Διαδικασία και προϋποθέσεις πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών, εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων (ΕΕΜ) και ειδικών συνεργατών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)."
1.  
  Οι θέσεις επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ειδικών μαθημάτων προκηρύσσονται
2.  
  Στην προκήρυξη ορίζονται :
 1. το τμήμα, ο τομέας, το γνωστικό αντικείμενο ή η ειδικότητα, κατά περίπτωση, της προς πλήρωση θέσης,
 2. ο αριθμός ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης,
 3. τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά,
 4. ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών και η Γραμματεία στην οποία κατατίθενται αυτά
3.  
  Το Συμβούλιο του τμήματος μετά από εισήγηση του τομέα, που υποβάλλεται σ’ αυτό κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Απριλίου, συνέρχεται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Απριλίου και προτείνει στο Συμβούλιο του ΤΕΙ την προκήρυξη των θέσεων. Αν πρόκειται για θέσεις μελών ΕΕΜ η πρόταση γίνεται από το Συμβούλιο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής (Κ.Ξ.Γ.Φ.Α) και εφόσον δεν λειτουργεί Συμβούλιο διότι δεν επαρκεί ο αριθμός τακτικών μελών στο ΚΞΓΦΑ ή δεν λειτουργεί ΚΞΓΦΑ, οι θέσεις προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Για τα τμήματα που δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό τακτικών μελών ΕΠ, οι θέσεις προκηρύσσονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ, μετά από εισήγηση της οικείας Σχολής όπου λειτουργεί.
4.  
  Η προκήρυξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ και δημοσιεύεται με τη φροντίδα της Γραμματείας του οικείου ΤΕΙ δύο τουλάχιστον φορές με διαφορά πέντε (5) ημερών η μία δημοσίευση από την άλλη, σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας και μία της Θεσσαλονίκης και σε μία ευρείας κυκλοφορίας της έδρας του αντίστοιχου ΤΕΙ, εφόσον κυκλοφορεί. Η προκήρυξη αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του ΤΕΙ και κοινοποιείται σε όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
5.  
  Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, υποβάλλονται στη Γραμματεία του τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού τους έργου καθώς και πίνακα των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά το νόμο αρμόδιες αρχές. Το αυτό ισχύει και για τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
6.  
  Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης και αφορούν σε δικαιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα
Άρθρο 2 "Διαδικασία επιλογής Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ)"
1.  
  Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται από τριμελή εισηγητική επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του οικείου συμβουλίου του τμήματος όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και αποτελείται από μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) του τμήματος βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ΤΕΙ. Αν στο τμήμα δεν υπηρετούν τρία τουλάχιστον μέλη ΕΠ βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, η εισηγητική επιτροπή συγκροτείται ή συμπληρώνεται με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ από μέλη ΕΠ και άλλων τμημάτων του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου του ιδίου ή άλλου ΤΕΙ ύστερα από γραπτό αίτημα του προϊσταμένου του οικείου Τμήματος. Αν πρόκειται να αξιολογηθούν μέλη ΕΕΜ, η εισηγητική επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ΚΞΓΦΑ και αποτελείται από μέλη Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του ΚΞΓΦΑ. Αν δεν επαρκεί ο αριθμός ή δεν λειτουργεί ΚΞΓΦΑ, η εισηγητική επιτροπή ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ και αποτελείται από μέλη Ε.ΔΙ.Π. του ιδίου ή άλλου ΤΕΙ.
2.  
  Η τριμελής εισηγητική επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο του τμήματος γραπτή εισηγητική έκθεση για κάθε μία κατηγορία στην οποία περιλαμβάνονται:
 1. Πλήρης πίνακας όλων των υποψηφίων, για κάθε κατηγορία, κατ’ αλφαβητική σειρά στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκε με το Κεφ.
 2. Γ΄ του άρθρου 4 του Ν. 2916/01.
