Εσωτερικός κανονισμός της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αντικείμενο"
1.  
  Η Αναισθησιολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που προβλέπεται με την Υ.Α. Β1/50/24-1-95 (Β 52) καλύπτει ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες σε αντικείμενο δραστηριότητας σχετικά με την προεγχειρητική εκτίμηση, τη χορήγηση αναισθησίας κατά την εκτέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων και τη μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο της Αναισθησιολογίας. Στην Κλινική συγκροτούνται και λειτουργούν οι ακόλουθες μονάδες: α) ειδική Μεταναισθητική Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την αυξημένη φροντίδα και παρακολούθηση των ασθενών οι οποίοι είτε προεγχειρητικά είτε διεγχειρητικά διαπιστώνεται ότι εμφανίζουν κλινικά προβλήματα τα οποία καθιστούν αναγκαία την παραμονή και φροντίδα τους σε χώρο όπου προσφέρεται η συνεχής παρακολούθηση των ζωτικών τους λειτουργιών. β) Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης του Πόνου με ειδικότερο αντικείμενο δραστηριότητας την αντιμετώπιση των ασθενών με οξύ ή χρόνιο πόνο, καλοήθους ή κακοήθους αιτιολογίας.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η Αναισθησιολογική Κλινική και οι ειδικές μονάδες της έχουν ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και των συναφών Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στα αντικείμενα δραστηριότητάς τους
 2. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλες κλινικές ή εργαστήρια, επιστημονικές εταιρείες, ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της Κλινικής, την οργάνωση συμποσίων, σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, με σκοπό την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων και την επιμόρφωση των συμμετεχόντων
2.  
  Το έργο της Αναισθησιολογικής Κλινικής και των ειδικών μονάδων της διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, κλινικό και ερευνητικό
 1. Το εκπαιδευτικό έργο αφορά στην εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ειδικευομένων και των ειδικευμένων ιατρών, καθώς και την εκπαίδευση άλλων λειτουργών υγείας.
 2. Η εκπαίδευση των φοιτητών επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και διακρίνεται, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, σε θεωρητική και πρακτική.
 3. Οι φοιτητές παράλληλα με την εκπαίδευσή τους παρακολουθούν τις επιστημονικές δραστηριότητες της Κλινικής και των μονάδων της.
 4. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων και ειδικευμένων ιατρών διακρίνεται σε θεωρητική και πρακτική.
 5. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση εμπειρίας στις τεχνικές της αναισθησίας και τη διαχείριση των φαρμάκων.
 6. Η θεωρητική περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, σεμινάρια και βιβλιογραφική ενημέρωση.
 7. Το ερευνητικό έργο της Κλινικής περιλαμβάνει εφαρμοσμένη κλινική έρευνα, πειραματική και βασική έρευνα και επιτελείται από το προσωπικό της Κλινικής, μόνον ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, Κλινικές ή εργαστήρια.
 8. Προϋπόθεση για τη διενέργεια κλινικής πειραματικής έρευνας , στην περίπτωση χρήσης μη εγκεκριμένων φαρμακευτικών ουσιών, είναι η χορήγηση άδειας από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.
 9. Το ερευνητικό έργο στοχεύει στη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών αναισθησίας και θεραπευτικών μεθόδων στα επιστημονικά πεδία που υπηρετεί η Κλινική.
 10. Το κλινικό έργο αφορά στην περίθαλψη των ασθενών που εμπίπτουν στο πεδίο της Αναισθησιολογικής Κλινικής και των ειδικών μονάδων της.
 11. Οι υπηρεσίες είναι επεμβατικές και μη επεμβατικές.
 12. Όλοι οι επεμβατικοί και μη επεμβατικοί χειρισμοί και οι αποφάσεις θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της επιστήμης και να αποτελούν εφαρμογή αποδεδειγμένων ή διεθνώς παραδεκτών πρακτικών.
 13. Οι επεμβατικοί και μη επεμβατικοί χειρισμοί εφαρμόζονται μόνο μετά από έγκριση της επιτροπής ιατρικής ηθικής και δεοντολογίας και με έγγραφη συγκατάθεση των ασθενών ή, σε ειδικές περιπτώσεις, των συγγενών τους.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η Αναισθησιολογική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Νοσοκομείο στο οποίο εγκαθίσταται και λειτουργεί
2.  
  Το Ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής, των οποίων η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στις διδακτικές, ερευνητικές και κλινικές δραστηριότητες της Κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς που αποσπώνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) καθώς και μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετείται στην Κλινική με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α 159) καθώς και από προσωπικό που τοποθετείται στην Κλινική σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3β του Ν. 2817/2000 (Α 78).
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Κλινική διευθύνεται από Διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στα αρμόδια όργανα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας της Κλινικής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί Κλινική, η μέριμνα για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων της Κλινικής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων της Κλινικής, η εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τον ορισμό των υπευθύνων των ειδικών μονάδων, καθώς και των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων των ειδικών μονάδων αφορούν κυρίως την επιστημονική δραστηριότητά του στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Ο Διευθυντής μπορεί να καλεί τον υπεύθυνο κάθε ειδικής μονάδας, όταν συζητούνται θέματα της μονάδας του, να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ αυτόν και να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Η Αναισθησιολογική Κλινική μετά των ειδικών μονάδων της εγκαθίσταται και λειτουργεί σε νοσοκομείο με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 1397/1983 (Α 143).
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμονή εργαζομένων στους χώρους, όταν πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο Διευθυντής ενημερώνεται για κάθε ερευνητική πειραματική εργασία, πριν από την διεξαγωγή της, και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων, όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982 και του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α΄ 112).
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της Αναισθησιολογικής Κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την παροχή υπηρεσιών. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του ν. 2083/1992 (Α΄ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για τους σκοπούς της Κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί η Κλινική είναι τα εξής: Βαθμολόγιο φοιτητών, αρχείο ασθενών, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων - εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 8 "΄Εναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 87) όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α΄ 173).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης (Α΄159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων (Α΄ 48).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 4/20-2-2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Την 230/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία