Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "ΣΚΟΠΟΣ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ"
1.  
  Στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, η οποία συνεστήθη με το άρθρο δέκατο έβδομο του Ν. 2932/2001, ανήκουν: α) Ο συνολικός σχεδιασμός και η χάραξη της Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής για την ανάπτυξη λιμένων με σύγχρονη υποδομή ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, των πλοίων και των φορτίων. β) Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, που συνεστήθη με το άρθρο δέκατο ένατο του Ν. 2932/2001.
Άρθρο 2 "ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"
1.  
  Οι Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, διαρθρώνονται σε διευθύνσεις, τμήματα και γραφεία, ως ακολούθως:
 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
 2. Πλοηγική Υπηρεσία
 3. Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
 4. Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής
 5. Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών
 6. Διεύθυνση Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων
Άρθρο 3 "ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ"
1.  
  Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα λειτουργεί και στελεχώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1558/ 1985 (Α΄ 137) και του άρθρου 71 του Ν. 1943/1991 (Α΄ 50).
2.  
  Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα επικουρεί το Γενικό Γραμματέα στο έργο του και ιδίως στη συγκέντρωση των αναγκαίων στοιχείων για ενημέρωσή του κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του, στην επιμέλεια για την αλληλογραφία του και γενικότερα στην οργάνωση της επικοινωνίας του με το κοινό
Άρθρο 4 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ"
1.  
  Η Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
 1. Επιτελικού Λιμενικού Σχεδιασμού
  • Η μελέτη και εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εθνικής λιμενικής πολιτικής για σύγχρονη, αποτελεσματική και οικονομικά ανταποδοτική λειτουργία των λιμένων της χώρας, τη βελτίωση των όρων, των συνθηκών και της ποιότητας των παρεχομένων λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά
  • Ο συντονισμός της δράσης όλων των συναρμόδιων σε θέματα λιμένων οργάνων της Διοίκησης (κεντρικών, περιφερειακών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) στο πλαίσιο της ασκούμενης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής
  • Ο καθορισμός του ρόλου των λιμένων στο εθνικό σύστημα μεταφορών και στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, καθώς και των λειτουργιών τους, στο πλαίσιο ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού
  • Η συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας της χώρας, καθώς και τις λιμενικές αρχές της χώρας στο πλαίσιο της λιμενικής πολιτικής
 2. Ανάπτυξης Λιμενικού Τομέα
  • Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνδεση των λιμένων με το συνολικό μεταφορικό δίκτυο της χώρας (οδικό, σιδηροδρομικό, αεροπορικό), για την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος μεταφορών και των συνδυασμένων μεταφορών
  • Η χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα των συστημάτων διαχείρισης και εξυπηρέτησης λιμενικού τομέα για την υποστήριξη ενός ανταγωνιστικού συστήματος συνδυασμένων μεταφορών
  • Η ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων-προτάσεων ή την επίλυση προβλημάτων ειδικής φύσης λιμενικής πολιτικής και η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες ή προγράμματα που αφορούν στο δημόσιο λιμενικό τομέα, μέσω οργανωμένης κατάλληλης ερευνητικής υποδομής
 3. Διεθνών Οργανισμών.
 4. 1) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, όπως πιο κάτω:.
  • Η συμμετοχή και ο συντονισμός των ενεργειών υποστήριξης των θέσεων της χώρας στις εργασίες τόσο των Διεθνών Οργανισμών, όσο και των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Η εισήγηση μέτρων για την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της λιμενικής πολιτικής σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνές επίπεδο
  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της συναφούς νομοθεσίας
  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση θεμάτων λιμενικής πολιτικής και των μέτρων που λαμβάνονται σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση συνθηκών και ανάπτυξη των λιμένων
  • Η παρακολούθηση εφαρμογής του σχετικού παράγωγου Κοινοτικού Δικαίου. γστ) Ο χειρισμός θεμάτων λιμενικής πολιτικής και απαλλαγής των λιμενικών τελών στα πλαίσια της αμοιβαιότητας ή του μάλλον ευνοουμένου κράτους στο πλαίσιο διμερών σχέσεων - συμφωνιών με τρίτες χώρες.
Άρθρο 5 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών
 2. Μελετών και Έργων
 3. Μηχανοργάνωσης - Βάσης Δεδομένων και Προβολής Λιμενικού Τομέα
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, όπως πιο κάτω:
 1. Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών:
  • Η μέριμνα της επιθεώρησης των λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, η έγκριση του προγραμματισμού συντήρησης αυτών, καθώς επίσης και η μέριμνα της εκτέλεσης από τους αρμοδίους φορείς έργων βελτίωσης των λιμενικών εγκαταστάσεων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
  • Η εξασφάλιση χρηματικών πόρων βελτίωσης, αναβάθμισης και ανάθεσης εκτέλεσης έκτακτων επισκευαστικών εργασιών-αναγκών ή παρεμβάσεων στους λιμένες της χώρας και η εκτέλεσή τους από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με τις καθοριζόμενες προτεραιότητες
  • Η ανάθεση έργου παροχής υπηρεσιών συμβούλου, σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την εκπόνηση μελετών λιμενικού τομέα, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μελέτες και έργα που αφορούν στο δημόσιο λιμενικό τομέα
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αναζήτηση τρόπων και μεθόδων αξιοποίησης των χώρων της Ζώνης Λιμένα
  • Η παρακολούθηση των διεθνών τεχνολογικών εξελίξεων στα πλοία, στα μέσα φορτοεκφόρτωσης και στα λιμάνια και η μέριμνα προσαρμογής των ελληνικών λιμενικών εγκαταστάσεων στις εξελίξεις αυτές. αστ) Η υποστήριξη και συνδρομή στο Έργο της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του άρθρου δέκατου ένατου του Ν. 2932/2001.
 2. Στο Τμήμα Μελετών και Έργων:
 3. βα)Η ανάθεση εκπόνησης μελετών εκτέλεσης λιμενικών έργων σύμφωνα με το γενικό σχεδιασμό που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (άρθρο δέκατο ένατο, παρ. 2.α του Ν. 2932/2001) κατά τις διατάξεις του Ν. 619/77 και των εκτελεστικών του Π.Δ. όπως ισχύουν.
  • Ο έλεγχος της επάρκειας των μελετών και έργων του λιμενικού τομέα και της συμβατότητας αυτών με την εθνική λιμενική πολιτική, τους τύπους των πλοίων και τις ανάγκες της περιοχής ή της χώρας
  • Η διατύπωση απόψεων επί μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς όρους, εκτέλεση λιμενικών έργων, τοποθέτηση πλωτών κατασκευών και τα συναφή θέματα εντός και εκτός Ζώνης Λιμένα
  • Η εποπτεία και ο έλεγχος της εφαρμογής των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Μaster Ρlan) των λιμένων που ενέκρινε η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων
  • Ο καθορισμός των ενδεικνυόμενων μέτρων, για την εκτός και εντός ζώνης λιμένων εξασφάλιση της προστασίας του αιγιαλού, παραλίας και θάλασσας από κάθε είδους εκτέλεσης έργων ή επεμβάσεις που αλλοιώνουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους από τις λιμενικές αρχές
 4. Στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Βάσης Δεδομένων και Προβολής Λιμενικού Τομέα
  • Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τα λιμάνια της χώρας, η ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση της γενικότερης λιμενικής υποδομής της χώρας (έργα, μελέτες, προβλήματα, λειτουργικές παρεμβάσεις, απαιτήσεις των φορέων για την αναβάθμιση των λιμένων της Χώρας, απαιτήσεις των πλοίων ακτοπλοΐας και των χαρακτηριστικών τους κ.λπ.) καθώς και των λιμενικών τελών και επιβαρύνσεων που ισχύουν σε κάθε λιμένα, των μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, των έργων στον αιγιαλό και παραλία, των παρεμβάσεων, των στοιχείων λιμένων εκτός της χώρας, των Οδηγιών της Ε.Ε. που αφορούν τα λιμάνια, η καταγραφή όλων των θεμάτων που αποστέλλονται σε όλους τους συναρμόδιους φορείς για θέματα κατασκευής, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας, όπως επίσης και η τήρηση των πάσης φύσεως αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Η ηλεκτρονική αποτύπωση των λιμένων της χώρας. γγ)Η δημιουργία Τράπεζας δεδομένων για το λιμενικό δυναμικό της χώρας στο πλαίσιο των σύγχρονων γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης καθώς και η προβολή των λιμένων (διαφήμιση, δημιουργία ιστοσελίδας, συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς, εκθέσεις κ.λπ.).
  • Η τήρηση στατιστικών στοιχείων που αφορούν σε θέματα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
  • Η συγκέντρωση πληροφοριακών στοιχείων για την τεχνική συγκρότηση του χερσαίου και πλωτού εξοπλισμού και των ευκολιών γενικά των λιμανιών. γστ) Η τήρηση για κάθε λιμάνι στοιχείων και σχεδιαγραμμάτων και ο προσδιορισμός των θέσεων που είναι δυνατή η εγκατάσταση ναυπηγοεπισκευαστικών και συναφών βιομηχανιών μέσα στη χερσαία ζώνη, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες ή αρχές.