 3. πίνακας κατάταξης κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του εδαφ. β της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το Κεφάλαιο Γ του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001, η οποία θα πρέπει να προκύπτει από σαφή αντιπαράθεση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων.
 4. πίνακας κατάταξης κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που διαθέτουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το Κεφ.
 5. Γ του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001.
 6. Αν πρόκειται για αξιολόγηση ΕΕΜ η έκθεση της εισηγητικής επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του ΚΞΓΦΑ και εφόσον δεν λειτουργεί Συμβούλιο διότι δεν επαρκεί ο αριθμός των τακτικών μελών του ΚΞΓΦΑ ή δεν λειτουργεί ΚΞΓΦΑ, στο Συμβούλιο του ΤΕΙ.
3.  
  Κατά την εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων η εισηγητική επιτροπή μπορεί να καλεί ενώπιόν της τους υποψηφίους για παροχή διευκρινίσεων
4.  
  Η εισηγητική έκθεση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος, όπου οι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση και να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία αναρτήσεως της εισηγητικής έκθεσης
5.  
  Μετά την πάροδο πέντε ημερών από την ανάρτηση της εισηγητικής έκθεσης, συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προϊσταμένου του οικείου τμήματος σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση το Συμβούλιο του τμήματος, με αποκλειστικό θέμα τη διατύπωση πρότασης προς το Συμβούλιο του ΤΕΙ για την επιλογή των υποψηφίων Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και ΕΕΜ
6.  
  Το Συμβούλιο του τμήματος εκτιμά την εισηγητική έκθεση της τριμελούς επιτροπής και διαμορφώνει με απλή πλειοψηφία την απόφασή του προς το Συμβούλιο του ΤΕΙ. Τα μέλη του Συμβουλίου του τμήματος οφείλουν πάντοτε να αιτιολογούν την ψήφο τους.
7.  
  Η πρόταση του Συμβουλίου του τμήματος μαζί με την έκθεση της εισηγητικής επιτροπής υποβάλλεται στο Συμβούλιο του ΤΕΙ
8.  
  Το Συμβούλιο του ΤΕΙ σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίασή του αποφασίζει την πρόσληψη Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών και ΕΕΜ με βάση τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά την αξιολογική σειρά της εισηγητικής επιτροπής, όπως αυτή έχει ενδεχομένως διαμορφωθεί από το Συμβούλιο του τμήματος και έχει διατυπωθεί στη σχετική πρότασή του. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ δεν μπορεί να αποφασίσει πρόσληψη υποψηφίων κατά παρέκκλιση του πίνακα αξιολογικής κατάταξης και σε περίπτωση διαφωνίας αναπέμπει μία μόνο φορά το θέμα στο Συμβούλιο του τμήματος αιτιολογώντας τη διαφωνία του.
9.  
  Η απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ για την πρόσληψη των συνεργατών και των μελών ΕΕΜ αποστέλλεται στον υπεύθυνο του τομέα μέσω του προϊσταμένου του τμήματος. Ο υπεύθυνος του τομέα αναθέτει με έγγραφό του, που επιδίδεται με απόδειξη, το διδακτικό έργο στους επιλεγέντες συνεργάτες του τμήματος ή στα μέλη ΕΕΜ, που καλούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνουν ότι δεν απασχολούνται σε άλλο ΤΕΙ ή σε περίπτωση που απασχολούνται το ωράριο που τους έχει ανατεθεί και να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον Πρόεδρο του ΤΕΙ. Εάν ο προσλαμβανόμενος δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία της παραγράφου αυτής, τότε καλείται ο αμέσως επόμενος στον πίνακα αξιολόγησης.
Άρθρο 3 "Διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Συνεργατών"
1.  
 1. Οι Ειδικοί Συνεργάτες προσλαμβάνονται με σύμβαση μερικής απασχόλησης η οποία έχει διάρκεια ένα ακαδημαϊκό έτος
 2. Μετά από εισήγηση του τομέα, πρόταση του Συμβουλίου του τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, δημοσιεύεται, με υπογραφή του Προέδρου του ΤΕΙ, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύο (2) τουλάχιστον φορές σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, μία (1) της Θεσσαλονίκης και σε μία (1) της έδρας του οικείου ΤΕΙ.
 3. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του ΤΕΙ και κοινοποιείται στα κατά περίπτωση σχετιζόμενα με τα γνωστικά αντικείμενα του τομέα Επιμελητήρια και στις Επαγγελματικές ή Επιστημονικές Ενώσεις ή Συλλόγους της έδρας του ΤΕΙ.
2.  
  Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος ορίζονται:
 1. το τμήμα, ο τομέας και τα αντικείμενα εκπαιδευτικής απασχόλησης,
 2. τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχουν οι ενδιαφερόμενοι,
 3. ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης,
 4. τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ο ενδιαφερόμενος,
 5. ο χρόνος υποβολής των δικαιολογητικών και η Γραμματεία στην οποία κατατίθενται αυτά
3.  
 1. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων Ειδικών Συνεργατών ΤΕΙ ο υπεύθυνος του τομέα καταρτίζει πίνακα αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων κατ’ αλφαβητική σειρά , στον οποίο καταγράφονται τα προσόντα αυτών όπως ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 η οποία αντικαταστάθηκε με το Κεφ.
 2. Γ΄ του άρθρου 4 του Ν. 2916/01, προσδιορίζει το αντικείμενο της επαγγελματικής απασχόλησης αυτών και εκφέρει ουσιαστική κρίση για τη συνάφεια του αντικειμένου της επαγγελματικής απασχόλησης των ενδιαφερομένων προς τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα του τομέα καθώς και για την ειδικότερη ενίσχυση του επιπέδου των δραστηριοτήτων του τομέα που αναμένεται λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων των ενδιαφερομένων.
 3. Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, ο υπεύθυνος του τομέα υποβάλλει στο Συμβούλιο του τμήματος μέσω του Προϊσταμένου εισήγηση για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι ο πίνακας αξιολόγησης.
 4. Στην εισήγηση αιτιολογείται ειδικώς η πρόταση πρόσληψης Ειδικού Συνεργάτη με βάση τα στοιχεία του πίνακα αξιολόγησης και προσδιορίζεται το αντικείμενο και ο χρόνος της εκπαιδευτικής απασχόλησης του προτεινόμενου Ειδικού Συνεργάτη.
 5. Το Συμβούλιο του Τμήματος συνέρχεται μετά από πρόσκληση του προϊσταμένου του τμήματος μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της εισήγησης πρόσληψης Ειδικών Συνεργατών, εκτιμά την εισήγηση του υπευθύνου του τομέα και διαμορφώνει με απλή πλειοψηφία την πρότασή του προς το Συμβούλιο του ΤΕΙ.
 6. Για την απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος συνεκτιμώνται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισήγηση, το επίπεδο τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος και της παραγωγικής μονάδας ή του οργανισμού, π.χ. στα πλαίσια κοινών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων, η απασχόληση ή δυνατότητα απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος ή πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, καθώς και η προσωπική συμβολή ή εκτίμηση της δυνατότητας συμβολής του ενδιαφερομένου στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας.
 7. Τα μέλη του Συμβουλίου του τμήματος πρέπει να αιτιολογούν ειδικώς την ψήφο τους.
 8. Το Συμβούλιο του ΤΕΙ δεν μπορεί να αποφασίσει την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη που δεν προτείνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος και σε περίπτωση διαφωνίας αναπέμπει μία μόνο φορά το θέμα στο Συμβούλιο του Τμήματος αιτιολογώντας την διαφωνία του.
 9. Η απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ αποστέλλεται στον υπεύθυνο του τομέα μέσω του προϊσταμένου του τμήματος.
 10. Ο υπεύθυνος του Τομέα αναθέτει με έγγραφό του, που επιδίδεται με απόδειξη, το εκπαιδευτικό έργο στον επιλεγέντα Ειδικό Συνεργάτη, γνωστοποιεί τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλει ή να συμπληρώσει ο επιλεγείς και τον καλεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανάθεσης.
 11. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον Πρόεδρο του ΤΕΙ.
 12. Εάν ο προσλαμβανόμενος δεν προσέλθει μέσα στην πιο πάνω προθεσμία, καλείται ο αμέσως επόμενος στον πίνακα αξιολόγησης.
Άρθρο 4 "Σύμβαση εργασίας 1.Μεταξύ του επιλεγέντος Επιστημονικού ή Εργαστηριακού ή ΕΕΜ ή Ειδικού Συνεργάτη και του Προέδρου του ΤΕΙ υπογράφεται σύμβαση εργασίας στην οποία αναγράφονται: α) Τα ατομικά στοιχεία του προσλαμβανόμενου. Εάν πρόκειται για θέση Ειδικ [...]"
2.  
  Η σύμβαση των Επιστημονικών Συνεργατών, Εργαστηριακών Συνεργατών, ΕΕΜ και Ειδικών Συνεργατών μπορεί να καταγγελθεί για σπουδαίο λόγο, όπως υπηρεσιακή ανεπάρκεια, πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων του, συχνές απουσίες, διατάραξη της λειτουργίας του Τμήματος ή του τομέα, έλλειψη πνεύματος συνεργασίας με τα όργανα του Ιδρύματος ή τους λοιπούς εκπαιδευτικούς
3.  
  Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης εργασίας ο προσληφθείς παραιτηθεί ή αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, η σύμβαση θεωρείται αυτοδικαίως λυθείσα. Η αδικαιολόγητη απουσία από τα καθήκοντα πάνω από το 5% των συνολικών ωρών απασχόλησης μέσα σε ένα εξάμηνο, συνιστά καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του προσληφθέντος.
4.  
  Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες, ΕΕΜ και Ειδικούς Συνεργάτες εφαρμόζονται αναλογικά οι κείμενες διατάξεις περί πειθαρχικού δικαίου που ισχύουν για το μόνιμο ΕΠ και ΕΔΙΠ των ΤΕΙ
5.  
  Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και ΕΕΜ μπορεί να ανατίθεται και άλλο έργο, σχετιζόμενο με τα διδακτικά τους καθήκοντα όπως συνοδοί σε εκπαιδευτικές εκδρομές ή μελέτη θεμάτων σπουδών, διεθνείς συνεργασίες, παροχή νομικών υπηρεσιών
Άρθρο 5 "Συμμετοχή των Συνεργατών και των Εκπαιδευτικών"
1.  
  Ειδικών Μαθημάτων σε Συλλογικά Όργανα των ΤΕΙ ΟΙ Επιστημονικοί Συνεργάτες, οι Εργαστηριακοί Συνεργάτες, οι Ειδικοί Συνεργάτες και οι Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων μετέχουν στην Γενική Συνέλευση του Τομέα και στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου
Άρθρο 6 "Επισκέπτες Καθηγητές"
1.  
  Οι Επισκέπτες Καθηγητές έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Καθηγητών ΤΕΙ, εκτός από το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα διάφορα συλλογικά όργανα
Άρθρο 7 "Καταργούμενες Διατάξεις"
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται το ΠΔ 355/1996 (ΦΕΚ 231 τ.Α΄) Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) της παρ. 10 του άρθρου 19 του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173 τ.Α), όπως αντικαταστάθηκε με το Κεφ. Γ΄ του άρθρου 4 του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄) β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137τ. Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 138 τ. Α΄).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ΠΔ δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των ΤΕΙ. 3.Την αριθμ. Δ229/16-5-2002 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Διαδικασία και Προϋποθέσεις Πρόσληψης Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (ΕΕΜ), στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.). 1996/355 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία