΄Ιδρυση Νεφρολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "΄Ιδρυση"
1.  
  Ιδρύεται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νεφρολογική Κλινική η οποία εξυπηρετεί διδακτικές ερευνητικές και κλινικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Νεφρολογίας σε θέματα που αφορούν τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων που προσβάλλουν τους νεφρούς, καθώς και των επιπλοκών που προκύπτουν από αυτές, με συντηρητική αγωγή, αιμοκάθαρση, με τεχνητό νεφρό και περιτοναϊκή κάθαρση προετοιμασία ασθενών για μεταμόσχευση νεφρού και αντιμετώπιση των παθολογικών επιπλοκών σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού
2.  
  Στην κλινική οργανώνονται και λειτουργούν οι ακόλουθες μονάδες
 1. Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης με αντικείμενο την αντιμετώπιση της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου
 2. Μονάδα Μελέτης των Νεφρικών Νοσημάτων η οποία εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της παθολογίας των νεφρικών νοσημάτων.
 3. Ιδιαίτερα ασχολείται, με τη μελέτη της παθογένειας των νοσημάτων των νεφρών και των ορμονικών και οστικών μεταβολικών διαταραχών που παρατηρούνται σε ασθενείς με νεφρικά νοσήματα, καθώς και την ανάπτυξη τεχνικών που συμβάλλουν στη διάγνωση και την αντιμετώπισή τους και.
 4. Η κατά τις διατάξεις της Α3β/οικ./4407/5.3.86 (Β΄ 142) κοινής υπουργικής απόφασης Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που λειτουργεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, η οποία εντάσσεται στη Νεφρολογική Κλινική.
 5. Η μονάδα αυτή έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκπαίδευση, την έρευνα και την θεραπευτική αντιμετώπιση των νεφρικών νοσημάτων με όλες τις μεθόδους εξωνεφρικής κάθαρσης (κλασσικής αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθηση, αιμοδιαδιήθηση, στο βιοδιήθηση) και πλασμαφαίρεση.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Η νεφρολογική κλινική με τις ειδικές μονάδες της έχει ως αποστολή:
 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική και οι μονάδες της
 3. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών καθώς και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών
 4. Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής
 5. Την εκτέλεση κλινικών, πειραματικών και ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη της παθοφυσιολογίας των παθήσεων της Νεφρολογίας και την αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων
 6. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
 7. Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών με τα επιστημονικά αντικείμενα της κλινικής
 8. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής, των υπολοίπων κλινικών του νοσοκομείου αλλά και άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων
2.  
  Το έργο της Νεφρολογικής Κλινικής με τις ειδικές μονάδες της διακρίνεται σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικο-εργαστηριακό
3.  
  Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:
 1. Την εκπαίδευση των φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, στα πλαίσια του Τομέα Παθολογίας και σε συνεργασία με τις Παθολογικές Κλινικές.
 2. Επιτελείται από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό και είναι θεωρητική και πρακτική, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
 3. Την εκπαίδευση ειδικευόμενων γιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας Νεφρολογίας ή την εξειδίκευση σ αυτή.
 4. Διακρίνεται σε πρακτική και θεωρητική.
 5. Η πρακτική αποσκοπεί στην απόκτηση πείρας στη διαγνωστική και θεραπευτική αγωγή.
 6. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει κλινικά και θεωρητικά μαθήματα, διαλέξεις από τα μέλη ΔΕΠ και προσκεκλημένους ομιλητές, συζητήσεις ενδιαφερουσών περιπτώσεων, κλινικοπαθολογικές συζητήσεις, βιβλιογραφική ενημέρωση, διδακτικές επισκέψεις από το διευθυντή της κλινικής και τα μέλη ΔΕΠ και εκπαιδευτικά συνέδρια, στρογγυλές τράπεζες και σεμινάρια.
 7. Την εκπαίδευση ιατρών ή άλλων επιστημόνων στα πλαίσια της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών ή άλλων επιστημονικών εργασιών, μετά από απόφαση του Τμήματος Ιατρικής
 8. Την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών νεφρολόγων και άλλων ειδικοτήτων στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης
 9. Την εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου και άλλων νοσοκομείων και των φοιτητών νοσηλευτικών τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, σε συνεργασία με το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής και τις αντίστοιχες νοσηλευτικές σχολές
4.  
  Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση κλινικών και πειραματικών μελετών από τα μέλη ΔΕΠ της οικείας κλινικής αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές καθώς και πρωτοτύπων διδακτορικών διατριβών. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της κλινικής, γίνεται με την επίβλεψη του διευθυντή και με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των διαφόρων νόσων της Νεφρολογίας και των γνωστικών αντικειμένων της, και με τελικό στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης περίθαλψης στους ασθενείς.
5.  
  Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, τη θεραπευτική αντιμετώπιση και τη συνολική φροντίδα των ασθενών που νοσηλεύονται στην οικεία κλινική και στις μονάδες της ή παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο. Τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί ιατροί της κλινικής συνοδευόμενοι από τους ειδικευόμενους ιατρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή διακοπή νοσηλείας ή παραγγελία για εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις. Στις επισκέψεις αυτές, στις οποίες παρίσταται και ο διευθυντής, συζητούνται διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα ενδιαφερουσών περιπτώσεων.
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Η Νεφρολογική Κλινική στελεχώνεται από ιατρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στο Ιατρικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Νοσοκομείο όπου λειτουργεί. Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Ιατρικής, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προσωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που οι τελευταίοι αποσπώνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Το λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Διοικητικού -Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η τοποθέτηση στην κλινική των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού και των μελών του ειδικού διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (δ) του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159), ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ωράριο εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4 "Διοίκηση-Αρμοδιότητες"
1.  
  Η Νεφρολογική Κλινική διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του Ν. 2083/92.
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας αυτής και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο λειτουργεί η κλινική, η μέριμνα για την παροχή του νοσηλευτικού έργου, η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσόδων της κλινικής και για τη στελέχωση αυτής, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος για τον ορισμό υπευθύνων στις ειδικές μονάδες, για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Τα κριτήρια επιλογής των υπευθύνων των ειδικών μονάδων αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητά τους στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, στα πλαίσια των αποφάσεων του διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων διοίκησης του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η Κλινική. Ο διευθυντής μπορεί να καλεί τους υπεύθυνους των μονάδων όταν συζητούνται θέματα της μονάδας τους, να αναθέτει συγκεκριμένες αρμοδιότητες σ αυτούς και να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων.
Άρθρο 5 "Εγκατάσταση-Λειτουργία"
1.  
  Η κλινική εγκαθίσταται και λειτουργεί στο «Ιπποκράτειο Νοσοκομείο» με τη διαδικασία του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν.1397/1983 (Α΄ 143).
2.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής μετά των μονάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών και την παραμονή εργαζομένων στους χώρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο διευθυντής ενημερώνεται και εγκρίνει τη διενέργεια κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτεραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.
4.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 1268/1982.
Άρθρο 6 "΄Εσοδα"
1.  
  Τα έσοδα της Νευρολογικής Κλινικής προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Την διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159). δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ε. Τις κληρονομίες, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς της κλινικής.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την Κλινική είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας Βαθμολογία φοιτητών Αρχείο ασθενών Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας Βιβλίο μεταβολής προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο, ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις
Άρθρο 8 "Τίτλος - Σφραγίδα"
1.  
  Ο τίτλος της κλινικής είναι: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή της Κλινικής αναγράφονται στους χώρους του Νοσοκομείου που δραστηριοποιείται η Κλινική.
2.  
  Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και στον εσωτερικό ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3.  
  Η Κλινική χρησιμοποιεί για τη ξενόγλωσση αλληλογραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: DΕΡΑRΤΜΕΝΤ ΟF ΝΕΡΗRΟLΟGΥ, ΑRΙSΤΟΤLΕ UΝΙVΕRSΙΤΥ ΟF ΤΗΕSSΑLΟΝΙΚΙ
Άρθρο 9 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 και 50 παρ. 1 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η πρώτη διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του Ν. 2083/1992, «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄247),
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του Π.Δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
 • Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (Β΄1485).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 19/7.3.2002).
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 278/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1986/Α3Β/ΟΙΚ./4407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/Α3Β_ΟΙΚ__4407 1986
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/1100383/1330/Α0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/1100383_1330_Α0006 2001
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1397 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1397 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία