Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
Νομική μορφή - Σκοποί

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ) με έδρα το νομό Αττικής.
2.  
  Το Ι.ΜΕ.ΠΟ. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Άρθρο 2 "Σκοποί"
1.  
  Σκοποί του Ι.ΜΕ.ΠΟ. είναι η έρευνα και η εκπόνηση μελετών για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ειδικότεροι σκοποί του Ι.ΜΕ.ΠΟ. είναι ιδίως οι εξής: α. Η διενέργεια επιστημονικών ερευνών με αντικείμενο τη διάρθρωση και τη δυναμική των μεταναστευτικών ρευμάτων. β. Η εκπόνηση μελετών για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής όπως, ιδίως, η κοινωνική και πολιτιστική ένταξη των μεταναστών, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η κοινωνική μέριμνα, οι όροι εισόδου και παραμονής, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταναστών. γ. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα μετανάστευσης. δ. Η ερευνητική συνεργασία του Ι.ΜΕ.ΠΟ. με Ινστιτούτα, Ιδρύματα ή Οργανισμούς του ίδιου ή συγγενούς αντικειμένου στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. ε. Στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής η κατάρτιση και εποπτεία αντίστοιχων επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και η υλοποίηση μέτρων και δράσεων που εντάσσονται στα ανωτέρω προγράμματα, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. στ. Η οργάνωση βιβλιοθήκης και η έκδοση περιοδικών, βιβλίων και επιστημονικών μελετών. ζ. Η οργάνωση δημοσίων συζητήσεων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων. η. Η υποστήριξη και η συνεχής λειτουργία βάσης δεδομένων για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.

ΜΕΡΟΣ
Όργανα διοίκησης

Άρθρο 3 "Τροποποίηση του π.δ. 188/2002 «Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 175 Α)."
1.  
  Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) .
Άρθρο 3
1.  
  Το Ι.ΜΕ.ΠΟ. διοικείται από τα εξής όργανα: α. Το Διοικητικό Συμβούλιο β. Τον Γενικό Διευθυντή.
Άρθρο 4 "Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 9μελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και επτά μέλη
2.  
  Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, και επιλέγονται από καθηγητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, ανώτατα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, διευθυντές επιστημονικών ινστιτούτων, επιστήμονες και προσωπικότητες με κύρος και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση,
3.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Γενικό Διευθυντή σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του Ι.ΜΕ.ΠΟ. και ασκεί ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α. Διαμορφώνει την ερευνητική πολιτική του Ι.ΜΕ.ΠΟ. β. Εγκρίνει κάθε χρόνο το ερευνητικό του πρόγραμμα γ. Εγκρίνει προτάσεις για την πραγματοποίηση ερευνών ή επιστημονικών μελετών δ. Αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση προγραμμάτων ε. Εγκρίνει την κατάρτιση προγραμμάτων μεταναστευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της αντίστοιχης κυβερνητικής πολιτικής στ. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό του Ι.ΜΕ.ΠΟ. ζ. Προσλαμβάνει το προσωπικό του Ι.ΜΕ.ΠΟ. η. Το Διοικητικό Συμβούλιο λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο για το προσωπικό του Ι.ΜΕ.ΠΟ. θ. Αποφασίζει για την αποδοχή ή αποποίηση κάθε είδους επιχορηγήσεων, δωρεών, εισφορών τρίτων, κληρονομιών και κληροδοσιών ι. Με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει στον Πρόεδρο, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και στον Γενικό Διευθυντή του Ι.ΜΕ.ΠΟ. συγκεκριμένες αρμοδιότητές του.
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες.α. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. β. Εκπροσωπεί το Ι.ΜΕ.ΠΟ. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής. γ. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Προϊσταται των υπηρεσιών του Ι.ΜΕ.ΠΟ. και είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού. ε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που υπάγονται στις αρμοδιότητές του. στ. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ζ. Με απόφασή του μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή/και σε μέλος του ΔΣ .
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη β. Εκπροσωπεί το Ι.ΜΕ.ΠΟ. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής γ. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 7 "Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Ο Γενικός Διευθυντής του Ι.ΜΕ.ΠΟ. προσλαμβάνεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τριετή θητεία με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται.
2.  
  Η διαδικασία, τα προσόντα πρόσληψης καθώς και οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή προβλέπονται στον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας του Ι.ΜΕ.ΠΟ.
3.  
  Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή είναι οι εξής:
 1. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Προΐσταται των υπηρεσιών του Ι.ΜΕ.ΠΟ. και είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού.
 3. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που υπάγονται στις αρμοδιότητές του
 4. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΕΡΟΣ
Πόροι

Άρθρο 8
1.  
  Οι πόροι του Ι.ΜΕ.ΠΟ. είναι εθνικοί και κοινοτικοί. Πιο συγκεκριμένα είναι οι εξής: α. Οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 71 του Ν. 2910/2001(ΦΕΚ 91 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α), πόροι. β. Οι κάθε είδους χρηματικές παροχές ή επιχορηγήσεις καθώς και οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου προς αυτό. γ. Τα έσοδα από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 9
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 73 του Ν. 2910/2001 «Είσοδος και Παραμονή Αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 91 Α~) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 102 Α~). β) Του άρθρου 29Α, του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137 Α~) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α~) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α~). γ) Του Π.Δ/γματος 295/2001(ΦΕΚ 206 Α~) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ 49/1988 ``Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών’’ όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα». δ) Του άρθρου 22 παρ.3 του Ν. 2362/1995 (Α 247). ε) Της αριθμ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β 1485).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής ύψους 90.000 ΕΥΡΩ περίπου κατά το τρέχον οικονομικό έτος και 120.000 ΕΥΡΩ για κάθε επόμενο οικονομικό έτος. Η εν λόγω δαπάνη θα καλύπτεται από το ποσοστό 25% των εσόδων από τα παράβολα της παρ. 1 του άρθρου 71 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α~) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α 57).
 • Την υπ’ αριθμ. 312/2002 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2002-08-01 Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Τροποποίηση Τύπος
A/2002/175
2005-09-09 Τροποποίηση του π.δ. 188/2002 «Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 175 Α).
Τροποποίηση Τύπος
Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (Ι.ΜΕ.ΠΟ.) διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) .
Αντικατάσταση
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες.α. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. β. Εκπροσωπεί το Ι.ΜΕ.ΠΟ. ενώπιον κάθε διοικητικής, δικαστικής ή άλλης αρχής. γ. Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Προϊσταται των υπηρεσιών του Ι.ΜΕ.ΠΟ. και είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού. ε. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα θέματα που υπάγονται στις αρμοδιότητές του. στ.
Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. ζ. Με απόφασή του μπορεί να εκχωρεί μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο ή/και σε μέλος του ΔΣ .
Αντικατάσταση
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου
Αντικατάσταση
A/2005/223
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις 2002/3013 2002
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/49 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/49 1988
Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ.49/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 2001/295 2001
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2002/81 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/81 2002
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010
Τροποποίηση του π.δ. 188/2002 «Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 175 Α). 2005/172 2005