Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση» στη θέση Πύργος Βασιλίσσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 5 "Διευθυντής"
1.  
 1. Εκπροσώπηση του Οργανισμού ενώπιον όλων των ελληνικών ή αλλοδαπών δικαστηρίων, αρχών, τραπεζών και κάθε άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου
 2. Σύναψη συμβάσεων που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του σκοπού του Οργανισμού με τρίτους καθώς και αυτών που αφορούν στην πρόσληψη ή την πρόσκαιρη απασχόληση προσωπικού
 3. Απαιτείται επίσης άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και συνεκτιμάται η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών.
 4. Η πρόσληψη του Διευθυντή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 198 Α), όπως εκάστοτε ισχύει.
 5. Η πλήρωση της θέσης μπορεί να γίνει και με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός καθορίζεται με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 1 του Ν.1256/1982 (Α΄65) όπως εκάστοτε ισχύει και το οποίο συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για τη συγκεκριμένη θέση προσόντα.
 6. Η απόσπαση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ~Εργων και του οικείου Υπουργού.
 7. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι πέντε (5) έτη.Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπασθέντος. 2.- Ο Διευθυντής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες διοίκησης του Οργανισμού, πλην αυτών που ανήκουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και δεν έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν.
 8. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν:.
 9. Παρακολούθηση υλοποίησης του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης και τακτική ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πορεία προόδου του προϋπολογισμού και του προγράμματος δράσης
 10. Διεύθυνση, εποπτεία και συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών, διοίκηση του προσωπικού του Οργανισμού,επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού
 11. ΄Ασκηση επιπλέον αρμοδιοτήτων που του παραχωρεί το Διοικητικό Συμβούλιο
 12. Διαχείριση λειτουργικών δαπανών στα πλαίσια του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού
 13. Εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο των κανονισμών του άρθρου 9 του παρόντος και της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού του Οργανισμού. 3.- Οι αποδοχές προσλαμβανόμενου Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. 4.- Ο Διευθυντής μπορεί να απολύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου με ενισχυμένη πλειοψηφία (5 μέλη) πριν το τέλος της θητείας του, εφόσον η απόδοσή του δεν ανταποκρίνεται προς τους όρους που προσδιορίζονται στο συμβόλαιο προσληψής του. 5.Η θητεία του Διευθυντή μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με ενισχυμένη πλειοψηφία (4 μέλη).
 14. Σε αντίθετη περίπτωση, η θέση προκηρύσσεται και ο απερχόμενος Διευθυντής μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα εκ νέου.
Άρθρο 6 "Πόροι του Οργανισμού"
1.  
  Πόροι του Οργανισμού είναι: α. Οικονομική επιχορήγηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. Τυχόν αδιάθετα ποσά από την επιχορήγηση αυτή στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης μεταφέρονται το επόμενο έτος. β. Οικονομικές επιχορηγήσεις από το Π.Δ.Ε άλλων υπουργείων, την Περιφέρεια οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε βάρος του προϋπολογισμού τους, καθώς και αμοιβές για παροχή υπηρεσιών του Οργανισμού προς αυτούς. γ. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Οργανισμού. δ. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων. ε. Επιχορηγήσεις από το Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΡΠΣ και εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων. στ. ΄Εσοδα που προέρχονται από τις δραστηριότητες του Οργανισμού όπως αυτές προκύπτουν από τους σκοπούς που περιγράφονται στο άρθρο 3. ~Αρθρο 7 Βιβλία και στοιχεία Ο Οργανισμός τηρεί υποχρεωτικά τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: α. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων εγγράφων και αλληλογραφίας. β. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Βιβλίο λογιστικής παρακολούθησης, στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Οργανισμού για κάθε οικονομική χρήση. δ. Βιβλίο προϋπολογισμών-ισολογισμών και απολογισμών. ε. Βιβλίο χορηγιών και οικονομικών και κρατικών επιχορηγήσεων. στ. Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεως και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από τον Πρόεδρο. ζ. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που ορίζεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ, 186/92, ΦΕΚ Α΄84) ή άλλες διατάξεις ή κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως απαραίτητο για την παρακολούθηση της διαχείρισης της περιουσίας του Οργανισμού και την εκτέλεση των σκοπών του.
Άρθρο 8 "Οικονομικός έλεγχος"
1.  
  Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Οργανισμού ενεργείται με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Λογιστών
2.  
  Το διαχειριστικό έτος του Οργανισμού συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επομένου έτους.
3.  
  Οι ορκωτοί λογιστές που ασκούν τον τακτικό έλεγχο υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων και στον Υπουργό Οικονομικών.
4.  
  Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων και ο Υπουργός Οικονομικών δύνανται να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού
Άρθρο 9
1.  
  Κανονισμοί 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού καταρτίζει: α. Εσωτερικό κανονισμό διάρθρωσης και λειτουργίας του Οργανισμού β. Κανονισμό κατάστασης προσωπικού γ. Κανονισμούς για την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών, τη διενέργεια προμηθειών και την εκτέλεση έργων, καθώς και για τη σύναψη,εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων. 2.- Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων ΄Εργων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ~Αρθρο10Διάλυση - Εκκαθάριση Ο Οργανισμός διαλύεται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης του σκοπού του μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων καθορίζονται και τα θέματα της εκκαθάρισης του Οργανισμού καθώς και η τύχη της περιουσίας του. ~Αρθρο 11 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο-σίων Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.