οργανισμό, σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία ή Φορείς.
 13. Η διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων σχετικά με την ελληνική στάση πάνω σε σχέδια πράξεων, αποφάσεων, διακηρύξεων, ψηφισμάτων και συστάσεων του ανωτέρω οργανισμού καθώς και ο συντονισμός για την παρουσίαση των ελληνικών θέσεων.
 14. Η μέριμνα για την κύρωση και εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο του ως άνω οργανισμού και έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα. iii.
 15. Οι ακόλουθες αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων - Πολιτικών Εξωτερικού (άρθρο 34 περ. γ του Π.Δ. 178/2000):
 16. Η παρακολούθηση των θεμάτων της πρωτοβουλίας SΕCΙ. Ο χειρισμός των διαδικασιών χορήγησης υποτροφιών - μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Υποτροφιών του ΝΑΤΟ - τόσο σε Έλληνες, όσο και σε αλλοδαπούς επιστήμονες, προερχόμενους από τις συνεργαζόμενες με το ΝΑΤΟ χώρες.
 17. Ειδικότερα, η ετοιμασία προκηρύξεων, η έκδοση και αποστολή αυτών, η παραλαβή αιτήσεων, η λεπτομερής εξέταση, αξιολόγηση, εισήγηση και προώθηση αυτών στην αρμόδια Επιτροπή (ΚΕΤΕΣ) για τελική αξιολόγηση, η έκδοση αποτελεσμάτων, ενημέρωση υποψηφίων, παραλαβή των δικαιολογητικών της αποδοχής των υποτρόφων, υπογραφή των συμβάσεων και των εγγυήσεων, η παρακολούθηση της προόδου και η παραλαβή των εκθέσεων και βεβαιώσεων των Πανεπιστημίων κατά την διάρκεια της φοίτησης των υποτρόφων.
 18. Η αποστολή εμβασμάτων στους υποτρόφους ανά τρίμηνο, η παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών, η καταβολή των εισφορών μας στο ΝΑΤΟ και η παρακολούθηση της κίνησης του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού.
 19. Ο ετήσιος Οικονομικός Απολογισμός προς το ΝΑΤΟ και η ενημέρωση του με την συμπλήρωση καταστάσεων με προσωπικά στοιχεία υποτρόφων και λεπτομερή αναφορά για τα ποσά που έχουν σταλεί σε κάθε υπότροφο.
 20. Οι υποτροφίες χορηγούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών.
 21. Η διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με άλλα αρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και Φορείς επί των ανωτέρω θεμάτων.
 22. Η ευθύνη συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων σε πολυμερείς διεθνείς επιτροπές διαπραγματεύσεων ή συναντήσεις παρακολούθησης της πορείας των εν λόγω δραστηριοτήτων.
 23. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων (άρθρο 35 του Π.Δ. 178/2000).
 24. Γ. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικών θεμάτων (άρθρο 37 του Π.Δ. 178/2000).
 25. Δ. Οι αρμοδιότητες των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (άρθρο 41 του Π.Δ. 178/2000).
 26. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (άρθρο 30 του Π.Δ. 178/2000).
 27. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού (άρθρο 31 του Π.Δ. 178/2000).
 28. Β. Από τη Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής (άρθρο 32 επ. του Π.Δ. 178/2000):.
2.  
  Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών μεταφέρεται εφεξής και η διοικητική εποπτεία και ο λειτουργικός συντονισμός των δραστηριοτήτων της Αναπτυξιακής Εταιρείας Παραγωγικών Επενδύσεων (ΑΕΠΕ), που έχει ιδρυθεί με την από 10.12.1990 Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με αριθμό μητρώου ΑΠ 64003/ΠΠ4088-1/21.12.1990 και του Υπουργείου Εμπορίου με γενικό αριθμό 23204 και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 4494/ΤΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ/28.12.1990. 3 Μέχρι την μεταφορά των αντιστοίχων υπηρεσιών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και τη σύσταση νέων Υπηρεσιών στο τελευταίο, στις περιπτώσεις που δεν μεταφέρεται η αντίστοιχη υπηρεσία και το αργότερο μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2002, οι αρμοδιότητες που μεταφέρονται ασκούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών δια των υπηρεσιών που τις ασκούσαν μέχρι σήμερα.
Άρθρο 2
1.  
  Παραμένουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών οι εξής Υπηρεσίες Εξωτερικού: Α) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΜΕΑ-ΟΟΣΑ), όπως προβλέπεται στα άρθρα 39 και 40 του Π.Δ. 178/2000. Β) Το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 42, 43, 44 του Π.Δ. 178/2000.
Άρθρο 3 "Μεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Εξωτερικών οι ακόλουθες υπηρεσίες:"
1.  
  Η Διεύθυνση Συντονισμού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων (άρθρο 31 του Π.Δ. 178/2000), η οποία συγχωνεύεται στη μετονομαζόμενη με το άρθρο 8 του παρόντος Β Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (άρθρο 2 παρ. 1 εδ. θ και κεφάλαιο Γ΄, άρθρα 18 επ. του ΠΔ 230/1998, ΦΕΚ Α 177) και αποτελεί Γραφείο αυτής, που ονομάζεται Γραφείο Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού. Από τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτές που αναφέρονται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 31 του Π.Δ. 178/2000 μεταφέρονται και κατανέμονται στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης (άρθρο 46 του Π.Δ 230/1998). Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 10 του ιδίου άρθρου του Π.Δ. 178/2000 μεταφέρονται και κατανέμονται στη ΣΤ2 Διεύθυνση Μηχανογράφησης, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (άρθρο 47 του Π.Δ. 230/1998). Οι αρμοδιότητες της παραγράφου 11 του ιδίου άρθρου του ΠΔ 178/2000 μεταφέρονται και κατανέμονται στη ΣΤ5 Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικών Δαπανών (άρθρο 50 του Π.Δ. 230/1998). Από τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου του Π.Δ. 178/2000 η Εποπτεία, η Επιθεώρηση και ο Έλεγχος της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, μεταφέρονται και κατανέμονται στη Γενική Επιθεώρηση (άρθρο 52 του Π.Δ. 230/1998). Ο Συντονισμός της διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, καθώς και οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στις παραγράφους 2, 7, 8, 9, 12 και 13 του ιδίου άρθρου του Π.Δ. 178/2000 παραμένουν στο Γραφείο Συντονισμού Υπηρεσιών Εξωτερικού.
2.  
  Η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Ειδικών Χρηματοδοτήσεων και Προγραμμάτων (άρθρο 35 του Π.Δ. 178/2000) της Γενικής Δ/νσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής, η οποία εντάσσεται στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ., άρθρο 18 του Ν. 2731/1999 και άρθρα 1 επ. του Π.Δ. 224/2000, ΦΕΚ Α 193).
3.  
  Οι Διευθύνσεις
 1. Αναπτυγμένων Οικονομιών (άρθρο 27 του Π.Δ. 178/2000),.
 2. Κεντρικής-Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (άρθρο 28 του Π.Δ. 178/2000),.
 3. Αναπτυσσομένων Οικονομιών (άρθρο 29 του Π.Δ. 178/2000) και.
 4. Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (άρθρο 30 του Π.Δ. 178/2000) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων, οι οποίες εντάσσονται στη Β Γενική Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων, Πολυμερούς Συνεργασίας και Αναπτυξιακής Πολιτικής (άρθρο 2 παρ. 1 εδ. θ και κεφάλαιο Γ, άρθρα 18 επ. του ΠΔ 230/1998), ως Διευθύνσεις αυτής.
4.  
  Το Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και το Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων-Πολιτικών Εξωτερικού της Διεύθυνσης Διεθνών Οργανισμών και Πολιτικών (άρθρο 34 του Π.Δ. 178/2000) με τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στο άρθρο 1, τα οποία εντάσσονται στη Β4 Διεύθυνση Οργανισμών ασχολουμένων με τις Διεθνείς Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις (άρθρο 23 του Π.Δ. 230/1998).
5.  
  Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών θεμάτων (άρθρο 37 του Π.Δ. 178/2000), το οποίο εντάσσεται στην Ειδική Νομική Υπηρεσία (άρθρο 15 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 και άρθρο 56 του Π.Δ. 230/1998) και αποτελεί χωριστό τμήμα αυτής με την ονομασία «Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων».
6.  
  Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (άρθρο 41 του Π.Δ. 178/2000) με το σύνολο των οργανικών θέσεων και το προσωπικό τους.
7.  
  Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2002
Άρθρο 4
1.  
  Από το προσωπικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες εσωτερικού και εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:
 1. Ο Κλάδος Υπαλλήλων Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων μεταφέρεται και εντάσσεται στο Υπουργείο Εξωτερικών ως αυτοτελής κλάδος αυτού, με το σύνολο του προσωπικού και των οργανικών θέσεων
 2. Ο Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων μεταφέρεται και εντάσσεται στο Υπουργείο Εξωτερικών ως αυτοτελής κλάδος αυτού, με το σύνολο του προσωπικού και των οργανικών θέσεων, οι οποίες μετατρέπονται σε προσωποπαγείς θέσεις
2.  
  Το μεταφερόμενο προσωπικό υπάγεται στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Εξωτερικών και διέπεται από τις διατάξεις που ρύθμιζαν το υπηρεσιακό του καθεστώς πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
3.  
  Δεν θίγεται το μισθολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς του ως άνω προσωπικού
4.  
  Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2002
Άρθρο 5
1.  
  Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που υπηρετούν στις μεταφερόμενες υπηρεσίες ή στις υπηρεσίες των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, εκτός από αυτούς που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 4, παραμένουν στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και υποστηρίζουν παράλληλα την άσκηση των μεταφερομένων στο Υπουργείο Εξωτερικών αρμοδιοτήτων μέχρι την στελέχωση των νέων υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών και όχι πέραν της 31.12.2003.
2.  
  Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 μπορεί να αποσπώνται στο Υπουργείο Εξωτερικών με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών Οι αποφάσεις απόσπασης πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002
3.  
  Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι τοποθετούνται στη Β Γενική Διεύθυνση και στην ΥΔΑΣ
4.  
  Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι του παρόντος άρθρου αμείβονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών τους μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων
5.  
  Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2002
Άρθρο 6
1.  
  Καθήκοντα Προϊσταμένων των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Β Γενική Διεύθυνση, ανατίθενται σε υπαλλήλους του Διπλωματικού κλάδου και σε υπαλλήλους του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2002.
Άρθρο 7
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας
2.  
  Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καταργείται
3.  
  Στη συνιστώμενη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών μεταφέρονται οι ακόλουθες θέσεις προσωπικού της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: Α. Μία (1) θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα, προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας με βαθμό α της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. Β. Μία (1) θέση ειδικού συμβούλου και μία (1) θέση ειδικού συνεργάτη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (άρθρο 71 Ν. 1943/1991, ΦΕΚΑ 50, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 19 του Ν. 2190/1994, ΦΕΚ Α 28). Γ. Πέντε (5) θέσεις προσωπικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 33 Ν. 2190/1994). Δ. Τρείς (3) θέσεις διοικητικών υπαλλήλων (άρθρο 30 παρ. 9 Ν. 1558/1985).
4.  
  Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2002
Άρθρο 8
1.  
  Η Β Γενική Διεύθυνση Διμερών Οικονομικών Σχέσεων, Πολυμερούς Συνεργασίας και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 2 παρ. 1 εδ. θ και κεφάλαιο Γ, άρθρα 18 επ. του ΠΔ 230/1998) μετονομάζεται σε Β Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
Άρθρο 9
1.  
  Για την αντιμετώπιση των οικονομικών και διοικητικών θεμάτων του προσωπικού και των υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού που μεταφέρονται κατά τις διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών
2.  
  Για τα θέματα διαχείρισης όλων των προγραμμάτων και δράσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, οι οποίες μεταφέρονται στο Υπουργείο Εξωτερικών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 Ν. 2731/1999 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 13-14 του Π.Δ. 224/2000.
3.  
  Μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2002, οι πάσης φύσεως δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία, τη λειτουργία, καθώς και την άσκηση όλων των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών, εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών
4.  
  Τα κονδύλια για την αναπτυξιακή βοήθεια (DΑC) που έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (φορέας 720 και Κωδικός Αριθμός Εξόδου 5194), μεταφέρονται από της δημοσιεύσεως του παρόντος στο Υπουργείο Εξωτερικών
Άρθρο 10
1.  
  Όπου στις κείμενες διατάξεις που αφορούν θέματα αρμοδιότητας των μεταφερομένων υπηρεσιών αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, νοείται εφεξής ο Υπουργός Εξωτερικών
Άρθρο 11
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις για τις οποίες ορίζεται διαφορετική έναρξη ισχύος. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 24 παρ. 4 και 27 παρ. 3 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 137). β. Του άρθρου 22 παρ.1 του Ν. 1735/1987 «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 195), γ. Του άρθρου 3 του Ν.51/1975 «Περί αναδιοργανώσεως των δημοσίων πολιτικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α 125), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 1199/1981 (ΦΕΚ Α 237). δ. Του άρθρου 8 παρ. 2 και 3 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 43). ε Των άρθρων 10 και 76 παρ. 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ Α 62). στ. Του άρθρου 18 παρ. 5 του Ν. 2731/99 «Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 138). ζ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137). όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ Α 38)
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 268/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1981/1199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1199 1981
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1999/2731 1999
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. 1998/230 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/178 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/178 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/224 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/224 2000