ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

2002/182

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2002-07-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2002-07-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2002-07-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση"
1.  
    Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών στην οποία εντάσσονται τα Τμήματα: α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών και β) Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών τα οποία ιδρύθηκαν με το π.δ. 207/99 (Α~ 179).
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 6 παρ. 6 και του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1268/82 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», (Α~ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/83 «Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων» (Α~ 173) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 παρ. 2α του ν. 2640/98 «Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α~ 206). β) Του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. (β) του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (Α~ 78). γ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (Α~ 37) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α~ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/97 (Α~ 38). δ) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ.1/2/22875/31.10.2001, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β~ 1480)». ε) Της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β~ 1485).
  • Τη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση 799/28.1.99).
  • Το γεγονός ότι δεν γνωμοδότησε το Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας αν και ζητήθηκε η γνώμη του με το αρ. Β1/ 383/12.6.2000 έγγραφο του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1268/82.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη ύψους 900.000 δρχ. ετησίως για έξοδα παράστασης του Κοσμήτορα και επίδομα θέσης του Γραμματέα της Σχολής. Για το οικονομικό έτος 2001 και για το δεύτερο εξάμηνο, η δαπάνη αυτή περιορίζεται στις 450.000 δρχ. και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό εξόδων του ΥΠΕΠΘ του οποίου οι εγγεγραμμένες πιστώσεις επαρκούν (Ειδ. Φορέας 19-250, ΚΑΕ 0233 και 0237). Για την επόμενη πενταετία 2002 - 2006 θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στους προϋπολογισμούς εξόδων αντιστοίχων ετών του ΥΠΕΠΘ.
  • Τις 520/2001 και 233/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-07-22 Ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων .
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/170
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2817 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2817 2000
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1999/207 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2013/105 2013