Άρθρο 6 "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ"
1.  
  Η Διεύθυνση Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
 1. Εποπτείας Φορέων Διοίκησης Λιμένων
 2. Παραχώρησης και Εκμετάλλευσης Χώρων Λιμένων
 3. Τιμολογιακής Πολιτικής
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, όπως πιο κάτω:
 1. Στο Τμήμα Εποπτείας Φορέων Διοίκησης Λιμένων:
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. της χώρας και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων.
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς τη λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των Δημοτικών, Διαδημοτικών και Νομαρχιακών Λιμενικών Ταμείων της χώρας καθώς και η παροχή αρωγής και η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς εκμετάλλευσης αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων
  • Η εισήγηση επί των προσφυγών ενώπιον του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης στα αρμόδια δικαστήρια
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επί των θεμάτων ασφαλείας, τάξης και ομαλής λειτουργίας των λιμένων της χώρας και ασφαλείας ναυσιπλοΐας
 2. Στο Τμήμα Παραχώρησης και Εκμετάλλευσης Χώρων Λιμένων:
  • Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην παραχώρηση της εκμετάλλευσης χώρων λιμένων σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι συμμετοχής του ιδιωτικού κεφαλαίου στην κατασκευή έργων λιμενικής υποδομής και ο έλεγχος των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης
  • Η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης των υφισταμένων ή προβλεπόμενων να κατασκευασθούν εγκαταστάσεων, καθώς και η μέριμνα για την εναρμόνιση των συνθηκών οργάνωσης και λειτουργίας των λιμένων με τις απαιτήσεις της συνολικής λιμενικής πολιτικής
 3. Στο Τμήμα Τιμολογιακής Πολιτικής:
  • Η παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τα πάσης φύσεως λιμενικά τιμολόγια, δικαιώματα και τέλη στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής πολιτικής λιμένων, του Εθνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των αρχών του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού
  • Η παρακολούθηση, ο έλεγχος της ορθής βεβαίωσης και είσπραξης φαρικών τελών και πλοηγικών δικαιωμάτων
  • Η εποπτεία του καθορισμού από τους αρμόδιους φορείς διοίκησης των λιμένων χώρων παραβολής ή πρυμνοδέτησης τουριστικών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα και της τιμολογιακής πολιτικής για τα συγκεκριμένα σκάφη
  • Η συγκέντρωση συναφών στοιχείων και καταγραφή της τιμολογιακής πολιτικής μεγάλων λιμένων ξένων χωρών για μελέτη και ανάλογη αξιοποίηση
Άρθρο 7 "ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"
1.  
  Η Πλοηγική Υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. Συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:.
 1. Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
 2. Εκκαθάρισης Δαπανών Πλοηγικής Υπηρεσίας
2.  
  Οι αρμοδιότητες της Πλοηγικής Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της όπως πιο κάτω:
 1. Στο Τμήμα Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας
  • Ο σχεδιασμός της πολιτικής σχετικά με την πλοήγηση πλοίων και η εισήγηση κατάλληλων νομοθετικών μέτρων
  • Η έγκριση κανονισμών λειτουργίας των πλοηγικών σταθμών και ο καθορισμός των πλοηγικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
  • Η οργάνωση του δικτύου των περιφερειακών υπηρεσιακών μονάδων πλοήγησης και η εποπτεία της λειτουργίας τους
  • Η συγκρότηση συμβουλίων και επιτροπών της Πλοηγικής Υπηρεσίας
  • Η συντήρηση σκαφών και λοιπών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας
 2. Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών Πλοηγικής Υπηρεσίας
  • Η κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και η σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (ΚΠΥ)
  • Η τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και ο απογραφικός έλεγχος των κινητών περιουσιακών στοιχείων της Πλοηγικής Υπηρεσίας και των πλοηγικών σταθμών
  • Η διαχείριση των πόρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ο έλεγχος του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας (Κ.Π.Υ.).
  • Η σύσταση και αποκατάσταση των πάγιων προκαταβολών στους πλοηγικούς σταθμούς
  • Η μέριμνα για κανονική καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων, εκκαθάριση των αποδοχών και γενικά των αποζημιώσεων του προσωπικού, απόδοση των πάσης φύσεως κρατήσεων των Ασφαλιστικών Ταμείων και τρίτων, παροχή επικουρικών συντάξεων στους δικαιούμενους από το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας
Άρθρο 8 "ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ"
1.  
  Το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την παροχή Γραμματειακής Υποστήριξης στις Διευθύνσεις - Υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής καθώς και στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής
Άρθρο 9 "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ"
1.  
  Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής διακρίνεται σε: α) Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος β) Πολιτικό Προσωπικό
Άρθρο 10 "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ"
1.  
  Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος διακρίνεται σε: α) Ανώτατους Αξιωματικούς β) Ανώτερους Αξιωματικούς γ) Κατώτερους Αξιωματικούς δ) Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικούς - Λιμενοφύλακες
Άρθρο 11 "ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ"
1.  
  Οι σαράντα (40) θέσεις του μόνιμου προσωπικού, που συστάθηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού του Ν. 2932/2001, για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και κλάδους: Α. Κατηγορία ΠΕ.
 1. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις τρεις (3)
 2. Κλάδος ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τρεις (3) Δ. Κατηγορία ΥΕ Θέσεις 4.
 3. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέσεις τρεις (3)
 4. Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος, θέσεις δύο (2) Β. Κατηγορία ΤΕ.
2.  
  Ως προσόντα διορισμού στους αναφερόμενους κλάδους ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 12 "ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"
1.  
  Οι δέκα (10) θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου εικοστού του Ν. 2932/2001 για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, περιλαμβάνουν τις ειδικότητες Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολιτικών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.
2.  
  Η κατανομή των θέσεων του προσωπικού της παραγράφου 1 κατά κλάδο και ειδικότητα θα γίνει με την προκήρυξη των θέσεων
3.  
  Ως προσόντα διορισμού στις αναφερόμενες θέσεις ορίζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 13 "ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"
1.  
  Από τις θέσεις των Κλάδων ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (4) θέσεις διαβαθμίζονται στο βαθμό του Διευθυντή
2.  
  Οι λοιπές θέσεις κάθε κλάδου διαβαθμίζονται στους ενιαίους βαθμούς κατά κατηγορία ως εξής:
 1. Κλάδου ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ από Δ΄ έως Α΄
 2. Κλάδου ΥΕ από Ε΄ έως Β΄
Άρθρο 14 "ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ"
1.  
  Στη Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
2.  
  Στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.
3.  
  Στη Διεύθυνση Οργάνωσης - Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένων προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
4.  
  Στην Πλοηγική Υπηρεσία προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Αρχιπλοηγών-Πλοηγών ή του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
Άρθρο 15 "ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ"
1.  
  Στο Τμήμα Επιτελικού Λιμενικού Σχεδιασμού, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.
2.  
  Στο Τμήμα Ανάπτυξης Λιμενικού Τομέα, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.
3.  
  Στο τμήμα Διεθνών Οργανισμών, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού.
4.  
  Στο Τμήμα Ανάπτυξης και Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.
5.  
  Στο Τμήμα Μελετών και Έργων, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών.
6.  
  Στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης - Βάσης Δεδομένων και Προβολής Λιμενικού Τομέα, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής.
7.  
  Στο Τμήμα Εποπτείας Φορέων Διοίκησης Λιμένων, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 8 Στο Τμήμα Παραχώρησης και Εκμετάλλευσης Χώρων Λιμένων, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής.
9.  
  Στο Τμήμα Τιμολογιακής Πολιτικής, προΐσταται ανώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
10.  
  Στο Τμήμα Οργάνωσης Πλοηγικής Υπηρεσίας, προΐσταται υπάλληλος κλάδου Αρχιπλοηγών - Πλοηγών ή κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
11.  
  Στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών Πλοηγικής Υπηρεσίας, προΐσταται υπάλληλος κλάδου Αρχιπλοηγών - Πλοηγών ή κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
12.  
  Στο Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης προΐσταται κατώτερος Αξιωματικός Λ.Σ. ή Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ή υπάλληλος Κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.
Άρθρο 16 "ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 27 του Π.Δ. 242/99 (Α΄ 201) και η αριθ. 3411.63.
Άρθρο 17 "ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων δέκατου έβδομου, δέκατου όγδοου, δέκατου ένατου και εικοστού του Ν. 2932/01 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις (Α΄ 145). β) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α΄ 107). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α΄ 38).
 • Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών (Β΄ 1480).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β΄ 1480).
 • Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 10.916 ΕΥΡΩ περίπου. Επίσης, προκαλείται και ενδεχόμενη δαπάνη ύψους 5.494 ΕΥΡΩ περίπου από την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στην περίπτωση που σ όλες της Διευθύνσεις, τα Τμήματα και το Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι. Η ανωτέρω δαπάνη, όσον αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΕΝ (Ειδ. Φορ. 41-110/ΚΑΕ ομάδος 0200), για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από πιστώσεις που θα εγγράφονται προς τούτο στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την 205/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1977/619 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/619 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 2001/2932 2001
Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1999/242 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001