Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 308/2000 (Α΄ 252) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων…», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/15/ΕΚ και 2000/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εκτέλεση των αποφάσεων 2000/678/ΕΚ και 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η τροποποίηση και η συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ.308/2000 «όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄252), Σε συμμόρφωση προς : α) Την Οδηγία 2000/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου …» (ΕΕ αρ. L105 της 3.5.2000 σελ. 34). β) Την Οδηγία 2000/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της Οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου …» (ΕΕ αρ. L163 της 4.7.2000 σελ. 35). γ) Και εκτέλεση των αποφάσεων: - 2000/678/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. «περί λεπτομερών κανόνων που διέπουν την εγγραφή κτηνοτροφικών μονάδων σε εθνικές βάσεις δεδομένων για ζώα του χοιρείου είδους όπως προβλέπεται από την οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. αρ. L 281 της 7.11.2000 σελ.16), - του σημείου 1, του παραρτήματος Ι, της απόφασης 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων των Οδηγιών 64/432/ΕΟΚ, 90/426/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/273/ΕΚ της Επιτροπής …» (Ε.Ε. αρ. L 102 της 12.4.2001 σελ. 63). - 2000/504/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. «για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις δοκιμές για φυματίωση βοοειδών στο πλαίσιο της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. αρ. L 201 της 9.8.2000 σελ. 6). - 2001/24/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. «για την τροποποίηση της απόφασης 2000/504/ΕΚ …» (Ε.Ε. αρ. L 6 της 11.1.2001 σελ. 14).
Άρθρο 2 "( άρθρο 1 των οδηγιών 2000/15/ΕΚ και 2000/20/ΕΚ, της απόφασης 2000/678/ΕΚ και του σημείου 1 του παραρτήματος Ι της απόφασης 2001/298/ΕΚ) Το Π.Δ 308/2000 (Α΄252) τροποποιείται ως ακολούθως:"
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 1, η τελεία γίνεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «2000/15/ΕΚ(ΕΕ αρ. L105 της 3.5.2000 σελ. 34), 2000/20/ΕΚ (ΕΕ αρ. L163 της 4.7.2000 σελ.35)».
2.  
  Στο άρθρο 3, παρ. 2:.
 1. στην υποπερίπτωση γα) η φράση «από τον Κανονισμό (ΕΚ) 820/97 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1997 (ΕΕ αρ. L 117 της 7.5.1997 σελ. 1)» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000 “για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας …” (Ε.Ε. αρ. L 204 της 11.8.2000 σελ. 1)».
 2. οι υποπεριπτώσεις γβ) και γγ) αντικαθίστανται ως εξής:
 3. γβ) οι χοίροι, εκτός αυτών της υποπερίπτωσης γγ), ατομική διάστιξη (τατουάζ) ή ενώτιο με τον κωδικό αριθμό της εκτροφής γέννησης, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του άρθρου 14 παρ. 3 Γ του παρόντος διατάγματος, 1 οι χοίροι αναπαραγωγής, ενώτια ατομικής αναγνώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 Γ του παρόντος διατάγματος, .
3.  
  Στο άρθρο 6:
 1. Η εντός της παρένθεσης αρχική παραπομπή συμπληρώνεται ως ακολούθως «και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της οδηγίας 2000/20/ΕΚ)».
 2. στην παρ.2, μετά την περίπτωση δ), προστίθεται περίπτωση ε) ως εξής:
 3. 3 είναι δυνατόν, μέχρι τις 1.5.2002, να μην υπόκεινται στις απαιτήσεις των δοκιμών που καθορίζονται στις περιπτώσεις α) και β) τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 30 μηνών, τα οποία προορίζονται για πάχυνση και παραγωγή κρέατος και τα οποία εα)προέρχονται από εκμετάλλευση βοοειδών επισήμως απαλλαγμένη από φυματίωση και από βρουκέλλωση, 1 συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο τηρεί το σημείο 7 τμήμα Α του παραρτήματος ΣΤ υπόδειγμα 1, δεόντως συμπληρωμένο, 2 είναι υπό επιτήρηση μέχρι τη σφαγή τους, 3 δεν έχουν έλθει σε επαφή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς με βοοειδή τα οποία δεν προέρχονται από αγέλες αναγνωρισμένες επισήμως ως απαλλαγμένες από αυτές τις ασθένειες, και υπό τον όρο ότι εδ1) ολόκληρη η ελληνική επικράτεια ή τμήμα αυτής εξακολουθεί να μην έχει αναγνωρισμένο υγειονομικό καθεστώς κράτους μέλους ή περιοχής επίσημα απαλλαγμένης από τη φυματίωση ή τη βρουκέλλωση εδ2) κανένα ζώο δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί από την πρώτη αγέλη υποδοχής του, εκτός αν πρόκειται να οδηγηθεί στο σφαγείο εδ3) στον ενδιαφερόμενο κάτοχο αγέλης πάχυνσης βοοειδών έχει δοθεί από τη Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή έγγραφη άδεια παρέκκλισης αποδοχής ζώων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε έλεγχο πριν την αναχώρησή τους από την αγέλη προέλευσης, βάσει της οποίας δεσμεύεται εγγράφως στην τήρηση των όρων του προηγουμένου σημείου εδ2) εδ4) η επίσημη τοπική κτηνιατρική αρχή διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους σύμφωνα με την απόφαση 94/338/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε. «περί θεσπίσεως ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής της Οδηγίας 90/425/ΕΚ …» (Ε.Ε. αρ.L151 της 17.6.1994 σελ.36) .
4.  
  Στο άρθρο 14:
 1. Η εντός της παρένθεσης αρχική παραπομπή συμπληρώνεται ως ακολούθως:
 2. «και τροποποιείται από το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 της οδηγίας 2000/15/ΕΚ)».
 3. στην παράγραφο 3, περίπτωση Γ, υποπερίπτωση 1:
 4. Η αρίθμηση γίνεται Γ.1.1. - η φράση «1.
 5. Για κάθε ζώο» αντικαθίσταται από τη φράση, «Γ.1.1.Για κάθε βοοειδές:».
 6. Στο στοιχείο α) η φράση «σημείο Γ. 2.» αντικαθίσταται από τη φράση «υποπερίπτωση Γ.2.1.» και στο στοιχείο ε) η φράση «τον Κανονισμό (ΕΚ) 820/97» αντικαθίσταται από τη φράση «τον Κανονισμό (ΕΚ) 1760/2000» - στο τέλος της υποπερίπτωσης Γ.1.1, προστίθενται οι υποπεριπτώσεις Γ.1.2. και Γ.1.3. ως ακολούθως:
 7. Γ. 1. 2. για κάθε χοιροειδές αναπαραγωγής 1 τον ατομικό κωδικό αριθμό ταυτοποίησης, ο οποίος αποτελείται από 6 αριθμητικά ψηφία χορηγούμενα κατ αύξοντα αριθμό (000001), προστιθέμενο στον κωδικό αριθμό της εκμετάλλευσης της υποπερίπτωσης Γ.2.2 του παρόντος άρθρου, 2 την ημερομηνία γέννησης 5 το φύλο 6 στην περίπτωση ζώου, εισαγόμενου από άλλη αγέλη της χώρας ή από άλλη αγέλη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε, διατηρείται ο αρχικός κωδικός αριθμός ταυτοποίησης Στην περίπτωση ζώου εισηγμένου από τρίτη χώρα μπορεί να διατηρείται ο αρχικός αριθμός ταυτοποίησης της τρίτης χώρας, ή εφόσον αντικατασταθεί, πρέπει να συνδέεται με τον αριθμό αναγνώρισης προέλευσης, 7 την ημερομηνία θανάτου, σφαγής ή πώλησης Γ.1.3. για κάθε χοιροειδές πάχυνσης Τον κωδικό αριθμό ταυτοποίησης της αγέλης, αποτελούμενο 1 από τον κωδικό της χώρας (ΕL) 2 από τον κωδικό του νομού {σύμφωνα με την αριθ. 24197/Γ3812 κοινή απόφαση Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών (Β΄882)} 5 τον αύξοντα αριθμό της αγέλης αποτελούμενο από τέσσερα αριθμητικά ψηφία (0001) .
 8. στην παράγραφο 3, περίπτωση Γ, υποπερίπτωση 2. • Η φράση «2.
 9. Για κάθε αγέλη:» αντικαθίσταται από την φράση «Γ.2.1.
 10. Για κάθε αγέλη βοοειδών:» και στο τέλος της υπο-περίπτωσης Γ.2.1. προστίθεται υποπερίπτωση Γ.2.2. ως εξής:
 11. Γ.2.2 Για κάθε αγέλη χοίρων 1 αριθμό ταυτοποίησης αποτελούμενο 1 από τον κωδικό της χώρας (ΕL), 2 τον κωδικό του νομού {σύμφωνα με την αριθ. 24197/Γ3812 κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών (Β΄882)}, 3 τον αύξοντα αριθμό της αγέλης αποτελούμενο από τέσσερα αριθμητικά ψηφία (0001), 2 το όνομα και τη διεύθυνση του κατόχου, 5 τοποθεσία της εκτροφής και ταχυδρομικός κώδικας της Κοινότητας ή του Δήμου στον οποίο ανήκουν, καθώς και τις γεωγραφικές συντεταγμένες αυτής 6 στην παράγραφο 3, περίπτωση Γ, υποπερίπτωση 3 η αρίθμηση γίνεται Γ.3. και η τελευταία φράση «Για τους χοίρους εξακολουθεί …και η παράγραφος 3.» διαγράφεται 7 μετά την υποπερίπτωση Γ.3. προστίθεται υποπερίπτωση Γ.4. ως εξής «Για να εξασφαλιστεί ο λειτουργικός χαρακτήρας της εθνικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα χοιροειδή εφαρμόζονται οι λεπτομερείς κανόνες της απόφασης 2000/678/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε.
5.  
  Στο άρθρο 17. Στην αρχή της παραγράφου προστίθεται η φράση «για τα βοοειδή». Η παράγραφος αυτή αριθμείται ως α) και προστίθεται παράγραφος β) ως εξής: 1 Η εγκατάσταση εγκεκριμένων δικτύων επιτήρησης, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 14, για τα χοιροειδή, περιλαμβάνει 1 από 1.1.2001, τα αρχεία εκμεταλλεύσεων χοιροειδών, βάσει των στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, περίπτωση Γ, υποπερίπτωση Γ.2.2. 2 από 1.1.2002, τις μετακινήσεις χοιροειδών από την εκμετάλλευση στην οποία γεννήθηκαν, βάσει των στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, περίπτωση Γ, υποπερίπτωση Γ.3. 3 από 1.1.2003, τις μετακινήσεις χοιροειδών από όλες τις άλλες εκμεταλλεύσεις, βάση των στοιχείων που καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, περίπτωση Γ, υποπερίπτωση Γ.3 Κάθε μετακίνηση χοίρων εγγράφεται υποχρεωτικά στη βάση δεδομένων Η εγγραφή περιλαμβάνει τον αριθμό των μετακινούμενων χοίρων, τον κωδικό αριθμό αναγνώρισης της εκμετάλλευσης ή της αγέλης αναχώρησης, τον κωδικό αριθμό αναγνώρισης της εκμετάλλευσης ή της αγέλης άφιξης, την ημερομηνία αναχώρησης και την ημερομηνία άφιξης .
6.  
  Στο παράρτημα Α, μέρος Ι, παράγραφος 2, περίπτωση γ), υποπερίπτωση γγ), παρεμβάλλεται μεταξύ των σημείων i και ii η λέξη «ή».(άρθρο 1 παρ. 6 οδηγίας 2000/20/ΕΚ).
 1. στο τέλος του υποδείγματος Ι, προστίθεται η παραπομπή (12) ως εξής:
 2. (12) Η παρούσα δήλωση δεν απαλλάσσει τους μεταφορείς από τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τη φυσική κατάσταση των ζώων προς μεταφορά
 3. στο υπόδειγμα ΙΙ, τμήμα Γ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:«
7.  
  Στο παράρτημα Α, μέρος Ι, παράγραφος 4 και στο παράρτημα Α, μέρος ΙΙ, παράγραφος 7, η περίπτωση β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:«
 1. κάθε βοοειδές αναγνωρίζεται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία,» (άρθρο 1 παρ. 7 οδηγίας 2000/20/ΕΚ).
8.  
  Στο παράρτημα ΣΤ:
 1. στο υπόδειγμα Ι, τμήμα Α, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
 2. «7.(³) είναι ένα ζώο ηλικίας κάτω των 30 μηνών που προορίζεται για παραγωγή κρέατος και προέρχεται από αγέλη η οποία είναι επισήμως απαλλαγμένη από φυματίωση, βρουκέλλωση και λεύκωση, και αποστέλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ με αριθμό άδειας …». (άρθρο 1 παρ. 8 οδηγίας 2000/20/ΕΚ).
 3. στο υπόδειγμα Ι, τμήμα Γ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:«
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παράγραφοι 1,2 και 3 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α΄34) όπως η παράγραφος 1 έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕURΑΤΟΜ» (Α΄70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990(Α΄101) β) του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α΄110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α΄47) γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992(Α΄154) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997(Α΄38), και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την Α.Π. 353001/13.04.2000 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη» (Β΄566).
 • Τη γνωμοδότηση 135/2002 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2000/353001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/353001 2000
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/1760 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/1760 2000
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2000/308 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/308 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία