ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/174

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-07-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-07-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-06-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 252/92 (140 Α΄) «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/14/ΕΟΚ/2.3.92 για τον περιορισμό της χρησιμοποίησης των αεροπλάνων που υπάγονται στο άρθρο 3 του κεφ. Β του Π.Δ. 1178/81 (Α~ 291).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 8 του Π.Δ. 252/92 (Α~ 140) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αρθρο 8"
1.  
  Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), μπορεί να εγκρίνεται, κατ΄ εξαίρεση και σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η προσωρινή χρησιμοποίηση Ελληνικών αεροδρομίων για πτήσεις αεροπλάνων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος
2.  
  Οι χορηγούμενες εξαιρέσεις αφορούν: α)Πτήσεις για εξυπηρέτηση Υψηλών Προσώπων ( V.Ι.Ρ).
 1. Πτήσεις για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας
 2. Πτήσεις έκτακτης ανάγκης
 3. Πτήσεις για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εξαιρετικού δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό αιτιολογημένα εξειδικεύεται στην απόφαση εξαίρεσης
 4. Μη εμπορικές πτήσεις αεροπλάνων, που πραγματοποιούνται για σκοπούς μετατροπής ή επιδιόρθωσης ή συντήρησης..
Άρθρο 2
1.  
  Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίπτωση δ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Π.Δ. 252/92, όπως το άρθρο αυτό τροποποιείται με το άρθρο 1 του παρόντος, καταργείται έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 4 του Ν. 1338/83 «προσαρμογή του κοινοτικού δικαίου (Α~ 34), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/84(Α~ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν.2789/2000 (Α~ 21)». β) του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 για την εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α~ 101).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ.. 81/2002 Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Α΄ 57).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85(Α~ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (Α~ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθ 195/2002 και 276/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Μεταφορών & Επικοινωνιών και Οικονομίας & Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2789 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/252 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/252 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία