ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/181

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-07-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-07-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-07-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Ιδρύσεως Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Στρατό Ξηράς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Σταθμών"
1.  
  Στο Στρατό Ξηράς είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών, για τη διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, κατόπιν χορηγήσεως αδείας από τον οικείο Νομάρχη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
Άρθρο 2 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός των σταθμών αυτών είναι, η παροχή ημερήσιας φροντίδας και διατροφής, η δημιουργική απασχόληση, η φύλαξη και η ψυχαγωγία υγιών παιδιών νηπίων και βρεφών και η ανάλογη για την ηλικία τους διαπαιδαγώγηση, καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, και ψυχοσωματική ανάπτυξη αυτών, την οποία δεν μπορούν να έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, λόγω απασχόλησης των εργαζομένων στο Στρατό Ξηράς γονέων τους
Άρθρο 3 "Εγγραφή Παιδιών"
1.  
  Στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του άρθρου 1 του παρόντος, που χωρίζονται σε τρία τμήματα, γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από έξι (6) μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στους επιμέρους κανονισμούς
Άρθρο 4 "Οργάνωση - Διάρθρωση Σταθμών"
1.  
  Οι κατά το άρθρο 1 ιδρυόμενοι σταθμοί αποτελούν Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς που υπάγονται, οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Στρατού Ξηράς και ακολουθούν τους όρους της κατά νόμο αδείας που έχει εκδοθεί για την ίδρυση τους
2.  
  Στους Σταθμούς δύνανται να λειτουργούν τρία τμήματα, στα οποία γίνονται δεκτά παιδιά, ως ακολούθως:
 1. Βρεφικό Τμήμα ηλικίας από 6 μηνών μέχρι 1 ½ ετών
 2. Βρεφικό Τμήμα ηλικίας από 1 ½ ετών μέχρι 2 ½ ετών
 3. Νηπιακό Τμήμα ηλικίας από 2 ½ ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο Δημοτικό Σχολείο
3.  
  Κάθε Τμήμα δύναται να περιλαμβάνει περισσότερες της μίας τάξεις, ανάλογα με τον αριθμό των εξυπηρετουμένων παιδιών (νηπίων και βρεφών), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος
4.  
  Η σύσταση Τμημάτων και τάξεων γίνεται κατά τη διαδικασία που ορίζει ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σταθμών
Άρθρο 5 "Διοικητική Υπαγωγή"
1.  
  Η υπαγωγή των Σταθμών και το επίπεδο διοίκησης καθορίζεται στην κατά το άρθρο 1 απόφαση ίδρυσης του Σταθμού
Άρθρο 6
1.  
  Αριθμός εξυπηρετουμένων βρεφών και νηπίων ανά Τάξη. Τάξη Τμήματος δεν δύναται να συσταθεί ή να λειτουργήσει εξυπηρετούσα μεγαλύτερο αριθμό παιδιών του κατωτέρω προσδιοριζόμενου αριθμού, δηλαδή: α. Τάξη βρεφών, μέχρι 12 βρέφη, εφ’ όσον εκτός του Υπευθύνου Τάξεως έχει ορισθεί και βοηθός στα καθήκοντα του, άλλως μέχρι 8 βρέφη. β. Τάξη νηπίων, μέχρι 35 νήπια, εφ’ όσον εκτός του Υπευθύνου Τάξεως έχει ορισθεί και βοηθός στα καθήκοντα του, άλλως μέχρι 25 νήπια.
Άρθρο 7 "Διοίκηση υπηρεσιών των Σταθμών"
1.  
  Διευθυντής του Σταθμού τοποθετείται Αξιωματικός της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)
2.  
  Σε κάθε Τμήμα προΐσταται ως Τμηματάρχης Αξιωματικός Νοσηλευτικής (Ν), που καλύπτει ανάλογα με το Τμήμα που προΐσταται τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις ή υπάλληλοι των Κλάδων ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών (Νηπιαγωγών) ή ΤΕ Υγείας - Πρόνοιας (Βρεφονηπιοκόμων), τοποθετούμενοι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
3.  
  Ως Υπεύθυνος Τάξης ή βοηθός αυτού ορίζεται Στρατιωτικό Προσωπικό αναλόγων προσόντων, που καλύπτει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο υπάγεται η Τάξη
4.  
  Ο Τμηματάρχης δύναται να ορίζεται και ως Υπεύθυνος υπαγόμενης σε αυτόν Τάξης
Άρθρο 8 "Αναλογία Προσωπικού - Παιδιών Προσόντα Προσωπικού"
1.  
  Για τα βρεφικά τμήματα και για κάθε τάξη αυτών απαιτούνται:
 1. Ένας Βρεφοκόμος ανά 8 βρέφη με τα πιο κάτω προσόντα:
 2. Στον εισαγωγικό βαθμό προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο, Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι, τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή ισότιμο Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή άλλων ισότιμων τίτλων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 3. Ένας Βοηθός Βρεφοκόμου:
 4. (1) Στον εισαγωγικό βαθμό προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο, ή συναφές Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου του τμήματος ειδίκευσης του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 5. Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς τουλάχιστον φοίτησης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 6. (2) Ο Βοηθός Βρεφοκόμου προσλαμβάνεται στην περίπτωση που ο αριθμός των βρεφών υπερβαίνει μέχρι 4 βρέφη την αναλογία που ορίζεται στην παράγραφο 1, υποπαράγραφο α του παρόντος άρθρου.
 7. Μία υπάλληλος καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών για κάθε βρεφικό τμήμα 15 βρεφών, με τα πιο κάτω προσόντα:
 8. Στον εισαγωγικό βαθμό προσόν διορισμού ορίζεται Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή Απολυτήριος τίτλος κατώτερης σχολής Ν.Δ. 580/70.
 9. Μία μαγείρισσα (μάγειρας) με τα πιο κάτω προσόντα:
 10. Στον εισαγωγικό βαθμό προσόν διορισμού ορίζεται Πτυχίο Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή άλλος ισότιμος τίτλος Σχολικής Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 11. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας.
 12. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία.
 13. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου).
2.  
  Για το νηπιακό τμήμα και για κάθε τάξη αυτού απαιτούνται:
 1. Ένας Νηπιαγωγός ανά 25 νήπια με τα πιο κάτω προσόντα:
 2. Στον εισαγωγικό βαθμό προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο «πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής του Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ή ισότιμων αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι τμημάτων βρεφονηπιοκομίας ή ισότιμο Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή άλλων ισοτίμων τίτλων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 3. Ένας Βοηθός Νηπιαγωγού ως ακολούθως:
 4. (1) Στον εισαγωγικό βαθμό προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο, ή συναφές Πτυχίο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου του τμήματος ειδίκευσης του κλάδου Κοινωνικής Πρόνοιας ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου του τομέα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Τμήματος Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς τουλάχιστον φοίτησης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 5. (2) Ο Βοηθός Νηπιαγωγού προσλαμβάνεται στην περίπτωση που ο αριθμός των νηπίων υπερβαίνει μέχρι 10 νήπια την αναλογία που ορίζεται στην παράγραφο 2, υποπαράγραφο α του παρόντος άρθρου.
 6. Μία υπάλληλος καθαριότητας - βοηθητικών εργασιών για κάθε νηπιακό τμήμα 25 νηπίων, με τα πιο κάτω προσόντα:
 7. Στον εισαγωγικό βαθμό προσόν διορισμού ορίζεται Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή Απολυτήριος τίτλος κατώτερης σχολής Ν.Δ. 580/70.
 8. Μία μαγείρισσα (μάγειρας) με τα πιο κάτω προσόντα:
 9. Στον εισαγωγικό βαθμό προσόν διορισμού ορίζεται Πτυχίο Μαγειρικής Τέχνης, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων ή άλλος ισότιμος τίτλος Σχολικής Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
 10. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται ο διορισμός με προσόν απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατώτερης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας.
 11. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους με τα προαναφερόμενα προσόντα επιτρέπεται ο διορισμός με τριετή τουλάχιστον αντίστοιχη εμπειρία.
 12. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Απολυτήριο Τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου).
 13. Ένας στρατιωτικός γιατρός, κατά προτίμηση Παιδίατρος και σε περίπτωση αδυναμίας Παθολόγος, οριζόμενος από τη Διεύθυνση Υγειονομικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την εξυπηρέτηση όλων των τμημάτων
3.  
  Τα επιμέρους καθήκοντα του Διευθυντή του Σταθμού, των Προϊσταμένων Τμημάτων και των Λοιπών εργαζομένων στο Σταθμό καθορίζονται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σταθμών
Άρθρο 9 "Πόροι - Περιουσία"
1.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν για τις στρατιωτικές Μονάδες και Υπηρεσίες επί οικονομικών και περιουσιακών θεμάτων του Κλάδου εφαρμόζονται και για τους Σταθμούς
2.  
  Η χρηματοδότηση των δαπανών λειτουργίας των Σταθμών θα γίνεται από τον Προϋπολογισμό του Στρατού Ξηράς. Στις δαπάνες αυτές δύναται να συμμετέχουν και οι χρήστες των υπηρεσιών των σταθμών κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό.
3.  
  Οι Σταθμοί δύνανται να δέχονται δωρεές και ευεργετήματα, που έχουν ως σκοπό την βελτίωση της λειτουργίας των
4.  
  Οι λεπτομέρειες επί διαχειριστικών και λοιπών λογιστικών θεμάτων ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σταθμών
Άρθρο 10 "Επωνυμία των Σταθμών"
1.  
  Οι Σταθμοί φέρουν τίτλο που καθορίζεται στη διαταγή ίδρυσης των
Άρθρο 11 "Έναρξη Λειτουργίας Σταθμών"
1.  
  Η έναρξη λειτουργίας των βρεφονηπιακών Σταθμών του άρθρου 1 ορίζεται, κάθε φορά, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού
Άρθρο 12 "Εξειδικευμένες κοινωνικές φροντίδες"
1.  
  Οι εξειδικευμένες κοινωνικές φροντίδες που παρέχονται στα βρέφη και νήπια καθορίζονται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σταθμών
Άρθρο 13 "Ισχύς Προεδρικού Διατάγματος"
1.  
  Το παρόν ισχύει από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 12 παράγραφος 2 εδάφιο δ~, 15 παράγραφος 1, 16 και 17 παράγραφος 1 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158 τ.Α~/1992), «Περί Αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας». β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.Α~/ 1985), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/ 1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α~/1992) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 τ.Α~/1997) και το γεγονός ότι, η χρηματοδότηση της λειτουργίας των Σταθμών θα γίνεται, από τον Π/Υ του Στρατού Ξηράς, με ετήσια δαπάνη, που θα ανέρχεται στο ποσό των 264.000 ευρώ (σε βάρος των ΚΑΕ 0200, 0300, 0400, 0831, 0832, 0824, 0851 και 1999 ανάλογα της δαπάνης).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/22875/31.10.2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001). 3 Την 1100383/1330/Α006/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001).
 • Την 6459/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Δημήτριο Θάνο και Ελπίδα Τσουρή» (ΦΕΚ 1480/Β/31.10.2001).
 • Την 279/23.10.2000 απόφαση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
 • Τις 573/2001 και 183/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-07-22 Περί Ιδρύσεως Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Στρατό Ξηράς.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/170
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α006 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/6459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/6459 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/ΔΙΔΚ_Φ_1_2_22875 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/580 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/580 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία